Hotărârea nr. 312/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STR. MOTILOR, MUN CONSTANTA

coNSTAN7>, ROMÂNIA

1 Wl £ JUDEȚUL CONSTANȚA in El m municipiul constanța IU    IM CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.160346/05.12.2011 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța",

Văzând avizul Comisiei nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Având în vedere Referatul nr. 160347/05.12 al Direcției Tehnic-Achiziții,

Văzând prevederile art. 44 al.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, art.5, din Anexa 4 la HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu completările și modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.c) și art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str.Moților, municipiul Constanța" conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultând valoarea totală a investiției, astfel:

Total investiție: 811,941 mii lei, inclusiv TVA, adică 186,877mii euro

Din care C+M: 733,077 mii lei, inclusiv TVA, adică 168,725 mii euro,

ART. 2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Constanta

Nr._/_

Beneficiar:Primaria Municipiului Constanta Proiectant:S.C.DRUMPROIECT MACRI S.R.L.

ANEXAI


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuieli necesare realizării investiției "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STR MOȚILOR MUNICIPIUL CONSTANTA"

curs 4,3448 lei/euro din data 14.11.2011

întocmit

Ing.Gh.Macn


Președinte Ședința\\


Nr.

crt.

Denumirea capitoleior si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare conform H.C.L.M. nr 241/2011 Valoare (fara TVA)(curs 4,3246 lei/euro din data 26.10.2011)

Valoare actualizata (fara TVA)

TVA

Valoare actualizata (incl.TVA)

MII Lei

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Miî lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 3

Amenajări pentru protecția terenului și aducerea

la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0 000

0,000

0.000

0.000

0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL Z    |    0.000    |    0,000    1    0,000    |    0 000    1    0,000    1    0.000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2,200

2,200

0,506

0,528

2,728

0,628

3.1.2.

Studiu topografic

2,200

2,200

0,506

0,528

2,728

0,628

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

1,000

1,000

0,230

0,240

1,240

0,285

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1.a

Expertiza

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.l.b.

O.A.L.I.

15,092

15,092

3,474

3,622

18,714

4,307

3.3.I.C.

P.T +D.D.E.+P.AC.-'

1,131

2,211

0,509

0,531

2,742

0,631

3.3.l.d

Taxa pentru verificare

1,500

1,500

0,345

0,360

1,860

0,428

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.

Asistenta tehnica-.

3,000

3,000

0,690

0,720

3,720

0,856

TC TAL CAPITOL 3

27,123

27 203

6,261

6,529

33,732

7,764

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.    Terasamente carosabil si trotuare-20"» din

4.1.2.    Amenajare carosabil si trotuare-80%

114.818

115,354

26,550

27,685

143,040

32,922

459,273

461,418

106,200

110,740

572,158

131,688

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

574,091

576.772

IM.™

138.425

715.198

164.610

CAPITOLUL 5-Altecheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier'

5.1.1.    Lucrări de construcții

5.1.2.    Chelt. conexe organizării șantierului

14,352

0,000

14,419

0,000

3,319

0,000

3,461

0,000

17,880

0,000

4,115

0,000

5.2.1.

Comision 0,8% pentrul.T.C Sud-est

4,708

4,730

1,089

0,000

4,730

1,089

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr.

2,942

2,956

0,680

0,000

2,956

0,680

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute-    5%x

(1.2+1.3+2+3+41

30,061

30,199

6,951

7,248

37,446

8,619

TOTAL CAPITOL 5

52,063

52.304

12,038

10,708

63,012

14.503

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 000

TOTAL GENERAL

653,276

656,279

151,049

155,662

811,941

186,877

Din care C+M valoare (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

588,443

591,192

136,069

141,886

733,077

168,725

Suprafața estimata nou realizata valoare (55 Euro TVA/mp)

1.890,00

mp

Suprafața estimata refacere realizata valoare (40 Euro f TVA/mp)

720,00

mp

Valoare totala Euro fara TVA

132.750,00

România


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC-INVESTIȚII NR.160347/05.12.2011

REFERAT

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str.Moților, municipiul Constanța"

Vă informăm că s-a achiziționat serviciul de proiectare etapa DALI pentru obiectivul de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str.Moților, municipiul Constanța" și ulterior documentația tehnico-economică în această fază a fost avizată favorabil prin Avizul CTE nr.147670/28.10.2011.

Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici aferenți etapei DALI s-au aprobat prin HCLM nr.242/31.10.2011 având următoarele valori: 808.226 mii lei cu TVA din care: construcții montaj (C+M) 729.669 mii lei cu TVA.

Având în vedere prevederile din Art.5 privind actualizarea Devizului General din Anexa 4 -„Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții" din H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de sursele de finanțare și că se va trece la etapa următoare de promovare a acestui obiectiv de investiții în sensul achiziției execuției de lucrări și a serviciului de proiectare în etapa PAC, PT, DDE, este necesară actualizarea acestuia.

în acest sens prin Referatul nr.153691/14.11.2011 s-a actualizat și aprobat Devizul general.

în cadrul Devizului General, la Cap.3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, a fost inclusă o linie bugetara în plus, respectiv pct. 3.3.1.a -"Expertiză" adică cheltuielile efectuate pentru serviciul de expertiză tehnică de calitate, cheltuială care nu se înscrie într-un Deviz General, conținutul cadru al acestuia este prevăzut în Anexa 5 din HG 28/2008.

Estimările proiectantului în etapa DALI au fost efectuate având ca bază de calcul prețurile în euro pe unitatea de măsură pentru toate categoriile de lucrări în sensul ca în HCLM 242/2011:

la 1 mp carosabil nou realizat Sc =1890 mp cost lmp = 55 euro la 1 mp refacere carosabil Sc = 720 mp cost lmp = 40 euro

1 euro = 4,3246 lei/euro la data de 26.10.2011 iar la data de 14.11.2011,

1 euro = 4,3448 lei/euro.

Deoarece se înregistrează o creștere a cursului euro/lei în acesta perioadă rezultă noile valori ale investiției astfel:

811,941 mii lei cu TVA din care C+M 733,077 de mii lei cu TVA.

Față de cele prezentate în temeiul art.44, alin (1), din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul refrerat pentru proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța"

Director,    Șef servticiu Tehnic-Investitii

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE;

Analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str.Moților, municipiul Constanța"

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia întrunită în ședința din data de    '' avizează

favorabil / nefavorabil proiectul de hotărâre prezentat.