Hotărârea nr. 296/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

15. U

Analizînd expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr.162584/09.12.2011, raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat, raportul Comisiei nr. 5 de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești a municipiului Constanța, raportul Direcției Financiare nr.162583/09.12.2011 precum și raportul Direcției tehnic achiziții nr.163110/10.12.2011.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 286/2010 privind Legea bugetului de stat pe anul 2011, H.C.L. nr. 4/2011, Dispoziția nr. 2260/2011, H.C.L. nr.54/2011, H.C.L. nr.108/2011, Dispoziția nr. 2358/2011, Dispoziția nr.2787/2011, H.C.L. nr. 195/2011, Dispoziția, nr.3899/14.10.2011, H.C.L 260/2011, Dispoziția nr. 4202/21.11.2011, H.C.L. nr.294/28.11.2011 și H.G. nr.1086/2011;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul municipal pe anul 2011 la venituri in sumă de 596.953 mii lei, la cheltuieli in sumă de 596.953 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2011, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică si funcțională, este prezentată in anexele nr.l, 2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentată in anexa nr,3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se modifică subcapitolele de venituri din bugetul local, conform anexei nr.l astfel:

•    Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili se diminuează cu suma de 31.207 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare se majorează cu suma de 31.207 mii lei.

•    Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 111 mii lei.

Art.7 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifică conform anexelor nr. 2 si 2 bis , în următoarea structură :

•    La capitolul 51 "Autorități executive" se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 90 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 150 mii lei

•    Se majorează cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 61 "Ordine publica si siguranța națională" cu suma de 90 mii lei

•    La capitolul 68 " Asigurări si asistența socială" se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 200 mii lei

•    Cheltuielile de capital de la capitolul 70 " Locuințe, servicii și dezvoltare publică " se diminuează cu suma de 150 mii lei

•    Se majorează cheltuielile de capital de la capitolul 74 "Protecția mediului" cu suma de 111 mii lei.

•    La capitolul 84 " Transporturi " se majorează alte transferuri cu suma de 238 mii lei și se diminuează subvențiile cu suma de 38 mii lei.

Art.8 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum și Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de , consilieri din membri

PREȘEDINTELEf ȘEDINȚEI,CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

MARCELA ENACHE


EF

ELConstanța

“^7

b *    c    a

D

I F

1

JUDEȚUL:

2

Unitatea administrHiv-teritorială:

3

Fu'-i'.il-

ANEXA 1

4

5

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

6

7

PE ANUL 2011

fi

Cod

TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR

9

indicator

AN

10

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

596953

11

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

416967

12

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

439052

13

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

401327

14

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+0 00.04

183675

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

15

PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

16

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

17

Impozit pe profit de la agenii economici !)

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

18

PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

183675

19

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3000

20

Impozit pe onorariul avocaților și rvr .ptor publici

03.02.17

0

21

Impozitul pe veniturile din t msf«r,ii proprietăților imobiliare din patrimoniul pe 03.02.18

3000

22

Cote sl sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180675

23

Cote defalcate din impozitul pe veirt

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele dela j'e din impozitul pe venit pentr. echilibrarea

24

bugetelor locale

04.02.04

675

25

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.t 00.07

0

26

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05 05.02

0

27

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din caoital

05.02.50

0

28

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

29

Cote defalcate din impozitul ;ie -ata.n - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

30

A3. IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

31

impozite Si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02 02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

32

Impozit si laxa pe clădiri (cod 07.02.01 01+07 G2.01 02)

07.02.01

64000

33

Impozit pe cladir dc :a persoane fizice *)

07.02.01.01

15500

34

impozit si taxa pe dacn de ta persoa 'ie iutidice ’)

07.02.01.02

48500

35

Impozit si taxa pe teren (cod: ’ '._..02.01?0_ 02.02.02+07.02.02.G3i

07.02.02

7500

36

Impozit pe te :.'.iri dc cxs’srzsnit fizice ')

07.02.02.01

3200

37

impozit sl    pe teren de ia peisofre jurdice *)

07.02.02.02

4000

38

i opozitul pe '“reni- .fin extravilan *)

07.02.02.03

300

39

Taxe judrrr Je timbru si Ir Inxrs de timbru

07.02.03

6400

40

Alte impozite $ taxe pe proprietate

07.02.50

0

41

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 11.02+12.02+15 02+16.02)

00.10

139437

42

Sume defalcat.- din TVA fod 11 02 01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

115141

Sume defalcate din laxa pe valca-ea adăugată pi? . .' ,nițaraa CfieituioUlcf

*4

1 .ce ■ i,1 ii'.-'k.l |u.:"l !l.i-

11.02.31

i13451


,’agu 1


ANEXA LA HCLM


A I 8    *_C___D

1 r

8

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAL

9

indicator

AN

44

Surne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Finam m a cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

0

45

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

46

Sume defalcate d’n taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor

1(11.02.06

1690

47

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

48

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700

49

Taxe hoteliere

12.02.07

1700

50

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160

51

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

52

Alte taxe pe servicii

15.02.50

0

53

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

54

Impozit pe mijlGftr.i e de transport (cod 16.02 02.01 +16.02.0? 02)

16.02.02

17500

55

Impozii ' i mijloacele (îe transpc ' ■ ținute de perseune fizice’)

16.02.02.01

8500

56

Impoz'i ce mijloacele de lianspc • deținute de per . ine juridice ’)

16.02.02.02

9000

57

Taxe si tarife penlru ti ,>erarea de licențe si; . • irizații de fund unare

16.02.03

0

58

Alte taxe pe utilizarea bununlor, autorizarea utilizării bunurilor »u pe desfășurare de aclivitali

16.02 50

4936

59

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

60

Alte impozite sl taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

61

Alte impoziie si taxe

18.02.50

31S

62

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

37725

63

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

64

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

65

Varsaminte din profil' il net al regiilor autonome, societăților și companiilor nați 30.02.01

0

66

Venituri din conccnm ni închirieri

30.02.05

3000

67

Venituri din divid r, e ( cod 3U 02.08 02 )

30.02.08

0

68

V(‘.r ' jn din dividende de ''a alti plătitori

30.02.08.02

0

69

Alte venituri di propnetate

30.02.50

0

70

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

6

71

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

fr

72

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

34775

73

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.' lî+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

780

74

Venituri din pri ntari de servicii

33.02.08

200

75

Contnb a parinti+u ■ ■ ■■ atu.aici > u leqali pe-t u intrvtiner cop. >i ir cr

j: 33.02.10

400

76

ConlilP. a persoa clor beneiîcjft uiu ..■ ‘ -.elor du ajutor soc ■

33.02.12

0

77

Tai dli cth'diti r. c i-tnln 51 agricultura

33.02.24

0

70

Cr;ntnb .' a    a pâ tlHor centru întreine-c 1 copiilor uni' r e .-tu n .m .; 33.02.27

a

79

.. 1 din iu ... ■■■ nua cheli iieliliy d : |ii. :i .ita. imputatii si n«isnagubir

33.02.28

1M

Alte vei ulii'' Tipii -iar    arvicii c 'e livi'i

33.02. M

30

1T

Venituri din taxe :i:»rnri-|r abve. 1: locrari pn-nuse (r - 34.02.02+34.02.50]

"14.02

iKiib

3?"

axe nxiruiudicia'3 le r rnj

34,02.02

,aoo

Allo v iilu' ci - 1 ■ .iiJHui ilur.iv! .. tir-an pcniusc

34.0150

<hM

■u

Amenzi, penaldwtl DI conflscar |cc-;‘. 35 02 IM la 35 02.03+35.02.50)

35.0?

sațjo


ANEX A, LA .1 Nk-2 -+_zc<' 1A I B A    c    A

L 0 L

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

85

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3000

86

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intnziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

87

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si afle sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35,02.03

0

88

Aiîe amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

89

Diverse venituri

(cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11 +36.02.50}

36.02

20025

90

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

91

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

92

Taxe speciale

36.02.06

15995

93

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

94

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

95

Alte venituri

36.02,50

30

96

transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+C

37.02

0

97

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

■■■■    3 C    _    ...    .

98

-32426

piigRi^i i| iol j-ii nu KrpnmJ    ■

7 . Ij n.

99

;    n

32426

10C

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

101

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4965

102

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+C

39.02

4965

103

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

104

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

680

105

Venituri din privatizare

39.02.04

0

106

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau

39.02.07

4085

107

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

200

108

Iii. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

88091

109

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

88091

110

servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate miegral din venituri proprii

40.02.06

0

11i

încasări din rambursarea mtcrocreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

112

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

113

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare”)

40.02.11

0

114

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare”)

40.02.13

0

115

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.14

88091

116

40.02.50

0

117

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

57593

118

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.C 00.18

57593

119

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

759

120

A. De capital

(cod 42,02.01 +42.02.03 b 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00. ID

37*3

I

■i : i. ■ .ț.11?.. ■ al! ■.■■! im-n :i: ț-i i.iu..hii.e de termoficare

-2.02.0'

0

172

III-/!-.- :    Iiiidi !..■!■■ 1, ■■    Iii l i--.....lin    ■

42.02.03

I)


\NEXA Hf'j.M NR.


a i s ■    c    ribi    d

F

8

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAL

9

indicator

AN

123

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

124

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

125

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale

42.02.06

0

126

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SÂPARD

42.02.07

0

127

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42 02.09.03)

42.02.09

0

128

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

129

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

130

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor u

42.02.09.03

0

131

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

132

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

133

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

134

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

135

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare *•)

42.02.15

0

136

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

137

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

138

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

42.02.16.02

0

139

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

42.02.16.03

0

140

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

141

locale pentru finanțarea investițiilor In sănătate (cod

42.02.18.01 +42.02 18.02+48.02 18.03)

42.02.18

0

142

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea apar a tuni medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

143

bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

144

Subvenții din venttunle proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

145

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului mullianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiți; publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

146

Subvenlii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținem derulării proiecte :;r    i!e din FEN postaderare

42.02.20

JT43

147

6. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34

Ia42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

53850

Hfi

Finanțarea drepturi uf i... ate persoanelor cu handicap

J J D2 21

D


ANEXA LA

" I _

IHCLM Nft    fhțț


A |    8 A    C    A

-1

0 1

F

8

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAL

9

indicator

AN

149

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

150

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

151

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la comt 42.02.32

15443

152

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

153

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolien

42.02.34

200

154

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-; 42.02.35

0

155

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42,02.36

0

156

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

157

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

2000

158

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

5000

159

Sume primite de administrațiile locale In cadrul programelor FEGA implement 42.02.42

0

160

Subvenții din bugetul de stal pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

161

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

162

Subvenții de la Dugetul de slat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

31207

163

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

164

Subvenții primite de ta bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

165

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

166

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

167

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate *’)

43.02.08

0

168

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantarl (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

7252

169

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

45.02,01 01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45,02.01

7252

170

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

3028

171

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

172

Prefinanțare

45.02.01.03

4224

173

Fondul Social European (cod 45.02.02 01+45 02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

174

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

175

Sume pimite în contu* plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

0

176

Preț,nai ila; ?

45.02.02.03

0

177

Fondul de Coeziune (coo 45 *2.03.01+45.02.03.02-1 15.02.03.03)

45.02.03

0

178

Sume p-iru: in imului j-lătilor efectuate :n anul curent

45.02.03.01

0

179

Sume p' îs Iu contul plăților efectuate îr am* -.nterion

45.02,03.02

a

180

45.02.03.03

n


iN'EXALA . HCLMNK.r^


A 1 B    C    A

L. 0

F

8

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAL

9

indicator

AN

181

runuurcuroj7e3TT7^yT7^

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

182

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

183

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anlenon

45.02.04.02

0

184

Prefinanțare

45.02.04.03

0

185

Fondul European pentru Pescuit (cod 45 02 05.01+45.02 05 02+45.02.05.03) 45.02.05

0

186

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

187

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

188

Prefinanțare

45.02.05.03

0

189

■ iiiî>uui nț?i no» uctoswkw perivar i cducidic țwu •    •

45.02.07.01+45.02 07.02+45.02.07 03)

45.02.07

0

190

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

191

Sume pnmite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

192

Prefinanțare

45.02.07.03

0

193

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

194

Sume primite în contul plăților efectuale în anul curent

45.02.08.01

0

195

Sume primite în contui plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

196

Prefinanțare

45.02.08.03

0

197

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02,15 03)

45.02.15

0

198

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

199

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

200

Prefinanțare

45.02.16.01+45.02.16 02+45.02.16.03)

45.02.15.03

0

201

45.02.16

0

202

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

203

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02.16.02

0

204

Prefinanțare

45.02.16.03

0

205

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

206

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

207

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

208

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

209

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02 18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0

210

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

211

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

212

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

213

00.02+00.16+00.17) ’ TOTAL

00.01

458476

214

VENITURI PROPRII (00.02-11 02-37.02+(2*37,02,03)+00.16)

48.02

259059

215

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12}

00.02

4066Î6

J

A VENITURI FISCALF (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

401327

21?

Al. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 ♦ •'    ' '.1

1113675~ | B~O    —

D

8

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAI

9

indicator

AN

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

218

PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

219

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

220

Impozit pe profit de la agenii economici 1)

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

221

PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02}

00.06

183675

222

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3000

223

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

0

224

Impozitul pe venitunle din transferul proprietatnor imobiliare din patrimoniul pe

03.02.18

3000

225

Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180675

226

Cote dedicate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venii pentru echilibrarea

227

bugetelor locale

04.02.04

675

228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.C 00.07

0

229

Alte impozite pe venit, profit st câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05 05.02

0

230

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

231

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

232

Cote defalcate din impozitul pe salam - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

233

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

234

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

235

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01 02)

07.02.01

64000

236

Impozit: c uiadiri de la persoane fizice ’)

07.02.01.01

15500

237

Impozit si to iu pe clădiri dr iu rersoane juridice ')

07.02.01.02

48500

238

Impozit si taxa pe ii'i> ’i (cod 07.02 02 CV 7.07.02 02+07.02.02.03)

07.02.02

7500

239

Impozit pe terenui de la paltoane linte *)

07.02.02.01

3200

240

Impozit si taxa pe tren ne la persoane njndice *)

07.02.02.02

4000

241

Impozitul pe ia hp,,i din extravian •)

07.02.02.03

300

242

Taxe judiciare de timbni ■: ui'e taxe !e Smbru

07.02.03

6400

243

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

244

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

139437

245

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

115141

Sume decalcate din taxa pe .al, .'. "3 adaugaV p< nltn 1 nantarea chel tu

elilor

246

descentralizate ta r.-.-ului judelui:;

11.02.01

113451

Sume defalcate din taxa pe -atoarea adăugată pentru Iinvr,3>e3 chcr. înm-1

247

ii- centralizate la nivelul co > unelor orașelor, muniuui •    i;. iretor

Ei

11 UZ 02

243

Sume defalcate -n taxa pe valc-sie- 3dăug3tJ i-milnj cm iuti

1'.02.05

0

24

Sume di i. ..    i laxa pe vaii m 3 adăugată pentru «chilii • .- . a bum .    1.1' ;2.06

WC

2S0

A te impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

■700

7','

'Vx rrlillli ■■■

12.02 07

lTflO

252

î ixe pe servicii spicibce (cod 15.02.01+15.02.50)

15 02

160


ANEX A LA ,

Hi 1 v NR>- xxl-jf I


A |    8    C

I D

F

R

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

TOTAL

9

indicator

AN

253

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

254

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

255

de activitatl (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

256

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 01+16 02 02.02)

16.02.02

17500

257

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8500

258

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane jundice ”)

16.02.02.02

9000

259

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenle si autorizații de funcționare

16.02.03

0

260

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4936

261

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

262

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

263

Alte impozite si taxe

18.02.50

315

264

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

5299

265

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

266

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

267

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor nați 30.02.01

0

268

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

3000

269

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

270

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

271

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

272

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

273

Alte venitun din dobânzi

31.02.03

0

274

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

2299

275

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

780

276

Venitun din prestări de servicii

33.02.08

200

277

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in ere; 33.02.10

400

278

Conlribulia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

279

Taxe din activilati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

280

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecț 33.02.27

0

281

Ven tun din recuperarea cheltuielilor de judecata, irnputatii si despăgubiri

33.02.28

150

282

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

283

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

284

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1500

285

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420

286

Amenzi, penafitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02,03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potnvlt dispozițiilor leș-iie

35.02

3000

287

35.02.01

3000

288

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a deciarsiie de

35.02.02

0

289

constatate odata cu confiscarea potrivit legi'

35.02.03

0

290

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

291

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

20025

292

1 enituri din auiicarea prescripției extmctive

16.02.01

0


ANEXATA HC1..M nu - ii~ il


A | B •    C    f

L. °

1 F

ANB> A i.A

II' !

8

denumirea indicatorilor

Cod

indicator

TOTAL

AN

9

293

Varsamrnteoin venuii'ie ■    Jispombilitatilii ■r -.’    publce

36.02.05

4000

294

Taxe speciale

36.02.06

15995

295

Ven.turi clin jutoare de sîat recuperate

36.02.11

0

296

Alte venitul

36.02.50

30

297

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-32426

298

Don;, ii sconsc. tui

37.02.01

0

v- ....    -r-

299

J7 l-2 03

-32426

<i,|ji-r <    iiih luciu _. iieir.rnf fnirim i

300

Alte transfei ,ri voluntare

37.02.50

0

301

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

302

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

303

servicii pubiice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

304

incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

305

306

împrumuturi temporare din trezoreria statului*1)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiuni! de funcționare

40.02.10

40.02.11

__0

0

307

încasări din rambursarea altor împrumulu ■■ ordatc

40.02.50

0

308

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51850

309

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE’ ÂLE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.C 00.18

S1850

310

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

51850

311

B. Curente

(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02,32+42,02.33+42.02.34

00.20

5185'1

312

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu h    jp

42.02.21

0

313

Subvenții primite din Fondul de Intervenție”)

42.02.28

0

.< !

Subvenții pir'itru corniuensaro.i reșterilor neprevui te ale prețurilor    ■■ 42.02.32

1544';

o i 5

Sprijin finan n ni ni const mi inqirljet

42.02.33

0

316

Subvenții pentru acordarea ajutorului pe ■ wfiklrafl locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

317

Subvenții din bugetul de stal pentru finanțau . ill.iiil rdeasiste*' nedico-s 42.02.35

0

318

Subvenții pentru acordarea trusoi ji pentru ne

42.02.36

0

319

Subvenții de la bugetul de stat ăbu bcflâltr-i: ipf alb puntru i.iiu    ..

programelor de electrificare

42.02.37

Q

320

Subvenții din tiu jetul de stat centru finanțau .    aiaiil

42.02.41

5000

321

Sume primite de a.:!ri ii'i i-.iliilr'iln in cadrul progi    r FEG/ ujNainnr

t 42.02.42

0

322

Subvenții din ou'. ■ )' dr ■ pentru finanțarea ::ri ■ ■■ :: ngri: te

42.02.44

G

323

Sume orimite de administraliii;ocale in cadrul progi i.elor f ■    ic din

Fnnriu. Socul ■ ..-op-: in

42,02-45

0

3iH

S^tbven» de ia bixjel'.il de = tot safe bugeteie tocale ponnj ecfillarea c 'îgu'.ilor restu ci jc îtraleloi de termuticai e

42.02 4iț

3120’

3<-

subvenții de la alte administrații (cod 43.02.011 13.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

3 'b

S'jb'.'e" iznmU Iu Li buaule-r    .-.iu..li ■■ i .    . ii ii iiiilrn p':ci:-.li., i.hi. ilu

43.02.01

0

A | B    C    W

1    D

I F

s

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

327

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

328

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

329

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare in situații de extremă dificultate *’)

43.02.08

0

330

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+45.02) - TOTAL

00.01 SD

138477

331

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

93056

332

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

32426

333

VENITURI FISCALEț 00.10)

00.03

0

334

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

335

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

336

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiut rural

11.02.07

0

337

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

32426

338

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

32426

339

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

340

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

341

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

32426

342

•    uz    ......• e

37 02.04

32426

343

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4965

344

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

4965

345

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

346

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

680

347

Venituri din privatizare

39.02.04

0

348

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privai al statului sau i 39.02.07

4085

349

1u.ur.it......

3B.C2 10

200

350

III. OPERAflUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

88091

351

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

88091

352

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare")

40.02.13

0

353

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

IV. SUBVENȚII (cod 66.18)

40.02.14

88091

354

00.17

5743

355

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5743

356

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5743

357

A. De capital

jcod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5743

"...

tet-Jniologizares centralelor termice și electrice de termoficare

42 02.01

0

MB

■ -■ lilli finanțate parțial dm împrumuturi externe

«.B.0J

0

Aeroport ai de m.na os ' a: 1

*2 07 IM

0

-61

^lanur si reni.: ari ierte te urbanism

42.02 05

?.

A | B A    C

1 2

J F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

362

S’.tăzl care se vor amenals in pemnetrele destinate constmctiiior de cvartale

42.02.06

0

363

Finanțarea studiilor dn fezaoilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

364

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunaie și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

365

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

366

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a șalelor

42.02.09.02

0

367

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apeior u

42.02.09.03

0

368

Finanțarea acțiunilor privind reducerea nscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de lociiv - i

42.02.10

0

369

Subvenții pentru reabilita Ier    a clădirilor de locuit

42.02.12

0

370

Subvenții pentru finanțarea programelor mullianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

371

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

372

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvollare ")

42.02.15

0

373

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

374

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

375

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

_ 0

376

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

377

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

376

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42 02.18 02+48.02.18.03)

42.02.18

0

379

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

380

bugetele locale pentru finanțarea repaiațiilor capitale in sănătate

42.02.18.02

0

381

Subvenții am veniturile proprii ale Ministerului S . ■arațn către bugetele locale pentru finanțarea altor investiți) sănătate

42.02.18.03

0

382

Subvenții către bugetele totale pentru finanțarea programului n jifian, ai de asistența lei i ilcă pentru preg    pro i ielelor de investiții public z ‘ .mțeie

prin Programul operațional '«gonai 2007-2013

42.02.19

0

383

ubventii de ia bucului de stat    r bugetele lf s    ■■■■ uso.-ipf'-

d> i-jfarii | ........... fina, 'hr . din, --N u. istac#

42.02.20

3743

384

r an a ii marilor de cartaslru imobihs.'

42.02.29

0

iS5

Subvenții de U buci de sul urtre bugetele locjie pentru -    . .• + j

obiectiv.    i- "."i ■■ I.- in i 11 -.:-i

42.02.40

2003


ANEXA LA

Ihclm hm Jbjr


a | e    c

"WT-5

F

ft

Cod

TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR

9

indicator

AN

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la

386

45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

7252

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod

387

45.02.01.01+45.02.01,02+45.02.01.03)

45.02.01

7252

388

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

3028

389

Sume primite in contul plăților efectuate în ani» antenori

45.02.01.02

0

390

Prefinanțare

45.02.01.03

4224

391

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45 02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

392

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

0

393

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

394

Prefinanțare

45.02.02.03

0

395

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

396

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.03.01

0

397

Sume primite în contui plăților efectuate în anii antenori

45.02.03.02

0

398

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

399

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

400

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

401

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

402

Prefinanțare

45.02.04,03

0

403

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02 05.01+45.02 05 02+45.02,05 03) 45.02.05

0

404

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.01

0

405

Sume pnmite in contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

406

Prefinanțare

45.02,05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

407

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

408

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

409

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

410

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Partenenat (cod

411

45.02.08 01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

412

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

413

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08 02

0

414

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Programe comunitare finanțați in perioada 2007-2013 (cod

415

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02 5.03)

45.02.15

0

416

Sume primite în centul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

417

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anterion

45.02.15.02

0

418

Prefinanțare

45.02.15.03

0

419

45.02 16 01+45.02.16.02+45 02.16.03)

45.02.16

0

420

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

421

Sute primii;    ontul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

4

422

Prf ■    (are

45.02.16.1 J

P

423

Mecanismul financiar SEE ( uri 45 02 17.01+45 02.17 02+45.02 17.0. n

45.02,1?

n


ANEX,) LA , HCLXI Nk_ țsz j ll


A : H

T"--c-

’ [

D

Ji_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

9

Jyi

425

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

■fa    ' '■ L1


IU J M


’    I M ■, E \Z '

'■ ■

MA    ►NALJIE


Page 13

■UGITUl LOCU, UE TALIA’ L*CttfckTWltl rr CAiTI rut, 5UBCAP rn: » #1 rAliJkifR.VF l’i AM l /ni*


uî


UI

X

i


fi


fi


K

*

S3

sa

3

£

a

a

£

B

B

a

as

a

a

2KS H

3

1

s

a

B

» 3j S

i

mi

s

s

*(M

■Zj

-

r*

*

n

■n-

o

s

■f-

C-.

O

5S

G

Q

_l

Lu

i

X

c

s

e


J S"

p h

lu

u g

g *

n £

5

£ I

iii

Si 3 i iî!


fl

a I I

3'S

■*"■ jS-

b"3

5 ț

5 S ■; < î

R

e
OENUMlACA INDICATORILOR


PStrfM «    CWflWF    SJ S i L, UfT.AAI fjl, IM T .„JA/Al A fțflfll

WMHH 02)

Așflnn I ca? BO 92,<111

3.- IDIZL' L.V.fjH1

^Oaran* nalhjițlfl

Ofi-nr piui'-cd il elguâuiu fiatlmiala [ptuf 5t £2.01*41 O2 4r.’Hi j7 sm Șbi JiL'in i.i mH

Gtflni putii-J 1-±rt61.U2o£w;i

'    '    " Petica apniiniiH _

PfineelK. .....w jl pr."#crpa Kin/>'| -I i:i--ml.....^=i-i |......H i.’.r,i

Alle ctitfhinH In d«PFinJ vdi* fhibha p li^i Flflp iițiy la


Paraeaa J"‘d £ H5L    SOC i4r -C Oi r ■.r u E h oa 6S i* i-J2 •»,' n > r " , ■: i

■nv'alamaf i Jcnd 56.U2 "li 1 In afrjflj.0MG.Q3 D T*H.0fr11*« «.SCI

dl" rv ,■ HpW

bwalBliUlni pj^r,i-^j|™p ry QriiT-pr //-> l-'.i.' r 1    m,"

A-ălșniM preaoolw

Jnr,ld|r|ji" |i:' dl

“Lrtrnfrs    =*J    ; ■- ' 1 li ■■? Cfl '.4 ■■..

llwStnntn    HW'if

<'‘aiaiȚd# ^-EOJiidFȚ r*-> *

■r-4dfljhc,i*

■ ~ n ■! a ■ .> ■ pcMhceai

fwMh>«flțnnrw« .od':rP iffta

VMtBMfrm £t»i ial

__Șartfin Ju^j'geQ-jbahe lHQrfAȘ.tljBț4ȘjQl îllanP^ra icofl t* pj i

O" Htv


Ser"li r*i*chcPi- .i- ja nnrț n.    ,.l: /*■ -■ ■ T.fl 1C2 l< ■• î


BREVrnERr AX IJU I


Cfld

militai Or


total


59 W


69


WDaOÎ


fti«L

01 «W

«i ItfOliX «1 02 06 tlCS H


riw

1103


«□Î&î •»orel»i MttOJ 33 ’

««HUI AHVO4W 4&AT04CU '

«WCT

UWU'C*

UA.1l" «ft1'! tu aia?-< .»

feti». latd '


WQ/M


4—


LSUiA LA MLI?-1 NW _


12337


IZ23S


«50


»«n


IM


M0D


T««I8


■55WL


■'jKJ


lTțil

WlTî


~S?


