Hotărârea nr. 304/2011

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 145/2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012 PRECUM SI PENTRU INDREPTAREA UNEI ERORI MATERIALE DIN CUPRINSUL ACESTEIA

1


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru modificarea și completarea HCLM nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, precum și pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul acesteia

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /^A?-^//,

Luând în^ dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefanu MAZĂRE, Raport de fundamentare nr. S98736/23.11.2011 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 -de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ale Ordonanței de Guvern nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 145/2011, după cum urmează:

1.    Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici de 40 lei, se anulează."

2.    Alineanul (7) al paragrafului 1) punctul II din Anexa nr. 1, se modifică și va avea^ următorul cuprins:

„în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2012, respectiv 31.12.2008, cota impozitului și a taxei pe clădiri este de 20% în situația în care ultima reevaluare a fost realizată în perioada 01.01.2007-30.12.2008 inclusiv, și de 40% în situația în care ultima reevaluare a fost realizată înainte de 01.01.2007. Cota de impozit se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

3.    După alineatul (7) al paragrafului 1) punctul II din Anexa nr. 1, se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic, cota de impozit este de 20% aplicabilă la valoarea de inventar a

acesteia. Sunt exceptate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%."

4.    Alineatul (4) al paragrafului 1 - "Dispoziții generale", punctul II din Anexa nr. 4, se modifică și va avea următorul cuprins:

" Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei procentuale la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA, pentru fiecare zi de sejur."

5.    Alineatul (5) al paragrafului 1 - "Dispoziții generale", punctul II din Anexa nr. 4, se modifică și va avea următorul cuprins:

" Cota proncentuală este de 1%."

6.    în tot cuprinsul punctului 3 din Anexa nr. 5, sintagma "masa totală maximă autorizată" se înlocuiește cu sintagma "masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor".

7.    lit.g) a alineatului (6) punctul 3 din Anexa nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

,,g) autovehiculele care circulă pe traseele de transit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanța până la intersecția cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu str. Pasajului până la intersecția cu DN 3C (sens giratoriu Real 2)."

8.    Alineatul (16) al punctului 3 din Anexa nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local."

9.    Alineatul (18) al punctului 3 din Anexa nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța."

10.    După litera C a punctului 4 din Anexa nr. 9, se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

D. persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul fiscal în municipiul Constanța, dar care dețin în proprietate sau leasing clădiri sau cote - părți din clădiri situate pe raza Municipiului Constanța, pentru autoturismele înmatriculate pe numele sau denumirea acestora."

11.    După paragraful 6 al punctului 4 din Anexa nr. 9, se introduce un nou paragraf, paragraful 7, cu următorul cuprins:

„Pentru a beneficia de prevederile lit. D, persoana fizică sau juridică prezintă Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea eliberării permisului de liberă trecere, o cerere însoțită de următoarele documente certificate pentru conformitate cu originalul:

a)    act de identitate/certificat de înmatriculare în Registrul Comerțului, după caz;

b)    certificat de înmatriculare autovehicul;

c)    act de proprietate/contract de leasing, după caz;

d)    împuternicire, în cazul reprezentării."

12.    alineatul (5) al art. 8, punctul 3 din Anexa nr. 9, se modifică după cum urmează: „(5) Deținătorul unei autorizații de rezervare a locului de parcare are obligația să aducă la cunoștința compartimentului de specialitate al autorității locale care a emis autorizația, orice modificare a condițiilor ce au fost avute în vedere la eliberarea acesteia, în termen de 30 de zile de la intervenirea modificării. Nedeclararea oricărei modificări în cadrul termenului precizat conduce la decăderea din dreptul de a solicita restituirea taxei de rezervare a locului de parcare aferentă perioadei nefolosite. "

13.    după alineatul (5) al art. 8, punctul 3 din Anexa nr. 9, se introduc două noi alineate, alineatul (51) și (52), cu următorul cuprins:

„(51) în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștință a modificărilor prevăzute la alin. (5), compartimentul de specialitate al autorității publice locale poate proceda la redistribuirea locului de parcare cu respectarea prevederilor art. 2 și 3."

„(52) Modificările prevăzute la alin. (5) pot fi aduse la cunoștința compartimentului de specialitate al autorității publice locale și de către Asociația de Proprietari din care face parte deținătorul autorizației de rezervare a locului de parcare."

14.    în tot cuprinsul Anexei nr. 12, sintagma „aviz(ului) cap linie" se înlocuiește cu sintagma „aviz(ului) cap linie/puncte de îmbarcare, debarcare"

15.    în tot cuprinsul Anexei nr. 12, sintagma „aviz(ului) de traseu" se înlocuiește cu sintagma „aviz(ului) de traseu/licență(ei) de traseu prin curse regulate speciale".

16.    după litera b) a paragrafului E al punctului 2 din Anexa nr. 12, se introduc două noi litere, litera c) și d), cu următorul cuprins:

,,c) licență de traseu;

d) aviz pentru puncte de îmbarcare/debarcare"

17.    se îndreaptă eroarea materială apărută în cuprinsul punctului 2 din Anexa nr. 12 în sensul că în loc de „E. Model cereri" se va citi „F. Model cereri"

18.    se înlocuiește formularul prevăzut la lit. a) a paragrafului F al punctului 2 din Anexa nr. 12, cu formularul prevăzut în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

19.    se înlocuiește formularul prevăzut la lit. b) a paragrafului F al punctului 2 din Anexa nr. 12, cu formularul prevăzut în Anexa nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

20.    după litera b) a paragrafului F al punctului 2 din Anexa nr. 12, se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins:

,,c) cerere pentru eliberare licenței de traseu prin curse regulate speciale".

