Hotărârea nr. 311/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PIETRUIRE SI ASFALTARE PALAZU MARE, MUN CONSTANTA STR. DUMBRAVENI

c0MSTA/V^

%    « ROMANIA


jfc JUDEȚUL CONSTANȚA fj7 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții

„Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni )"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.160343/05.12.2011 a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre, referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)"

Văzând avizul Comisiei nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Având în vedere Referatul nr.160345/05.12.2011 al Direcției Tehnic Achiziții,

Văzând prevederile art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art.5 din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) si art. 115, alin.(l) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)", conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultând valoarea totală a investiției, astfel:

Total investiție: 749,591 mii lei, inclusiv TVA, adică 172,526 mii euro

Din care C+M: 675,398 mii lei, inclusiv TVA, adică 155,450 mii euro

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum si spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Constanța

Nr._/_

Beneficiar:Primaria Municipiului Constanta ProiectanfcS.C.DRUMPROIECT MACRI S.R.L.

ANEXAI


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuieli necesare realizării investiției "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAZU MARE MUNICIPIUL CONSTANTA" (STR DUMBRĂVENI)

curs 4,3448 lei/euro din data 14.11.2011

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor sf subcapitolelor de cheltuieli

Valoare conform H.C.LM.nr 241/2011 Valoare (fara TVA)(curs 4,3246 lel/euro din

data 26.10.2011)

Valoare actualizata (fara TVA)

TVA

Valoare actualizata (incl.TVA)

MII Lei

Miile!

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția terenului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0.000

Q^oo

0,000

0^00

CAPITOLUL3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2,400

2,400

0,552

0,576

2,976

0,685

3.1.2.

Studiu topografic

2,400

2,400

0,552

0,576

2,976

0,685

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

1,000

1,000

0,230

0,240

1,240

0,285

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1.a

Expertiza

0,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1.b.

D.A.L.I.

11,491

11,491

2,645

2,758

14,249

3,280

3.3.I.C.

P.T +D.D.E.+P.A.C.    r.... ; :

3,577

4,451

1,024

1,068

5,519

1,270

3.3.l.d

Taxa pentru verificare

1,500

1,500

0,345

0,360

1,860

0,428

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.

Asistenta tehnica-’ -xL.7

3,000

3,000

0,690

0,720

3,720

0,856

TOTAL CAPITOL 3

26,168

26,242

6,040

6,298

32,540

7,489

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

4.1.1.    Terasamente carosabil si trotuare-20%

4.1.2.    Amenajare carosabil si trotuare-80%

105,784

423,136

106,278

425,113

24,461

97,844

25,507

102,027

131,785

527,140

30,332

121,327

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

528,920

531.391

122,305

127,534

658,925

151,658

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de santiei    .....

5.1.1. Lucrări de construcții

13,223

13,285

3,058

3,188

16,473

3,791

5.1.2. Chelt. conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.1.

Comision 0,8% pentrul.T.C.Sud-est

4,337

4,357

1,003

0,000

4,357

1,003

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr.

2,711

2,723

0.627

0,000

2,723

0.627

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute-5%HU+1,3+2+3+41

27,754

27,882

6,417

6,692

34,573

7,957

TOTAL CAPITOL 5

48,025

48,247

11,105

9.880

58,127

13.379

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

603,113

605,880

139,449

143,712

749,591

172,526

Din care C+M valoare (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

542,143

544,676

125,363

130,722

675,398

155,450

Suprafața estimata nou realizata valoare (55 EurofTVA/mp)

711,00

mp

Suprafața estimata refacere realizata valoare (40 Euro f TVA/mp)

2.080,00

mp

Valoare totala Euro fara TVA

122.305,00

întocmit

Ing.Gh.Macri

Presedinte Ședința


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZITII SERVICIUL TEHNIC-INVESTIȚII NR 160345/ 05.12.2011

REFERAT

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)"

Vă informăm că s-a achiziționat serviciul de proiectare etapa D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)" și ulterior documentația tehnico-economică în această fază a fost avizată favorabil prin Avizul C.T.E. nr.147674/28.10.2011.

Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici aferenți etapei DALI s-au aprobat în ședința de consiliu din data de 31.10.2011 prin H.C.L.M. nr. 241/31.10.2011 cu următoarele valori: 746.169 mii lei cu TVA din care: construcții montaj (C+M) 672.258 mii lei cu TVA.

Având în vedere prevederile din art.5 privind actualizarea Devizului General din Anexa 4 -„Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții" din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont că se va trece la etapa următoare de promovare a acestui obiectiv de investiții în sensul achiziției execuției de lucrări și a serviciului de proiectare în etapa PAC, PT, DDE, este necesară actualizarea acestuia.

în acest sens, prin Referatul nr.153690/14.11.2011 s-a actualizat și aprobat Devizul General.

în cadrul Devizului General, la Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică, a fost inclusă o linie bugetară în plus, respectiv pct. 3.3.1.a -"Expertiza" adică cheltuielile efectuate pentru serviciul de expertiză tehnică de calitate, cheltuială care nu se înscrie într-un Deviz General, conținutul cadru al acestuia este prevăzut în Anexa 5 din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008.

Estimările proiectantului în etapa D.A.L.I. au fost efectuate având ca bază de calcul prețurile în euro pe unitatea de măsură pentru toate categoriile de lucrări în sensul că în H.C.L.M. nr.241/2011:

- la 1 mp. carosabil nou realizat Sc. = 711,00 mp.

preț 1 mp. = 55 euro fără VA

la 1 mp. refacere carosabil Sc. = 2.080, 00 mp.

preț 1 mp. = 40 euro fără TVA

1 euro = 4,3246 lei/euro la data de 26.10.2011, iar la data de 14.11.2011 valoarea 1 euro = 4,3448 lei/euro

Deoarece se înregistrează o creștere a cursului euro/lei în această perioadă, rezultă noile valori ale investiției, astfel:749,591 mii lei cu TVA din care 675,398 mii lei cu TVA.

Față de cele prezentate în temeiul art.44, alin (1), din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a întocmit prezentul referat pentru proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)".


Șef serviciu Tehnic-Investiții Borali V^avecfhiul

Inspector, Dima Mariana


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE;

Analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)";

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de avizează favorabil / ae&vcrfăbil proiectul de hotărâre prezentat.

Președinte Comisie, Dobre Mir cea    ——