TJ!


îia


flC


c Kia JR)tf EBCfll AftUUE . .! ■    .

Debutai | A IhDIUfOIILOR


Jrnojj Itiadoo-ud*

Mfttal tvbFoHnput*»

*#* eMMjwI in Aanamii ssnșbll Joc* S&U2 ȘO.șOl An mlnuiii ăi ji.Ihiii urnim


C Uliu ■ iH'evnr- rsl ;i* l-ce * r 12 03*1}r Z? QH-S7 rn Qti-fJ.02 Sty fjpi Hrfirf    _

te'uial uMnlț \^'CT^jfâ.07k«țlî.M.iîis'^V«

E Âlrtl Hri ijbhtjn DCm li114; dl BS«IE Ml m.. III Ipaln Mi.r«(i    _

. ........... uțfcK (te țd»n au/e F.- Mnfitotj

£ ■ i. jiupjiix Ub aia 11 n esm Gmt rfț tiiii'ji -i

CWlliric ullor.jlr "

Cv*T t“.“ :!i U    iwrWH > ff miBWBB f 1

C iv ■ . iHiiih.i fe măiBurar&a ™nij(^MwKir& nța

Ai» 4 VMfț Ih^vȚȚSlB ____ _    _ _

- .-.■■■- .. ........... ■ ,.|.„VLL. ,, <■:- , - UF ■’ --I    ?-■ 05 “JI

Rwn mirii

hil'jlii'Ti i gr K&iq (hCIidp [WV iYjnr vht bjfc: siir i «giB'iwnl

'rftPuilJI >MpinH

H, iurt>»nb C^lirr tort -#r. fr tt ^r


Cod

imtfICMto

TOTAL

(WWW 01

JW

r.-i H7 Of ÎM

-J

■n M R'i

5OC0

«1.02 Sil

e&

IM ftZM 90

ss

0

el K

.

0

»•.* 02 Ij>

4W

«Tfr?l3W

‘    ji

•tmwm

AM

<r 07 oi w

0

0

«/ 0? ;n «i

----f

r

<7 07 01 Ml

«/oîojt;

t

«7 07 M V

ti

trcuei

...........

«7020501 «7 070107

UDO

&


i :iJe


(j<noc.M

i7.br i» EffflSfc’


fJ4


AlițpJlfl L U’JUnlf^ wj

|ws U «toir-j QT n^rtit îi b»4t W -B’M 13 fî    »)

" O IHiinKi

4» Uțud It Ș Oțltoft « <■ ■ toW ir    □pJ «B «m 07)


60 02 Ol


“jSsfi

"îs?


CiTț*

«UM«bum* ivM ttS Unl-tO ik ' ■ Sl kQUbi


<*<»<»« H£2P« 6B ij. ro et«2ii' 63C2 t? 65 ’J tfi

fetg rti-H ‘


VZB

1"?


r'țTT"


Combustibili sl enerpkr (cod 81 QJ 05+« 1 ,02Oî+61 02.50}

Dîr» forai capi»'"

Energie Iwrnxa Alb ccmduBttiib

Alin cfHîlluWi prîvrid COnOtntHlblI v K^n ga

Agricultura. «avicultura, pisccuCture w vftnMOare (cod B3.02-C3)

O*r w ceputoi

Agricultura (cot) 83 02 03 03*63 02 03 07+83.02 03.30}

Protecțe ptanțeior ți '^aca<Miiia MowH’itai A Camerp agricole

Ase Cheltuitr in domeniul AgiKVtorii

Transportor» («K» W 02 03-rfW 02 WtW 02 50}

’ birl (<^£Vcapitol'

TrstoSPOfl rutier i'cao 64 02.03.01 ta 840? 03 03/

Dmtnun $i podor Țranșptrr In comun Stras

Tianspon aerian (Cod 8<J.02.06.02}

A'.VlIia ft-rtU»

Alto rheNrei in norr-on-»! tfBnțpwtorHor

Arte acțiuni eeprtortiea (cod"STC2.0»+«7.02-ir31»E7.02.0S-H17X2.30}

Orp fotei1 copitei

FtxioJRomaii de Dezvoltare Sociala Zona liteie T țrlțm

Protecle de ae?voiis<e multițuncțonaie Alte jciiuii economice

VII REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

EXCrcejtfr i * s icud uO'.O î 49 02) OCECIT^j.} (OPdQ0?0l-«9P2l

Cod

iJMTicWQI
TOTAL


0

02_fosoao

_______0

ai ca oe    102195

9102 o ,r_o

si 02 40_?89fr

____0

B3.02_ 0

'__O

8» 02.03_o

SW.03 03_0

SJ 02 Ol 07_ 0

flR.02 03.30    0

'O

’ m o? _irt?fr

84.02.03_37729

04 02 03 0 f ___O

04 0? ftt 0>_30300

S4 02 0j 03 _1W

84.02.06 __ C

0J 02 06 02_0

IM 02.50_O

87.02__O

_$

87 02 0 •_0

67.02.03_ 0

8722.04    0

87 4K,0<___1

B7.CSZ.5O     0

_n

90,02    _ 0

90.022_0

$902    0

PsgcSs    e    s

st    q    a


UCNUMI4EA IHOICATORILOR


i:« indxifltor


MtEVeOfcfil AAUALfc

.Jh_'_v .


TOTAt


AîiTX A LA


t—- c-    j II


«••*»* 4    * 4PA«4#fc OR DM PUOUCA SI SIGURAR TA NAȚIONALA ;cod

6<3,<?2*«7 01)

Ap«r*r» [C<XJ M 03 Qft

DtfiKAN ettf^oi

A#4i»» «ÂMf'tfA    ,    . _    __ ______

Odlo« (Htiiec » •' oțuranl» r>H»on»*» {cod 61 03 0>»S1 03 05+61 03 50»

Xayi țqAt) cavttw

OJ>r» public - (ajd Oi O2.Q3 <M|

Pnlrttrt cotnunrtei»

OtfllocW, dAi |> p«il«i:ța Oflflire n'»r*ia*ji ipfuiecstt; cwM fWHtiHtaiAl A4» cliMlfciltfe lh flanmi»il CinhrlM piAiM* ți •'.ijuinrrtsi ni»|<niAta

Rxrf-it « W a MBtWKLI SaCtAi CUiTVRALE (cot U.9t**0 OM03-41 Ol; InvsUUMuV (cod «5 o; 0 J >4 6» M05*„O2.QT»«ț 02 11*45 02 581

£)rri ffrf;W capiTOi

1rm>i»lii*iv0iil OtWOmr • [xlh,*r |«>3 AA CtfjOJ 01*05 0? 03 O*: ltvMiiiun4lil L-MUimihl SHWmT

IrwMBT! Arii MCtvcur i coft 06 0Î IM C 1 ift 85 02 04 tDj

Urtiumaitt «•cunUar mlțnx    __ _ _

b-rtldruAot 4*CM*vW lupanul

nwatimant pn>M»r r

IrtvManuuii poattiemâi

fhrtAwh.lhl hitiafrtbl tr>n flt»H li-tid 6l dî 67 041 IxMiUrnJrt Ipfecvr

Wimih MO i prtwu KfcKMta IWX>f>V 32 II 003 "1 XJ'_

,    *wtr-w» ■ e^tm(Mrtnj<■*«<

Al'»    «UMUI*

AII» ChWfc.,1» m «mm».! iri'dfe»r, Arfei,»

59.02 ®iț£


Mnetata (ootf M 03 0»*«* M M+M 6/ Ml

A» mor


K) 02.02__6

«1 D!

u

IJQÎt

2

61 02 03

»«

«f 02 -3 1 {M

9Z3

51 02.05

T£î

61 U2.50

hS

ejjji

164777

KH

a5»4

fiSOf-OJ^

;>vă

65 ci 03 01

J^SseT

p-dioj»

|-£Ț;

e 3204

65 5® M 01

2A»>

295 ji

69 32 -X £3

55 ?2 06

-3 FJ

66 22.57

0

fes (2 «7 4»

Oflă.n

6iG2 ’»£□

0

£5 02 ’.'_3C

I

Î423 M

s

D

=6 02

3C40

3

6iOCC5

(f

«SO?4Ut

î

OAOJ'UCT

a

se 92 oe

(MJJ.U52

6


OENUMiRU INDICATORILOR


Cod

indicator


AMUALE

toi ac


Arii: Jh-3-llli.illl IU KllLJtl &fl, Ufi

CuFix*, <tțr«eH ii it-ij i (sod n? o; n+BT 03 tti“fT 0Îtî »i

Jtoi toW MpffCM

qiiyfrlcii gjtyujie    aV.iM.Q3.nîi*e’_[iî/jijCB*ț7.n2.C'i. i£*fl7.Krfla jq>

Hib:*:‘cc/.Ilbcsn r,-r:;r: **■- ......... r.n

Uj/di>    _ ___

I HMUfc |uUUt leepKldttile Jl CUI iurta Ștab ri.finafd 3= wj •'

Cjm dț WjtuX.

Cai mhfr nfllurale

C<!P|ip msiiril WMMfW u^nrunta ulti-Cr. IrudlPou.a CbnaiA/lx'tf ►    WHriMIlÂr HCntt

Alta Hf ridl cu«La ui-

>;irji'i |i---.::^r ;.| qnill..! |țnd 1 r' . iM țț li> IjJ.lU : I|

Sput

TirinrX

ln*iti^ir*-H ijrMIrr P^tXL'e oaflUJH, HTA *WE tUH HXXHHfi «.«> W*t*|d

3?i»uiil 4U^a*M

Alta    ■■ im......Dl ■ ........... ....... rpi'I|Mii

A»lîi :'dTl i:    hcUJi

<dmî An a;    hî-himi «» ib*MM i i^a? ’miuimi

&i ' h rtw I.-.4J n'.f

A*t4vita iwdrita dtavnui' fi' -

Amin -I ► :■■ m Cu ■ d> tub f knthatiCi ,uH H) .□ U?. '?■

AnuipnM venala ki ■«■Ai''**»

AntataHA HXJriW I iiiHli fMA llk fe| ttflli

A|ij|ISm* pnllli i tatuitl

mț»

LAlUJH -iif UH.lwni. ■ ..«tCfUO^W

Pitrt-irf*» Uliii 1kH kHMlc 'HHlDEdC i 5.Dt "M flj tftf]

AU» »tcF

£)|rt™ (K 4(1*2 +rjij

AltadHlIiJiti n d9"inrtt3 mguAinfcf r MHditrW «M-ita

&5 02 5P 50

»

5

ț? Cî

j»lS

9

57.D2 M

-

C-r 02 03OÎ

f.’C?7fl30J

SB

i r 02.00 <2*

€7 020205

a

e/woioe

0

eWDSOJ

0

*7 02 05.08

i

07 02 Oi 12

0

67 0203-»

Ci

A7.o2.O5

IM®

«PWfcU»

saca

«♦OJjîiGj

3

67 02 OS 03

"3323

WflCJrt

IW

«7"/-/l

î;=

*

«3573

>

£8 0iD«

MHt

50 32 OS

IS60D

IÎ33rf41

1BE0C

«•e«

0

68.02+0

aii

WJtt H

ț£n

X!

«

S8 .C2 W

SWJ

~*O2Î.1SOT

' p'.

ta<J?l5CV

i2îC-

6802.50_ I


du =11 hk.-kccwnrt •»/*«■ I t- (JmwțjHflre jxMulqi icuri *0.02 O’"71)03 Oî M 10 03 0**70 0+ ț(r!

’ * i ffjiar r-^TOJ

Lutul,-'s L(« nt'EOlflTUȚI^tfl.Jț,    .

_ _._    ____ P**"*1^1 ** WtWMi ii U* «1*1» .

Ăl» 'm.'illl. ■ rJ).«ihl lh|l Ln.ljnUHH fț ................m* -- tmivi-i i ii >■ i I ■-,'fr-|i'□ J.' ii? UF. Q3,

țiimtnufț tu cp*

_.. ÂpnirtF|ai1 |1jMKiru».:Ti

i.,r!”nii:]!bwir: ni țilcdrlhi.jii i n j ,lni ilin'DOiDiO i j flBtȚȘ .............*iLfrHlHi

AltS baiulf.i linjiysit. .:.j IOC, ■ '::I(U *4P** ^.| 1 ■.l^P||| |. . . ]|| i| K'-l'i-

PțflMdif mitditfui fc'wf T*M.M+T4JBJ1Vm-MM>,

Hl fgfflj rjiyjiy

R pdttfH es ț coniiiAți ixfeâii

=J    hl LjdbUdltJ iJt-î.'.-.'l... I. UJ U "■'    ■■    ■■■1    -'.■    ■■"

LalJbciLj Ir

___OșIbcd™ ntn* ti Kwtmțwmt 0*MW

CdnențareaB țirtna apoi« w? ijualfl

1 irooti

7ț) 02

. ±aflț

70.02.05

II

70-0103 Of

Q

n 0203 w

0

70.0205

0

/O 07 0507

a

70 02 V5 02

ff

7CO3W!

HM

70.02.07

'0

70 02 50

*îîQ

0

T» SJ

1*0272

fi

74 02 01

fl

74 &2 as

■on

M02 »to

MttAltt

22

"4 a)«

“î"

-■* 0J >ctu

■■■'■•/•


Pttfti t y< iCw«i ECCWOMfCt (ftxr I: Jj*4• ej*« r: J*M 02*ir Mj jatfilim pnwm »fr/lS^M, W(nj(VHI|>««TO jCOCW.Htt]

OtnJWiîjWP _    _    .    .    _

Atni 1    na «MXOTJițt sh ®r«

B0 41Î Dl "4*® 02 Ol JH-K V A) -Q“*t a? 01 »

Swruw'c rj«e n «tei t P'ngțiff r o*

chMuăi

CwnhnWl    CM 0! H«iB'.£2.lP**1.aZței

i>T Ufe - fc

!>!*>* * PHE4 f« uPWUUUErU

UtU(,| 0007010» «07010» ■■&4fîH itf

|<0î

■ 1 ira.M ' ai orAltw rl'iiyi, txiît piîwirj1 in^iLii./jîiibn ui prfii’^.»

Agnpukuo. tltacurt ura. pscxi/ttura w mrtMff (c<Mf 83 02 G3> frn to/W capitol.

ÂgriîuKtra *(Cild 63 02 03 03*63 02 03 07*113.02.03 301

Pro»-4ja plantelor țJ uaranima fitosannarA On«re agricola

AAe £hâ!luleli «n domnii jl itf^iniltun

Transpari (cod M 02.03*84 02 (18+84,0280)

□•ti forai

Tianapuir nuJMir (cod 64 0 2 .03.01 *64X32 01031 Dtutnijl., ni nadim Transpirt |n ctynun Sțrazi

tianspoil aanan (cod 64.02.0602)

/V/ratut Civila

Alin rnțill||»r. ,nOQințiviji l/nnsportiiiilor

Alin acțiuni economico (cocf 87 0?.01*57 02 03 la 87 02 .08+87 02,50)

C.n ftf al viptM,

FoȚdij ftciHfinde Dezvolta»! Sociala

Zone lltifcf e

Turism

Pn-wcie te tJirevotore mmufuiK^ionaie Arte acliui» econoner e

VII REZERVE. EXCEDENT I OfHCn

IXCtOP.Î (*) (xx) 00.01-40 <4)

D£f-<Oll ' I) 1,00 00 01-49 O2’i

CHELTUIELILE SECpUNll OE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Rarrea lț SERVICII PUBL (CE GENERALE (c od i 1.02+S4 02) Awinrn.»H zxibtiw e- acin«nl l «iernai (cod 51.02.01)

LAfJ *3+? -.l)|«Ui

Cod

inOlcafo»

PREVEDERI AN-JJkJE

total

dt 1)2 50

5

a

83.02

n

î

6102.03

D

83 02.010J

8

63 02 01 07 63.02 0330

0

0

1 ■ ■

u

84.02

Ițj'IZ

0

M 02 03

HH!2

64.52 03 0!

JS

64.02.010J_

64 O? 03 itf_850

M.07 06_îi

(U <fc 06 02_u

_n

.... _ ' ..'.

87 02__0

87.OZ.01    O

87 OÎ.W_O

87 Q2 M_Q

fl7.0Z.D5    O

87.0250

‘_B

w«_o

li


08.0’____ 0

tJAi'7

a

40.02

+3HTT

țf

50 02_ Z983

SI 02_Z53Z

i'-llll |<l

I
i ■ J.YT.-'.-. t™ CrfMT.r

In dbifA a nawlir £J pir i m«al i nt fffi 03 C? Ml tjLKMiTl ■.ț-fl.-i.if

4<<>i;ji .aiixA.',r= Turn| <ir:.n jno toi bl Oi " ltm',' p: 1iJ' bițcrihiic liaqnltnfi iwr:r duvi Anti tajpMhil idtfimNi

juiu EteĂ ■ m In fti Âi'ti ku< ■ ■ j i m .amu.j

Sînntaiț (cod UE 02 M+V.D-ua>flB.U7,WH r’.- ț^rii.

StiRila- medical ■<■ i,|pj'. m 'uwiol . .■■>>■■    /o. iv ............... ii. r

StibUtl Llt r-i l|n Ijml4|i rncitiii iSemIb

S-3rqr.ii (In MnțtaOfl p*IU

"«oinenuj renalalil |t«ț M iJJ.W mu

A:io ll:: IIL. I rlj'L'.Hhl


CuK^-» r^T.c-L ll    (c.icf 37.0 ^«4 ro:i!<tT41B.r tî V,

Ori hrirtcvrioi


Scrinul '-aHkiu


'jwC 03(U o? tf o; ii.dt-L- - ..? . , ’.’.f'■..: <..

hlittoteo JKWll» OW"unf*P WLHinii.il 1    ■■ i ■

Milita

ret:iuln piizjirj dr i &XJ Fț» |-jri x'f

âiifl k ahn Canină . litj^î Qmm pțf T . inww h :

țBH» U -fc 2!m=B I

Alt s«<<■ miu n

jn<mPo f-cC ET«1.--T- .■■ .1 6/' . <-:■ J

ir- =:-ns-z ^HWk ?..r <; pmm ,


Sw*»î ■


4» 02 <pT W

u

B5 i'2 11

3

StSf.t'f 0:i-

0

flS02 f< 30

b

tiaaJ 50

0

0

h ai

a

WLQÎW

250

eaOîMdr

256

#»m«n

D

6t -V H

0

«■?! sn

O

*r. flî :<• XÎ

O

5

fl^BÎ

0

0

tfââjn

3"

4rrw.11 «r

frwftjot

D

f

draîPiifî

-2

4

Vttttor

1

V«(n rr

9

1/iVtU-W

S

«rar*

r.ftf »d?

O

5

mda

e: (Uoa (M

D


<IM|, |t

«f.OJ w


t'.TVH 1?


OIMUMIRIA IN 01C A I O ff K O N


teu

iitdlaato*PREVEDERI AhUALE


rrjrAl.


A NEX A J


sf «murită sociala

icod tfl 03 04 iM.ftf.ll»+«,0 J 00*411 ()3 10»48 03 11 • 44 03 11»68 03 13 t«n

Om forat caeofcx r „ 2

As-iionu acnnldtii po'saaiwlL* •» verti*

4*-tttanr.i «r.:ul»'tn caut du Ixill w «mulhtildt irod IfcOJ t'4 03>

AniRMnla MciaM iii caf or *iM»fclil«iij A^a'&nca «xula’penii u familie si cor*

AțiAui a penlru locui ile €»*(•

'JntUiOd* a6is*«n|ri niwOr/^ «ocin*u

^'îrrtlUf'F exfluijOdi K»i8le (țOtfteUÎ H01»I.H<I. p :/l

A^itar KKttl

Cwmkic de Afuior mitul

Alte rneiiiiHtli in domerMjl awgtaortoi n anular «qcjipr


6(M

» W iM Mtâta,

«rtt f?$ nn.ft 4A MOiw' Mto îl MU l£ 09 02 19

mj? ursi «A 0? T> 02 vd.cn


L 1


13M


Parreu a IV a SZRVtCH Si &EZVOL TAHL PUHiJCA. LOZUtHTȚ W£WL' «J APt p<xf TJ 03

Locylintt, Mryțcll «i dwvoflsr» oufelica (cod 70 0î0»*70 WM u 70 03 0*70 03 *01 An toîs*

LottPiiltj _ I aw 710-03 C3.01 »Tțj.LC 03 I0ji

DezwMatea ifutacnulia rt* ocunau Adu cheltuis* Ri Oijmuii-il Iticun’BiL*

AÂnvcntarv ru S7» V «mimai»’ "■drwrmofr ]00d 7lJ U2 UJ Ol*!1! ii J% flî I Ahmenufe ou «a JUniBtsfMr, 1 kiioieli uoe

_ iMtnuut (s*le s j^sctuncari u ral»

M'T entai» cu $i?e natural* • txfllIUTi

A Te servicii r: domenii* K>Lun*s*ui »er»nxla( H lîaeKVjHi CtxnuVii.

Rrwactiș madluiid icod 74 C7 03**4 03 05*74 « «ți

’ An tatafcț[*fc>

Roi-uadea ți rqrwqtii pultan    __

--?■■•! nț t pț? .-?=o*:tr. ••■    <■-■ ;i P l*M ..    ■■..

SâU .lTtljtt

b?Wm v    dwnvlH

L^-JIL71-- » tratarw «JV-.- icedUM

74 03J    MO 3

ITjljir

TO 03

nuni]

0

7flf.?03dr

îl

raflî.ij .■?

M

. 0

rLifl?mo7

g

70030» 03

0

xmi n

0

nto.tf

5

Hl>4

-r

HB

75

r*<ael

iun*

«

74 030101

Â

T4 020333

- 1»

7A.L, .1

T't


P-lrJt 1 I


DEHUM RE* IMlCATOP LOR

J k ntl*K CC CrMO*#Cf rc«! w4j**f dl-HH IÎ3*I7 01} --,-jmamtala «I da -nunta Jcnd Bfl 03 Dl i

Of> ttlOaaao*!'

*«n arwn «nan» * anrwxN» l«w 80 : ] t C6t M 01 01 «-S? 0201 10*SC 0201.30)

F-țf.wi . ac.’nti.i'i"» urjjati n Lhetjri 5T.-r _.-Jrt HPRț )■«*''    ■“ T TT.rțC*

►'■■■?->”-« 3t 3or- dam> «aia

'jii DHU Jtzj.ri gfrTsaie t-.drkdi -- _t- S. CtUftMtUli

î-nțperun ;c«J

■«■t ** « Oi 0* « M « «, I1' I ar flOOJ-

iii'

S-n-i

țBGâJ

A-Jt

|codBT C3 3I**T« w J BF «; țțtfT pj sm

c*(t

FREVES1ERF AHUALE

înecai ni

ro/M.


ANL-XA U iiclm Mp Xsy j.'n/


Z9 02

uo.oa"


KQÎQ1 «002 OF «5

KjflZflF fO W 02 Of JS 2

Oi«~

flV'12/» " 81 M Uf* #i ru 30'


«102

B3 02.O1 Î1BC1S3 r. n«ao7 «lorjoi-io.

M-fli

3-i ca flk»'

020 Of

*4437,0301

«TOS?


_0

E


i*4fF


iomr


rî-rn

■><


DENUMIREA

INDICATORILOR

Kotnr de OezvolIjmi^Or.iiiia Ziinfc itiere

Tiirisțn

Proiecte de CewOitort muiifuncticntfe Alia acau”i îconamr,.e

VII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

cXCEDcfT l’i_t<wl 00.01-40.02J

DEFICIT {-1 (oodOOOMSiK)

PRESFIKNTf DE SEO-NT,

PREVEDERI ANUME

CcxJ

înrtiswtm

TOTAL


HCLM NRj2^_<£]ț


87.02 01_O

87.O2.OS_ O

S7.0Î M_O

«7.02 0-51__

j7.d2.5O_0

_D

•«,«_O

08 62_O

90 Qg    O

P^ge 18


* , . . ; UASf. ‘1NKAZA

srv ■-«

' Iii II, i *JUDE f UI 'CONSTANTA

Urmai.,« adminmirnim terllot.alA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

I rubin,m pubiltli

Formulai I

1- BUGETUL

PC TITLURI OL CHEL TUIELI, ARTICOLE 9' ALINEATE. PE ANUL 2011

CAP 74,07

SXfXA,LA IHCLM NRANEXA 2 BS


■iui w

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

,nd«cator

PREVEDERI ANUAlE din care

TOTAL

credite

bugetare

d*9tir.3te

Stingeri.

nlâtitftf_

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCflONARE*SECTIUNFA DE DEZVOLTARE]

Q

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

70272

0

CHELTUIELI CURENTE (cod TIH20+30*40+M»STSP+55SF+$7+5ty

Dl

70272

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01*10 02*10.03)

10

Oi

0

CheHulell Bălăriile In tuni (cod IP.01.01 1« 10 01 1« *10.01.90)

18.01

0

O

Salarii do baza

10.01 01

0

sporuri jxiiru condiții do itiunca

1001 05

0

AU-I tjwrurl

10.01 08

oi

Ore R<pwnr-r.t .ro

10.0107

Oi

Tood de premii

10.01 08

$

Prima de vacanta

1001,09

0.

