Hotărârea nr. 301/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 9/2011 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SA CONSTANTA

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.M. nr.9/10.02.2011 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Constanta pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 15.12.2011 ;

Avănd in vedere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazare inregistrată sub nr.162514/08.12.2011, raportul Direcției Financiare nr.162513/08.12.2011 și avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat ;

Văzând dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Avănd în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, H.C.L.M. nr.351/2001, H.C.L.M. nr.353/2001, H.C.L.M. nr.150/2002, H.C.L.M. nr.437/2002, H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M, nr.320/2002, H.C.L.M. nr.209/2003, H.C.L.M. nr.348/2003, H.C.L.M. nr.467.2003, H.C.L.M. nr.76/2004, H.C.L.M. nr.90/2004 ,H.C.L.M. nr.91/2004, H.C.L.M. nr.267/2004, H.C.L.M. nr.276/2004, H.C.L.M. nr.393/2004, H.C.L.M. nr.277/2004, H.C.L.M. nr.2/2005, H.C.L.M. nr.128/2005, H.C.L.M. nr.214/2005, H.C.L.M. nr.552/2005, H.C.L.M nr.56/2006, H.C.L.M. nr.118/2006 , H.C.L.M nr.309/2006    ,H.C.L.M. nr.316/2006, H.C.L.M. nr.437/2006    , H..C.L.M

nr.507/2006 , H.C.L.M nr.8/2007, H.C.L.M. nr.82/2007 , H.C.L.M nr.242/2007 ,H.C.L.M. nr.306/2007, H.C.L.M. nr.421/2007 , H.C.L.M nr.584/2007 , H.C.L.M nr.3/2008, H.C.L.M nr.217/2008, H.C.L.M nr.664/2008 , H.C.L.M nr.224/2009; H.C.L.M. nr.9/10.02.2011; H.C.L.M. nr.264/31.10.2011;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "d", alin. 3 lit. "c" , alin. 6 lit. "a" pct.14 si art.115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art.l din H.C.L.M. nr. 9/10.02.2011 după cum urmează :

Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul Local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza să fie virată de către Direcția Financiară a Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel :

sume aferente scadențelor la biletele la ordin conform contractelor nr.9167/2005, 22030/2003 si 10186/2005, sume aferente contractului în curs nr.8710/2008 precum și pentru alte plăti legate de aceste contracte în sumă de 75.340 mii lei ;

sume aferente reabilitare, întreținere, menținere sistem public de iluminat, pavoazare iarna 2011 - 2012 în sumă de 13.260 mii lei ; întreținere făntîni suma de 850 mii lei ;

reabilitare, intreținere, menținere - monitorizare, achiziție și instalare

semafoare rutiere în sumă de 1.040 mii lei ;

achiziție și întreținere indicatoare rutiere suma de 410 mii lei.

Art. 2 Toate celelalte articole ale H.C.L.M. nr. 9/10.02.2011, rămîn neschimbate.

Art. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărîre Direcției Financiare, S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției Prefectului județului Constanța .

Adoptată de un număr de 24 consilieri din 2 7 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Popescu Raducu

Constanța

Nr. 301 / 15.12.2011