Hotărârea nr. 306/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONTINUAREA ADMINISTRARII SUB FORMA GESTIUNII DIRECTE DE CATRE RAEDPP CONSTANTA A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII AMENAJATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

‘ ww    ROM AN IA

11 J h JUDEȚUL CONSTANTA

: ' MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND CONTINUAREA ADMINISTRĂRII SUB FORMA GESTIUNII DIRECTE DE CĂTRE R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA

A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII AMENAJATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinara din data de    15.12.2011_■

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, nr. 162846/09.12.2011 Avizul Comisiei nr. 1- Buget Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat, Avizul Comisiei nr. 3 - Servicii Publice, Comerț, Turism si Agrement, Avizul Comisiei nr. 5-Administrație Publică Locală, Juridică Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Libertății Cetățenilor, și Referatul Direcției Servicii Publice nrl62830/09.12.2011, prin care se propune continuarea administrării de către R.A.E.D.P.P. Constanta a obiectivelor de investiții amenajate în Municipiul Constanța, Parc de distracție tip 'Tara Piticilor" -Zona Teatrul de vară "Soveja" - Parcul Tăbăcărie, Parc de distracție tip ''Țara Piticilor" și teren de sport aferent -Zona Casa de Cultură- Aleea Nalbei, Parc de distracție tip 'Tara Piticilor" și teren de sport aferent -Zona Cartier Medeea la intersecția Bd. IC Bratianu - Str. Cumpenei, Gravity Park - Parcul Tăbăcărie- Str. Soveja;

Analizând H.C.L.M. nr.245/23.06.2004, prin care s-a aprobat trecerea din administrarea municipiului Constanța in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, a terenului in suprafața de 26 605,60 mp, situat in Parcul Tabacarie, reprezentând Parc de distracții ” Tara Piticilor", precum si H.C.L.M. nr. 298/09.05.2008, prin care a fost aprobată predarea în vederea administrării și exploatării către R.A.E.D.P.P. a celor trei obiective de investiții amenajate în anul 2008, respectiv, parcurile de distracție tip 'Tara Piticilor" și terenurile de sport aferente, amenajate în Municipiul Constanța-Parcul Tăbăcăriei, Aleea Nalbei, Str. Cumpenei-Bd. IC Brătianu, precum și a ''Gravity Park", amenajat în Parcul Tabacariei- Str. Soveja ;

Ținând cont de prevederile art. 29 din Legea nr. 51/2006, referitoare la gestiunea directă, care se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora;

Văzând H.C.L.M.nr.332/02.08.1996, modificată și completata prin H.C.L.M. nr.270/07.2002 și 499/19.12.2001, potrivit cărora R.A.E.D.P.P. Constanța funcționează ca „unitate cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanta", precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin H.C.L.M. nr. 85/25.03.2008 completată cu H.C.L.M. nr.324/29.06.2009, obiectul de activitate al R.A.E.D.P.P. Constanța, cuprinde și activități legate de administrarea, gestionarea și intreținerea parcurilor de distracție amenajate pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța, și Gravity Park;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin 5 lit a, art 123 alin. 1 si art. 115 alin.

1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă continuarea administrării sub forma gestiunii directe, de către R.A.E.D.P.P. Constanța a obiectivelor de investiții amenajate în Municipiul Constanța, respectiv, Parc de distracție tip 'Țara Piticilor" -Zona Teatrul de vară "Soveja" - Parcul Tăbăcărie, Parc de distracție tip 'Țara Piticilor" și teren de sport aferent -Zona Casa de Cultură- Aleea Nalbei, Parc de distracție tip 'Țara Piticilor" și teren de sport aferent -Zona Cartier Medeea la intersecția Bd. IC Bratianu - Str. Cumpenei, Gravity Park - Parcul Tăbăcărie- Str. Soveja;

Art. 2 Se aproba regulamentul de serviciu, privind administrarea obiectivelor menționate anterior, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

24

Prezenta hotărâre a fost adoptată de_consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

POPESCU RADUCU

Conșf^ța


15.12.2011


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


ANEXA LA HOTARAREA

NR.