21.    în tot cuprinsul punctului 4.4 al art. 6 din Anexei nr. 16, sintagma „aviz(ului) cap linie" se înlocuiește cu sintagma „aviz(ului) cap linie/puncte de îmbarcare, debarcare";

22.    în tot cuprinsul punctului 4.4 al art. 6 din Anexei nr. 16, sintagma „aviz(ului) de traseu" se înlocuiește cu sintagma „aviz(ului) de traseu/licență(ei) de traseu prin curse regulate speciale".

Art. II - Modelul formularului prevăzut la lit. c) a paragrafului E al punctului 2 din Anexa nr. 12, se regăsește în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Modelul formularului prevăzut la lit. d) a paragrafului E al punctului 2 din Anexa nr. 12, se regăsește în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Modelul formularului prevăzut la lit. c) a paragrafului F al punctului 2 din Anexa nr. 12, se regăsește în Anexa nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcțiilor interesate din cadrul Primăriei municipiului Constanța prin grija secretarului Municipiului Constanța, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂSECRETAR,


4

celaMarcela Enache


CONSTANȚA Nr. 30^/

- Față-


Anexa nr. 1 la hotărârea    _

RO


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

ii Ipiil^

IWS'gfe

fM:i®OBfiIBlBR^B>    3||fc jjg«|p |j

LICENȚĂ DE TRASEU

i    Seria......Nr........

?■ '    ' •... .-    ■ , ®'\T ’> •>

■llIIBlil 18|S 1 llllli !1!S    ? f <«<3^1 Mlllll| jS

Servicii de transport public local de persoane prin curse refulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

Valabilă de la data de.................până la data de........

Eliberată in baza Licenței de transport seria...........nr.

pre


Data eliberării.ședinta,


Emitent:

Primăria Municipiului Constanta

Semnătura și ștampila


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCEI A ENACHE

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local depersoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehiculele având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.


- Verso-

TRASEUL:

PREȘEDlN l b acuiNȚÂ,


Seria...........Nr.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

AVIZ

PENTRU PUNCTE DE ÎMBARCARE / DEBARCARE

Prezentul aviz se eliberează_

pe baza documentației înregistrată cu nr. _ pentru îmbarcarea /

debarcarea în municipiul Constanța a autovehiculelor cu numerele de înmatriculare

_în următoarele puncte

de îmbarcare / debarcare_

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

   transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

   Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de

călători se va executa numai pe traseul_

   Pe traseu nu vor fi realizate alte opriri (stații) pentru coborârea sau urcarea călătorilor.

Prezentul aviz este valabil în perioada_

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și se va

sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de_lei cu

chitanța nr._, conform H.C.L.M. nr._/_

DIRECTOR    SEF SERVICIU

L.S.

Seria_nr._

Multiplicarea sau falsificarea conformitate cu legislația în vigoare. P^S^DI^TE ȘEDINȚĂ,


prezentului document se pedepsește în


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,marcela enacjjb-


CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

Subsemnatul_, domiciliat în

_, str._, nr._

bl._,ap._, telefon_,posesor al C.I. (B.I.)

seria_nr._, eliberat de către_, la

data de_, reprezentant al S.C._,

cu sediul în_, str._, nr._,

bl._, ap._CF_, telefon_, solicit

eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul :_

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

1)    Licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie;

2)    Copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în original și copie;

3)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu, în original și copie;

4)    Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, în original și copie;

5)    Plan situație traseu solicitat pe care se vor nominaliza distinct capetele de traseu și toate stațiile;

6)    Copie contract de leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

7)    Copie aviz traseu deținut anterior.

vor fi înaintate într-un dosar de încopciat.

X. J3ATA _ contrasemnează SEMNĂTURA

~    SECRETAR,

MARCELA.ENACÎJE-'''


Transportul va fi executat începând cu ora.........., până la ora............

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE / PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE

Subsemnatul_, domiciliat în

_, str._, nr._

bl._, ap._, telefon_, posesor al C.I. (B.I.)

seria_nr._, eliberat de către_, la

data de_, reprezentant al S.C._,

cu sediul în_, str._, nr._,

bl._, ap._CF_, telefon_, solicit

eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie dispus în locația _. Deplasarea se va realiza pe traseul :

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse astfel:

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini


eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:


1)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3)    Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu, în original și copie;

5)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    Plan situație traseu și cap linie solicitat;

7)    Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    Copie contract folosire (acces) cap linie încheiat cu deținătorul autogării;

9)    Copie aviz cap linie deținut anterior.


PREȘfflEWVPRBt9țșWft;ezint original,iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

CONTRASEMNEAZĂ

K4adSE5:RETAR    SEMNĂTURA

MARCEL A^NACJiB’


3°4A2o7/

CERERE

PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI DE TRASEU PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

Subsemnatul _, domiciliat în

_, str._, nr. _

bl._, ap._, telefon_, posesor al C.I. (B.I.)

seria_nr._, eliberat de către_, la

data de _, reprezentant al S.C._,

cu sediul în_, str._, nr._,

bl._, ap._, CF_, telefon _, solicit

eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul:_

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul    de

înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:


8)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

9)    Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

10)    Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul transportului (dacă este cazul) din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților și tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

11)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu, în original și copie;

12)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

13)    Plan situație traseu solicitat și graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

vDATA_


CONTRASEMNEAZĂ SEMNĂTURA SECRETAR.

MARCELA ENACHE_