Hotărârea nr. 30/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN ADMINISTRAREA RAEDPP A LIFTURILOR AFERENTE CELOR 16 BLOCURI DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAC

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii in administrarea RAEDPP Constanta a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2011 ;

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 16717/02.02.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Văzând Raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, precum si Raportul favorabil al Comisiei nr. 1- buget finanțe;

Având in vedere Raportul nr. 16715/02.02.2011 al Direcției Tehnic-Achiziții;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”c”, art.123, alin.l, art.45, alin.3 si art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba transmiterea in administrarea RAEDPP Constanta a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac;

ART.2 RAEDPP Constanta va prelua, administra si exploata cu personal propriu de specialitate aceste lifturi;

ART.3 Predarea se va face prin Protocol de predare-primire de către reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanta (Patrimoniu, Tehnic-Achizitii, Financiara) după incheierea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru fiecare lift al fiecărui bloc, pe măsură finalizării acestora;

ARTA Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, RAEDPP Constanta, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Constanta


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Nr. 30

   / 2011_

1