306


15.12.2011


REGULAMENT

PRIVIND ADMINISTRAREA DE CĂTRE R.A.E.D.P.P. SUB FORMA GESTIUNII DIRECTE A PARCURILOR

DE DISTRACȚIE TIP "TARA PITICILOR", TERENURILOR DE SPORT

AFERENTE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA PARC TABACARIE

ALEEA NALBEI, I.C. BRATIANU- STR. CUMPENEI, PARC TABACARIE

SI GRAVITY PARK SITUAT ÎN PARCUL TABACARIE DENUMITE PARCURI DE DISTRACȚIE

CAP. I ASPECTE DE ORDIN GENERAL 1.1. Prezentul regulament stabilește condițiile în care se desfășoară

activitatea de administrare prin gestiune directa de către R.A.E.D.P.P. a Parcurilor de distracție tip "Țara Piticilor" situate in Parcul Tabacarie, aleea Nalbei, B-dul. I.C.Bratianu cu Str. Cumpenei si Gravity Park, în conformitate cu reglementările prevăzute de Legea nr. 51/2006, actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice prin gestiune directă.

1.2. Totodată, prezentul document a fost elaborat în conformitate cu principiile legislației europene care stabilesc modul de gospodărire al localităților urbane și rurale în domeniu.

CAP. II DEFINIREA ȘI SCOPUL SERVICIULUI

2.1. Serviciul de administrare a Parcurilor de distracție tip "Țara Piticilor" situate in Parc Tabacarie, aleea Nalbei, intersecție B-dul. I.C.Bratianu cu Str. Cumpenei si Gravity Park - str. Soveja, se transmite in scopul bunei gospodăriri a domeniului public al Municipiului Constanța pentru următoarele activitati:

o întreținerea si supravegherea elementelor de joaca; o întreținerea si supravegherea elementelor sportive;

o întreținerea si supravegherea elementelor din dotarea Gravitty Parc;

o Amenajarea terenului;

o întreținerea altor dotări (gard împrejmuire,banei de odihna, coșuri de gunoi, cișmele cu apa potabila, etc.) precum si a clădirilor aferente specifice Gravity Park;

o Iluminat public si ornamental din interiorul si exteriorul obiectivelor;

o întreținere spatii verzi; o Activitati de paza si supreveghere.

CAP. III ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI

SECȚIUNEA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ADMINISTRAREA PARCURILOR DE DISTRACȚIE TIP TARA PITICILOR SI GRAVITY PARK

ART. 1- R.A.E.D.P.P. Constanta in calitate de administrator, are obligația sa asigure pastrarea integrității, protejarea si valorificarea patrimoniului public incredintat.

ART. 2. R.A.E.D.P.P. Constanta asigura paza obiectivelor încredințate angajand in acest scop personal specializat, precum si menținând eu strictete integritatea gardurilor împrejmuitoare.

ART. 3. Intrarea utilizatorilor in incinta prin locuri nepermise, prin escaladarea sau deteriorarea gardurilor, este sanctionata cu amenda. ART. 4. - Administratorul, ia masurile necesare pentru conservarea si protejarea construcțiilor din incinta obiectivelor încredințate.

ART. 5. Administratorul, va intretine in stare corespunzătoare si întrebuințează clădirile din incinta Gravity Park conform destinației fiecăreia, stabilita prin autorizația de construire.

ART. 6. Administratorul realizează cu celeritate lucrările de întreținere si reparații curente ale dotărilor de orice tip din incinta parcurilor de distracție, iar in cazul in care se impune executarea unor reparații capitale anunța in cel mai scurt timp autoritatea administrației publice locale in vederea luării masurilor ce se impun.

ART. 7- Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseala si obiectele sanitare trebuie menținute in permanenta stare de funcționare.

ART. 8 -Terenurile de sport trebuie sa fie folosite conform destinației fiecăruia.

ART. 9. Administratorul întreține in buna stare si face toate reparațiile curente necesare sau dezafectează si înlocuiește, atunci când este cazul, băncile de odihna si orice alt mobilier stradal.

ART.10. R.A.E.D.P.P. in calitate de administrator, asigura menținerea in stare de funcționare a echipamentelor de joaca, a elementelor sportive, precum st a Carter

ART. 11. Administratorul răspunde de realizarea la timp si in condiții de performanta a lucrărilor de întreținere si reparații curente ale instalațiilor de utilitate publica din incinta parcurilor de distracție (instalații de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica).

