Hotărârea nr. 309/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI)CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța , întrunit în ședința ordinară din data

de 15.12.2011

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 162725/09.12.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățeanului - nr.5 și referatul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat nr.162372/08.12.2011;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Având în vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b și art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr. 1-5, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

Art.3. Se aprobă anularea Anexei 2 - "teren Bd. Ferdinand nr.63, în suprafața de 63 mp" din H.C.L.M. nr.131/16.05.2011 privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.

Art.4. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, in vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

POPESCU RADUCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR...3Q9........

15.12.2011

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

r-

r

Teren Sat Vacanță Zona Bazar

455

MILEA DRAGOȘ GABRIEL

Și

MILEA RALUCA ANCA

CU

nr.3456/

2011

Funcțiuni pentru turism-hoteluri, vile, pensiuni și demipensiuni, restaurante și alte spații pentru alimentație publică (spații închise, terase acoperite și descoperite); zone plantate de tip scuar sau plantații de aliniament, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier în spații acoperite și amenajate conform PUZ aprobat prin

HCLM

nr. 44/2011

-Solicitarea de cumpărare

80962/2011

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța de sub activul « Bar Bazar Restaurant Blue House » aflat in proprietatea MILEA DRAGOȘ GABRIEL și MILEA RALUCA ANCA Proprietarul

construcțiilor indeplineste condițiile art.123 aiin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-    Dreptul de proprietate asupra construcțiilor si dreptul de folosința asupra terenului sunt inregistrate la O.C.P.I conform încheierii de intabulare nr.22423/2010

-Destinația    terenului

este    de    Funcțiuni

pentru turism-hoteluri, vile,    pensiuni    și

demipensiuni, restaurante și alte spații    pentru

alimentație    publică

(spații închise, terase acoperite    și

descoperite);    zone

plantate de tip scuar sau    plantații    de

aliniament, comerț cu amănuntul    specific

pentru    turismul

sezonier    în    spații

acoperite și amenajate conform PUZ aprobat prin HCLM nr.44/2011


Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 455mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RADUCU


Plan de amplasament si delimitare a imobilului    •

Scara 1:200

Nr. cadastral

S. masurata (mp)

Adresa imobilului

455

Constanta, Sat Vacanta, Zona Bazar

Bar Bazar Restaurant Blue House

'Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

5

'1A. Date referitoare la teren


la


î fer


Categorie

-d£folQ&inla


ec


Suprafața

(meJ


455


Valoare de impozitare


455


Imobilul e împrejmuit cu gard metalic.


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita

la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

144

Spațiu comercial; S desfasurata = 258 mp

9

W.C., S desfasurata = 9 mp

6

Anexa; S desfasurata = 6 mp

159

696381.2

Suprafața Totala desfasurata = 273 mp


Inventar de coordonate


Sistem stereo 70


donate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Im]

Y[m]

X (m)

Y(m)

Și 122

790089.647

2.320

11

308153.740

790108.780

fj 8.7114

fe-811

790089.850

1.694

12

308162.383

790107.694

7.7$

fel43

790089.557

3.165

13

308163.379

790115.403

3®<£

|â5?1

790086.454

3.548

14

308167.054

790114.895

a.ysZ'

K.C1-,

7SC02S.373

3.189

15

308166.944

7901 13.947

|'-2rs

' 90032.867

6.353

16

308167.211

790113.903

i .©pon

790084.512

6.669

17

308166.963

790112.241

9.^

B?82E

790091.125

6.035

18

308165.766

790102.852

5.2CW,

|3 827

790091.760

18.089

19

308165.010

790097.707

2.338N

&881_

790109.732

7.916

20

308164.984

790095.369

5.787

Intgcoat,- •

A\We2010

<•••■.te*


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Recepționat,


•A


Data,


3

V,ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea

Mamaia,

Zona

Cazino-

Terasa

nr.28

146

SC NOVA COMPANY

SRL

CU

nr.3156/

2011

întregire

proprietate -Teren liber neconstruibil, conform PUZ aprobat prin HCLM

nr. 285/2007

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

73985/2011 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța adiacent proprietății solicitantului pentru care    există

încheierea    de

intabulare nr.32093/2007 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția    Urbanism

are destinația de întregire    a

proprietății - "teren liber neconstruibil" conform PUZ aprobat prin    HCLM

nr.285/2007,    cu

mențiunea    de

interdicții temporare de construire

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si

aprobare, vanzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 146 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RADUCU


ieamaiM“dCo"Stan'a


inventar de coordonate - SISTEM DE PROIECȚIE: STEREO 70

Nr.

