Hotărârea nr. 315/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII –CAZINO-PORT TOMIS” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013;

rONSTA/V/.

§    « ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului " RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA PROMENADEI ȘI A SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MĂRII-CAZINO-PORT

TOMIS" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

15.12.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 162241/08.12.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre,

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 162237/08.12.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică locală, juridică,

Având în vedere HCL privind aprobarea modificării art.l din HCL nr.11/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "" RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA PROMENADEI ȘI A SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MĂRII-CAZINO-PORT TOMIS",

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul " RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA PROMENADEI ȘI A SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MĂRII-CAZINO-PORT TOMIS" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomeniul Poli de creștere, conform documentației aprobate prin HCL.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din Instrumente Structurale.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Tehnic - Achiziții și Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu

Constanța

N r. 315/ 15.12 .2011