ANEXA

l« I.M NP s- 'W £kl J

Fqna pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 10

0

Fonc aferent plătii cu ura

10.01 11

0

frtdflm r.izam placue unor persoane d;n afara unit&tii

10.01 12

0

Indemnizații do deiegare

10.01 13

0

îndemn imbl de detașare

10.01 14

0

Alocații pentru transportul Ih si de la locul de munca

10.01 15

0

Akicsiii pentru locuințe

1001 16

0

Atte dreptuii satinate tn bam

10.01.30

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01 la 10.02 06+10.02.30)

10.02

0'

0

Tidiute du masa *)

10 02 01

0

Norme de nrana

10-02.02

0

Uniforme si ©chioament obligatoriu

10 02 03

0

Locuința de servlcxi folosda de salariat si familia sa

10 0? 04

D

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Q

Tichete de vacante

10.02.06

0

Alte copturi salariul» in natura

1002 30

0

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.06)

10.03

0

Q

Contribuit* de asigurări sooaie de stat

10.03 01

0

Contnlxllli ds asigurad de șomaj

10 03 02

D

Contntxjlu de asryurari socia» da sa narate

10.03.03

0

Conrnbuiit de asigurări pemru accidente de munca si boit profesionale

10 03 04

D

Pnmu de asigurare da viata ptâlito d« angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contntxnii pentru concedii sj indemmzai i

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20,30)

20

70272

0

Bunuri si servicii fcod 20.01.01 ia 20 01.09+20.01.30)

20.01

70250

0

Furnituri ne ovoi.i

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

Încalc L Iluminat si forte metrica

20 UI Dl

0

finiți

Apa,    si salubritate

20 0 104

Cartwiwit st tuprthanii

20 01 05

0

î*Măse de sciiamb

2Q 01 ie

0

Transport

2001 or

0

Poala, iciecomumcatii radio, iv. internet

2041.08

o

Materialo si prostim dt eervtcd cu caracter fum _ nonei

20 01 00

0

Aii© bunuri 8> stwvtcii perwtu întreținere st funcționare

20 01 30

0

Reparații curente

20 02

0

Hiena (cod 70 03 01+20.03 07,

. . ... .. .

20.03

0

c

I

I

200301

0

Umanii pertlru anumite

30.0302

c

Medicamente st materiale sanitare (cod 20 34 01 i ?0 04.04)

20 04

O

Medicamente

2004 0t

11

M^iunole SStetar©

3004 02

0

Ftaacttvf

20 04 03

0

r >ii/ni<ectanii

20,04 04

0

Bunuri no natura obiectelor <m inventar ictxî o t>5 01 *zb 06 03*20 05 30)

2045

0

Uniforme ei echipament

2005.01

0

Lotijbiio $i accesorii de pat

20.05 03

0

Alin ohwțcln dn invțjnt.i

20 05 30

0

Qopinean. dntssirl, transferări (ood 20 06.01*20 06 02}

20 06

Dttpiawin interi n dr'.e^er • inttoâri

200601

g

Deptesar, in «vsin^ate

20 06 02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cwnttere^Arbftin

20 10

Cai ti, publicații ei nwteitete documentare

20.11

0

ComuHwa ei esjMrftee

20-12

0

• •

A *’*" l" 11 A IhCL Si >-k su

LA

frțnl

PrvgatUE prcfaslonata

20 ta

0

pj'uiettLd muncii

20.14

0

Mumi im furnituri u anu^menl du nutun #tU*Hw fixa po'ilfu aftffMa

Tfl

0

srua n al c eirețan

2D.16

0-

Ptaii pentru tinantarez pal-rrron iuTul QoiiapC *1 hm imitator

20.1 a

D

Contribuții Uf* admir.stratle^ DubJica- locala id riwlLrarv unor IucMît jk |«v-di de interes public fccoli In DflfU LUW cofi rflirțij uu contracta P4 asțrcharfi

2010

0

HlMblHllft (nfhudr'JL-hKa prog-Fai"i Inum M IjHWlIn nitoriTAti pir .o Ji

20.2

0

MuwQpQlnjta

20,îl

0

FlnaiMtireii ocllunrhor mn oumenluF rrpelor

20,M

0

Pf avan-1 «i n coni rtritei a d ■ n nude tu tu i 11    : 11 «. ■ *qi

2013

0

CumtalMTW si alte conturi aferente împrumuta i|o- COti 30JZ4.<H Id 20.24 03)

2014

0 0

C mi '.njarie Bieilecostut âterainte imon aurioroum™

20.24 Q1

n    __

■ kmitlmta ni cile cosliiftafarante imptanuiurimr mînmin

2024 02

50 3Vfla

Q

0

CbuHiJhdi ju<lltitarc?J BitmJudisian? tferivnte din ocPlitni in nțmiantOrH l"tar*na 1 n, M-italui potrivii dtapotitlUar iflUBjo

fU-ac^n u-j

20.25

tlcMta Lflikuj

20.27

« 1B dtaftUtall ; COP I C 30. □ 1 1 20 30 i>î*20 ». 0G+20L » 07 *Jd 39 QS*20.10 !! I •

20 30

22 0

NftC;(MTTUi *r put/ir.rijitr

20 3001

b

Flotam v «i«a»rtam

20 30 02

a

f*wn« 0e    i'

203003

0

20.3004

0

Pmurf «vid tmnbu p»nwn<ei na areprnmof

atmcft

Ci

For    PtarolilW n * nryl:,: (CrwltrCflDnH nsitihe1 po5*rcf

20.30.02

D

i-,taa<ri'iiriMtjr bu^tata

20.30.00

0

Alta dwflulalt cu bunuri m înnldl    _ 20 30.30    22

7/ TL UL Uf DOS A NZI fc od 3u 91 M M 03}

30

0

0

Dotatei aferente dibiritl putrlFca IrtHfta țcp<j ÎOtJl (M’ 30.01 02]

30.04

a

0

□durei atertmie 'laiorw putStoe Jnlsrna ifiraâ*

30.n1 oi

CANLX’a La HCLM NM / * <• -a ' i

• — ■

Oobivw ufonntu crorf.tator interne garantâlf

30 UI .;

a

Dotxann efnrvr.te dntoriei publica externe (cod 30 02.01 ta 30.02.03*30.02.05)

30.02

o

0

Ddhurul Aferenta datoriei pudice e«terne directe

30,02,01

a

jnwift/i dtorante crorjitetor exierno contractate ce ordonatorii de credite

30,02.02

0

Pobnufl rtferonic creditelor externe țjaranlate si/Bau direct subimprumuiale

30 02,03

0

1 îtunxl mânuite datorie) putMi. a «terne locale

30 ■.. 05

0

Alto doberwl (cod 30 03 Ol la 30.01 05)

30.03

0

0

Dobun/l    impr.itriutuninr din fondul da tezaur

' * *■ *

30 03.01

a

Dobiindo datorau in-roniiw. siuUifm

30 03 02

a

uoQeuvi dnrerHft .morun ioturilor temporara dm trezoreria statului

30.0 J 03

0

(Xtwinzi Iti oepozito ni dispombiîltito paairate in contul irezoreuei stoiuim

30 03.04

a

OcHMinxi la otwatiurdla <fn toaemu

30.03.06

o

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40 20*40,30

40

0_

0

Subvenții pentru acoperirea demențelor de preț ți tarif

40.Q3

oi

Subvenții pontru compensarea creșterilor nepravizionaie a<e preturilor ta combustibili

4020

0

Alte subvenții

40.30

c

O

TITLUL V FONDURI Of REZERVA (cod 50.04)

“ ■

00

0L_

u

Fond de rezerve bueetara te drepocKia autoritjklilor locale

50 04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS TRAT1EIPUBUCE (cod 51 01)

51 SF

0

0

Transferuri curente (cod

St .01 01*S1 01.03+51.01 14*51 01 15*51 01 24*51 01.20*51 01 11*51.01 12*51 Ol 30*31.01 40*5r01 40)

51.01

0

0

Transferuri cawe nstitute publica

51 01 01

o

T'aPshtfv tfri&.Qeîrwt- Mnjiii.iiar jvdrți-in pe mu. hn*Jnlsrsa i^i-Hp -mS- /i.pftWupfntucfia copilului

51,01 14

51 01 15


Mj-'ifțfr iri cnouga'i?nî fc-t-Ue ppf4'.< muM r i^da armiuonfu nx;&,. mmm: pțrsțjan^iH cu handicap Transknatân"tiupMfa twwKtfiy bato > jinhrfisrw pentru BonUrmiuiur ujuttare că&tunitățile adiirumstrati*imiortars în sfuLi A nrtrenui fUfrirtlaie    __5101 24

"-anifenjr privind ciit-I■ îMui di . .■■lur.-.fi fruciilt :1r -□IiilIi.Jh per triJ ..„ ,i-,;\n „■ .■ Ittflfl în QQI etJlb perfai

interes copilului    51.01 26

TrsnsfiîiEK-i privind cofifrltjLithbo do aânAlotp oHriUu prtr*,n|iriril*L hiHiflfli.iarn <ls AMbw wtul

^eaWiianea rwrni^i b clădirilor du locdn

Transferuri om uijtg&tele cansiiHkir toc#* țl^udoțanepafllrulinarUBreo urirt^lkx da «menta inedico-socrale

Transferuri ttti fiupofeto Jocato pentru AiwifwH cfmAinAi/lfar curenta iAh ifenwieJ &Anit4țB    _

rransioninqw twQQtem Jdcata pw*u urumfarcu ewutKaitar .r^wrw

frHJi-feriFîcfltre fiAjfltft/r? JpcflUt iwnr.'u llKftr.'irxnJ    ■    ■:■    *    .    ........- ■ neflujrt

TTTLUL VH 4LTF TRANSFERURI (cad 55 02)

G Tren fermi cunin1&in T|ja.-n,i]nlfl :■ Uto orgarr ■ P IntHmityonBtaJ H :.,1 Gf 03 Ot+M OÎ.0*: ■H-ontnouth și Mfțraln ia «țara»™ jniem^ionw -ui» ir<H ■' ■■- im on-mie ■ ffc*i-.JL-ait

lULUktX ASISTENTA SOCIALA fcod 57.C2i

Ajuloa« »Dc:alț (cod 57 C2 Ot la 57 02 Wi

AjulMfa    41 mrtWtw

' ,trii:=ir= ■ . |fflhl

Jrcriete ne nr^ S

-n tle : eden aeqrrisJE perirj- ^hetutofr

SI 01 31

0

5101 32

0

5101 39

0

51.01 46

0

51,0149    0

5t 01.60

0

55 $F

0

5502 cc m ni

0

J1


5.02.01

55 02 04 57 57 02

57 02 01 57.02 02 57 02.03 57 02.04


Ti THJ LX ALTE FHEL TVlEU (cod

59 91 ’    *56 - st y 1 > £• i. f 7*53.22+53.25+50.30)

Bume    __

Ajutoare pentru daune provocat» Ua caEamtîațils oatUTale Asociații si fandetil

Susținerea cultalor

59.92

53 11 59.1?

0

9

Ll

i)

Contribuții fa e^anzanni personalului n>«:l>ir<ca1

59.15

0

Despăgubiri civ'Fe

59.17

0

Acțiuni CU caracter științific 3i social-culturnl

59.22

0

Sume aferente ptrițiJ creanțelor salariate

59.25

0

Programezi oroieeto privind prevenirea si combaterea discriminării

59.39

0

OPERA RUM r/NANCMf?£ (cod 80+31)

73

0

0

TITL UL XV ÎMPRUMUTURI (c oa 3 0.03+30. 08+30.30/

sa

0

O

împrumuturi pentru instituții s; Servicii publice seu eclivltaf finanțate ntecral rfin venituri proprii

80.03

9

Arte ;mprum ufun

89.30

9

777IUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

Ftambursarî de credite externe fcod 81.01.01+81 01 ,f>2+&1,01.05+81.01 06|

81.01

0

fcirnL'urs an de u ;DHfl ttkttr rc conlrauLiI o du wdcnalrxik de credite

31.01.CI

0

Rambursau de credite externe rr-n iondu de garantare

61,01.02

0

Ram Durea/1 ce Credite aferarus dniunei publice exteefte încete

31.01.05

9

Diferențe no curs ai't eiu« catonui publKtt omenie

81.01 06

9

Rambureari de credite interne fcc-d 3t.0?.Q1+81,Q2.SÎ?+B1.02.05}

avo2

0

9

Rambursări de credite interne garenCVe

31.02.01

0

Diferențe de ctii*s sfereme dftlnrtal publjoe interrm

81.02.02

0

Rambursări da erudite aferente datoriei publ’CB interne locale

31.02,05

0

77 FLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANtt PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

fl4

Plăti etartuatc m anii orucederrtt sl retuoeraLe in pnul curent

85-01

A /Vi- \ îkX,

l-l1 f Mfrftjk-jL,.. /fX,

59.01


HCLXl hik

ȘECflUNEADE DEZVOLTARE (cod 31 *94*58+70184)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02}


Trsn»f»rud d« capitul [cod 31 02.12+31 02 22 In 31.D2 2B)

,    :    I ivr 'i'jIiji'uwIaIb


51

51.02


1W

a


Transferuri tfe ta bugetul de stat către bugetele locale pentru /montarea aparaturii medtcate y achipamentefor de comunicații In urgența (n sănătate

Transferuri de ta bugetul du stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale fn i.inaintn


5/0222


510223


0
u]'
0

Transferuri ao fa bugetul ne sfor ctffro bugetele iacale pentru finanțarea -+nor investiții m jrtndRW» 5 fu? 24 transferuri din veniturile proprii ala Ministerului SănMțit către bugetele focale pentru finanțarea iparatum modicele ș> echipamentelor de comunicații in urgența tn sânatofr    51 0223

Transferuri din veniturile proprii ote Mitustn/ului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate    51.02 29

Transferuri din veniturile proprn ele Minister ului Sănat.ltii către bugetele locale pentru finanțarea odor


al


investit» in sânainto


Si 0227


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheihnebldt de capttat dm domemut sănătal'i TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55-01}

A. Transferuri interne    (cod 55.01.05*55.01 M le Bfi 01 10*5001 12*55 01 IM 35.01 14*35 01 15*35 0121

le 55.01 _25»55 0127*55 Ol JH*55 01.42)

Programe cu fmanrHr» rambursabile

Program» HtARE ți» alte programe cu tmanțar» ner»mourwwf4 Programe ISPA Programe £A:’ARD

investii;; a»e a jartțfior econonua cu caoftiU de glat Pfuyram» ae rîezsotta'e

510220


33


35.01

55 01 03 55 01 06 55.01 09 55 01 10 55 0T 17 55 01 13


IICLM VS

1 ane Roman pa Dezvoltare Soăjia

55 01 5

A1» transferuri curente interne

55 01 18

Cheltuieli oeeigibile ISPĂ

55 Ot 26

Transferuri din bugetul local către asociațls» ce dazvpttare frUerocmunitB’tf

55.01 42

rrenjfflrorr pentru fsc/uțares optimatiitcr restante ale centralelor de tennottc&e

55.01 54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerarnbursnbite (FENJ postaderaro {cod 56.01 la 56 05+cod 56 07+56.06+56.15+56 16+56 17+56.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională țFEDR )

Finanțarea natyonaiâ '*)

Finanțarea Uniunii Europene "*)    _______

Cheltuieli neaiiylbik- **}

Ptnqrame din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea nartonală *')

Finanțarea Uniunii Europene "|

Cheltuieli neeligibite *•)

Programe din Fondul de Coeziune IFCS

Finanțarea națională ”    _

Finanțarea Uniuni» Europene ~l Cheltuieli neeliaitne “)

Programe din Fondul European Agricol oe Dezvoltare Rureia iFEADRț Finanțam» națională *■>

Finanțarea Urv »rt Europene **)

Chettuien neei^g-Diie **)

Programe dm Fondul European p- in Pe seu t (FEP)

Finanțarea națonală M)

Finanțare^ Uniunii Eu’Opene ”) v■' -rluieh    ")

Progr»irio Instrumentul de Asistență pentru Preaderare țlPAț Fast tarea naporatâ •*)

Itruar.jvea Uniunii Europene Chnflutett re-jitfjic4e •*)


M

56.0 1


tu ai 56 010? 660103 "* 5GJTC ttoiil ui WM.0Z 910903

W.0?


»<11.01

sc.țn.o?

5603.03

50.0*

56W01

56 £4.02


0

n

o

o

T

*■sJii

6

0

b

ît


56.04.03

56114

se oș ti t

56 05 02 56 06 03

aâif?

56 07.01

56 07 Q5t

Ml 07 03


AXTXJ) LA

Pm ,rw histiumentul European do Vecinătate și Parteneriai (ENP1)

uw

Hr î m nm    V xJ-i

Finanțarea națională **)

R ■ i.'

’-mnniarea Umunii turopeos l

Chehuteii neeligibile '*)

W OS 0?

56 00 03

A’te programe comunitare finanțate in Derioada 2007-2013

56.19

Finanțarea nabonate

« 15 01

Finanțarea de la Uniunea Europeana

» 1602

Cheli jieli naelioibile *)

56 1» 03

Alte taobteti st instrumente postaderare

F inAntftrfi^ naftonala *\

W 16

<r. 1A fii

Finanțarea externi» ne* -mbursahna •)

56 te 02

Chetluieli neeFigibiie ')

56 10 (tf

MecaiuBînul llnâncier SEE

56 ’7

Finanțarea naționala *)

561701

1 Innritarea extern,, neramuui .,»biia ♦)

661702

Citeliuioli neehgione *j

5647,03

Pr,:-|jr«itti,i Norvegian pentru aptere Economici» jl Dez, - m- 'htoi ,

W 16

1 In ii marea naționala *)

56 15.01

Ftnemarea externa nerambursabite •)

se 1602

CHEL rUIEU DE CAPITAL {cod 71*72*75/

30 tOlJJ

70

39Q    o

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 U 71 W)

71

69    o

Active fixa (cod U Ol 01 ie 71 01 03+71 01 30)

71,01

ci9    0

Consiructii

71 01 01

0

Mașini octupamente u mșloaoe de transport

71 0102

?■

Mouimpi ap ur aiura o<n>nca ți arte anve corporale

71.01,03

0

Aiu» ttdtva 6 «e

7101 30

BB

SlocuP (cod 71 02 01}

71 02

0 6

Rez’-rw» de xtat ți » motoduare

71.02.01

Rcveralli cap rt al o aferente activelor fixe

71 03

„»l _

nnut X41 ACI .vt FINANCIARE (cod 72 01)

ra

MU

Active i    ,,.0,1 72.01 71»

72 01

J61    o

A^EX’ALA HCLM rtR ± K-

; .nKlpai.i 1. 1 iplkllb uu<ln 1    comut: "

72 01.Ot    261

TITLUL KtV FONDUL NATIONAL Ot DEZVOLTARE

73    0

TITLUL XVII PI.A TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

u

Ploii efectuata Ir, anii proceda nil el recuperate In ortul curent

85.01

PRfcSEDINTt SEtHMA

- C    \v »• vpjk

Page I


JUDEȚULCONSTANTA

Umialea ecfmirvsJrauv - ledtofial^ PRIMaRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

cap 51

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


SNTXA M

Ht.'l.M NK - ,LT UJ)


anexa 2 b»s


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEOER ANUALE

Coti

indicator


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81*84) CHELTUIELI CURENTE (cad 1O+2O+3O+40+50+51SF+55SF+57+59;


42242

01    42242


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+1Q.02+10 03) Cheltuieli salariate Ir» bani (coc 10.01.01 la 10.01 10 +10.01.30)

Saiarll de oaza

Spt- ti penin i cpiKHill de munca Alte sporuri


10

10,01

1001.01

10.01.05

10.0T 06


173C0


13164

101=4

o

»T


Ore supl-ntanlnir Fond de prcmir Prima de Scania

Fond pentru wsluri oojdiib orin cumul Fond afr’cnr puni n ora

IndtnmiLdl-' pirita unor (Wtțwne din stera Rialii irtfteffi'uzatu eh ,lAi«q«r« r<Mm vrute 4*1 *)*«»»

Atacai* pariau if«npw ta » de iatacul tte Tiynca taocatl    Mu»M»

- --Sn i t, ,    „ -in

AMe orww tatarinta *1 rw*

CbaituiaU ulaneie «i natura (cod 10.02 01 ta 10 02 00*10.02 30 J

Ticnele o» m»4* ’l Norme CM unita

Urni nt mm di eclitaBmant oi>iQftloriL>

Locuința da aervtalu futatila de saieriei v lamiias» f lampodul In si rrt .i ticul th: munca

Tmlmifl MKanle

W drțpr-.irl Dalanaln Ir natura Contributu {COd 1Q 03 01 la 1 ti 03.00)

CoitliQutu de aaigoran aooale de s-ht

ContribuHi de 4uqlh»> da tonaj

Con!' t*,îv oc ihyuran *-Gciale O* £ars!ate

Contrtal» M ai^urm peni’u acoctarte d* awnca « B*t pabMMfc Pr^na 0? W-U^nrc de v.5'5 prăti?= de    per-r erxj^>«i

ConbttolH fj—îfL cnncefl* n rndenn>iM»

1001 07

fl

-T

lo.oi oa

d

10-01 09

2110

1001 10

0

1001 n

0

10 01 12

joa

10 01 13

27

1001 14

0

10.01 15

0

10 01 16

0

»0 01 30

tKtt

10 02

0

1002 01

0

10.0202

6

1002 03

0

10 0204

o

10.02 05

0

10.02.08

0

10.02 30

D

1003

4136

10 03.01

2928

10.03 02

l?4

10.03 03

880

100304

44

10.03 06

D

100306*

200

M»tz


TITLUL U BUNURI St i>£RVtCQ (cod 2U.Q1 U 20.M+2OO9 ti 20.16 +M 1(1 M 20 27+20 J0|

Bunuri ll tervlet* (COd 20 0» 01 Ia 20 01.0&*20 0’ 30’

Fufryldfl do birou

Meiivi c pniilr u cur alonia

țrx#all, Iluminai tl ion* moine*

Adu cerni M tukitxHal* iLarUoriin1.' M (ubriilanll Pieu de wjfbimfc Trunaport

Poată latocumm'iM ulii rănim iv mrernal

i ■ *    i fe    *    ■ b

MsfenalQU [KeștS'i ■>' Mrvxrncu qnru:;trr- fundlonal AJ1C turnuri ■ n fVH.ll ptn<ru ITrAlHIrirr 91 IbrKtlOrvirf-

Reperirtu curent*

Hrana (cod J0 03.01 +20 03 02 Hrana dommi orKiiem Hran* penru eknen»»

MedicAfiFvntfr «' rnrtPinil r*Dilar« (cod ttfti 01 ■* 20 0* <Wi Metteemtnle Mieria»! ijmil.ve Rnciw O&finlftCUpir

BunuH da nafura obiectelor de mventei (cod 20 05 01+20 05.03+20.03.38}

UnAorme u ecvoameni ien#e v «c£**or* de pai

■ ' —

Ajtp otMCifr ■m nvcT'tur

Dtpidaan. OeLitm i. tf*n»t«T*n (cod 2QQ6 01+2O nft ft3)

DepUiMiHiitoiHB d*U<fir. tmnifri jrt Deplmari in tlreiriBMs

Materials db lebaretof

20 01

91»

V'-r \-S [ A

20 0101

230

H^-,1 Srt -'-’V ,< J

20 01 02

0    H

20 0 1 03

402

20.0104

90

20 01 05

0

20 01 00

0

20 01 07

2100

20.01 00

2W

20 01 00

r«4

20 01 .10

77B

20 02

210

20 03

0

20 03 01

0

20.03 02

0

20 04

0

20 04 01

0

20 04 02

0

2Q04O3

0

20 04 04__0 _

20 05 01

20 0$ 03

0

0

20 05 30

M

20 00

2O0C01

H

20« 02

100

20 00

0

Papa 4


C*f    wc H *re

Can pubucAbi «j nuUftAi* dotvrneriî*/*

ConBUtfaql J ți «p*ftl<5l

Pregătire nrotp^tmnlfl

Pfolecbțt muncii

Muniție, furnirurl rv -îrr Ar'flnc flfl nai lua (ir t-Oier r-w pont’j armata 9 rod» sl MrcetArl

Plfib pertlhJ 'li Iiplainj pal.....un ului genetic Bl nn\ma ttlnr

1 — 11—

a

AhfcA L< *

«s

HI 1 U hk -    1 f


2QI2_WV

ÎO 13_100___

20 1 *_0_

ZD. 1 fi__»■__

20.16_O    _

2018__0__


Copci 'tilițll Air ndir .nlslrnllNi purii cc uca:e la leallrarea unor lucrări și servicii do -nteres mitre

loca In tuufl uricu convanțll a jiu eonii occ o do asociere

Reabilitare InhaAlruciura program inundații pentru autoritari publice locato

Meteorologi*

Plniu'lmea pcriunllur dm domenu! apelor

Pie«nlr*A i*‘ comtuiiflr*ii mundmNiar ei mghelurilor

ComiiioAna *1 slteeoetun aferente imprumulurllor {eod20.24.D1 ia 2D.î4.03i ComiflKMriie si Alte costuri aferente impruirujiurtor externe Comit.o .jii* ti «ut- co nuri sFecent» lmprwr:utLrfiso* Intern*

frtiuului de lard

C rieltu eli Juthcrir? t. •>ua[utf:pn/A de^vata din aciium m reprezentarea iriarfiieior schiului pdCnvlC dlApo/'lllldr iflCJdld t icbate cadou

Alte Cheltui (cad 20 30 01 :a 2C 10 04+îfl 10.Dfr+2C.10 C7+2C 1Q P9*20 20 W)

Rect»m» îl pubisUaie î’Twocat u nepiezant&rft Prirne a±-JU’* ■=» norvuunj Chr»

Aretrafi w.<» peri' j IrarLHrrețea CreplunlDr - ■ V,pv i - dl] r*Tfi 1. Fofdui tr : _<j|-x'.r. rrtllfulto exiu* ? t ■ocutaJea ț i iia a createlor Izjgetrze

A *e chenijH. ..cu i> m temfcâ

0

20 19

20,20_0___

20.21    0_

20 22_o___

20 2 î_0_

20,24    0_

20.24.01_0__.