ART. 12. Administratorul se îngrijește de gospodărirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, astfel incat sa nu se incarce artificial costurile de operare.

ART. 13. Administratorul verifica si urmărește corectitudinea facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare si răspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor facturi.

ART. 14. In cazul in care instalațiile de utilitate publica necesita reparații capitale, operatorul de serviciu informează imediat autoritatea administrației publice locale in vederea luării masurilor necesare.

ART. 15. Intervențiile de intretinere sau reparații curente pe care administratorul este obligat sa le realizeze asupra instalațiilor de utilitate publica din incinta obiectivelor administrate, se vor face numai de către personal specializat si autorizat.

SECȚIUNEA II.

AMENAJAREA, ÎNTREȚINEREA, PROTEJAREA SI CONSERVAREA SPATIILOR VERZI, GAZONULUI, ARBORILOR, ARBUȘTILOR, FLORILOR ANUALE, BIENALE, PERENE SI A ORICĂROR ALTE AMENAJARI DENDRO-HORTICOLE

ART. 16. (1) Administratorul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene si a oricăror alte amenajari dendro - horticole.

(2)    Administratorul colaborează cu autoritatea administrației publice locale, precum si cu orice alte instituții publice sau private in vederea realizării unui program de modernizare si dezvoltare a spatiilor verzi aflate in administrare.

(3)    Administratorul asigura toate resursele materiale si umane in vederea realizării lucrărilor de intretinere a amenajărilor dendro-horticole din incinta parcurilor de distracție, (lucrări de rasad a gazonului si florilor, lucrări de amenajare si reamenajare a decorurilor florale, plantare a arborilor si arbuștilor, cosire a ierbii, greblare a frunzelor uscate si transportarea lor in locurile destinate arderii, toaletare a arborilor si arbuștilor, etc.).

(4)    Administratorul urmărește si răspunde de depistarea operativa a bolilor si dăunătorilor la producția dendro-floricola si ia masuri de aplicare a tratamentelor preventive si curative.

SECȚIUNEA a-III-a

ASIGURAREA LUCRĂRILOR DE IGIENIZARE, CURĂȚENIE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE, PRECUM SI A LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE PENTRU IARNA A PARCURILOR DE DISTRACȚIE

ART. 17. Administratorul asigura dotarea parcurilor de distracție cu un număr suficient de coșuri si pubele de gunoi, conform planului inițial al dotărilor urbane.

ART. 18. Administratorul asigura in incinta parcurilor de distracție condițiile de igiena cerute de reglementările legale in vigoare, prin intretinerea si înlocuirea, atunci când este cazul, a coșurilor si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curățeniei clădirilor in care isi desfasoara activitatea, a terenurilor de sport, locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi si aleilor pietonale, si prin efectuarea operațiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar.

ART. 19. - In vederea asigurării lucrărilor de colectare si transport al deșeurilor strânse din incinta parcurilor de distracție, administratorul încheie un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul acestui serviciu.

ART. 20. - (1) Lucrările de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se executa in afara orelor de acces a publicului in incinta parcurilor de distracție.

(2)    Aceste operațiuni vor fi efectuate doar de către operatori autorizați de Direcția de Sănătate Publica și Primăria municipiului Constanta.

(3)    Deratizarea, dezinfecția și dezinsecția se efectuează conform normelor aprobate de către autoritatea administrației publice locale.

(4)    Produsele utilizate în activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar-umană și de către Agenția de Protecție a Mediului.

(5)    Lucrările se executa astfel încât să nu provoace daune de

orice natura.

(6)    în cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, patrimoniului din incinta parcurilor de distracție, acest fapt va fi comunicat în mod expres operatorului care a efectuat tratamentul, precum si autoritatii administrației publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viata, sănătatea oamenilor și protejarea mediului înconjurător.

ART. 21.