Coordonate pct.de contur

>ct

X(m]

Y[m]

1

310527.51

789586.37

4 2

310529.39

769588.49

3

310531.63

789591.94

• 4

310529.66

769593.12

5

310526.57

789605.81

6

310517.37

789602.94

7

310521.27

789590.02

8

310524.93

789591.35

Suprafața teren=146mp


PLAN DE SITUAȚIE pt. CUMPĂRARE TEREN •r a .SCARA 1:500 ,PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAprimăria municipiul^? constanta

SERVICIUL CADASTRU.......


CERTIFICAT %\ /§■    DE $

I AUTORIZARE *

î Strfa ftO'B-F iggg

tAnase £ ^GHEOROțiE ^7


I V,Z^rT

Data /-?întocmit

P.F.A. TANASE GHEORGUE


DATA: 11.04.2011


NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Strada

Soveja

150

SC ALMAR HOUSE SRL

CU

nr.3694/

2011

întregire

proprietate - Teren liber

neconstruibii : conform PUZ aprobat prin HCLM nr.223/2010

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

56009/2011 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța    adiacent

proprietății

solicitantului pentru care există încheierea de    intabulare

nr.6049/2011 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - "Teren liber neconstruibii " conform PUZ aprobat prin    HCLM    nr.

223/2010

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si

aprobare, vanzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 150 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

r-

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RADUCU


iNCASiKARP iw SCARA 1:2000VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. __


Data


“S^gsaHBuVaiMVCMTAP. DE

TDO

hii'. POT.

1    y'    1

.......Y.(Ef................!

i....................

iu,i    i

.. .fffiL.......j

ț

L JOtsrti «r

,■30577.680.

2.....

6068    * r

/ifuqoo.zf u e

b

oOC > i» i

i tîUbou.d k « g

r' 4

306QC. ..ro

7f?R577.2'*6 î

5

306820.974

790578.473

1 6

306821.159

790576.662 J

îfîRî'J. ^ -O’țJp


NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTO

R

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

50

BOLFĂ

CU

Diferență din

Solicitarea    de

Strada Ion

SABINA

nr.3733/

măsurători -

cumpărare    nr.

Păun Pincio

2011

Locuire

113667/2010

nr.12

conform PUG

- Terenul constituie

aprobat prin

domeniu privat al

HCLM

Municipiului

nr.77/2011

Constanța

Terenul propus

spre    vânzare

constituie diferența

i

i

!

i

între    suprafața

rezultată    din

măsurătorile cadastrale, respectiv 330 mp și suprafața aflată în proprietate respectiv 280 mp, proprietarul fiind în indiviziune    cu

Municipiul Constanța. Proprietatea solicitantului . este înscrisă în cartea funciară

nr.16563/2010

Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor

urbanistice emise de

Direcția Urbanism are destinația de Diferență    din

măsurători - Locuire

conform    PUG

aprobat prin HCLM nr.77/2011

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și

aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 50 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RADUCU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Intravilan Scara 1:500

B. Date referitoare la construcții

Cod

~xmstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

72

Locuința -parter

Total

72

Suprafața construita desfasurata S=72mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

N [m]

E [m]

1

2

3

4

5

6

7

8

305956.366

305949.350

305946.073

305922.731

305924.640

305934.726

305940.033

305954.359

790647.621

790656.433

790654.793

790643.109

790639.650

790644.351

790632.913

790645.128

11.264

3.664

26.103

3.951

11.128

12.609

18.827

3.200

S(l)=330mpSe confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


SjpWW»- masurat* S«330in]> 7 Sttp®af#ta dta 4 acta S»28Ch«p J


na


Nr. cadastral

Suprafața Masurata

Adresa Imobilului:

330mo

Str. Ion Păun Pincio nr.l2A

Mun. Constanta, jud. Cta

Cartea Funciara

UAT

Constanta

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTO

R

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Strada

Barbu

Ștefănescu

Delavrancea

nr.58

138

GRAMENI

STERE

Și

GRAMENI

CHIRAȚA

CU

nr.3751/

2011

întregire

proprietate -Teren

neconstrubil, conform PUG aprobat prin HCLM

nr.77/2011

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

122575/2011 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța adiacent proprietății solicitantului pentru care    există

încheierea    de

intabulare nr.36209/2011 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția    Urbanism

are destinația de întregire    a

proprietății - "Teren neconstrubil conform PUG aprobat prin HCLM    nr.

77/2011

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 138 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RADUCU

*SITU,


1:100^•%A


4q
■ 3()g


>/f^0


-!jCERTjFjCfir

‘■ț.X

'$ j£b*£E

Serii

in 2 9

e    {/o


Une eov