20,24 02    0_

20 24 03_0_


20-2 7_o_

20,30_11905__

20.30.01_2000_

3030,02_150__

20 30 03_4

20 30 04___2179__

20X06_0___

20 30 07     o    _

2O3GO9_     o

2ft».3O    I45Ț1


HRl/l W DOSAWZ/ fcocf 30 Of 30.03;

Oobanii aterenîe datorie pub'lce interne (cod 30 0 I 01*30.01 02) ioftanți aferent» dattrifc Duhlir* ini ornr» rtlncle Dobănu alerenre creduplor uilemo ifuanMI»

Dobânzi aferente aatonel publice QXterno (cod 30 03 Dl la 30 02 03+30,03 05)

Dobsmi aierpnii ctalonei pubilc* inl»m» dinele

.îațtsnî,- a’erente cndnc?or externe conurtcmio de owHjrum oe credit»

Oobanzr stE^eni? eredmstor c ■ terne rj*wldlc »^S»u rl*«ct auWironjniuțffte Oobjnn âfc^snU da mi"' ot,W<« eiiome Jix’.ile

Aite dobânzi -.cod 10 03 01 sltldlOfi)

Dobânzi aferente tffrpvftkiluntar dm Icndbl d« Ittfeif    ____

&OOir<?j dalorju V«n>«rtAr kuiv t»

Dpbsr;    morunu» J»Qi IRM»”' ' ’■    Ji^CUtuf

Cobarr a ilepo ■ te £■ Cre-ixx»t vt jii 0u«1kbit -o ceru1 t ezorena statL .

Dobar 3 ia oowuur o de Jrturtg

TITLUL IV SUBVENȚII ftotf 40.03*40 20*40 JO;

Subbențil pUrrfru acoperirea cMeranțwlOf de preț yi tarif

SubverU i pwntru compenbi c,i creșterilor ne previn anale aie p retur lor la

combustibili

Alic subvenții    _

flILUL V FONDURI Dl REZERVA (coti 50 04)

30

o 1    *5EA A f A

3001

0 |Vh" i H sv.-t 1    ■ ii

30 01 Of

a

30 01 D2

0

30 02

a

30.0201

D

30 0ZO2

0

30.0203

D

30 02 OS

a

3003

0

30 03 01

0

30 03 02

0

30 03 03

0

30 03 04

0

3003 05

0

0

40

o

4U03

a

0

40 20

&0 30

0

50

0

str.u»

a

0

o


fond de reiarvi» bvjjpidiA |j dlauOriild aulor|îâ,llor lotaru r/rtUL W rflANSffffVtf, INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUtîLICE (cod 51.01)

51 ST


Tranțfenjri z.rfe'fle (cOd

51 Q1.01 + 51 01 G3+5Î 01 14+51 01 15*51 0114+51 Qi 76+țl 01 31+51 01 33-41 01 39+51 Q1 46*51 01 ,49)

T ranslsnjn J^llp Ifititețli UUOi'C V

AiTiun* da naratele

Tfanslururi din bugete» eoni nor ifKJCMFf't pentru fmateeiiM centrelor O* u rmou pretacne COpiL/ut _

7 raribtotun d+i thxjetfro ‘ocale perwu mțniun -■■ ț» nwxiiin »<x>3 a penr,? iwwiwift cu handcep Ti/n-.i^L.tTdin'tXjQrrtflte airmJHliif rm.'put »iffJcț«ne pviiliu ecocilwe jtk.i «țv*C</* Uilr» adieinAPPtiv-4sri1)0neie in »iwi^b de '■PuerrA d<K.un.He

Transferuri privind oontriri.itle de iS^urAfi sociala de tAnWale pentru pwwenele eOtie concediu pentru creșterea copnlufei

Transforui i orwnd conWxjțliH de uîkiAEtriu pentru pertonn+in beneficiere de ejulor mo«I

RasWlIlaree femucâ a ctfidJrilor deit> ■ h

TrjKigferuiI An tunetele uMtulIifcy locelt ț> pudefene pentru ir^iiere* unltd|*or de eeintența medico-sociale

Transteiuu din buga/ete încete penîn/ flnrinfjinen; îietfm«'Mof curente Ji'1 domeniu/ slnftntpi TZflnsferuu din bugete» tocate pertfMAwnrwedamMrwflp' agwcote

rrâniflw-un câfte bugetete tetos.-e pei'/ru acte/ardu c^țm fiîAjr fc j/fmte si'o toupyteton de teW»//C*te

77TLL/L VW AL TE TTMNSFEflUR/ (end 55 02)

6. Transferuri curente In etrAfnttete (câlro orqsniiacll I nit'i naționalei (cod 55 02.01+55.u? 04) ConintuV țicok”.i:n la orgruiit/uii' wilernețlfJWiM A"ip transferuri curente Fn slrttndiate

rFTLL'L IX ASISTE M A SOCIALA Icod 37 QZf

A,utui’c sociafe (cod 57.03,01 la 57.07 04)

Afutoarp socrite ei numerar AjkJ'rars sociale in i . i'iir.i

S5.0T 51 UI Di 5Î.DkO3

51 Ci U

5T0T 15

5t 01 Z*

51 01 2E

51 01 31

51.01 32

■=-    ■■    • - A

51 0t 30

5101 M 5101 40~

510150

55 SF

55,0Z

55.02.01 SG 02 04

57

57 OZ

57 02-01 57.02 :-2


Tlrtu'to d« cieu

Tlcnttt cadou xtxOiHe pofiinj chelia wll sociale

TITL UL X Ai TE CHEL TUtEt I (cod

59.01 +53,07+50.1f + 5 0.12+5 0 15+ 59.17+5 0.2 2+ 5 3 25+53.30)

Qunte

AjUToarr pan nu daur^ provocat* <1<i ca imltAț -e naturale

AaotJJXl' tu fundat■■

Su *11 net ța tulla'or

CorTnbuiik l» taluntarta P'-ranaiuiui n«ierltal

.■    i ■■    «n» fcs-    —

Dețpigutm civu*

Acțiuni cumtjcI»! atențiile *t «ooti-cuiurBt

Surpe aferent» ofAțH crwinți^or *«larl*l«

Programe «I prd cCtt pr, v+d pi «venirea ai Combaterea discriminam

OPCHA TJUNf TINA tțCtĂRE (cwl 60* 81)

TI n Ut. XV tMPRUMU TURI (cwl 3003+80 08-90,30)

l-npnjrnutun rn'-lru inthimJi *i itrvicij punuce saii acîrv tati finanțare rrtegrai din vwirun prnp-Aii* -rnp'u’nutun

7HLUL XV7 RAMGl/tfSAW OF CKFD/TF (cod 81 01+B1 02)

Ra-nbuJiar, uecrwdOv ajdinmt |<od 91.01 01+81 01 02-81 t1.05+01 0*08

Ri»rrttnjrț*|i d* Credite tKttme «nfracLate de oraonatmi de creflrtr?

I-.îpifxjraan dt» ti «Jiu ute-ne dm lonaui de țiarsnțsre Rjintauritri de crodile alereme aanonei publice emane locale Oilmwițt 06 cui * nlnreiile daiorioi fwblve eriane

Ramboraorl decret!,te Intern* (cac Bl 0? D1+&1 0Î 02+8102 05)

Hainii .. ’.Lfi as eroditt- înlwne garantate

OiJtrfliH.o da Curs ntererne cteioriei publice interne

Ram numai de crcdnif aferente daioiwi pubnc« nubitig locao

57 92 03 57 02.04


59

59.01

50.07

59,1 I

5A 12

59.15

59 17

5922

50 25

59    30 79

30

00 03

60    30

«1

61,01

Bl 01 01 61 01 02 81 01 06 61 0106

81 02 81.02 01 fl - 02.02 b 2.0-n


o_

'ii _

o

o____

o_

o_

o_

0_

o____

D

0__

£

o

o

o_

o_

2 _

o _

D___

_0_____

5__

JȘ_

JJ_

o_

d ”


Tl Ti.Uk XVII PLA n EFECTUA TE /N AMJ PPfCEDE *. " S1 PECUPEPA 7T IN ANUL CURENT

PUL «tctluatf m «nu pr«c*<J*nti iJ rfcufwit* m anul curent


84

hm


aXEXaJ^ IhCI.M M "'■■ -•'jj


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+S4)


2S3?


TUL Ut VlTRAMSffcftUft ;N'»L Uh 1 A’ l AJ.L ADVNlSTRAI .&J Pb3l_lCî <cod 51 02)

Traimfarun p# capital (cod 51 02.12*51 07 22 la 51 02.23]

i rifiutarwKrtnfru Arafflarea mtevnrortaspH»

Transte/wn de ia bugetul da .«ar cdire bL/yete;c tocate Denri, toarce 3 aparafufn rni2,Jtoa/*L p «Momentelor i-te mmunrcapi rn urgenfS in sănătate Transferuri da la bugetul ce sfat caiee Obger&'e tocate pentru finanțarea tcparahKQf capitale Jn sanatate

Transferuri de la bvgviutdc stef câfre Svgetete tocaie pe^irp Fmanfarea affix invesfr/'.' >n sârteteft'    _

Trarj.yterwv t^n veniturile crcpnj ale Ministerului Sănătății către bugetele .r,>cate 0»n/ru tfnflnfafea aparaturii medicale și echipamentelor da comunicații in urgență In sănătate Transferuri din veniturite proprii aie Ministerului Sănătății către bugaiaio locala pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Tranr-fr'tuii din veniturile proprii ate Mmsten,/Jtor    G&re bugetele? tocate fienl/u

firudfa/rrfi a/lor invesf/fr, în sânăfste

frana/efun din cugeiete locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

TITLUL VII AL ît TRANSFERURI ]cod 55 01)

A. Transfb!\jri interne    ]cnd 55 £51 33*55 01 OH la

55 01 10+56 01-12+55 01.15+55.01 15+55.01.10+55.01.21 la 56.01 25*55 01 27*55 01.23+53 01 42)


S1 51 02

' 0112

5f "???

ST 02 33

5î Wî<

ST 02 23

5t 02 20

5f 02 27

SF 02?fi

55

55 01


ft

o


programe cu fînnnMfB farrbuj sabia    _

p-.jgr.wi,' PHAPf țl ake flnjgrama CLi fi.'jL iții'fl ner.H.TiULiria^'ii

Proțficm iAPArtO

uU apv<Kj€' ercr v* £i cu cedrul <*e fifl Pr^piam ff de E>JvOMaf?    _

Ford PîHTundț Dt£VofLa=e Sdclaic

Alia i-J i'si^r.ji- cL*renie rnranw

C hBllLMjll iwellglbile-1SPÂ

rroitalerufl Jri bugetul >oc0l cgire Hhoonțnie de dezvoltare mieicomuiyitoi'O

55.01.03_

55 01.03__

55.01.09-_

55 011. ÎO.__

5S.fl1.12_

55>-1 13__

r 55J0*j&_

_55.01.13___

55_oi.2fl__

'55.0l?S_Trzntton*J CKrVn^ tocMarM oOtogsftffcy itjttprMi    cer)ff>ticr dt ftMTOfcare

55 01 54_____°_

0


7diu' viii Profet fi? cu finanfarc- jf/j Fonduri extern? m r^mfiursjtffe AfrO/f pa^laiferArfr fcad 56.01 M 56 OS+ced 56.07*56 0S+56 15+56 15+56. f7i 56 l5>

Programe dm 1 ondul European de DțțuollărE Regionala iF-L-1. -4 ■

Flrînr-ldr^a riâțjoneiă "J Flrnr^jfla Uniunii Edropnfta ’*)

Ctaituiel raaligiWh# "i

^r injume din Fondul Social ^uropaariț FSE)    _

Finanțarea națtanatf Finenisrijg Uniunii Europene *'i CtMfhâ^l năMiffiăibv ~j

Programa dm Fonkrl de Coej.unb iFCl f'manîErea naționali Filînnțawa Unu ml ErriOpePo ’"1 Cheltuieli neeiigibiie^J _

P^pint dm Fondul European Agricol de Deirollnrc Rurala tFEADft)

Finanțarea naționali **)    _

Finaniared Uniunii Europene “*)

crattuiei nea^rbuc -)

program* ân Fondul E mnpean «rm Pescdll (KEPi

56

56 QÎ _ _ O

50 0101_0___

SG fii OS__0_____

50 0103__0_

SC 02_o__

wbaoi__y _

&002K__*__

5*03 (tt_o____

W (±>__o

«flj oi__o__

wow__o__

50 05 03__£_____

fie __o __

30 04 01__o

' 3604 oe._£__.

50JCM oj__o_

ite,    oPagtf io


Firuin[rirț3 LTriufUi Edfopfln#

Cftfltluiefi nesHiaibtte ’*)

Programe fnmnjmentu) te AsrsionW p«nlru Preederare țiPA} Fjr.ani&rGj naturală "J Finanțarea Umuojt Europene " ;

ChuifcMel' riwtigihikî "j

Pioyrnrtie InitrumontLiJ European de Vecinătate ți Pane nei sal {ENP1J i- :i uiițarea naționale *•)

Finanțarea Uniunii Europene -L)

CTMlhjJej* neebcLbiln ”i

flJte programa comunitare n^ntaio in ponoada 2007-2013 Fnant^res naiionate *)

F"hn JfiUrea de la UrL4jru« Furopt-^rai ’}

Cri-1r.jieJi r'tețdnjifcble *)

Wțfl iac hfăH si iraWurtiertie postaderare Finanțarea fiflH&nala ' i Finenîarfiâ liitama    burdușită ">

Chslluieli neeligibde *)

Mecamawi financiar SEE    _    _____ p _

F martarea n^i jongla ')

F: mntaras errema nentmtHjmab la *)

ChAnijieii neeljțifaiie *)

pfr.TrifriJ    pfi-if,. C-reitflru £c&«>imc3 ți Dihv^lM Du’JibiU

Fi'\anta?ea naîi&i&le ")

Finanțarea exi&ma naram burlan la *)

CtelttuBtl neaUpifaiilo ~i

CHEt rWEU DE CAPITAL (t;Qd 71+72*79}

TITLUL X» ACTIVE NEFINANOAflE țcod 7101 U 71-M)

Aottva rine Rod 71 01 01 Ib ft Ol 03*71 01 CortetrucSil

Mațmi. «d» wm    te irsn&oorf

apMrturâhdtti : Uit iCSIWHXprjTBte

50 05 01 _ 56 05 02 _ 5505.03 _ so.dî “

TTTT


56 07 01 56.07 02 " 66 07 03 2

S0QO_

M 03 01 £6 OS.02 56.00 jitff

50 15_

55-1501 ~ 66 1502' 60.16 03’ țfcl£

55    ’f -V so.Te.ba'

56    t&M’ 5(51 / ”

50 17 01'

_M 1 r 02 '

55.1 > se i6

56 ia Ol' 56 tflM* 56 TflOl

70

3632


71 71.01

71 0s 0< 7ioi oa 71 Ol 03

Puye? I I


AUe- acliveftae Stocuri (cod 71 02.01)

Rejerve ce elal $i de niodilizare Reparații cap'tale aferente activelor fixe

TITLUL XUI ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

Active financiare (cod 72 01 01|

Parlkjipare la cac-lalu1 școal a! sooetah o* cumeroale

TTTLUL XfV FONDUL NA] IEZVOLTARE

TIRUL XV)/ FLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! $/ RECUFERA TE IN ANUL CURENT

Piști efectuate In anii precedent! ei recuperate -n anul curent


71 01 ȘO

71 02 '71.02.01

71 03

12 72.01 72.01 01

75


84

35.01


2932


TJPî h_L i V I V VJNV


anexata.


UiXMNrt


Președinta de sed" '■> r r r. ■ Z-.    ?. ■    '


< |T . | *.    , £ JV/.S

,1'v'ttFTA.F.

M    >ft—


Pase i

juDEȚUlCONSTAWTA

Unitatea ad^m jifjiiv lefiiomelă PRIMAR:A MUNICIPIULUI CQWSFANTA

Ai^EX A LA BCXMfrK


cap 54

BUGETUL

PE TITLURI t)E CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


PREVEDERI ANUALE


DLNUVl&EA INDICATORILOR


Cad

Ind'CittO'

TOTAL


TOTAL CHELTUIEU [SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚJUNEA DE DEZVOLTARE]

>4    >■»    4 I

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE [cod 01+80+81 +84}

CHEL TUtEU CURENTE (c«f T0+20+ JO+40+50+5 TSE+55SE+57+59/

TUIUL! CHEL TU/EU 0£ PERSONAL (cod 10.0 7+TQ.O2+10.03)

CMIIlh»!, uUrifca UI t>arb IMMJ 10 etl Qt ■* 10 01 1$ +111 01 .10!

w Emjb

■    an    a

perr.i cnndiln C*> ihwtcb

286


225

01

225

T0

2M

10.01

mo

Hj tu 01

18 01115    «


All* țiOri'l    ..    _

0*O 5LfpJim<irtrfW(f H>nc (K premii

Pnmp ij» vHLBOl*

fond ot-nfu owkrnKuMte ;n* Cumj tflmJ afertrii pW'i o.-ara

Indemnlltola pipl-le unorjjBnsMrm dki afara unltalll    _ p

«ndernrîizai. cto tHnegar»

IfKMîTTlrtZaili ’Jta CîeiHMfE

«oca'j in^irv karcxxtJ7* fr da ia locul da murx.a Atncsu twnlfu kXui ile Alte drepturi adlariale In ham

CH*llula'> aaLAHala In turtpiu icad 10 OJ U1 la !(î.O2.Ufi+*0 QZ-JO)

T cteta rte^iAMjl fJorme de frdU

Lifiriorme i> «hțAameni abh .ptt»' u    _

UXsjsnla Sa ««rvlcuj fotosice Ofl salariat si «ymihj «a TrangflQftul la n-. de -J locul da rnLwica

Tbctato o vatanto

Arte drffpijrt Mltfiiț «■ ■ *■' U*1

Cont*»buU jcod 10 03 01 l» 10 03MJ

ConlribuLil de trtigurai i sotni*» cte arai Contribui" da afclgur^n de sr.«ti*|

Cowributii da wiguran u»i ~ de «narate

Comnbuiiifr g-jrar pțr*-, acTuden^ a» r>uncB v ta* prr^*»ayu- -Pr<me da B*r Jidana <36 <nai* p*1ile .-- anptpUftt pentru angj,^

Gonlnfr ilhpo|HfLi: concedii *< aiiJamnlzatll

Ț?TL UL H BUNURI Sf SERVICII (cod 20.01 /i 20.00+20.00 la 20. Jff+20, ffl /a

Qur jrl »> BBirtai [cod 20.01 01 la 2 fl 01 D O1 30l

FtrMtfl Sa 6*ou Miwrata p*n«u curmei ne

10CI 00. toci 07, 1001 os’ 1Q.C1.G9, W01 t<f 10 01 11 10 01 12. W.CH.lf 10 01 H 10 (31 ,s

1001 ’f

1001.30.

10.02 10 02 01' 10 02 02 10 02 03 10 02 04 10 02.06 10 02 06' 10 02 30

1001 10 03 01 10,03 02 10 03 03 10 03 04 10 0305 10.03 06 20

20,01 2C ‘ '

20 01 02


u

o

o '

o

o

P

0

o

o

1?

_u_

o

u

’F

o

o

+2.

ze

a

1


j

33

iii

F

«


■f-ASfcX.A.1

TF" m M<—'' V_tarat.-, i iluminat ti rwiA mutnco Apa caiijl n ialuhnl.c«i Cârburarvi bl lubrrfiflnll PtaMda setam o TrarttlOTf

Foita utietomupicaw. fsd*o îv, internet

Maiertai* sr prettan de seftiții cueaiâcițrfymtiionAi Aile tiurMJi 3^    ¥<h pentru îrttfetawfe ii hjpcttoiwe

Rtpvatfl curant®

H^na (con 20,03 01*20 00 02)

4f aeu pentru aarri--i Hrana aentru tirumak!

Medlcamont* al mierli)* unitar* (cod 20.04 01 la 20 04.04.I Mfro-iijmenîe Mar&fielc unitara Segctvl

tiunuri de natura obrecîetpi de inventar (coc 20.05.01+2Cr05 03*20 05 30) Umtc/rpe st echipament Le-ijftnî 4 accesam Ce pat ABe flbtecla de inventar

□ eplasarr. aetaaan. transferări (cod 20 56 Ol *25 Cfi 02)

Dezlasar ntema detașăf i ransfergn Daptasan m srrsmâtate

Maienata do adorator

C a rceta re-dez vollare

Ca-* . DLbliza: ai mare-atedocumentar*

Con5c:-arta st e<pertira

Piegat re proFe&itmia

Piolirctu» muncii


20.01,03__o

20.01.04 _020.01.05_0_


-fcMLXA

UtJ 3.1


20.01 00_0_

20.01.07    0_

20.01.03 _10_

20.01 09_0_

20.01J, 30_n_

20.02 _0

20.03    JQ_

20,0301__0_

20.03.02_0_

20.04_ o_

20.04 01_0_

20.04.02_0_

20.04.03_0_

20.04.04_0_

20 05 _ <_

20 05 01_ _D___

20 05 03_D_

20 05 30_*_

20 06_o_

20 OG 01_O_

20 06.02_O___

2Q .09_O_

20 10_O_

70 11_O_

20.12_O___

2043_ _0    _

%44    O

Payt> J

Murii * TljcJS j «I    KtrtUioc 'iu peniiu ivmirfs

ttudii Ai CifptrttrL

Riali pentru firiiMJWttA peUtnonilAli gensțic țJ MiRhftWer

fldbiitiwnP. irtaun undi convenții wu cortfffKi* u* Hoeiflfl»

țestuil ilare N i h a*l meu r d. prpyram i ri undat, I p*nlA i quli-i it«i1> publice locale Meia*ro(oi)lfl

P; i rarii fi ip.^ acllupilnr e. 11 dementul apsJflf

Pfa>B-tiirea    inundatiilor si IngtuMLuitar

ComlaUtfM «t ■** ecwtkjn ofwnte im pi u«ti ulm I1 m (c(id 20 24.01 I a 20.24 D3) tțirtu-ji-k ciclic :dflun Scenei*ifțipnjfllulilt ■ ? ■ -■■ "fl Cenn>9tro U sMe . !u' ■ atwsntr ■ m pti i mulul iMr «Marne Stat^iua făcuta de <ara

po’rieit diipOlUUlOf l«ajla

Ticheîe cadou

Alte cheltuiau |«rt 2fl-»,01 taie A0.0*+2fl Jb afct.-u » 0* -20 30.09*30 ».M) R<țc-.'HiAU puuheiiîidi RstOCOl (I mțxezontare Ptlnw dt HL.KJL.:.-if! rînn-vidla

Prefluin terricH fieimii irdn£miitjrfla riiepiijnftK

Ftxxîu1 i'prf.C JmruM Fundul cernim-Hor.ili urihnr r- ;■ Dtlra

£»țjvulțKfJ-> HHtfl s ireanlelor tru^etere

4ltw :Wn«Mi Cu Uui'Ljr țu (firav

TITLUL W DOft ANZ1 (cod 30.0 î M 30 03}

Dobarui al treme dalținai Dubi te interna țcod 10. (M Ou 01 02 i □dbj.- -leno'Hb dăortefpuU« nțprw Jundle [kih.i -.i i,h: en!{: eyeddelor Mllfttne parental

p^b.inn ninifuiic Unt^ilti- publice «temu tepu io 01 01 a 30.02.uisi-sii.u^ (i&i Cioban 1 efor * cretonat juWlce sxViriMi diracte

ao.15

Q

20 16

0

30.16

f

larți

23 19

t

2O2Q

0

20 21

0

20.22

0

20.23

D

20 24

6

20 34.01

a

20 24 02

a

?O 24 03

0

20 25

6

20.27

0

20 10

t

20 M 01

0

20.30.02

D

20 30 03

0

20 30.04

0

20 30 05

0

20.3007

6

20 3000

0

20 M »

t

a

30

a

30.01

0

30.01 01

0

30 01 OT

0

□0-02

0

30 0? 01

0

Si


1 4 !

l _Kii


P&pa 5

Dtrfjanz. aterante nrcdltuJOf externe COinractate de ordonalohl de credite Dobanz aferente creaitew externe garantele sitoau direct adbmnprumulatu Dobânzi aferente datteitii puhbee externa locale

30.02.02

30.02,03

3002.05"

30 03 30.03.01


“ANEXA LA


Alto dobanxl (cod 30 -03 01 la 30 03 05)

Dobanda datorata irezorartol slatelul

30.03.02

0

Dobânzi aferente impruntuturitor temporara din trezoreria stalului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si tiispunitemaii păstrate m cor.iul irezmera stalului

30.03.04

0

Dpbann la opeetlunJe de leasing

30.03.05

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30J

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor nnprevrzionato alo preturilor la

40-20

0

Alte subvenții

40 30

a

TITLUL VFONDU/W DE REZERVA (cod 5O.Q4)

50

a

Fond do rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

o

o

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

0

Transferuri euiente (cod

51.01

0

Transferuri către hialituțH publice

51 01.01

0

Aclluii' de sanalale

51 01.03

0

proiecția copitele

51 01 U

0

cu handicap

51 01.15

0

j/iik'itllc ddm,u-.£traliv-teri1oriH.F in situații de axlremâ dl/lcuîtelc

51 01 24

0

conetidlu pen’pj creșterea copilului

51.01.26

0

'ranKteruri pnvmd oonțrbuV <e de sănâtaie pentru perso&nete beneficiare de ajutor seca'

51.01.31

0

Recte-atarea lernucs a ciatm i=<x au tocmi

51.01.32

Q

asistenți madsM^scciflfcr

5i 01 33

0

sâindfiftr

5f 01 45

0

FranstorurJ dw: liuppjste tocata uti/iMr //naDfarea curraWnlbr apucata

01 49

0

fi


rarTnnfccWe

777LUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente in străinătate ttălre organizații internaționale) (cod 55 02 01 *55.02.04) Contribuții = i HOtizalll la urgAmsiiiG uiiorriațlarafe Alte transferuri curente in slr&inăJtate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02 i

Ajutoare sociale {cod 57.02.01 la 57.02.041 Ajutoare sociale HI numerar Apnoare sociale m natura Tichete de cresa

Tcbeta cadou acordate pentru fioltuiell socalu


51.0f.50 55 SF 55.02

55.02.01

55.02.DJ

57

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


--ANEXA la


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

Bursa

|    ■ a a ■

Ajutoare pentru daune provocate de calam i Uiți le naturale Asociații si fundații Susținerea cultelor

Contribuții le salarizarea personalului necioncai

Despăgubiri civile

Aci luni cu caracter sLtintlTIc si socJahtuJtLiral

Sume: aferetlto ptfttii creanțelor salari a le

programe si proiecta privind prevenirea si combaterea discriminării OPER477(yw/«WAWCWR£ (cod 80*81)


53

59.01

59.02

59.11

59.12 59.15 59.17 59.22 59.25 59.30

79


77TL17L XV/MPRtWt/n/fl/ (cod 00,03+50.08+80.30) proprii

Alte împrumuturi


80

80.03

80,30


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 91,01+91.03)    81

Rambursări de credita externe (cod 81 01.01 +81.Dl.02+81.UI.05+fl 1.01.06)    91.01


o

0_

0_

0

u

£

u

u

0

y

2_

2

_n_

o

o

u

o

0

y

0

u

2

n


Page '


Rambursau de credite externe contractele do otdunatryN de credite Rambursan da credite extern» din fondul de yarar.lare Rambursări du cradlle aferente datone publice externe toca r*

Diferențe de curs aterente datoriei publica exterpe

Rambursări do credltu Interne (cod fit.02.01+81.02.02+01 02.051 Rambursări de credite interne gara mate D foronțe de curs aferente datoriei publ-ce Interna Ftamlzjrsari tle credite aferente datoriei puW»ce m terne locale

T7TLUL XV» PLĂTI EFECTUATE IN AN/i PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate <n anul curent


Bl 0TO1 81.01.02 81.01.05 31 Of 06

81.02 81.02.01 81 02 02 81 02.05 64

85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+34)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT f ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02}

Tranaferurl de capital icod 51.02.12+51.02.22 te 5T.02 20l

Trarrsfergiii ixentru Fuluri terța invesllțiilur la Sslbie

soarafto mecf/cate șr Gc/irțpamerîfa/Df de    in urgență in sănătate

reparațiilor capitala in sănătate investiții in sănătate

pentru finanțarea epatau im medicale și echipamentelor de comunicații m pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate pentru finanțarea altor investiții in sănătate domeniul sârMIdffl


51

51.02

51 02 12

57 02.22 51.Q2.23 $1,02.24 5? 02.25 51,0226 51.02.27 5 1. 02.28


TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55,01}

A. Transferuri Interne    (cod 65,01.03+65.01 08 la

Programe cu flhaniare rambursabila

Programe PHARE șj sffe programe cu finanțare nerambursabilă Programe I8PA Prrxpnmp 5APARD

Investii aie agențllor economici nu caploi ere eiat


55

55.01

55.01.03 55.01 08 55.01.09 55 01 10 55 01 1?


