Hotărârea nr. 313/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE DRUM ZONA AUREL VLAICU, MUN CONSTANTA, STR BARBU ST DELAVRANCEA", ETAPA DALI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța

(str. Barbu Ștefănescu Delavrancea)" - etapa DALI

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de _2011,

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.159321/29.11.2011 referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța (str. Barbu Ștefănescu Delavrancea)" -etapa DALI, avizul Comisiei de specialitate nr.l, precum și Referatul Direcției Tehnic-Achiziții înregistrat sub nr.159323/29.11.2011,

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

în temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.115, alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța (str. Barbu Ștefănescu Delavrancea)" - etapa DALI, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală a obiectivului de investiții : 4601,305 mii lei cu TVA Din care C+M: 4183,732 mii lei cu TVA

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiară, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Administrație Publică Locală, în vederea ducerii la îndeplinire, și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ENACHE MARCELA

CONSTANȚA

Nr._/_Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Proiectant: S.C. DRUMPROIECT MACRI S.R.L.


DEVIZUL GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției: „ MODERNIZARE DRUM ZONA AUREL VLAICU, MUNICIPIUL CONSTANTA, (STR. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA) “    Faza: D.A.L.I.

In mii lei /mii euro la cursul 4,3588 lei/euro din data de 23.11.2011

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(ind.TVA)

Miile!

Mii euro

Mii lei

Miile)

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pentru protecția terenului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2    |    0.000    |    0.000    |    0.000    |    0.000    |    0.000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2.400

0.551

0.576

2.976

0.683

3.1.2.

Studiu topografic

2.400

0.551

0.576

2.976

0.683

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

1.000

0.229

0.000

1.000

0.229

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3.1.a

D.A.L.I.

19.475

4.468

4.674

24.149

5.540

3.3.1.b

P.T.+D.D.E.+P.A.C.

79.275

18.187

19.026

98.301

22.552

3.3.1.C

Taxa pentru verificare

2,000

0.459

0.480

2.480

0.569

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6.

Asistenta tehnica

16,458

3.776

3,950

20.408

4.682

TOTAL CAPITOL 3

123.008

28.221

29.282

152.290

34.938

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.    Terasamente carosabil si trotuare

4.1.2.    Amenajare carosabil si trotuare

618.000

2673.685

141,782

613.399

148.320

641.684

766.320

3315.369

175.810

760.615

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

3291,685

755,181

790,004

4081,689

936,425

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.1.1.    Lucrări de construcții

5.1.2.    Chelt. conexe organizării șantierului

82.292

0.000

18.880

0.000

19.750

0.000

102.042

0.000

23.411

0.000

5.2.1.

Comision 0,8% pentrul.T.C.Sud-est

26.333

6.041

6.320

32.654

7.491

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr.

16.870

3.870

4.049

20.919

4.799

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

170.735

39.170

40.976

211.711

48.571

TOTAL CAPITOL 5

296.230

67.961

71.095

367325

84.272

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

3710,923

851363

890382

4601305

1055.635

Din care C+M

3373.977

774.061

809.755

4183.732

959.835


întocmit, Ing. Gh. MacriI    1    p '


constant-^ românia 1 tfl £ JUDEȚUL CONSTANȚAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC-INVESTIȚII NR.159323/29.11.2011

REFERAT

Vă informam că, pentru asigurarea unei circulații rutiere civilizate în zona Aurel Vlaicu, municipalitatea și-a propus realizarea lucrărilor de modernizare, necesare amenajării/refacerii carosabilului pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, cu respectarea Reglementărilor urbanistice și Normelor tehnice pentru aceste categorii de lucrări.

Această zonă pentru care s-au achiziționat: studiul geotehnic, studiul topografic, expertiza tehnică și D.A.L.I. (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) întocmit în conformitate cu prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului generai pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă ca un drum care nu a mai beneficiat de lucrări de modernizare recentă.

De asemenea, în ședința Comisiei Tehnico-Economice din data de 28.11.2011, s-au avizat favorabil, prin Aviz CTE nr.158421/2011, indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța (str. Barbu Ștefănescu Delavrancea)" - etapa DALI.

Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, pe tronsonul cuprins între str. Soveja și b-dul Aurel Vlaicu (mai puțin zona de acces rutier din curtea interioară amenajată a mall-ului „Maritimo"), are traseul din pământ, cu excepția sectorului situat în dreptul școlii speciale „Albatros" și a celui situat pe latura paralelă cu împrejmuirea unității militare dezafectată, unde există un strat superficial de material granular amestecat cu pământ.

Acest fapt face ca, în urma căderii precipitațiilor, traseul acesteia să devină impracticabil, atât pentru circulația rutieră cât și pentru cea pietonală.

Lungimea traseului străzii B. Ș. Delavrancea este de 1260 ml (mai puțin zona de acces rutier din curtea interioară amenajată a mall-ului „Maritimo"), iar lățimea carosabilului este de 7,00 m.

Profilul transversal al străzii B. Ș. Delavrancea va fi alcătuit dintr-un carosabil de 7,00 m lățime, încadrat de trotuare cu lățime variabilă cuprinsă între 0,50m - l,50m fiecare (funcție de limitele împrejmuirilor proprietăților limitrofe).

Pe latura dinspre unitatea militară dezafectată, pe tronsonul cuprins între str.Dimitrie Suciu (ce asigură legătura cu str.Ștefăniță Vodă) și str.Prelungirea Tulcei, se va realiza un parcaj în lungime de 332,50 ml pentru staționarea autoturismelor, cu o capacitate de 133 locuri.

Amenajarea carosabilului străzii B. Ș. Delavrancea va fi realizată cu un sistem rutier alcătuit din următoarele straturi : beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime, binder de criblură BAD 25 de 6 cm grosime, fundație din piatră spartă cu împănare de 25 cm grosime și substrat izolator de nisip de 10 cm grosime după pilonare.

încadrarea carosabilului va fi realizată cu borduri prefabricate din beton de 20 x 25 cm, așezate pe fundație din beton de 15 x 30 cm, montarea lor realizându-se cu 15 cm deasupra suprafeței finite a îmbrăcămintei asfaltice.

Amenajarea trotuarelor va fi realizată cu un strat constant alcătuit din :

• dale prefabricate din beton de 50 x 50 cm, așezate pe un pat de balast de 10 cm grosime sau,

   3 cm - beton asfaltic BA8 ;

   15 cm - piatră spartă ;

   5 cm - nisip.

încadrarea trotuarelor va fi realizată cu borduri prefabricate din beton de 10 x 15 cm, așezate pe fundație din beton de 10 x 20 cm.

Pentru amenajarea traseului propriu-zis al străzii, sistemul rutier utilizat va fi alcătuit din următoarele straturi : beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime, binder de criblură BAD 25 de 6 cm grosime, strat de bază din macadam ordinar de 8 cm grosime, fundație din piatră spartă cu împănare de 25 cm grosime și substrat izolator de nisip de 10 cm grosime după pilonare;

Pentru amenajarea parcajului necesar staționării autoturismelor, sistemul rutier utilizat va fi alcătuit din următoarele straturi : beton asfaltic BA16 de 5 cm grosime, fundație din piatră spartă cu împănare de 20 cm grosime și substrat izolator de nisip de 10 cm grosime după pilonare;

Ca urmare a acestor amenajări, se poate aprecia că eficiența lor economică va fi materializată prin :

   asigurarea unei circulații a autovehiculelor în deplină siguranță și confort ;

   accesul autovehiculelor pe traseul carosabilului străzii va putea fi realizat permanent, indiferent de anotimp și condiții atmosferice ;

   reglementarea dirijării și evacuării apelor pluviale de pe partea carosabilă a străzii ;

   asigurarea ridicării gradului de civilizație și confort pentru locuitorii cartierului de locuințe.

Față de cele prezentate, se supune aprobării :

Valoarea totală a obiectivului de investiții : 4601,305 mii lei cu TVA

Din care C+M: 4183,732 mii lei cu TVA

în conformitate cu dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul referat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța (str. Barbu Ștefănescu Delavrancea)" - etapa DALI.


Șef Servi Tehnic-In vestiți i, Borbli Veaveghiul


Inspectori, l Ispas Irina Tudoran Răzvan


cONSTAN^ 1 8ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța (str. Barbu Ștefănescu Delavrancea)" - etapa DALI.

în conformitate cu dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia întrunită în ședința din data de    2-    , avizează favorabil /

R^faveFFăbrfproiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,