• Administratorul ia masurile ce se impun pentru sancționarea faptelor ce constituie contravenție, conform prevederilor Regulamentului pentru organizarea, administrarea, întreținerea si exploatarea parcurilor de distracție încredințate si anume:

-    distrugerea sau degradarea echipamentelor de joaca, a celor pentru practicarea sporturilor extreme, precum si a altor dotări din incinta;

-    accesul pe terenurile de sport cu băuturi alcoolice;

-    accesul pe terenurile de sport cu solventi chimici;

-    accesul animalelor si a autoturismelor pe suprafețele de joc;

-    aruncarea deșeurilor de orice fel, a gumei de mestecat, a obiectelor incandescente pe suprafața terenurilor;

-    distrugerea marcajelor sau schimbarea sensului acestora;

-    înscrierea oricăror insemne pe băncile de odihna, mobilierul stradal;

-    perturbarea ordinii si liniștii publice in incinta parcurilor de distracție;

-    degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publica ( instalații de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si termica);

-    distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbuști, flori, prin rupere, calcare, taiere, scoatere din rădăcini, etc.;

-    imprastierea oricăror substanțe chimice sau de alta natura care ar putea distruge sau deteriora solul si amenajările dendro-horticole;

-    depozitarea necontrolata a deșeurilor, precum si arderea sau îngroparea acestora in incinta parcurilor de distracție.

•    In cazul in care, prin savarsirea contravenției    s-a cauzat o paguba

bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul administrat de către operatorul de serviciu, patrimoniu de a cărui integritate operatorul răspunde, persoanele împuternicite sa aplice sancțiunea vor stabili si despăgubirea in baza tarifului de evaluare rezultat din valoarea inregistrata in contabilitate a bunurilor respective.

•    Administratorul sesizează angajatii Politiei comunitare sau ai Politiei municipale in cazul in care utilizatorii savarsesc fapte prin care tulbura liniștea si ordinea publica in incinta parcurlor de distracție sau in cazul in care faptele savarsite de utilizatori constituie infracțiuni.

CAPITOLUL III

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE AUTORITATII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SI ALE ADMINISTRATORULUI

ART. 23. - Autoritatea administrației publice locale- Primăria Municipiului Constanta are următoarele drepturi si obligații legate de organizarea, administrarea, întreținerea si exploatarea parcurilor de distracție:

a) dezvolta, promoveza calitatea si eficienta serviciului public de administrare, întreținere si exloatare a parcurilor de distracție, in scopul asigurării către populație a unei zone de agrement moderne, dotate cu instalații, clădiri, terenuri de sport, spatii de joaca pentru copii, etc., in condiții optime de funcționare;

b)    urmărește asigurarea de către administrator a unei bune întrețineri, protejări si conservări a spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene si oricăror alte amenajari dendro-horticole; intocmeste programe de modernizare si dezvoltare a spatiilor verzi din incinta;

c)    promovează politicile si strategiile de dezvoltare a serviciului de administrare, intretinere si exloatare a parcurilor de distracție;

e)    organizează, reglementează, controlează si monitorizează activitatea administratorului in conformitate cu reglementările in vigoare;

f)    urmărește ca exploatarea bunurilor patrimoniu al municipalității sa se realizeze in condiții care sa asigure un serviciu bine organizat, civilizat, modern si eficient cu privire la administrare, intretinere si exloatare;

g)    colaborează cu administratorul la modernizarea infrastructurii publice aferente obiectivelor care sa se realizeze in conformitate cu reglementările urbanistice in vigoare;

h)    analizeaza si aproba, atunci când se justifica, propunerile administratorului pentru realizarea oricăror alte lucrări de investiții in incinta parcurilor de distracție;

i)    informează administratorul cu cel puțin 15 zile înainte, in legătură cu efectuarea unor investiții sau lucrări de reparații capitale in incinta parcurilor de distracție.

ART. 24. Administratorul- R.A.E.D.P.P. Constanta are următoarele drepturi:

a)    sa inițieze modificarea și/sau completarea regulamentului în cazul modificării reglementarilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza întocmirii acestuia;

b)    sa aplice, prin angajatii insarcinati cu paza , toate masurile de sancționare a faptelor savarsite de către utilizatori;

ART. 25. - Administratorul are dreptul sa organizeze in colaborare cu instituții publice si private activitati instructiv-educative, a unor competiții sportive, concerte, spectacole, etc.