_u

0

o

0

0

o

_0_

_0_

61

_2

0

o

D

0

Q

II

II

_0

_o

_o

0

_0

2

0

o


_âNEX A la

HCLki: N'R fc


Pape B


Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte Imnsferur curente tfUamo

CneltuJeSI neCIgibile tSPA

Tr'a:i=fdruTdln bugetul local către asociațiile de dezvoltare Intercom undară Tritfii/4?îun'pe/rtr u fec^Warea oMțrafttto1 remonte aly cantato/orda termaftcere


5501 13 55.01 15 55.01 18 55. Ql 28 55.01 "42 55.01.54


£

£

0

0


RNEXA I THTm Nft.


Tit/ul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neramburșabite (FEN)

Programe din Pendul European de Dezvoltare Regicmare (FEDR )

Firianlareo națională ")

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neetiglblte “*}

Programe din Fondul Socrai European (FSE)

Finanțarea națională *’•

Finanțarea Uniunii Europene *’)

Cheltuieli neeliglbtle **1

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea național **ț Fnanțareu Unrunir Europene *')

Cheltuieli neelrgibljs ** i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala țFEADR)

Finanțarea națională “)

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe dn Fondul European penitu Pescuit țFEP't Finanlarea națională ”)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Chelluieli nee'igibi e

Programe instrumentul da Asistență penttu Preaderare i.lPA)

Finanțarea națională *’)


56

56.01 56-01 01 5601 02 56.01 03

96 02 56.02.0] 56.02 02 56.02 03

56.03 56.03 01 56.03 02 56.03.03

56. M 56.04 01 50.04 02 56 04 03

56 05 56.05 U1 56.05 02 50 05 03

56.07 56.07 01


£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ij

0

£

0

Q

£

£

0

£

£

0


Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeiigibile ’*)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parieneriai (ENPI1 Fmanț&rea națională “)

Finanțarea Uniunii Europene "}

Cheltuieli neeligibde *')

Alte orogramc comun ilare finanțate in perioada 2007-2D13 Finanțarea naționala Finanțarea ds ia Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neaîfgiblte *)

Alin facilita ti w instrumente poatederare Finanlarea naționala *)

Finanțarea externa narambursebila *)

Cheltuieli neetlglbJIe •)

MecamsttiuJ financiar $EE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursablta *)

Cnattuien neekgibile '}

^rugramul f+ocvegisp pep.hu Creștere Economica și Dejvwtare Durabila FitiaiUufed nailon ala •}

Finanțarea externa nerflmbursablla ’)

Cheltuieli neeiigrbile *)

CHEL TUiELi DE CA PfTAL (cod 7 f +72+ 75)

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE {cod 71.01 la 71.03)

Activefixe fcod 71,Ol Oi In 71,01.03+71 01.30)

Corwtrucții

Mașifi echipam eme si mrpoace de transport Mobilier, aparalură birotică ș. alia aciive corparare Afle active fixe

Stocuri <eod 71 02.01)


Uf uz

56.07 03

0

ANEXA LA

se.oa

0

HCÎ ',i NR:    ,

56 0S.Q1

0

56.0a.Q2

0

56 00.03

0

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56-15.03

0

56. *6

0

5016 01

0

56 16.02

0

56 16 03

0

5617

0

5617 01

0

56 17 02

5

56.17.03

0

56 .16_O_

56.1    fl.01 _O_

56 18.02 ___O_

50.1    fl .03_£_

70

61

71

G1

71.01

61

71.01.01

0

71.01.02

61

71,01.03

a

71,01.30

0

71.02

0

Rezerve :l« stat și du mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE fcod 72.01)

Active II nanei a re [cod 72.01.01)

Participare la capifalu. social pi socrefclLlIor cowerr-lsle

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

TITLUL XVfl PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL Plăti efectuate In hnii precedent! *1 recuperate in anul curent

71 02.01_0

71,03_o

_0

72_ o

72.01_0

72,01 01_0

0

75_o

0

64    0

85.01_0

0PREȘEDINTE âțE SEDIM1A

Page '

juDEȚUi CONSTANTA

Unitatea acmituttraiiv lGMoria.3 PRIMĂRIA MUNlClF'lULUS CONSTANTA

cap. 61


anexa 2 bis

ANEX* LA

HTIJ4 MR:agila


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

12332

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+B1+84)

12026

CHEL 7U7&L/ CUflENTE (cod T0+20+30+40+50+51SE+55SF+57+

01

12026

T/TLI7L f CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10 03)

10

2414

Cheltuieli sale riale |n ham (cod 10.01.01 la 10.01 16+1001.301

10.01

1789

Saiarede baza

10.01 01

1487

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

AJte sporuri

10.01 06

151

Gre suplimentare

10 01 07

0

FoNI de premii

10 01.08

0

Prima de vacante

10.01 09

0

rund penrni posturi ocupate prin CuinUl_

Fond aleren! pigtii cu pca

Indemnizații plătite unor persoane dm afara unitabl fndemnjjffllll de delegare Indemnizalii de detașare

AiucaLH pentru (ranspodu) la ei de i& racul de munca _ Alocai il pentru locuințe

Al le drepturi Materialo Ir' bani

Cnettuioli salariata In natura (cod 10.C2.01 la tfl.02.06+10.02.30)

'Fief iste de rnnEa *)

N&fnxe de hrana

Undorme si echipanierl qbhyalrviu

LOCuii'la de serviciu fotcsln de salariat sl larrtlha sa

1 rarsportu- la si rie ta locul de munca

I chuls do vacanta

Alta drepturi selanale In natura

Coruri butii {cod 10.03.01 la 10.03.06}

CortlnhuLlI de asigurau soc ale de - la-Contribuții de asIgtJfârl da sama|

Carrtrlbulii de asigurări sociale de sanataie

Conlrlbulil de as^jurarl pentru accidente de munca s- boli profesionale Prime de asiguram de vi&țâ plătite de angajator pentru angajaț' Contribui i punți i ouncedii si mctemnizirn

TITLUL II BUNURI Sf SERVICII (coti 20-01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunurr si servicii (cod 20 01.01 la 20 01 00+20 01,30)

Furmluti de tvrou Materiale ncntru cureterio fncaldi. Humiral sifona motrica Apa canat si safuhnteit;

Carburanți sj tubm^nn Piese de &wt>

WG1JQ_

*10.01.11_0_

in nt 4 0    rt.    —

IU U |    | £

10 01 13 10.01 14

0

a

î ane: Ihclm nr

1001 15

o

1001 16

0

10.01 30

151

10.02

0

10.02.01

0

10.02.02

0

10.02 03

0

10.02 04

a

10.02.05

a

10,02.06

0

10.02.30

0

10,03

625

10.03.01

36B

10.03.02

38

10 03.03

115

10 03.04

36

10-03.05

a

10-03.06

72


iJ6T2


20

20,01

465

20.01.01

70

20 01 02

0

20.0 î 03

0

20 0V04

0

20.01.05

0

20.01 06

0


Transport

Pusla. lelocâniunfcatii rada lv Internei    page 3

Matanale s preslsn de servii. > cu caracter funcțional Alto bunuri si serv leu pentru imrelmera s« funejppnare

Reparații curente

Hrana (cod 20 03.01+30 03,02}

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamenta ai materialo saiiltaie {e-ocl 20,54.01 la 20.04.04)

Medicamente Mațele sanitara

’ Raâctltfb

L* v ■    =—    ■

Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventat (cod 20.05,01+20,05,53+20.05.35)

Uniforme si echipament Lenjerie 9: accesorii do oat Alte ub*Bcle De uivenlar

Ocplosori, delăsări, transferări (cod 20.06 01+20.00.02)

Deplasau interne, cetașân, 1-ai iste-ar

~    ii    sb    -țrn    -™

Deplasat» în șțfămâLate

Materiale de laboratoi

Corc^turo-deivoUaie

Cârti publicații ai mntorlaie documentaro

Consuli neta si «xponlza

Picgatira prolesiouala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament do natura activelor fura pentru armata Studii si cercetări

Riali peutiu finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20,01 07    41E

®0.01 08_0___

20.01 '00_P    A N HX A LA

20.01.30_0 -jfff \i N R.JLii_'J

20.02_59

20 03 _    5

20.03-01_0_

20.03.02 j_P_

20.04_5_

'20,04 01_5_

20.04 02__£_

20,04.03_»_

20.04.04_ 0    _

20.05_MM__

20-05.01    356_

20 05.03_£    ___

20.05.30_

20.06    Q_

20.06.01_0 _

20.06.02_“__

20.09 _    Q_

20.10_£ _

20.11    _P

20.12    _0_

20 13_20    _

20.14    o_

20.15    0

20.16    _£___

20.18__0_


Corstrlhuții sie administrației publice locale fa realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

I ■ ',■»    ■    «=-    —

ReabiFitare rrirr'Bfit'rLtctur'a prog ratti iflundafll porni i! RtlCOTltstl publice încete

Meteorolog.#    W

Fln.intnroa acțiunilor din domeniul fițttlor

Prevenirea sJ combaterea inundațiilor sl înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20.24.01 la 20.24.Q3i

Comisioane SI alta coslur1 alererite nTiprumulunfO* externe Cnmr&ipane el alte costun aferente >niprumuluritof interne StaMlraa rtsculul de tare

Cheltuieli Judiciare sf extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozllillor legala lichele cadou

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0^20.30,30}

Reclame si publicitate Proiooeî fii reprozer-lare Prlrne de asigurare rinn Chirii

Prestări servicii penlju transmiterea drepturilor

Fondul Presedirnern7Fondul cenducaiorutui uivtiLuliei publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cfreituierfi cu bunuri si servicii

TITLUL tll DOBANZJ (cod 30,01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne {cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi a'erente dărui m publice interne n racle Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobenrl aferente datoriei publice externe {cod 30.02.01 la 30.02,03+30.02 06) DobanE j'crrji'.Lti datoriei publice externe d recle

DobanE afuraolti credJtftlw exlame conirodele de ordonatorii rts credite Dobanz jreroițtu tywlILeiof uxiorno yar«fi(alfl si/aau PirecLsuiJi nipru mulate DobanE ri(ejen1« dplnriei publice externe oca s

Alte dobnnzl {cod 30.03.01 la 30.03.05)

DobanE aruienui iniprumuțumcr cm fanam de tezaur Dobanda datoreta trezore-ici siajului

Dobânzi aferente împrumuturi™- temporare din trezoreria statului

20.20 £ 20,21

20.22

20.23

2024

20.24.01 20.24.02 20 24 03


o _

0 - _ _

o_anex u A

0_! '■    \ls ■-.. j ■■

0 -----

o_

o


20.25

0

20.27

0

20.30

6455

20 30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

32

20.30.04

Z70

20.30.06

0


20.30.0 7_0_

2O'3O.00__0_

20 30.30    *153

0

30

0

30,01

0

30.01.01

0

30.01.02

0

30.02

0

30.02.01

0

30.02.02

0

30 02 03

0

30.02.06

0

30,03

fl

30.03.01

0

30 03,02

0

30.03 03

0


Dobânzi Ja deooziîe al dlsponlbiliteti pasiralo m canini buzcnsnu stalului    30.03,CM _

Dobânzi la upeahLinile de leasing    _ _    Page 5    ®    '

LA

[TFȚ^ gfc-W


r/RUL/VSt/SVEWn/ (cod 40.03+40.20+40,30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

• ■    MR . .    ■    ■' | iiii|i 3 W    ■ —

Subvenții pentru compensarea creșterilor nopre viziona te ale preturilor In

combustibili    40.20

Alte șubvențli    40,30

T/TWL V FONDURI DE REZERVA    (cod $0.04)    50    _

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50,04

r/ntfL V7 77WNSFET?U/?/M/77?E LW/TA77 ALE A0M/MST7?ATfE/Pt/BZJC£ ț'cod

5f.0f)    57 SF

Transferuri curente Jcod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15*51.01.24*61.01.20*51.01,31+51.01.32+51.01.39+51. D1 4fl+51

.UI .43)

51.01

TranrjfOnin către TO^țtfții pubhce    51.01.01

Acllurtl de sanatăle    51.01.03 _

T-ai îs Ieruri din bugetele coriEilirlor Județene oenlru Finanțarea centrelor de zi'pentru proiecția

copilului    51.01 14

Transferuri din bugetele -ocale aănl/u mslUulilIo eu âfifctâuta Sociela pentru persoanele ou

handicap    51.01.15 _

Trpngfenjpl din thjgetefo OOflS-li--e-f locala țl judele1 ÎL’ pentru ăcnnJarua unor ajuloare către

unitățile administrativ tentoriale în sstualil de extremă    dlTrcudale    51.01.24

■■ “■ "

Trangfenjri privind OOnlribuțiU de asxjurări SOC dlu de sănâlalt1 pentru persoanele aliate in

concediu pentru creșterea copriufiri    51.01.25 _

Transferuri privind contr-buțule de Hărâia-e nentnj persoanele beneficiare de ajutm somat    51 01 31

Headffirarea termică a dădtrifoi da locuit    51.01,32 _

Transfaran din m .-relele consiliilor tocate șl Jbdeter ■£ [Wrttfu finanțarea unităților de as Menlă

(nodicn-speiaiB    51.01.39

Transferno tiu 1 bmjstaiu locale fițflini finanțarea cbeituleWor ctrrenfe dAi1    ri/u,1 .infllifif    5 f. l? F 4 3

T/snsfervrf rtor Jbupetete tocate pentru Gruparea ^.era^n- puricate

Trarriferurj aAin injy£rfflJt& tocflife penfrv fachiiart'ÎWjtoja/iV.tv restante a/LHa^rfiitotor rte

tor mo Avere

777LUL WMLÎT ÎR4WSFERUR/ (cod 55.02)

B. Transferuri curente Fn străinătate (către organizații internaționale} {cod 56.02.01+55.02.04) Cftiirdxjțli ți cauzalii la orgat ismc ntamaționade Alte transferul i curente îr străinătate

TOTUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02}

Ajutoare sOCiaFe (Cod 57.02.01 la 57,02.041 A|uloore sociale in numerar Ajutbsre Eoclala in natura Ticnele de tresa

Ticbete cerci j acordate pentru cheltuia ■ sociale

7YTWL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59-15+59,17+59.22+59.25+59.30) Bursa

Ajutoare pentru uaune provocase de calamitățile naturala

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții !a salarizarea perapnnlulul nscJerftal

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific «I soclaJ-cultural

Sume aferente plății creantefoi salariate

Programe ți proiecte privind prevenirea Ss combaterea discriminării OPFffA7fL/WFF/MAiVC/ARF {cod 80+31)

01 49

51 01 50

55 SF 55.02

55,02.01

55.02.04

■ an

57

57.02

57 02.0 î 57 02,02 57 0203 57 0204


1    'ANEXA

rrTC'f • m \ju £- - '•■


59

59.01

59.02

59.11

5912

5915

59.17

59.22

59-Î5

59.30

79


T/TL UL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.03+30.30)'    80

împrumuturi pentru instituții gr servicii publice sau activnati finanțate integrai din venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    80-30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite extome (cod 81.01.01+81,01.02+81.01.05+81.01.06J    81.01

0

0

T

0^

0_

o

o

o_

0_

0_

lț>_

o'

o

o_

0_

0_

_0_

_0_

Ij

o

o

o

o


2

2

o

0

0

0

0


Rambursan ctp credite exfeme contractate de or^înr-, de credita


Page î


Lî UI.01


Ramnursdfl rte ftidlte externe dm fondul ti" garantat" RamhiHtafl tl« rr&drie aferente naiore- publice exleme tocate Dtforonțe ț#e curs aferente r! atone puWlce externe

Rambursări de credite Interne (cod 81 02-01+&1 02.02+81.02 00) Rambursări de credite Interna garantate Difere- ițe ce curs aferente catonei pubbce interne RarnlxrrsHP de credite aferente datoriei putjtice interne ucafe


81 CP 02 fllOl 05 8Î.0Î.O6

81,02


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE W A NN PRECECEN77 SI RECUPERATE fN ANUL CURENT


Riali efect uate in nnn precedenli si recuperam In anul cure ni


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


_ANEXA

HCLM NK-Z?TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UWTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE <«tl 51 -02) Transferuri de capital (cod 51 02,12+51.02.22 ia 5t.02.2B)

51

51.02

51 02 12


Transferuri Linentru finalii artfn tovestllltlot Ie g slute

Transferijit ae ia bugetul de stat cetre bugetele locale pentru finanțarea aparaturi)

trwficate și echipamentelor de comunicații in urgența in sănătate    57,02.22

Transferuri de io bugetul do stat către bugetele locale ocntru finanțarea reparațiilor

capitale in sănătate    51.02-23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea atlet investiții

in SăbStaie    51.02.24

transferun din veniturile proprii afe Ministerului Sănătății către bugetele tocate pentru

finanțarea aparaturii rr indicate șt ecbtparrrenfe^ de eoraurucațw fn urgența in sănătate    51 02 25

Transferuri din v&mturrte proprf afe Ministerului Sănătătri către bugetele tocate pentru

Tipar ifarea reparațiilor capitale in sănătate    51.02.26

TraasfertJR ttfrt vwr/f^te prapr// aJfl Mtote/Bru^SânbWcâtn» iJtryetete tocaAp per/fru /ftnanfarea affor investii fn sănătate    9    p^,, H

Transferuri rfrn bugefete tocate pentru frnanferea c/?BtftNffltitor de capta/ rfte ctomenwt/ sănăfăfAr

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI țcod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55,01 03+65.61.08 la

55,01 10+5501.12*55.01 13+55,01,15+55.01 10+55.01.21 la 55,01.25+55.01.27+55,01,26+65 01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alfe programe cj finanlare oerambursabllâ Programe ISPA Programe SAPARD

InvesllUi ate agențflor eranomlet ou capra! da slal Programe ce dezvoltare Fțind Roman de Dezvoltare SocwFfl Alte transferuri curente ntefT»

CiiOHuieh iGeligibiip 1$PA

Transferuri d«n Dogelui local câtra asociații 6 de dcivolSara intercorTiunttară


02.27

51.02.23


55


5501

55.01.03


ANEXUL M-4. M -_1


55.01,0B_0_

55.01.09    0__

55.01 10    0__

55.01.12_0

55.01 13 _    Q _

55.01 15_U_

55 01 18_o

55.01.28    0_

55.01_ 42_0_


Transteru/v pentru focA&araa    restanA ate cenfrafefar ,jp farmnflsșan?

55,01 54_

0


Titlul Vîff Proiecte cir finanțare d/n Fonduri externe nerambursabi/e fFEN) postaderare fcod 56.01 la 56 05+cod 56.07+56.05*56 15+56.16+56.17+56.T8J

Programe din Fondui European de Dezvoltare Regional (FEDR :

Flnarițarss nevonalâ *')

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligtbne ”)

Programe din Fondul Soc a- European f FSE J Finanțarea națională ■*}

Finanțarea Uniunii Europene *')

Chaliulek neeilglblfe ")

Programe din Fondul do Coeziune i.FC)

Finanțarea națională ")

Finanțarea Uniunii Europene *’)

Cheltuieli neoliglbile “)

Programe din Fondul European Agricol Je Dezvoltare Rurale ■: FEADRj

0

56_


56.01 01

0

50 01 02

0

56,01 03

0

50.02

0

56.02 01

0

50.02 02

0

S6.O2.UJ

0

56.03

0

56.03 01

0

50.03.0?

D

50.03 03

0

50.04

0


Finanțarea națională r+) Finanțarea Uniunii Europene “)


Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fonduî European peniro Pescuil (l"EP)

Finanțarea naționala “J Fmanțares Unlun l Europene “J ChellLjiall naaligibi;o '\i

Programe Instrumentul ce Asistență pentru Preaderare flPA) Finanțarea națională ”)

Finanțarea Uniuni; Europene '*)

Cheltuieli neehglbile **)

Programe Inslrunteniul European de Vecinătate și Psrtenanat (ENPI) Finanțarea națională “)

Finanțarea Uniunii Europene “>

Cheiluiell neeltgib'te **)

Alte programe comunitare finanțați' In perioada 2007-2013 Firsantaraa naționala *>

Finanțarea de Ea Uniunea Europeana ')

Chelii.tel- rieeilglblle *)

Alte facililaîl s, insErurnerle posladerare Finanțarea naționala *") "

Finanțarea externa nerarobursabila *)

Cheltuieli rifielîglbile *)

Mecainsmul Financiar ELE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursablia *)

Cheltuieli neelițjîbile *)

programul Korveglan pentru Creștere Economica ș Dezvoltare Durabilă Finanțarea naîsonala ')

Finaniarea externa nerambursabila ')

Cheltuieli nefiligibUa *}

CHEZ.ru/EiJDECjflPfrA/, (cod 77+72+75/

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE țeatf 71.01 la 71.Q3J Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03+71.0130)

Construcții

Mașini, echipamente ai rnljfloace de transport Mobilier, aparatură bJraîlr-â alta active corporaie Alte active fixe


50.04 01 Abb.C4.02 ™ b <H 03 56.05

0_

a    _ ___

0 r_ anexaîA

|-1h£L.m Nft. //fcu

o

o_

_0_

o__

a


56,06 01 00.05.02 56.05 03

56 07

56 0701 50.07 02

50.07.03

0

56 0&

0

56.08 01

0

56.OB 02

0

56.06.03

0

66 15

0

50,15 01

0

50.1502

0

56.15.03

0

56 16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

50 16.03

0

56 17

0

5ft.17.0l

0

56 17 0?

0

56 17,03

0

56.1 S

0

56 1601

0

56 16.02

0

5618 03

0

70

206

71

205

71.01

206

71 01 Oi

D

71.01 02

38

71 01.03

170

71.01 30

1)

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerva de Kîal șl ue mobiliare

Repar nț 11 capitale aferente actlvular fixe


Pagu i£)


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01 01)

Participare Jh capitalul soc a at sooiatalitor comerciale

TITLUL JțJV FONDUL NAȚIEZVOLTARE


71,02

1.02.01

71.03

72


- ANB3CA I A

m .v \ k


72,01 __ o _

72.01.02_2_

_ o _

75_0    .....

0


77 TLUL XVII PLA TI EFECTUA TE JN A Nil PRECEDEN TI Sl RECUPERA TE IN ANUL    Q

CURENT    84__

Plat! efectuate In anii precedent! el recuperate in anul curent    B5.01_0_■II

Paga ’

J L!D 6 TUlCONST ANT A

Unitatea adm imstraiiv ■ teritorială PRIMĂRIA MUNICIPIULUI constanta


ANEXA IA

nct.M McrjHL


cap.65


anexa 2 bis
BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚtONARE+SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+B4)

CHEL TUIELt CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

95534

35594

01    35534


T77WL 1 CHELTU/E/J DE PERSONAL (cad 10.01+10.02+10.03) CheltulaU aalariale in bani (cori 10 01 01 la 10,01 16 + 10 01.30}

Sători de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte ipor lh!


