Hotărârea nr. 297/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RECTIFICATPE ANUL 2011 AL RADET CONSTANTA

HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 AL R.A.D.E.T. CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de    ......;

Luând în dezbatere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 162884/08.12.2011 prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr.B 12888/09.12.2011.al R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. al Constanța nr. 42/14.12.2011 ;

în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea „ Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al R.A.D.E.T. Constanța", conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ?4........consilieri din

..27...... membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța Nr......./


2011


ANEXA LA HCLM 297/2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- MII lei-

Nr Crt

INDICATORI

Nr.

Rind

rectificat

2011

0

1

4

A.

PRODUCȚIE DE ENERGIE TERMICA-TOTAL G/CAL POPULAȚIE

660000

600000

B.

TARIF MEDIU - RON-

254.68

I.

VENITURITOTALE-

din care:

(rd.02 + rd.l2+rd.l3)

01

168807

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

168806

a)

Venit. Din activ, de baza

03

95973

b)

Venit. Din alte activitati

04

6145

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

66688

82694 (cu tva)

*

Subvenții pe produse si activitati

06

-

*

Alocații bugetare :

-    Subvenții ptr acoperirea diferenței de preț si tarif (97,45 lei/Gcal inclusiv TVA)

-    compensare 45% conform OG 36/2006(77.77 lei/Gcal inclusiv TVA)din care

1.    conform HG 1086/2011

2.    compensare 2011

07

82694(cu tva)

36044( cu tva)

46650 cu tva

31207(cu tva) 15443( cu tva)

*

Transferuri tva subvenție

08

9305

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BL*

10

10056

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

1

3.

Venituri Excepționale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

14

168638

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

168608

a)

Cheltuieli Materiale

16

144610

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

20348

*

Salarii Brute

18

15600

*

C.A.S.

19

3244

*

Ajutor Șomaj

20

78

*

Contrib.asig.soc.sanatate cf.

L.nr.145/1997

21

811

*

Alte Cheltuieli cu personal-din care:

-fond accidente 0.5%

22

615

48

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf.

OUG.nr.102/1999

23

-

Fond pentru acțiuni social-culturale.

24

C)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

1700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care:

26

*

Transferuri sau subvenții**

27

9305

e)

Chelt. Reclama si

publicitate,sponsorizare, protocol

28

570

0

Tichete de Masa

29

1380

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

2.

CHELT.FINANCIARE

33

30

3.

CHELT. EXCEPȚIONALE

34

-


ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI PRECEDENTI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

169

a)

Rezerve legale

41

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenti

42

169

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariatilor la profit

45

0

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

48

730

1.

Surse Proprii

49

730

2.

Alocații de la Buget , din care :

-    buget local

-    buget de stat

50

3.

Credite Bancare

51

0

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

56

730

1.

Investiții,inclusiv investiții in curs la finele anului

57

730

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiții

58

0

*

Interne

59

0

*

Externe

60

-

X.

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

65


1.

Venituri Totale

66

168807

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

168638

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

600

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

595

5.

Fond de salarii,din care:

70

15600

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ec. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008

din care:

72

182

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/200l

73

23

Vremiu) anuaVcV.afOVA^â'in

OUGnr.79/2001

î)

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

15418

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

2.2

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent

77

282

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers),)in preț.compara

78

291

9.

Productiv.muncii pe total personal mediufunit.fiz/nr.pers)

79

1100

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

999

11.

Plăti restante-total******

81

150552

*

Preturi curente

82

150522

*

Preț comparabil(rd.83 x indice de creștere a pret.prognozat)

83

155068

12.

Creanțe restante-total******

84

65000

*

Preturi curente

85

65000

*

Preț.comparabil ( indice de creștere a preț. prognozat)

86

66950

* Menționam ca subvențiile alocate de la bugetul de stat si bugetul local in B.V.C pe 2011sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE


O O M O TAN T A, UIU TOMIO ii r

Tel/Fax: 0040 241 616 9:

h    joii

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al R.A.D.E.T. Constanta

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a fost intocmit cu respectarea prevederilor OMFP 3055/2009 , OUG 34/2009 actualizata , art.l din OUG 79/2008 si Legea Bugetului de Stat pe anul 2011.

Premizele care au stat la întocmirea B.V.C pe anul 2011 sunt:

•    Vinzarea unei cantitatii estimate de 660.000 Gcal din care 600.000 Gcal către populație

•    Inflația medie de 4,8% conform prognozei pe termen mediu 2008-2013

•    Cursul leu/euro comunicat de Comisia Naționala de Prognoza de 4.25 lei/euro.

•    Amortizarea calculata conform prevederilor codului fiscal si a HG 2134 privind noua clasificatie a mijloacelor fixe si duratele de funcționare.

Prin B.V.C.-ul pe anul 2011, Regia a prognozat ca va obține venituri totale in suma de 168.807 mii lei, la o producție prognozata de 660.000 Gcal cu un preț mediu de vinzare de 254,68

lei/ Gcal

In cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare reprezintă 99,85%, iar in cadrul acestora veniturile din alte activitati (prestări servicii către tertii) reprezintă 3,2%.

Veniturile din subvenția pentru acoperirea diferenței de tarif de la bugetul de stat si local vor fi in suma de 66.688 mii lei fara tva (82.694 mii lei cu tva) si din transferuri de la bugetul local in suma de 19.361 mii lei.

Pentru obținerea acestor venituri,regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 168.638 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor s-a făcut in funcție de natura elementelor de cheltuieli astfel:

•    Consumul de combustibil tehnologic achiziționat de la S.C. Electrocentrale

București S.A. -suc. Constanta inclusiv pierderile pe rețea aprobate prin structura de tarif.

•    Cheltuielile cu materiile prime si materialele prevăzute in planul de revizii si reparații.

•    Cheltuielile cu utilitățile (energie electrica, apa, gaze naturale) prevăzute pentru anul 2011

•    Cheltuielile cu serviciile executate de către terti( verificări

metrologice,asigurare    paza, inspecții ISCIR, cheltuieli poștale,

deplasări,reclama si publicitate, protocol, etc).

•    Cheltuielile de personal care au fost determinate conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca a prevederilor OUG 79/ 2008 , Legea 51/2006 si Ordinul 222/15.09.2009.

•    Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe inclusiv cele care vor fi puse in funcțiune in anul 2011

Cheltuielile cu reparațiile au fost dimensionate avand la baza planul de reparații si revizii pentru anul 2011 si structura de tarif aprobata de ANRSC.

Avind in vedere prevederile OUG 69/2011 art.l alin. 5 privind anularea compensării crestererilor neprevizionate a preturilor la energie termica incepind cu data de 01.11.2011, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 8110 lei ( 10056 cu TVA) de la subvenție si trecerea aceleiași sume pe venituri din exploatare.

Menționam ca celelalte elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli ramin neschimbate

Fata de cele prezentate mai sus propunem rectificarea B.V.C. pe anul 2011.


DIRECTOR ECONOMIC,

EC.IO,


TANASE