Hotărârea nr. 298/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT PE ANUL 2011 AL RATC CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificam.. bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 15.12.2011 .

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr. 12185/08.12.2011, raportul Comisiei nr.l buget - finanțe;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobată prin Legea nr.19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare și ale O.U.G. nr.7/1998, modificată prin O.U.G. nr. 148/2000;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2011 conform anexei nr.l in sensul majorării surselor de finanțare a investițiilor, poziția alocație de la buget cu suma de 238.000 lei si a diminuării subvenției cu suma de 38.000 lei;

Art. 2.Anexa nr.l face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știința.

Adoptată de un nr. de .24consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

N r. 298 /_2011

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXAI 298/2011


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 LEI

Indicatori

Nr.

rând

BVC

2010

Prevederi

an

2011

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care :

(rd.02+rd.12+rd.13)

01

85.473.711

74.262.000

1 .Venituri din exploatare din care:

02

83.936.711

72.862.000

a)Venituri din activitatea de baza

03

35.050.000

26.000.000

b)Venituri din alte activitati

04

27.013.000

24.000.000

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

21.873.711

22.862.000

- subvenții pe produse si activitati

06

0

0

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

21.873.711

22.862.000

- transferuri

08

4.423.711

4.600.000

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

2.Venituri financiare

12

1.537.000

1.400.000

3.Venituri excepționale

13

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

86.314.000

74.262.000

1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

79.514.000

70.800.000

a) Cheltuieli materiale

16

26.500.000

21.280.000

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

26.180.500

24.300.000

- salarii brute

18

20.300.000

19.000.000

- contribuție asigurări sociale de stat

19

4.222.000

4.000.000

- ajutor de șomaj

20

101.500

100.000

- contribuție asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr. 150/2002

21

1.200.000

1.050.000

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

357.000

150.000

- fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006

23

144.000

70.000

- asigurare de boli si accidente -fond de garantare

24

213.000

80.000

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

17.900.000

13.500.000

d)Cheltuieli social-culturale conform

Legii 571/2003 Codul Fiscal

26

500.000

500.000

e)Cheltuieli de protocol

27

43.000

50.000

f)Cheltuieli reclama si publicitate

28

261.000

250.000

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

29

20.000

8.000

h)Tichete de masa

30

2.052.000

1.000.000

0

1

3

3

1) Alte cheltuieli, din care:

31

6.057.500

9.874.000

prestații externe

32

630.000

679.000

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

33

0

0

2.Cheltuieli financiare

34

6.800.000

3.500.000

3.Cheltuieli excepționale

35

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

36

-840289

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII din care:

37

0

0

- fond rezerva

38

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

39

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

40

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care:

41

0

0

a) Rezerve legale

42

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

43

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

44

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

45

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

46

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat

47

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

48

0

0

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

49

17.820.500

18.072.500

1. Surse proprii

50

749.500

334.500

2. Alocații de la buget

51

17.071.000

17.738.000

3. Credite bancare:

52

0

0

- interne

53

0

0

- externe

54

0

0

4. Alte surse

55

0

0

0

1

3

3

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

56

17.820.500

18.072.500

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

57

17.820.500

18.072.500

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

0

0

58

- interne

59

0

0

- externe

60

0

0

X.REZERVE

din care:

61

0

0

I. Rezerve legale

62

0

0

II. Rezerve statutare

63

0

0

III. Alte rezerve

64

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,