10

10.01

10.Ql.0t 10 CI 05 10 01 06


95534

75053

66283

360

2197


Ore suplimentara Ford Oh preml)

Prima de vataula

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond fllerent u-atu CU

■rdemniral-i paUp unor peroane din ntern unitalil indemnizații de delegare 'ndemRizalr. de eeiasare

Aiocali pentru transportul la s: de? lu 'oeul de munca AJOCătil parii tu locuințe A'lc urepturi salana'e in nani

CîieJiuieH salariat* in natura (cori I0.G2.O1 la 10.Q2.06+1Q.02.30.I

T lulele de masa *)

Norme de hrana

Unrfwme Si ucJimaniHpt ndligetixlu

kocuinla ce senrlcw Idlosita de sa'ariat si fam iha sa

Transportul la si do la lotul da munca

Tîcbete de vacanta

Alte drepturi salariata In nniura Contribuții (cod t0.03.01 la 10,03 06)

Contrlbuln na aeigurari soc a u do stai ComribLflji dc asigurări ce somai CuiUfibiJi.i na aeigurarl sociale de sanatete

Contnpuli- de asigurări pentru accktfiflte da munca sr noii profesionale Prime de nsțurjve deviată glâlite rie rangajaiot psttiru angajați CoiitnLuti portlru concedii m indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20,00 la 20 16+20.18 la 20,27+20,30)

10.01.07

10 01 08 10.01.09


O

153


--* ' l,,A
TfCTKi

10.01.10 _    1472

10.01 11_3341_

10.0 î. 12_ISO_

10.01.13_2_

10.01.14_O

10.01.15_O_

10.01.16__O_

10.01.30_1100_

10.02_£ _

1D .02.01_5_

10 02 02__O

10.02.03_o_

10 02 04_O_

10 02 05_Q

10.02.06_O

1D. 02.30_O_

10.03_20536

10.03.01 _    J 47 66_

10 03 02 ~    ss*_

10.03.03_3970_

10.03.04_193_

10- 03,05__o_

10 03 06_1023_

Bunuri s| servicii (cod 20.01.01 ta 20.01,09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat sl forla motrlco Apa canal s salubritate Carbufanli si lubpfionli Piese de schimb Transport

PbSta, telecomunicații radio Iv, n’emet

Materiale si prestări do servicii cu caratter tunctionai Alțe bunuri s> =ev>rii pentru intretmere si funcționare

Reparații curente

Hrana {cod 20 03.01+20.03.02)

Hrana pentru uaineni Hrana pentru animate

Medicamente sl materiale sanitare {cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare RftBCttil bezinfectantl

Bunuri do natura obiectelor de inventar (cod 20,05,01+20,05,03+20 05.30)

Uniforme si Echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de -nventar

Oeptason. dotiisarl, Iransleran (cod 20.06,01+20.06,02)

Deutasan irrtorrw eelașârl transferări Deplasan în străinătate

Materiale de laborator

20.01    o

20:0101_1

_ANEXA LA

HCLM    j


20.0V02    0

■ ■

20.01.03     £

20.01.04_£

20.01.05_ £

20.01 06_£

20.0 î. 07_£

20.01. OS__£

20 01.09_£

20.01.30_£

20.02_£

20.03__ O

20.03.01_£

20.03.02_£

20.04    O

20.04.01_O

20.04.02_£

20.04,03_£

20.04.04__£

20.05_£

2_0_05.01_£

20.05.03_£

20.05.30_£

20.06_£

20.06.0 T_£

20.06.02_ O

20.09    O

Cercetare-dezveltare

Cârti, publicații sl mnfenale documenta iu

Consultanta ai expert-za

Pregătim profesionala

Prateclla muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

Contribuții ale administrai lei publice locale la realizarea unor lucran și servicii de Interes public local, In baza unor convenții stau contractedeasocierc-Reabllltai e Infrastructura program inundații pentru autoritari publice fecali) Meteorologie

Flneninrna acțiunilor drri domeniul apelor

Provanlroa si combaterea inundațiilor sr inglinturllor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor icod 20.24 01 la 20.24.03J

Comisioane sl alte ccstuh aferenta împrumuturilor externe Comimaane sl ații? costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului du tara

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate dm acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tir. bele cadou

Alta cheltuieli {cod 2O.3O.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30 09+20.30.30^ Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prund de asigurare non-viotB Chirii

Prestări servicii penlju transmiterea drepturilor

Fondul Pis-sec mtelunTondul conducătorului uisuiuiiei pLrlnco

Executarea sihla a creanțe-rw twgelare

Alte chefhireli cu bunuri ț| si.-ivcii

20.10_0

20.11    _ o

20.12    __0

20.13    0

20.14    _ o

20.15    0

20.16    _0

20.1S    0


-ANEXrt L/

HCLJW Nk__?


0

20 20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0

20.24.01

0

20.24.02

a

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20,30

0

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

a

20.30.04

0

20.30.06

0

20.30.07

0

20,30.00

0

20.30.30

0


TI TLUL III DOBA NZI (cod 30 01 lâ 30.03)

30

0

Oobanil aforentn datoriei publice intomo (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA

□otizir zi afe-eme oatonsi publice iri-wnB directe

30 01.01

0

H< ’l V NN - ■ V />L *1

Dobânzi slerențe creditelor nleme garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferenla datoriei publice externe (cod 30.02 01 la 30.02,03+30.02.05)

30.02

0

Dobanz tderefite dator»; publice externe drfocte

..... . _    . J ^.r n w ,l'«■« «-

30.02.01

0

Dobaiu aferente creditelor externe contracLaîu du ordonatorii du cutbLu

30.02.02

0

Dobânzi aferente ticăitelor externe garantate siteau direct iublmprumulMte

30.02,03

0

Dobanzr aferente datoriei puteice externe locale

30,02.05

0

Ahe dobiiml (cod 30,03.01 (a 30,03.05)

30.03

0

Doranzi aferente împrumuturilor dm fondul do tezaur

30.03.01

0

Dobânda datorata trezoreriei g-alniir

30.03,02

0

Dobânzi ftfererde imprumliturtror temporare nin tn;?l?Ten/i statului

30.03,03

0

Pubanxi |e depozite ?i disponibilități paeirate i n oontui Irezswenci stalului

30.03.04

0

Dobânzi Ia opeetiunite de leasing

30.03.05

0

a

77TLtfJL /V SVSVTwro (cod 40.03+40.20+40.30)

40

a

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor ne p re vizionate ale preturilor

la combustibili

40.20

u

Alto subvonții

40.30

0

WL VFONDLO DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dtapozllia aulonIdțllor locale

50.04

0

{]

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF


Transferuri curenle («Kl

51 01.01*61.01 03*51 01 14+51.01.15+61.01 24+51 01 26+51.G1 01+51.01.32*61.01 1G*5 1.0t 46+51.01.49)

Transferuri calre Inalliulli pubUa?

AciiUni de senatele

Transferuri din Mugetele consiliator iiidofene fwntru finanlanea centrelrar de zi |>5ntr.i protetctla copilului

1 rar'ifuiur.: |] 'I bugetele locale ftenLrij institui iile de asistente sociala psn:rn persdanota cu handicap

Transferuri din bugetele corisiliiior locale fi pidețene pentru acordarea unor 3| moare călfc umlâj iL- adminlstrativ-tei larlale în s-lnați. de extrema dji.ru.lHfe

Transferul yrivint; cDiilnbupa de Hțigurăn wciaie de separam pentru persoanele aflate îi concediu perrlru crp^ia-Tea cc-ptiuim

Transferuri privind contribui Ilede san3fe:c pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Reaolltarea termica a clăti, mm de lecuit

Transferjri din btigelele consililloi locale țl Judelcne centru finanțarea umtâț lor do asistență medjco-gqrjB fi

Transferuri dto twcjefete Focato penfru ffiiărtferea cHiiltumUlor'cut&iită'din ~ifattmniu) șAnAtâjii

Fransfejurj tfJW flugafefe jbcato penfro finanțarea carrwrefa egritdte

J.U LnJ.lr i‘. ji.JrriTrr- ..ii.jirr ltjiiuD /. Jl.. I. . i rr,.3 i    . j,-...i >. IfOîrJrJlt Jir- i .r . ii.-

do farmrjfifcBre

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI (cod 55 02)

B Transferuri curente in airainAfet» (cfttro organizați) Internaționale) (cod 65,02.01+66

Gontr buț i ți cotizații ta organisme inter i hI ouate Arte Iransferuri curente In străinătate

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALA (cod 57.02)

Ajutpare eocfele (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajninara sociale in natura

0

51.01

2l£J

51.01.01

0

51 01.03

0

51 01 1-1

0

51.01 15

0

51.01.2ri

0

0

51 01 26

ÎS -■-■■Ji.    Dl....    .

5t.O1.31

£1

51.01.32

0

51.01.39

0

5f.0f.4fi

0

5f.0f.49

0

57.Of.50

0

55 SF

0

55.02

0

55.02.01

0

55.02 Ori

0

57

0

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0


\Nfc\An LA XijJ V _\R    S^'l'


Pane 7

Ticnete de crasa

T icbalu catkHj atordalE penlnr cheltuieli sociale

TITLUL XALTE CHELTUIELt (cod

59.01+59.02+59.11+59 12+59.15+59.17+59.22+59,25+59.30)

Burat

Ajutoare pentru daune provocate dc calamitățile naturale

Asociații al fundații

Susținerea cultelor

Contribuții ia salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni nu caracter științific ai socia»~cultural

Sume aferente plății creanțelor salariata

Programe sl proiecte privind provenit ea si combaterea discriminare OP0MWM FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cad 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituiri si servicii pubiicanau actlvktalJ finanțata Integral din venituri proprii Alto Impruinuiurl

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rpmbursarl do credite externe (cod 81.01.01+01.01.02+01.01.0S+31.01.06)

Rambursan de credite externe contractate de ordon.iton de credite

Rambursau ■ Jtr cradlte interne din londul de garantare Rambursa'i docrntUb! sienmte datpne publice externe incaJe Diferențe rle cura aferente dalanfl publice externe

Rambursări cto credite interne fcad 01 02,01+31,02 02+S1.02.05) Ramoursan oecramta merne garantate

57.02.03 57.02.Oi'


ANE


HEI M NK


exa la

„ A.


59

59.01

59.02

59.11

59.12 59.15 59.17 59.22 59.25 59,10

79

B0

80,03

80.30

81

81.01

o

o

o

£

£

£

O

O

£

£

£

£

£

O

£

£

£

£

O


Si 01 01

SI.01 02 81.01 05 si.ot os

81,02

S1.02.01

O

£

o

o


□ 'ffr'ttttlH ce curs aferente datțxiei pudice interne Ramb^rsan de credite aferente datoriei publica InltifPe locale

TIRUL XVI/ PLA n EFECTUATE in ani/ precedent/ si recupera te IN ANUL CURENT

Plall efectuate tn anii procedcntî sl recuperata in anul curant

81.02.02

0

81,02.05

0

—j ANFXA LA

84

0

[flf.l.M Np JÎ.%


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+&4)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cad 51.02} Transferuri do capital (cod 61 02.12+51,02.22 la 51.02.28)

Traneferun i.irențqj finanțarea mvesi i| iilgr laspitsia

85.01

0

0

0

51

0

5102

0

5LO2 12

0


Tratîateruri de ia bugetul de stal către bugetele Ideale pentru finanțarea aparaturii medicala ș> echipamentelor de comunicații in urgență in sănătate Transfer un de la bugetul de star către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale In sănătate

..... - 1    1 ,-,R

Transferuri de fe bugetul de stai către bugetele locale oentru finanțarea altor Investiții tn sănătate

focale pentru finanțarea aparaturii medicală ți    da comunicații

fn urgență in sănătate

Transferuri drn veniturile proprii ale Ministerului Sânăiâfil cairo bugetele tocata pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate Transferuri din veniturile proprii ate Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

51.02.22 __

51.02,23_°_

510224_°

51.02.25 __®_

51,02.26_

5T 02,27


Page O


Iransferun din bugetele tocate pentru finanțarea ciwrturelitor de capital din

domomuf sănătății _    _ 51.02.2S


TITLUt. VII ALTE TRANSFERLJHF (cod 55.01)

A Transferuri Interna    (cod 55.01.03+55.01.OB la

55.01,10+55,01,12+55.01,13+55-01 15+55.01. 18+ 55,01 21 ta

Programe cu finanțare rarnourtauiu

Programe FHARE și alte programe cu Finanțare nmamuursatii ă Programe 15PA Programe SAFARD

Inve&Elll» ale agenrilor economic* cu capital ne sia!

Programe de dezvoltări-Fond Roman de Dezvoilam Soc«ala Alte iran&feruri curente interne Chailulall neotlabHa 15 PA

Transferuri din bugelui îocaTeătro asociațiile de dczvriLara infercom.Limtarâ


55

55,01

55 01,03 5501.0B 55 01 09 5501 1D 55 01 12 55-0T 13 55.01 15 5501 18 55.01.28 55.01 42


ANEXA LA 'TTETMI INP


0

£

£

U

ii

8

0

£

0

£

0


Trans/grun pentru fachltaroa ePtigațUlor restantn aftr centralefar da tarmoficaiB

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta dor a ro (cod 56.01 fa 56.05+cocf

56.07+55.08+56,15+56.75+56, 17+56. 78f

Programe dm Faodul European de Defilare Regională (FEDR >

Finanțarea națională *’)

Finanțarea Unimvi Europene '*)

Cheltuieli neeligibile •*)

Programe drr» Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene ’*)

Cheltuieli neeligibile ")

Programe din Fonaui de Coeziune f FC)

Finanțarea națtonaiă “)

Finanțarea Uniunii Europene ’*)


55,01 54


56

56.01 56 01.01 36.01.02 56 01 03 66,02 56.02 01 56 02 02 56172 03 66.03 S6.O3.O1 56 03.02


0
£
0
£
£
£
O
£
£
£
£
£
£
0

CheUu.'Q'l neebgrbile **)

Programe din Fondul Europsan Agricol de Dezvoltare Rurale {FEADR) Finanțarea națională “)

Finanțarea Unlun.i Europene ’*1 CneHuiell neeiiglbUe **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit {FEP)

Finanțarea națională “)

Finanlarea Uniunii Europene ’*)

Cheltuieli neațljlbite "j

Programa Instrumantul co Asistență pentru Preaderare i IPA) Finanțarea națională “)

Finanțarea Uniunii Europene ~)

Cheltuieli noetigibilc **)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Paițenenat (ENPI.i Finanțarea națională’*’)

Finanțarea Ununii Europene ”)

Cheltuieli neelfgibile ’*)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala ’)

Hnantarea de Ia Un.unea Europeana ’}

Cholluieli neetlglbllB *)

Alte facilitați sl instrumente postaderare Finanțarea naționala *}

Finanțarea externa na rambursabila *)

Chelluieh neetigicile *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala ')

Finanțarea externa ne rambursabila *)

Chellulek neeligibile *)

Programul Norvegian pentru Creștere Economică șl Dezvoltare Durabră Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursab’la ‘ I Cheli iile h nesllg idile *)

ICHEtTU/Etf CAP/TAL (cod 7H72+75J

56.03 D3

se o/ 56.04 01 66/34.02 " 50.04,0^

56.05" 56.05.01" 50.OS.O2 56 05 03

50.07" 66.07.01' S6 07 Q?~ 56.07.03"

56.013 5600 Ol" 56 06 02" 56 OS 03"


ANEX.)


Hfl.M Mi


Pr


56 15

0

56 15.01

0

56 15 02

0

56 15.03

0

5016

0

56 10.01

0

66 10.02

0

56 16 03

0

60.17

0

56 17.01

0

56 17.02

0

50 17.03

0

56 18

0

56 10.01

0

56 18.02

a

56 10.03

0

70

0


TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Activa fixa (cod 71,01.01 Ia 71.01 03+71,01.301

Construcții

Mașin,, emiparnenlB sl ml|kj3cO do Vanspon Mobilier, aparatura twotlcâ ș alte achvi? cuqxualt Aile active fixe

Stocuri (cod 71.02.011

Rezerve de stal $i Pe mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active 11 nanciare (cod 72.01.01}

Participare la capitalul soctai ai soc ietatilor comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIE2V0LTARE

77TLUL XVII PLA Tf EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! el recuporato In nnul curent

71

0

ANEXA u

71.01

0

LLlLiM NR.^S>J , H( (

71.01,01

0

7 V O T 02

71.01.03

0

71.01.30

0

71.02

0

71.02,01

0

71.03

0

0

72

a

72.01

o

72.01,01

a

0

75

0

a

84

o

05.01

0

Q

CilNÎ i- AMiMNTMZA

Ml lihL \R.

M r.H Fi i ÎTNACJK " * I ■ '

JUDEȚULCONSTANTA

Uniiatea adm»iilsiraliv - lorjLarlrtft PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C-ONST AN IA I hțitJluțta pulrbuA._


ANEXA ? EIS


Formular 11;O5


BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

CAP.BW


a nex a ța

HCLM Nk, Apțf


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚJUNEA DE DEZVOLTARE)

5336

SECpUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

506 5

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+STSF+55SF+57+59)

01

5005

TfTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01+10.02+10.03)

10

4900

ChoiiuLeli ularlal* in bianl [cod 10.01.0T la tD.Ol.lB +1D.O1.2O|

10,01

4082

Salam lxi naza

10.01 01

350U

Sporuri panlm oondiln de munca

tO.Q1.05

0

Alte sporim

1001.06

0

Oro £u|jnmf*nt:ve

10,0.1 07

0

Fond de oremll

10.01 08

0

prirna de vacanta

10.Q1 09

0

■ w

ANEXA ț-Ă HCLMjvk .:Oj-ALL

Fond pierim poslun ocupate orin inimul

10.01 10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01 1 1

D

IndemnrzsUi ptaWe unor ogrsosne iJ-n afate undat

10.01 12

0

Indamnizsth de. defegare

10.01 13

0

Indumhteaili de detașare

10.01 14

0

Alocam penlru transportul la bl Ce ta locul du munca

10.01,16

0

Alocații penlru locuirile

10.01.16

U

AHe ruep: msaterale in bani

10.01 30

ura

Cheli ui el 1 salariate In natura (cod 1 0.02. Dl la 10.02.06+10.02.30}

10.02

Tichele de masa *}

1002 01

0

Norme de tirana

10.02.02

Uniforme gi echiparnenl obligatoriu

10 02 03

0

Locuuiîa de aervicai folos-In de .^:n'int si familia sa

10.02 04

0

Transportul te gr de la locul de munc3

10 02 05

0

T rChelfi de vacanta

10-02-06

0

Alte dneptun salariate m natura

10 02 30

0

ContHbutLI (cod Î0.03.Q1 la ia.03.0SJ

10,03

838

Cdntribulji de agiguran sonate de stal

10.03,01

623

Contribuia de asigurări tm șomaj

10.03.02

20

Contribuim de asigurau sociale deeanatale

10.03.03

156

Contribuie do aslflurtb pumni acc.UerHu de munca se poli prxrfegtoriate

10.03.04

7

Prime de asigurare de v-ate plâdia de angajator penlro angaja}!

10,03.05

0

CofiWbud! pentru concedii si indemmzali'

10.03.06

32

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII {cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 te 20.27+20,30)

20

fO0

Bunuri 31 servicii (cod 20 01.01 fa 20.01,09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri du birou

20.01.01

0

MalftfiâJe penlru curateme

20 01 02

0

încălzii HnrniriFii =-i forte mnlnca Apa, cana? al Mkibrita-tc Cartxirann si lubrtftanti Piese do scîmnO Transport

posta, teteonriddicalil radio, iv mlumtd

Materiale s- prestări de servicii cu caracter lunutlurail A'la hanuri si aervicJi pentru întreținere si fimcbnnarF

RapaiallJ curente

Hrana (COd 20.03,01+20.03.02)

Hrana rarii ru oameni Hrann perilnj animare

Medicamente si materiale sanitare jcod Z0.0rt.01 ta 20.04 04)

Medcariifyite Materiale sanitare Reaelivl Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cori 20.05.01 +20.OIj.03+20.05.30) Uniforma si echipsmariL L en erje si aKBMKlt de pat Alte obroele do ii'-vwnar

Deplasări, delăsări. transfnrarl (cad 20.0B.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări transferări Deplasări Tn străină lațe

Materialo de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații *1 materiale documentare

Consultanta s, expertiza

aNEXa l_.fr HCLM NR

■ 4    -»■    ■■■ ■

20.01 03    0

20.01 04    _ 0

20.01 05    0

20.01.06    0

20.01 07    0

20.01 08    O

20.0109 _    0

20 01.30'    O

20.02    O

20.03    O

20 03.01    O

20.03 02    O

20.04    tW

20 04.01    JO

20 04 02    BO

20 04.03

20 04 04    6

20.05    O

20.05 01    O

20.05.03    0

20.05.30    O

20.06    O

20.06 01    O

20 06 02    O

20.09    O

20.10    O

20.11    O

20.12    O

ANI-X A, LA HCLM NR.>SV AiXjf


Pregătire profesionala

Pro toci la muncit

Muniție, furnituri si armament de natura activelor flxo pentru armate Studii si corectări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.13

20.14

20.15

20.16 20,10


I)

0
O
o
o

Contribuții nle administrației publica locale la realizarea unor lucrări 5i servicii de interes public tocai, in baza unor convenții sau contracte do asociere

Reabilitare infrastructura program In undat b pentru autorltati publice Focale

Meteorologie

finanțarea acțiunilor din domeniul apeloi

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane «I alte costuri mleront* impinmutunlot (cod 20,24 01 la 20 24,03)

Comisioane al all> cosibjiaftttrrileimptumuluflltir extern*

Camlaioene sl alte costuri aferente imprumulurilor inlerne Stabilirea oscului de 1ara

Cheltuieli Judiciare st extrajudiciara derivate dm aci luni tn reprezentarea Intereselor stalului potrivit dispozițiilor legal*

Tlchete cadou

Alta cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30,06+20,30.07*20.30.09*20.30,30)

Reclama sl pubtlolale    _

Pretocnt ai reprezentare iSlme du asigurare nan-vala Chini

Prestări Servicii pentru iranenrlerea drepturilor

Tondbl Presadlntelui/Fandul cpriduCsfunilu insLiîuliei pUblrce

Executarea silita a creanțelor bugotatii

A!le cheltuieli tu bunuri s servicii


TITLUL W DOBANZJ (cod 30.01 ta 30.03}


Dobânzi aferente bateri oi publice Interne [cad 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datore- uubiioe interne directe


20.19

20.20

2021

20.22

20.23

20.24 20.24.01 20.2402 20.24 03

20.25

20.27

20.30

20.30,01 20 30 02 20.30.03 20 30.04 20 30 Ofi 20.30.07

20.30    09

20.30.30

30

30.01

30 01 01


o

b

o

D

+1

o

o

o

a

o


a

6

o

o

0

0

0

o

~d

0

0

o


ANIiXA LA iHt [ M NR jSfc

30.01 02 30,02

30.02.01 30.02 02 3C.02.Q3 30.02 05

30.03


0

ț]

0

o

o

o

o


Dobânzi âigreFita crsditiflfof ir terne garantate Dobânzi ateeante datoriei publice externe {cod 30 02.01 la 30.02.03+30.02,05)

Dobânzi aferente dalnnui publrce «utirme directe Lteoanxi aferente creditelor externe contractate da unltmatorii de credite Donarszl aferente creditelor externe garantate filteai. direct sutemprumUlale Debarci aferente ctelpnei publice «eterne tocate

Dobânzi aferente irTiprumulur*» dr fondul de tezaur

30.0X01

0

Dobanda datorata Irszororici stalului

30.03.02

0

Dobânzi -jforontt» irnprumutunkir temporare din trezoreria stalului

30 03 03

0

Dobânzi la depozite s: disponibilrlali păstrate in consul l rezoi enoi stalului

30 03 04

0

Dobânzi la opeatiunile da leasing

30.03.05

0

TITLUL tV SUBVENTtf (cod 40 03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate nlc preturilor ta combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

r/TLUL VEOMXtfîf DEffEZffîVtt (cod 50.04)

50

D

Fond do rezerva bugetara la dispDzilia autorităților locale

50,04

D

77FLUL W TtfANSFEffUW W77ÎE LW/FA D ALE A0M/MSTCMTY& FV8UCE (cod 51 01)

51 SF

0

transferuri curente (cod

51.01.01+51 01 03*51 01 14+51 01.15+51.01 24+51.01.26+51 01.31+51,01,32+51 01 30*51 01.46+51.01,49}

51.01

0

Transferuri către Insitiuți, publice

51 01.01

a

Aclruni de sariBlate

51.01.03

a


ANfZXA l,A HC1.M NR JJ I.

Trpnsterun din bugeteta conssiilor județene penfru tmentareg centrelor de zi pentru proiecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru inst'hjliile de asistenta sociala pentru persoanele cu hancbcap îranglemri din bugetu i? conaulllor tacato ți judele;ic peidru acordarea und* ajuloare către unltâfile administreW-!er,tonale in iltuiilu de aktnunâ dificultate

Transferuri privind conțrîbuțte de asigurări sociale rtp sănSta'e pentru persoare n aflate Tu concedtu pentru creșterea copilului

rransfcrtirl p-’ivmd cerni iibuLlHu de sânătalu pentru parioana*»» Iwiudiclarti de Ufiitor social

Reabilitarea senrucăa ctadirllorde locuit

rrapEferuri d-n duuetalB cDnsilhlir locale ș. ,udețRnfi pentru finanțarea unităților de asistentă meriiCP-iDCialo

Tmosfen/rr d/n buije/e'e iwaTe penbtf flnanfarea c/wMj/aWw curente- :j«i domeniu^ sdndffl^

Trs.n.îfertM? din bugete^ tocate vanltu finanțarea camerelor ayricote

Transferuri către bugeteia tocate pentru facMarea obNgațiltot restante ete centratetnr de termofrcare

TITLUL Vit ALTE TRANSFERURI (cod 55.02}

H. Transferuri curente in strainfliate <cAtre organiiur|li Internaționale} {cod 55-02.01+55,02,M)

Contribuții șl cotizații la oroan-sine mternațiofiale Alle țrsnaferun curente in Străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02}

Ajutoare sec laie {cod 67.02.01 la 57,02. W)

Aj moare SO&iaâe m nirmergr Aiuloare secase m natura

nj* ■ ■r1-y-l■    . a -    ----—--- -    ---------- “ ** ’

Tipnate de creța

JB

Ticttete C.adiki acordate pentru chelii uni sociale

51 01 14    0

51 01 15    O

51 01 24    0

5101.26    0

51.01.31    0

iqrn -

5101.32    (I

S1.01.39    0

57 07.46    0

51.01,49 _    0

51.01.50    0

55 SF    0

55-02 ‘    0

55-02.01    0

55:02.p4_    0

57    86

57,02    85

57 02.01    ja

57 02.02    0

57.02.03    0

57.02.04    0


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 50.01+59,02+59.11+59 72+59-15+59J7+59.22+59.25+59.30J

59


ANEXA LA ifti ’LM NU -


Stiru

Ajutoare pentru daune provocate do Cfllwnltâțile naturale Asociații ai fundații Susținerea cultelor

Contribuții la aaterljarea personalului neclerical Despăgubiri civile

Acțiuni Cu Caractei științific si social-cultlu al

Suine aferente plății creanțelor salari ale

Programe sj proiecte privind prevenirea al combaterea discriminării

OPewnuwfliwwME fcod&o+a?)

