Hotărârea nr. 308/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART.1 AL HCLM NR.248/2009 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.269/2002 PRIVIND PUNCTELE DE LUCRU ALE RAEDPP CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.l al HCLM nr. 248/2009 privind modificarea si completarea HCLM nr.269/24.07.2002 privind punctele

de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din datade.J.Ș/.A.2.;2.^1.?...;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare nr.!627.3£/.2.QAA.., Referatul R.A.E.D.P.P. Constanta, nr. 9777/07.12.2011, avizul comisiei administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești nr. 5,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 26/1990-privind registrul comerțului cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 332/1996 privind înființarea RAEDPP Constanța, HCL nr. 192-07.04.2005 privind constatarea rămânerii fără obiect a dreptului de administrare asupra unor terenuri transmise R.A.E.D.P.P. Constanța prin Hotărâri ale Consiliului Local Municipal Constanța, HCL nr. 248/2009 privind modificarea și completarea HCL nr.269/24.07.2002 privind punctele de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanța,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.l al HCL nr. 248/2009 privind modificarea si completarea HCL nr.269/24.07.2002 privind punctele de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanta in sensul închiderii punctului de lucru PLAJA MODERN in suprafață de 2495,60mp având ca obiect taxare parcare, motivat de faptul că în prezent aceasta suprafața constituie proprietate particulară.

Art.2. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 248/2009 rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știința.

w    24

Adoptată de un număr de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

POPESCU RADUCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

Nr> 309 i 15.12.2011