ART. 26. Administratorul are următoarele obligații:

a)    să obțină de la autoritățile competente avizele, autorizațiile și licențele, potrivit legii;

b)    să asigure parametrii de performanta stabiliți prin prezentul regulament și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate, în scopul realizării exigentelor utilizatorilor;

d)    să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale și centrale, conform unui program stabilit sau la cerere;

e)    să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de administrare;

f)    sa asigure pastrarea integrității, protejarea si valorificarea optima a patrimoniului încredințat;

g)    sa asigure funcționarea sistemului de iluminat din incinta parcurilor de distracție, sa realizeze ori de cate ori este necesar, lucrările de intretinere si reparații curente asupra bunurilor aflate in patrimoniul obiectivului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

h)    sa sesizeze autoritatea administrației publice locale, periodic sau ori de cate ori este necesar, asupra lucrărilor de investiții sau reparații capitale ce se impun a fi realizate in incinta obiectivelor;

i)    sa răspundă de aplicarea masurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția sanatatii publice, protecția si securitatea muncii, paza si stingerea incendiilor;

j)    sa colaboreze cu instituții publice si private in vederea optimizării serviciilor prestate;

k)    sa organizeze activitati care sa contribuie la agrementul si distracția utilizatorilor după informarea reprezentanților Primăriei Municipiului Constanta cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare;

l)    sa asigure protecția, conservarea, întreținerea fondului vegetal si combaterea bolilor si dăunătorilor la amenajările dendro-horticole;

m)    sa asigure gospodărirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, astfel incat sa nu se incarce artificial costurile de operare;

I) sa verifice corectitudinea facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare si sa achite in termenele legale respectivele facturi;

m)    sa asigure condițiile de igiena cerute de reglementările legale in vigoare, prin intretinerea si înlocuirea, atunci când este necesar, a coșurilor si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curățeniei locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi si aleilor pietonale, si prin efectuarea operațiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar;

n)    sa asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, dezinsectie, dezinfectie si deratizare numai cu

o)    sa nu schimbe destinația construcțiilor de orice tip din incinta parcului de distracție "Gravity Park" fara acordul expres al autoritatii administrației publice locale;

z) sa răspundă cu promptitudine tuturor sesizărilor din partea utilizatorilor, autoritatii publice locale, sau oricăror alte instituții publice sau private Art. 27. Structura organizatorică a serviciului pentru fiecare obiectiv cuprinde:

-un administrator;

- cel puțin un instructor specializat in practicarea sporturilor extreme, care pot fi practicate in Gravity Park;

-    trei supraveghetori pentru utilizarea aparatelor de joaca ;

-    tun mecanic de întreținere;

-    trei posturi de pază pe timp de zi la cele trei porți pentru Tara

Piticilor din incinta Parcului Tabacarie si un post pentru celelalte trei obiective;

-    doi îngrijitori pentru spațiile verzi și igienizarea aleilor;

Art. 28. Administratorului ini revine obligația de a asigura inspecția tehnica periodica a echipamentelor de joaca precum si a dotărilor specifice Gravity Park, care consta in următoarele:

a)    numește RSVTI - Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a Instalațiilor din spațiile de joacă pentru copii, răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripției tehnice PT R 19/2002 privind siguranța în funcționare a acestora.

b)    întocmeaste și ține un registru de evidență cu inspecția, lucrările de întreținere și de reparații.

C) întocmeaste un registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor venite din partea cetățenilor, agenților economici sau instituțiilor publice și modul de soluționare;

d)    asigura măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile prevăzute;

e)    în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni prezenta reprezentanților Primăriei, un raport privind starea locurilor de joacă, sesizările primite, modul și durata de soluționare, reparațiile efectuate, etc.;

f)    să păstreze documentația tehnică a echipamentelor de joacă;

g)    să dețină Prescripțiile tehnice specifice - Colecția ISCIR, standardele și legislația aplicabilă, să cunoască legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă și să se asigure de respectarea acestora;

h)    să fie prezent la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control, fiind direct responsabil de rezultatele acestora;

Art. 29 Prezentul regulament reprezintă anexa la H.C.L.M.    nr.

............../....................si va intra in vigoare odata cu aceasta.

io