59.01

59.02

59.11

59.12 59.15 59,17 59.22 59.25 59.30

79


0

6

o

o

o

o

o

o

o

o


77RCfL XVflWPRUJMUTVR/ (cod 80.03+80.08+80,30}    M

împrumuturi |M,iTru Initltutil Sl servicii publice sau acllvdati finanțate integral din venituri proprii    B0.03

Alte împrumuturi    30.30 7/TLL/L XV/ flAMBL/HSA/?/ DE CREDITE {cod 81.01+81.02)

Rambursau de credite externe {cod 81.01.01+81.01,02+31.01.05+81.01.06)

"■■I    •-    -    fel Ii    «A»    .    ■"

Rambursări oe credite externe coniractale de ordonatorii de creaico Rambursat! ce credite externe dlrtlnndu1 de garan1are Rambursări oe crtdlto aferente datoriei publice externe locale □tferenle de ture aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări do credtle interne qaraotate Diferente ne curs aferente datoriei publice interne Rambunsarl de Credite aferente datonai putitica interna locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT/ SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

PLflti efectuate In anii precedenti sl recuperate In anul curent

81

81.01

81 01 01 81 01 02 81 01 05 31 Q1.06

81.02 81 02.01 81 02.02 fii 02.05

84

85.01


0

0

o

u

o

0

o

o

o


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

?5D

ANKXA LA HCLM ttk

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITATi Al,E ADMINISTRAȚIEI PUBLICE IwJ 51-021

Transfomn decapitai (cod 51,02.13+51.02.22 la 51.02:20)

"i -I?i9?eii in nrsutni rnirti |EEt-k :n-E£b|]iini lațțEtaie

fatnsfefltfj de te bugetul de atot ciSfre buyefete (ocaJv- if/r. .^natilarea aparalorif rrffTrtsato $> ț?c*>rfpdfBen/efor cte ecnwHCB/W te urge.'ifâ in sână/aâ)

Frans/afun ae /a Dugshd Je :stji către Ou^awte tocate ponta/ Unanfares reparaft/tar caprtate te sanalafe

rrspjfenjTi de te ta/jjtdu? rte stol ctofre dt^tete tocate- pentru/ finanțarea -.itic? investiții te sârrifate rre^Bten/n dto .eniiyfi/d? pnipritate Ministoivlui S-Onatatii dătrtî iHnjataie- locnie peti/fi. //panfarea aparafurw mediate & csGhtpamonfeJcw do conttptepjT/ te urgt^Jto te

Fransterun dto von jfurite prqpM afc MtfJSlBrv/ut Sartetofi'l câFre dir,wJ+'ir«- to :ato perjfnj /teptipea roparefi/toF capsate In ssi/r^fate

7/azjsfenwi prp vetWjte /vocni a/e Mteisfarutot .Sana/ate către otipeîste tocate neofru finanprea arar ^nve-sfil'i i'n sârtolaffl

franstotw din fiuțț&wte tocate panta/ /înanfa/ț?a cfaMtueltfor da CdpHm ani rfwnwnvl R&nQlații

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

A. Transfaiutl lnl«TW    (tcd 55 01 03+55.01 00 la 55.01 10+55.01 12+55.01.13+55.01.15+55 01 10+53.01 21 la

55.0L25+55.01.27+55.01 2B+5501.42)

Pm^r-ir1r i i r. nantare t jf-- birtwbllo

PnjyrFTrT =■ 'J4ARE .-i mie program sfctt ' ranțate instigi ilionab-l PrograrttB ISPA

51

25U

51.02

250

Bl 03 Tl

250

.51 D?22

11

51 O; 23

0

51 0Z24

0

510225

tl

57 02.26

*1

51 02.27

—.

$

51 0? 2iJ

u

55

0

55,01

0

55 01 03 55 01 00


55 Ol 09


Programe 5ARÂTO    _    550110

InveWîNI are agențir-ix pcononnc) ai capital de filat    55-01-12

PTGgr3nt+ rfe dezvoltare    55.01    13

Food R<x*undu Dozvullare ScrâlH    55.01    15

Afle irtfiiBleran curente interne    55-01    1B-

GheHLMtdl rteeligidite ISPA    55-01    25

ȚranalferKiri -JiH Bunelul klClO i .'ilHi    (Jo ito/u'ilOirn înlr^ifflrijnilpf.l    56.01 42

nvwflwvw țwww'U f*cmtw*o joftțjnjfiiftir nwwirt ireniraMițw ne rwfrwflcar/i    55.01 54

nfftrf VW Pro/ocW Cu fîfl«»tore dirt Fonduri oxfe^na ueAonrOur&afc/te IFEAO poilacteraro (cod

56.0t ffl 56.05+COd S6 07+ 5®.06*56,15+56 16*56.17+56 1«J    56

Proțjrjmn din Fondul European du ftervoltam RaglanaU i FEOR )    56 <'■ ‘

Finanțarea naționalii'"}    "    W fii 01

Finanțare» Uniunii Europa ne “|    _ W.Qi-02.

'CiMf'HUtol I niMlIglMI» ■*)    se I11 03

Proțjrntnc din Fondul Socii lEurepiwan (FSEi    50.02

Firioi itiuan niițion bIA •' ]    ® czo 1

Flreu Honul Uniunii Etitopan* “J    W02 02

Cheltuial< nttoflgl&llo *•}    sâ 02 01

Pregranit din Fluidul do Coeilunu fFCț    _    6s 03

Finanțarea naționala *•)    *”"    _    _,, ȘȘ63 01

Finanțarea Unitw Europene •*)    _    fflMflî

Chollulell noflliglblhf “J    66 03 03

Programe Oin Fondul Europenii Agricol du Dezvetuuv R ui una fFEAOR)    56.0*

FJiianț.i rea TiuțlEjnn 15 ** J    W wo1

Finanța roa Uniunii Europene **ț    _    se Cu 02

CblltlUlBlI IKHdliy itHlft “1    ® O* 03

Program o oln Fundul Eurtyțwan pentru Rncmil (FEP> ‘

finanțarea npțumnia **j    ffl cfl o i

fin<inle«M» Uniunii Europene *»1    SG 050?

Cheituaill noaligiblla a|    __56 05 <13

Pfoyrnmn Inșii urnimlU< de Aal»1en(l pefflnj F^sjaderern țIPAi    SW;

F',nan|aros nabonalfl    _    56 07 01

Finanțarea Uniunii Europene **)    56 0707

Cheituwll OMrlkgrbH»    tt.01.0J

Profl rnrn« Ințitrumanțul European o» VecmAbite Ptltfeniriat {ENfPQ    îa uft

frnaniarae naționaă M)    _ 56 0801

Finanțarea Uniunii Furoponc *~i    M W n2

iwe'JgHîike “î

AJifl pfO^finw comunitara fawilala In pin o o da 2DQ7’2D13 Finsntftn»* ndîHxmta ’}

Rrwibrea 4* u Uniurscs Eufapeana '1 ChaHuth ntttfctyhilf» *t

Mie taamm ei initrurrtenie Doatjaefare Finanțarea natonala 11 FinjjnkrHS ciibto iieramfai.nyxhi!» ’J CtaftUMl' n&mgitiite ♦)

Mecarwaniix *pavioar 5Et

FrjwtVBit naftcnata *'i Fnantaras externa -ienmiiLFsatt^ ’.

QwtUttt nadtyttfe *)

PrnțffKni.1 Nor*«pan perJrj C’trțîETT1 L3n<3nir-j i. Uartnl^’i? tjijranlla Fawujn-sa rvi!»onrfta ’> ftnarttaraa e^e^na nerarnî^fsătka ’

Ctotiineh noebgiDito ’•

CHEI TWEL i DE W pJTAJ. i cod 71 *72 * 75!

TITLUL XH ACTIVE KEFWANCtfflE ftod MO» U M 0J|

Acilea Cu» JcrniTI 01 01 la 7 î 01 03*? I Ot îOf

Cu»fctrtjdd

Măști, Ecf-TiB-iEn= - n-jin^-Le ii*» "■■i-:'îp<; r

MOOII*? 3BȘ'<HiJtA tXnMJCi |H Itftr JC-'t OOH»f BW Arte actvfi r«e

Slocyn (cfiO 71.01 OH

ffejffwdn^hn» J'. "'t.L'

Reparam tapdale alarenl» acdwhv Mm»

TTTI UL Xfll ACTIVt FINANCIARE jcou 72 01|

Actlvn finjuidjni# {cmj M Ol OU

Pdrrttiiwre hi raptului «ocini «I moutiier comamiM

TITLUL «IV FONI IUL NAJIOWAL DE OEZVOLTARE


MMM

Sfi ÎS se ia oi Si 1102 W5 15 01

W 10 » W 61 ta io tt se mm sair w i r oi tt» 17 02 Sfi 1703

M|1# Sfl 1» 01 se mo? w mm 70 îl

71 01 71.01 01 71 01.02 7101 03 71 01 30

71.02 71 02.01

71,03


U

O

O

0

c

o

o

o

o

o


72

72.01    O

72.0101    0

75    " O

F7 >IUL KW Pi A n £F£C fUATE IN AN» PR£C£O£NTI SI RECUPERA TE IN A NUL CURENT

HUlAf Mj    run


Pinii «foetuJit* i*i and firtcwlvntl *i rtcup<nn« *n «im cur+ni

84

85,01*>>


■ 'mi*

-imn au

m ».i ih A P. v ilf


x>ut


judetulconstanta

Unrtaieu BdtniniEtratlv - teritorială PRiMARia MUNtCiPlLJL'JI CONSTANTA

_ anoxs 2 bis

cap 67

A NEX A ȚA


-BUGETUL

Ui


PE TTTLURF DE CHELTUIELI ARTICOLE $1 ALINEATE, PE ANUL 2011

• rrtll lei

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDIC Aî OR|L OR


Cbd

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+B0+81+84)

20525

CHEL TUI ELI CURENTE (cod fD+20*30*40*50+51SF*55SF*57+5?)

01

20525

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli aalariale in hani icod 1U.tH.01 la 10.01 16 + 10.01 301

10.01

0

Salam de baza

10 01.01

0

Sporuri u*irl'ij ootldlUi de mimca

10.01 D5

0

AJie siKsrur

10.01 06

0

Cra iufriimeniarâ

10.01 07

t

Page 2r oitii eo [irtfliu Premii rte r r<artp

rene &aîî'_ ogm'j' i ueuouic- twii aijiiwl ftraî    nu11 DJflrt

purta uior param din afara urulail fndwnni2»rirto wațant mdernntrtwmt twji»

Alocam fwm»ni hwrn^-ytr m *• .> u j* i3 rie munt»

AtecaiH parlm iixmh"»

A'ln lîMpInfl »nlaf.‘j.T. u fetru

Cheltuiau 9 ala riale In flutur* (cod tij 02 01 la tfl 02 0»+ m u? SOI

rfcjiat* un mima ’t hkarne rin Irtuin

UIl- iri.> *. *T.111- j.i"trni ehhflatnnu

,i. ■ .. ..i uIliH 'ultLîfta E)e ..FTrTIIJf 31 ‘..m .

Tra    a aj df ■ la IciCiiL de munrjfl

tichate oa vecana

A.iu afotrLx'- siar =a n riști irn

CorrtHhuN (ral leaioi la 10 03 0n|

ConlrtouR Oe m grxar ta^a rttntfit CanmoulS Oe a^rourtr Op wrnsț Conîritjulji tic c: 1:711’un    o uirwraw

^OfriritjiJi’.i 0<î 1: pji-’^ii f-i r . .,    r înmca ei :irn proiectini."i

^nrne da ampurara 1»    «♦n’e » anț^io oenirii ar^ni a?

CtjnlnțHjle pți'lm i.i)|«e0 'I 1 ti itJemnjaîx


'0,01 30_0_.

,0 02_0___

10 02.01_0_.

1 o 02 02_g___

! 0 02 03_°_

10 02.04 _0__

IQ020S_0_

10,024)6_g_

10 02 30_g__

10.03_ 0___

W 03 01_•_~

10 03 02_•_

10 03 03_5__„

T0.03 04_®___

t003 Ofi_0___

10 .03 M_5_.


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 00 la 20.16*20 18 la 20.27+20 30)

Bunuri «I liOTfcif (cod 20.01.01 ta 20 0VQtHttl 01 .110

1SJ45

20 __

ÎQ.01    T3«20


«    QlOZ

D~    tiOOÎ

D    M flO OC

o    toaooc

O    «IOC

o-    0£ 50 Oî

0    EOSOI7C

o ' KI50 0Î o    sooe

ii    vO *0 0C

o    EO K>OC

u    20 r(J ac

o    U) roo<

O    MIDI

o    coco ac

"    o    to eooc

ii    EO Oî

<1    20 OZ

mu    oeiooz

_U__60 LO'OÎ

o’    "BO'kO'US

a    'xaiQ’OÎ

o    an ’ i a ac


go io ac t*n inoî ea iaoz ZO 10 OC idioqî

1(0

tapioqvi <p •itimpcftt

jj we-î»nto<i

iJHWiHHHJl urZuinf, »h-u:.,

(£0 90 tli+LU 90 Oî P°3)    |«t«iwp |j«Wr|deQ

JPSUIWUI ap «poiqo ou*V IHd IIP i|M»aCiO£! M âddluPA

UidLLludlUDU ib ULlUO/JUn

«eț W) d£*c« 9a*a;*lO?Q 4K F™3) AtfțuoAU, «p Jatuporitoluiwu ap unung

imsiMsuiiaij

■rtliqtHy

«JBIItatt SJBU3|*rJ

t»0 K> or 0110 W 0£ P©3J ait,iut5 s|«ub^ui fs ețusiuvoipo^

ruiuaG fcjsjj-» iublubq ruiuac ptiEH i

f££>tGO£+U»tD OZP**»)

atu&ina ipoindug

uuoiJijni «. ajautjaaui râut&i utui» ts Uftunq W.v tr-jQQ39i*>j    io '->^= apucțsaxa « ajp'jjiîfrw

kkjlahui >4 csu«J stanji’uxoB»a) nt*M

(JftîtLMMj ouatut ao *»tJ

fiLfcjugn. »

ainuqnirv « ^ucd wTtf Eajjour euui )• HMiufik tmracj wjascjto i-Jii-Kl ffiviwivrt

:^Fd

Cârti, publicații ■*' matwiaJa CtocumsnîaiT

GctmunnnU ai aiporimi

PniQnliiv pruleatoruH»

Pințeclia muncit

Mqnlhar furnituri al nrmnmiint ttr natura activator fru* pentru imuu SlUdll al oercolan

P|*h pwnirU finanțarea patrimoniului geimtic *1 anlmaluluF

20 11_» 'r

20.12

20.13

20 U

20 15

---r---

0 JlfCi u

n

o

o

20 16

0

20,13

0

Coruri butii âleadjnlrhmtroilffll publica locrtln JU ruliuie* unor lucrări |l «r wpi r}* Jnlaraa pubUc tocai. Ir pata unor convenții «au cartlrflcln de rteociam

Reabilitare infrastructura program mundalH pentru nulcwiiait puiihr.e (ocnie

Mvluofelogia

Fmartarca set tuni Ic din dornamul aptlui

Prevwufpa ai oombois r» 3 inund mi Hor «I Inobetu 11 Im

ComniOarrF Bl arte r.oatun rtfarerda împrumuturilor (cod 70 2* 01 la 20 2-i 0,Vl C_-tt^c3t» al arta «xurn afaratrt* anprurui *fur ilut oițanu)

CdMtbMt* •*    POTUj» i dfwMnlo Imururti i thirllnr ii ibir (W    _

Ștntniss nscusi- Cîo

ChattuleA lutfrciera ai ■xtrnjiHîKun* damnata din acthini In rapmanlarea interesator aratului pntrtvlt diapmitiUor legate Treflate udau

Alta thedwaft Icod 20 M 01 te 20 10 04*20 1000*20 20 07*20M0S>*20 20.301

Racâanie c purnir^iaw Produce» «■

PîJrrtti du aii^ujiu rQA * -ttii ChtN

PrwiVari t#r>ric> pentru ttonamaen» --tțmjrnr

fr.hrti.i 1>Hntf"it:li<«hiilf ntulțil tingiriijfnne t    Jj_t-<je

esatulAiwa mde a CftM'iKrtw iCmyBtw*

Alfa Chirtui'-,. cu tluniHi ti

0

2019____

20 J0_0__

20.21_o_

20 22 _    0 _

20,23__0_.

20 24     _o_    _

3024 01_•_

20 24 02_O_

20 24 03__O_

2025__"_

20-27_•_

20 30    J52Ș_

20 30.01___?_

20 Ji> 02 ___J>_

20 30.03___«_

20 30.04___0_

20 30. OH ___0__

J0 30 07 __U_

0 09_o_

20 ,KJ 30    2525    _

0


777WL iii DOBÂNZI fcotf JO.OT 7e MOJJ

J<7


Puqo 5

Ccttanij aîpfsflt» datortei publica «ncma icod 30 ui 01 + 10.01 03)

:3oc- ia ataorifrt dotartei putil* r* imurne Qwjănr «ferwrte r.->™j4akir tUt* pjrgraob*

Dc-bsrro aferenta datării putilkv aitm na («xJ 30 02 01 <a .W 02 03* 1 fi <J2.0fl|

Ouoecj- aferente «turei pijbfice avcyr^ ".-«-e

tkftarv- sfETEnie creaiteJor Fiwre ccnrnxdaip n» oroținatcini rta r «irtn Gnoe-rz- ftfererna HBtSWtor «rtvrre geranuie ■rhtj Clnur wjfaimpnpnmu'l

nfewJa tlaflcde stoice r-. terne toatia Alta dobânzi fqqd 10 03 01 la 30 03 05)

Cbbarul ofeneni- /npnj^tt/U’ iu/ I" fenjur cM (<SJ#u»

Low-CjS tîdfc/ati fcvZîrWkB italic

Dcbarm aferente JimpufTudutor tanpqrere cm-, nnrtcnro etatuto EteSwcîi U JC?n£W n ^nr^UKI fiaWața -, rar»,U !*e«ar*rah illlL,tt

77TLUL IV SUB VEN Ttt fcod 40 Q3+4Q 2Q+4Q Ml

Subvenții pentru acoperirea diTereuțetar tkt preț ți butf

Subvenții pentru compumaren trecerilor neprevtnnnafe ai+ preturilor ta cumbuclblll

Aflu subvenții

TiTtVL V FONDURI DE REZERVA fcotfîftWJ

Fund de nwanra bugetari la ci* poziții inTarttifltor tocile

tctii/l V7 nwwsfewwwTRf immw aoiwwsnwne/ rn/suce fcwt st. 01/

10.01

a

30 oi Ot

0

anbxau

30 Ut 02

0

TTH- M N k j£-)țn j+6 N

30.02

0

.30 E17L1I

0

30U2.02

0

30 02 03

a

30 0205

0

30.03

a

30 03 01

0

30 03 02

a

30 03 03

0

30 03 04 __0_

30 03 05_?_

0


40

0

40 03

0


0

40 20__

40. UI _0_

50    0

50 04    0

0


ftOO


T rvrrtlHDfi curente {cod

M 01 (11 + Jl <i 1 09+51 01.14«-ST 01 15*51 01 24+51 0 1.26+51.01.31+51 Dl 32*51 01 39+51.01 46+51 01 49

51.01

Tmif'dnortrv e»irftjh» pu(we    gi 01,01

ACkn « «Tt«a*a    51 Ol 03

TriV’i»— m-ir 6.    conțflVT    portra    fFi:tfH«fey c^nriAX d-    Jilflllm protwelm    i npilulul    5101 14

frwiahorr ț&n bugais ocm pentru rrgîtfi rtw de    BBSîffitt    «ociaiu pentru peroanele oj înnrticflfi    51 01 15

trmtwuii <3n imgrt^e 50^3840" iQcaiE ;f țudetwTw"pmUu acordarea unoi mlutnan cil» unllâtlle

*dm jniqh B^-Bp?nținar= nr MMpr Ca adner-.A 3rf tQ4W<    51 01 24

TmnE^Efuri onwmd ccnfiiZa de țniguySn ^ocuw de    iwilfu tirraflflfWWe d'lhlrt In ODrtOWliLi

pentru creșlOTaa rapfkAjq    _ 51.01 26

«a | ANHCA.LA

teu Kft /''b/bli


T'srftfetu' i trtvi «s corwntui «o de sdnftuie do^it-j porwjutert» bermfrxj™ <jo iminr hwioh    fi 1 01.31

keabiiri ifb-j nenud a ctâ+rtui xjcu+    51.01.32

rrHnțr1er..n Jm tluyr»''? U5J-.- ' ■■ ' --JL |    .■:'.+■■'< .- '■-    ..........J<- ,,|..U'..-    -.^IJI: Li.

srinalB    fii. 01.30

Ti tutsfanirt ani dppeteM tootft pentru Ananfanw tfedUMKr CKWCe *r pomemur MnOMf*    5 f 01 4fi

ti


rrîPlifoHjw din fiupCHrW leta^p+ctru fcwtp'iM

rjnn.î^n?^ fditre firAwin» toCCAT/w h/IJK'f V 1* î    ' -tni+ ,v m . +r»r ■ • ■/ i. Ittr a-".-

TITLUL VtlALTE TRANSFERUL (cod 55 07.1

B TrunsTaruri cumnlB hi »1 rftiitftfote [c*lr« frrg*nir*l1l ihtftrnetton ale] itW) S5 07 01+S5 OHM t

CcjTTirltlijțl, ir untJ.MllI la nlț]inminni viv , d ■ i Allt fr jnn+Qi'.lîl idK"l!t Ui llMi.1 ■ ,valț-

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA l( wl 57 071

AJuloon: tocljilft jcutl 57 02,Vl le 57 V2 O4|

Ajdlnorw aOGltflii li 11niînnrti>

Aiul&ww mxiiflHi in iwlurn

5f (JF.4S

ST OF 50.

55 SF 55.02

55.C12.0I

55.02.04

57

57.02

57.02,01

57.02.0?


o

o

o

£

£

o

£

£

£

0


Tcpe-:? o* nwa    57,02, 03

IVo— codea oarda» pârtii chaO»* wQM*    S7.02.U4

n7U/lXAL7FCH£irWEU (cad

59 OT+50.02+59. ft+S9 f?*59 T5*59 f7+W22+59.25+59,30/ Ehrr»«

Ajutoare pentru dauno piflvot»)» 00 «tonul tțll* noiurol»

Aror.mbr ■! tirnrtcttH

V.V’,™ «. C — - —3 > r - 1 “■!■■■«

Suxtluorea cultelor

ContribuiII Iii    ii-tumWijIih noelrfUjo

. ’ ATfh* -H‘    *. *»

Owpâțjubtrl civile

Aci luni Cm cariei ni ni Hulii Ic el HKUil<ti n.jrul

Suma nlnrofite nlHNI creanțelor mdarkelii

PraarariBBJ proieci» țjrMirtl pi*v»mir> el cornturte'm dietrliruTuriJ

QPERA TtUNt F INA NClARE fc otj W*8 11

59 59.01 59.02 59 11 59.12 59 15 M 17 5922 59.25 59 30 79


r/rtUt XV/MPRUMUTURZ fcod 90.03 *00,00+90 30/    90

ImpniTnutiHI pantiM unrtltutll m HfvlOlI ptrflllco tiiiii Octlvilotr Frnumnie integrai <Jm venrtuu proprii    60.03

Alt» împrumuturi    90.30

Tt TLUL XV) RA MBURSARJ DE CREDI 7£ (cod 91.01 +81.02/ Onmtnjrejtri da crmjilo extern» |cod SI 01 01*B1 01.02+81.01.05+61 01.06)

|( v: i.rx.ir un c'iiU'iir rtxînrne omwftcw» ae o*iiq<iiMorii ob 'jbhSe iijmllHfren Hrt rrrtM*i r-.înme Jwi 'qntUii r|e crmjnîarp

*mlhr-f,r r ■Tlitt uf,rHii*i aniofiiii pL(ti|n:i extnmp locgle -..urni -i «m > Exwi «iirrmir imirun iubite» ittlcn*

rvni’iiiuin-in HnobCIIx Intern* tCOd 01.02 01*81.02.02+01,02 0G) Rxnfcurun ik) cretina IrttErtie țptrenlfila Pfftrmiț» pn n.ir\    0JtCX«> publica InlHri ifl

Sf

Bl 01

Bl 01 01 ai oi a? 81 01 05 91.01.00

6102 81.0/01 Bl.DÎ 0/


Ftegfi A

Rifinhunui ik jiudita afureni risicrier rjutriic^ intene

r/T10/. XV// PL477 EFECf/MTE /W ANII PRECEDENT} St RECUPERATE IN ANUL CURENT

Riali v1 trutual In anii pramtonlJ tl rocupttrata Hi anulauiortl

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+&4)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UMfTATl ALE ADMINISTRAȚIE) PUBLICE (con 51 03)

Trarieferun de tâpila! (qnd 51 02.12+51 02.22 Iei 51.02.20)

i ’aiTiînwr arsnRn hi isHlaiHd iiivHBtiiih ir ț« uiiistii

Tranțtwyn i7e ia mjymw no ster carre fli/perefr focare pentru Nrrpn/frraa aperatorr rneo/c^o țn i &iipiiijiertetnr ris cnmuntț&țt) în urgențfi irt ^ri/itei-.-

fr^rafeun LfofoitoțpB/ii/do sfcrf către harjeto-e tocafo wrifru ^nun/aroa mpărațtin capitale {p -senatele

rra/Tsfonxn de ta bugetul de atât către bucatele tocaie pentru finanțarea a/tor /nveaft/tf In s£nâtet9

Tranâfefw c/«i venito; de propni a/e MjnJSferu/u? Sănătefo că/re ou.ge/e/e tocate pentru ftou.'iforea apam/urd modrcato p echipamentcia ?e Tornuntco/.’i' ir, urgenja fn sărternte /ransfomn Pic wțn'turito proptit alo Ministetuliji î/ănătațv c3de bpgcte/e /ocafe pentru /manfaraa rapsrșfiWir raprtrde i'n $4rteteto

?>r»/1d/tt vendtto'te p-tipn- a/e Mdtisfi&ndid SiV/i^f/jr.-1 cfl/fe dugotote tocate pentru ftoanfaree ador fovasti/d //t sănătate

/ransforur rito tnjtp?fote /ocate pandu foiantorop c/w/to-Wor cfo <ap.'te.' rf/n -toptan ri/t sarPtetd

i    I — IU    ■ — ■■:    ■■    ■■ ■ ™    4 ■    «<*# ’

TITUUL VB ALTE TRANSFERURI "fcoa 55.01)

ft’ 02 05

84

B5.01

51

51.02

$102 12

5 | 32. 22

81,0223

5 r.02.24

5t <î2.2fi

51.02.28

5 r 32 27

5 f. 32.26


55


Pfinr M

A T;*mrf*fuu intern*    ic**d » Oi tt?*W Ol 08 U

55.01 .10+55.01.12*55 01.I3*Î5.OT 15+3S 01 .fWS.fi1.lt l« SS 01 35+45 O1.27+5S OI Î1‘11 01 12)

F'ogfgțnț cu înarw* 'nrrnurmîrtj

Proya'T.E FHAFt j x*p progrm tu hrumpee perjmtnxvjWS ^roipramn I3PA Programe 5AFAF3j

irwesuiti &e £«■’{ ac» oco<*x>ki cu cap** ifc **«l

f*roțy,3!T> fc do r-2 nnFuve

Fflntf Rf>lW‘    jt"-E'p -.■* JjaU

Ate transferuri wortu eiuroo

Lîwij-i rwA?» SPA

JU lin™ *K* *1*» f» ltort»UfH «R.eiSn *

«    .    fț    a. **j ■    .j.ani

_ F>antfen/l p+rUru ton*** .i utoAprifiifor /vftfm* w cwiht»^/ Jr frtr’rwAu» r

T/itul VJII Proiecte cv fi/»anUn> rfin Fo/idwri extern* rmranjtju/saJtfto (FENI pOStâdcrare icod 56.0 f Ia 56 0 5+corf 56 07+56.08+ 56 15*50 K.*Sfi Î7+56 f 3J

Programe din Fondul Eijropna'i da Dțzvctair» PgynwratiiFEOW 1 finatițatno nsoonmd "*1 Fînnnțajra UnmnH Europerw “l CHeîtfcl«U haafiglMfr ** i

Programe du t Fondul Souțu European <FS£>

Ftnariaras națofiiiiA ”1 Fînmitaros Uniunii Europam '“1 Ch*HU«H nactilQlbftt **1

pTogramfe dm Fondul tk Crjrv-i.i'H FCi FiriH'ilpnjH rioțKJnala *‘l Fmun^iBA Uwunli Europenii ’*)

Cbertuloli rieoligibil* “I

Programe n n Fondai Europmui Agnecu in o* wn <h>R,h»|u (FEAPR)

Flnr.niarni nslltmahi *4i F IngflițiwtiH iJunr !■1 !uiu(>hi i "|

5S.01

0

5

55 31 03

Q

ik.L--

35 01.00

0

35 01.09

0

55 01 10

fi

5501 12

0

55 01 13

a

5501 15

0

5501 1H

0

55 01 25

a

6501 4*

a

---

35 01 M

o

a

56

0

MOI

fi

6AD1 01

n

56 010?

W oi 03

0

»02

fi

56 02 01

0

WQ707

0

5EO1Q3

0

5603

0

50JO5 cr

0

»0JG2

fi

56 03 03

a

Î6W

0

MO* m

B

MIMJU?

0


>NtX \ LA


Ctseitiaeh nesngttjoe "J

Proț’iîttie cîin Fondul European pentru Pwwml |F£P|

Finanțarea națienatt *' l Finnmnm Urxunb Europene ”>

Cheftweil tieebQifote “ i

Program# InstmnwitU» □»* AmUwW pentru Pteorto/are (IFA| F.nanîarra rat<natA M I Finanțarea Uniunii Euiopqno *"

O^ilurs»1 nn^ln “J

Programe kncrunwnîul European pe Veanaia’e ți PolDcvaU țENPf) Rnantarea natonalâ ”)

Finanțat»* Untura Europam M I ChllflLMlIi HMUgiO** “]

AM pr&jfame comunii»» fioanaota in pttnți»aa îflOJ-îOTi Fruntatea nafonttta •)

Fojniarea tJ» ta Uniunea Europeana *|

OMrfhiirii noehoitKto *)

Afte iaaUafi w mUumoniv potoul»'*'*

ii ta-    « =» * »    < »»■

F;r-»nt»r®a nnwiaJ» ,1 Pfnaniffree Biiema neiaretHirvutnln ‘ i Odluidi neenq.b^

Um.*-iujtiu' Imnnaar SEF

Rnantorea naționala *)

Ftawilare» ««taina nn «mm nat mit *}

Cheltuieli nwiigibtle *|    _

riowiimiv Noi /agun pentru CrațtM* E®w<â t< fiorHUu» £*FtKu| Ftnanlurrm naționala *)

Finanța' extuma nwMmburMfcsU» *|

Oi^luieli ntteki b'le ’)

CH£tn«£t/ DE CAPITAL (Cod 71*72*75)

TITLUL XII ACTIVE NENHAMClAnt (wH TI .01 t»71jfl3|

Activ» Hm r«Mî ri.oi.Oi la 7101 Oî*n oi Joi Cotniviumi


CM 03_ 0

mu


"*KEX4 | *M W_L

«nani_o_

_O_

SG (A 03_0_

56J>    0

50 O? fli^_B_

'» 07 QJ    O

W 07 OJ_(Ț

»<«__0_

W(VJ 01_

50 00 02__ 0_

50 08 03__0_

50 15_

50 15 01__«Ț

561502^_0_

3&15O3    Q

5010_0_

M ioni_0_

»ino2__

»mor    o

50 î?__0_

5017 01_fl_

55 T7 0J_5^

5*17113__D_

50 ifl__0.

W 10 01_0_

5*1002_0_

SftlPOl_0_

70    __0_

71    _0_

T1J01_«_

rt oi oi    o

Mnțirii «iNipamurJ* n-'lo>tce in l-.ii-u: ..m MoWier RpnrakirS bim*c3 |i oile actiws corporal» Ah= acthre fritfi

Sluciin ^GOd "I 02-011

■ —I    -

4c2Hrvi' lîr atfil 7 te nrim

S-pjiaț-' capii .ii* afaranta xllvttof Ui»

TITLUL XIII AC-TIVt F1NANCIARF (coli 73-01I

Activa rinttncla™ (cod TI Oi 0+1

Pybciuore Iu cauitn-d «Kitfl jl tocIttiLUiHj' torriH+ciiilt

TTTLUL KW FONOUL NATEZVOL TARE

TFJXUL XVU PLAT) EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si fl£

Plăti t/tclustfa ir» aml praOatforUr «I 'acuparaU In anul curam

Pfl£S€DtNTE SEDIMA

Pnur I i


71 .01 OS 71 Ol 03 7i or 3lf

71.02 n 02Dl'

71X3


o

ii


-ANEKyU

r-fri ' i k < '■;

72 72 01

72.01 01

75

CUPERAttlN AWUL CURANT


ir

6

£

it


D

B4

0SX1 _    0 _

__ ?

Wk


M r M ta<;


JUDEȚUL constanta

■.rn jalea âilmnvSibitlv țfihtouftlfl PRlMARtA M UNICI PI ULU1 CONSTA NTA IrtțHn^lâ fWBJjcâ.__


ANEXA LA NICLM NH J-T^


pfirmuro- n/ț>5


ANEXAj’5’5


BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 20111 cap ew


Tfth toi


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indicator


PREVEDERI ANUALE din caro credite


TOTAL


bugetare

destmntu

stingerii

Jfilj!iJ£U


TOT AL C HE L î UIE LI (SE C TIU N EA D E FU N CȚIO IM ARE +SE C Ț tU N EA DE DEZVOL TARE)

44964    42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE {cod 01+00+81+84)

43571    0

CPELTUIEL/CURENTE (cod f 0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

01

43573    0

JTTLUL 1 CHELTU/EL/ DE PERSONAL (cod 10.01+10-02+10.03)

10

17065    0

Cheltuieli salariata In bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10-01.30)

W-U1

0693    0

Salarii de baza

10.010 1

OO50'

Sporuri peMru Kindltll ete munca

10.01 05

S3

Alta apdruîl

10.01 06

2

Ore suplimentari?

10 01.07

0'

Fond de premii

10 01.08

0

P’lruâ ne vacanta

10.01,09

0

•TO-U A M SH.


Fard w»±l fH^Tunocucflte p*in oirn.i-Fond aJers-J pfeQM DU OTfl


J'vfe'nntrar-j    urttx 5onMr« dft «foftl tUMIVtlt

'r<j=îjrri-:.-.-|- As ce^șare ndefT’ri'rTr ■ "îs

AKfflM Demn.. tv^ifîTh.i u» ; rte ii <004 O munca I pertfri. f

in natura (c-od lO.ftlQt U 10 02.00*10 02.301

JlOFF^E rie '? ÎITVl

_ Ltțyri» 0e «nquMtatt    _

Trn"*^nn .1 ia »O ta WCU AP furca Ttheîs de ? acari [t

*■» nn~j+ir sawiM n nrtjj Contribui!) (cori 10 03 01 la 10.03 Oft)

Ccntr-buJii 0» ■

Contntwtn da ealțfjrfei do iernat

CtontnțMjin de avigurori

ContritkjTM deafeuuran per;în. arovinrite de mwncn '-O* yrr^rto'i.an î'hnra^ «titrai‘ d« wuJd p6»tt« H»- inguptu awitrij anpliMl CMHrtMXtH pefitm ctjncwW » XxJW.jhI*

nnvt o BUNURI SI SERVICII fcad » (W ta 20.06*2009 tâ 20 10*». fB fi 20.27*20 30)un

10 01 10

H) 01 1 1

0

0

1.101 12

W Ol 13 10.01 H

10,01. ÎS

0

Q

0

o

lootm    ți

10 1)130

10,02

5Ji

0

io o; 01

0

10 02.02

1002 03

0

a

10 02 04

0

10 02 05

ft

I0.02.0fl

10 02 30

10.03

0

0

îir?

10.G3.UI

1DU1C2

1715

ar

10 03 0J

*42

1003.04

1001»

17

0

jtoujtae

*flt

»

595£

20 0»

20 01 0'

10*3

17

20 01 02

31


LA

HCLM NN JSl-


Inc^zit, hummel fcr fort,7! rnutrica Apa care- 51 salubritate Carburanți si hiOnfianH


20.91 03

20.01 04


20,01 05 20.01 00


258 68 25 3


Prese de Schimb T ranapon

Posta teleeainunlfratii radio, tv internei

20.01 08

35

Materiale al pres'ar de servicii cu caracter luncllnnal

2o.oi oa

?E*

Alia thjjiui-i si servicii pentru inuelinsre si functimiara

20.01.30

4ia

Reparații curente

20.02

120

Hrana (cod 20 03 01+20.03,02)

20.03

2349


Hrana ppnlm oarnerp


Hrana pentru anima-e

Medicamente af materiale sanitare (cod 20 04.01 In 20.04 04)

Medlcamarde


20.03.01. 20.03.02 20.04 20.04 01


Materiale sanitaro

Reactivi

OezinFectariti


20.04 02


Bunuri de natura obiectelor de inventar {cod 20.05.01 *20.05.03+20.05.301

Uniforme sl echipa meni

Țjrr


Lenjerie accesorii do pai Alte obiEjcfe de inventar


20.04 03 20.04.04 20,06 .20,05 Li 20.05.03


2345

fi

54

2D

21

0

13

an

o

o

ae


Deplasări, detasari. transferări (cod 20.05.01+20.06.02)

20.06

2 0

Depiasan InttKne, detașări transferări

20.05.01

2

EJt!ulase--| [nslTăinâiase

20. OG 02

0

Materialo do laborator

20.09

0

Ce nceLare-dei vo Itara

20.10

0

Carii, publicații ai materiale documentara

20.11

24

Consultanta si ox portița

20 12


Pr*V>IU» |Vu1«*IO<wU«

Pr$t«cti» munții

Munitu, rumiturk «1 .11 inuman, i,« mUtira .iclIuHlar tize pentru uiriuila fituilll al cercetări

Ptti pentru (liMuhwan pjhlmnnliriui oeneliu al «minei mor

Cdnirihuțu «la edmlnioti Atlet pualțce locam «« rfinhxnraa tînnt iiictnn |i •nrvfcJi da intere* public locui >n bru« unor convanțll hali contracta dn uaoi.ldi»

Rmbil Ilare litlrmnudura proarmn inundam pentru flulerii*,! publice meni*

Meteorologie

r mântui m acțiunilor din domeniul upetor

Proveiuraa ai comtiotare» imunintlilor ei ingm-iurhor

CoirdaiiMno el alrnetutnri aferente împrumuturilor (cod 70,2441 le 74 JI4JO3)

L.OJntolbrrJn: >il .iHv i.duluri dlfi.iilr liimiu.....Iurllni ■ i‘niiin

ComlRionna m hIIp cuman jifnrnmo lrri|xuniulunifti «wn»

stiWjiilrtirt r.*jL.ij|ur h- imn

CheUulall JudRJareal axlmjudk l.u» dor K,l* iltlt at tlunJ.....lurejenlarue lirl«feei,im calului, pulrluil rJtepudtnloi

legale

T icnete cadou

Alle oMltuW (Md ÎD.3U 01 la 7040.04*20 Mt 00*2040,0T*ÎO 30 0#*20 10,30)

RvU.lIm, b> pulilli.rliiS-l^rotucoi =i «weieniuii Pnmu lVj BMjurnre nwrvlrrtfl Chirii

Prnatmi tHvdl peidhj tronai lutwoe dreptunri*

T onirlul ■ '.'«odiniPhjtfFonnul i;0lHJui3tlt.utrlui maliluțnn pntttiLie Eurcirirfrr-n nlllu H nrjnr4rttfr ' r IUI .■! unt

AlLe Ltiellural i Cu bunuri 0 IflrvIcV


TITLUL III DOBÂNZI (cad 30.01 (a 30.03)

Demarai aferenta deioriiu pubPcv nileme (cod 10.01 01+30 0103)

Dnbfliix- j’erBnHi C«ror> ■ ptxbiii;e, mtoin* dneun

AWBXai^a Hiljurzh/^ J

20 13

20 14

B

0

20 15

0

2Q.1G

0

30.10    0

20,19    0

2070

0

2071

0

2077

0

2073

il

2074

0

fi

207401

20.24,0?

o &

idl24 03

0

29.2S

207?

20.30

72W)

n

20 30 01

20 30 02

20 30.03

0

750

0

20 30,04

U9S

20,30 Ot

0

20 30 CiT

0

20.30 0»

20 30.30

n

ora

W

0

O

30 01

o

0

30 01 UT

D


ANEXA LA jrrȚM jrik./.S'

Dobânzi aferente credite'iy iute r-e garantata

30.01.0i

t)

Dcbanzl aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 |a 30 02 03+ 30.02.0Dl

30.02

0 0

Dahnnî aterenip dalprlel pulilice externe dvecle

30.02.01

0

Dabanz. aferente creddelar externe contractat» de ordcnatcn - de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferenta creditelor externe garanbrte siteau direcl EUbim prun, mate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datenei publica externe locale

30.02.05

0

—..7 -—    .

Alte dobânzi (cod 30 03 01 le 30.03.05)

30.03

(J    0

Diteanzi aferente mpntmulurilor dirr fantei' de tezaur

30.0301

0

Dobaixla datorata trezorerie' statului

Dobânzi aferente ImpruniulLirSiv tempcnaro din trazcrearia steiului Dobânzi ta dooozllo si dlsponlblltlall pasl.-tfts Io contul trezoreriei -.tatei m

DoborlZi a opealjun:ie rie leasn

77TLU£JVSUSVEN77/ (cod 40.03+40.20+40.30}

Subvenții pentru acoperirea diferențelor do preț țl tarif

Subvenții pentru compon&aiea creșterilor neprevizionate ale preturilor in combustibili

AEle subvenții

77TC.UL VFOWDLW/Df    (cod 50.04}

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

T/RUL W TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cad 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01,01+51.01.03+51.01. 14+51.01 .15+51.01.24+51 01.26+51.01 31 +51.01.32+51 01.30+51.01 46+51 01 49)

Tranafecttri calre instituții puWice

Ar.(n:ni ne aaitatate

30.03.03

0

30.03.04

0

30.03.05

0

=“ -    —x,j

40

0

0

40.03

0

40.20    0

40.30

0

0

50

0

0

50.04

51 SF

3000

0

51.01

3000

0

51 01 01

3000

51.01.03

0


iiCUU hk

5101 M

ST 01 15

51.01.24

51.01.26


1 apnfwfun i:i« ■ tfciyoTwn nxnilitar jmîțtnnM pn’-lrv firwitjnsa«:nns> cl z. pemu prattci-3 •Vf'

0

o

o

o

o


hBWftfyiț 'I'" iiuijvlnH JBțrtf paniruj mUUffiB du uraJenfii *ccaf& twtHm kenomte cc timdrap î-rtr il,-i.ir, :■■• IILH.K-IUI njraiNlli'tr1 r dh . ji imllofllal» In dliiiițL. .In eXhmnA J'fieulLftl*

IrtulntaUFl privim    Jililiimmr- tr^ 'in- ■> On«st9 .hstii'j .jr.iujdnM' sUlH »n

croțbtrtm coclii f in

51 01 31

~5‘-i

51 Ol 32


Tnwhforuji iirJutmi juliin- uolku* pn> nu

HțjtUi.-lturnn tnrmicA a r.lnnmw dr

TrjuBforijti tfiri buțmbalț doc*<to tacrft ji pxMon pe*urj *—urat uriplnr iWi ■i—nțl mpnlo>gH±M

5t.0t.39

0

Tr«riî/cwIVI Ol» i*L.y«1Wf ijț^ie pdJUu b*uiitoi*r»    3*'

ruuC '*■: W

fif 01.46

TfdDfirtrrtJn JJI. OutfvW#    MerffMe: *'wtrnk-* «*»

51 Of 49

0

Tjwpsfwur» aUr» :hiy>Mi txa* p*»u (kMjto țj6ty«Mar mim a* otn

fraAMP i P» MftAflțlWt

5l.0r.50

0

r/TLUL V»/ALTE rRAWSEERUR/ (cod 55 02)

55 SE

0

B TranEfenmcurvnt*'In »|»4:    h ora ar. tt ații ri.nunonala) Jccd 5' OI 0l«9ft.O2 U4t

55.02

ti

Cwnrnsui.i ț. rațiuni ta i/țiwwnB «ntiBTn<iu<=j>

S5.02.0l

0

Aîit l-.nfrlgun gv^* 1n prăr.iy^

35.02,04

9

ÎTTLULU ASISTENTA SOC1MA l«d SF OUț

57

23174

AJuton BociAte i«xJ ST 07,01 ;« 3T0î_<M>

57,02

231175

AiuljJSn: &=Jcu£» In Fbj,—fw

57.0201

lom» șocase n.

57 0? 02

’tf’S

TKhOkrdfl 3vsa

57.02 03

0

Te rw oooe acoeSa» pocii.    . iei xx.w

57 02 04

a

Î7T1VL KAtTECWfi.ru/EL/ {c«/

53 Of *59 07*59 H*59 17*59.75*59 17+56.22*59 25+59.30)

59

STBA.NKSn.l A IIIUl NH JL-'V J;-||


Bune

âju'oiKv pentru daune provocat» d» L:.»l.i«ilta|lle neutrele

Asociații al fundați:

Susținerea cultato'

Cont rtbutif la sal a ruturea perwjrtatnlm ntscioricut

Dețipdguhiri civile

AvUUjni cu caracter Sthntlflc ai ftocnl-cuHuraf

Suin» aferente plății creanțelor salmple

Frptfrany* ai proiecta privind prevenirea «| cnmbAK-reA rlrHoriminntil

OPFAA77UW    fCtXJ 00+01J

TITL UL XV ÎMPRUMU TURt țctxi M. 03+60. Ofl+flO. 30>

împrumuturi pentru Irwtttuttl st servicii publica tiu artl vitali flnintaT* Integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE fcod 81 01+81.02)

ftnmbuFMd de credita ntems |cod ei.0l.9f+B1.Ot D2*ttl .ai.4»tflt 01 M)

Rambuiwr dstrerMu extern* santradale ev «dmOHnni ir«rmMn ftanibursjn do croddi) eilăme tllrtl tontkil de garantare Rambursări dc tre.Jtte Jureruj efltfif . • fkd'i ...■ e^iin ■ iui -ila Diferențe de curs Fterenlr? datoriei publice arlnrrw

flîiintKiFfwt do credit* Intern* fcod Bi.02tii*8ț.tli02+fli 02 Oftj

RmiOui ÎUJ’I dr credtîifi n litanie garuntBlu

Clrlrtanțe do iun, a+frem» rtarorie. pucH-ce JiMWTic

Ranibui jjri de tredlîe atcrenit; ±U0m* pubttc !Pt«ne luca“*

nrtut XW PLAT! efectua te w a nu precedenr si recupera te ir anul curent

Pieii afoclualff in anii precedent! ti recuperate bl rtflul tttrenl

59.01

0

a

59.02

59 M

373

59.12

0

30.15

0

50,17

0

5022

0

50.29

0

30,30

6

79

0

00

n

0003

0

00 30

0


st a    o

-----------»i-p _

01,01

0

fif.lit.EH

0

111.01 02

0

ATOM»

0

ai at.ofi

0

0U2

0

BTQ2.01

0

St.0?.<3Z

01 02.06

0

82


os.oi


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51* rr5+5$+?0*84f

trrvut vi transfer ijai intre unitati ale administrației publice it«t si .eu


Truriaterurl do replia! Icod fii, 02.12+51.03.22 la 51 03 ÎS)


’ uniwlfiHtfi di»nUN hh, n | :-iu -ii. - ■ ■ m > :■■ .iIjTq


rrwnsfaiW n‘p M    .to ■ ,4Jrf?    fcra.Hr pentfru

acfrpjvfiwife/Cr Jto ■: LirfiuhTJcjj|i/ ,f    In sJnAfnle

rrftfi*iiwnj*i' du la DwijeJi '■' ito trai eblrr fiuțwWr Jocafc? pentru tiPanfarKi nrparalrjfor captate ertrWâto    '    _


ANEX VLA '»CLJU •»

rJflt


51 51 02


51 CC 12

51 022?


5T«

5T i)2_24

51 O? 25


t mustru ur! an la    de sMt <sm« terpwfiW foaie pentru f -anțnrtta altar frvatfp to

Tranaftttiirl tfitt vwufunfe ivopiri jJe    SdnJUJpl cifre rupte* Kx.-Wt* prctm taârrrarvd

aparaturii maritcala și adupanwitator de cornurnente m uqpni J fr) tfnlta

frnn^fod^i frtn torturile /vn<rt/ <w WuW.’i'-tfw1 SAnJJ jp câpr Acnpfofe ... )* perrffu fîrrarrfaree roptfS[fAy Cdptfoto Jb KrwWa/e    81.0225

frAnnfanjrj crin wirtfuntopropre ato AArețteruftb SdnAMjv cflfre flupvfet» Joc**? pteiPtf fam/ifaroa a/fo arrvasfl/v hi librdffirtv    5 I 02-22


nwnjfariZ/ rfw» IMxxrhjit? fcMWe wniru f?nariff<n.i    citi r-j-KiiFjW rn ctomwW 3dO.1faftr


51 02 2?

55


{tâd 540» QJ*M 01 MI*HOI llHM.Ot 11*56111 1-1*5401 15+fifidl J»+MOl-21
5501 55.01,03 55.01 06 55.01,09 53.01 10 35OT IZ 55 01 13Q

o

ci

i)

l)

n

Program Iran jmenlul European Lift Uocinâtalt ț,L nu imun ui {ENPIț Anantarea natmnaJn “) r.nonîanij Uniurm Europeni*

CheUuieH ne^bjjibikj ’*i

AHe p-ograme comunitare finanțele in ponoQtti 2007 2013 Finanțarea naUtmfu *)

Finanțarea d^ h Uniune» BurnpftQJKr *J Cheliuă'ii iwi?îiqilti:e ‘J

rrKîiihw m in&inwnenie ponTaOeram Finirilatt« naționale Cinanlansa externa rjcrambui^jbi'ia "i CheUuiell neftUglbila 11Miiuui imnul hnaricsm SLE

Flfiftniarț't n jilonaie ‘ •

Flnanlaroa extarra neramhur'saijJka *) Cni?iruiph nttel?grbile "i

Frianiaraa nalionate ')


Flnaninroe suerna neramijureatma *}

GhMIiwiii rwn»l=gibile- *1

CHkLTUtELI OE CAPfTAL (coa ?1*Tt*T$

TITLUL XII ACTIVE HE F IN ANC1AHE |qm9 rt CI La 71 03) Activ»**» | cod 71 01 01 La 71.0103*7101 »)

Co^ns.n    _/ __

Wilțun «d■J|t3f'fl<xn n    ue Unr^pcxl

i[L;FHl.jr,i    ț    rTCtfW'jQqWnrte

Alin *dhr® tit#

Sltxuri (cod 71 02 01|

F-t-Tr*» • ttw >1 <be> ft-:ibtti*aA

Raparafii cAfMlxUa «f«««rtl« »CHV*1« Uxt

TULUL XIII XCTîVt PlMANCtARț (r.ixl 72,01) Activ* bnehturt <«>d 7201 01)

•Wd IU

50 10 01

'jft 1B0?

in 03

70

107

«

71

107

42

71,01

107

42

71 01.01

42

42

71.01 ii.:

oa

71 01.03

0

71.01 30

0

71.02

0

O

71 Q201

0

71,03

0

72

7701

t>

oMCeTUUXWSTAWT*

Untoua «v» -nani-,- - tartan;tifc P«lMAHrA WWCPUAUI CONSTAU (A

«wn* î ttm


«P /#

--BOCETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI ARTICOLE țt ALINEATE, PE ANUL 3011


A.% EXaLA l|V I V


O E N u « I R t < IttOICATORKOB


EVEDERl ANUA

Coc «nditrtaf

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECT1UNEADE FUNCPONARE*$ECȚ1UNEA OE DEZVOLTARE}

SECpUNEA DE FUNCȚIONARE Icod 0T*80*«1*M) CHELRWEU CURENTE fccxf T0*20* JO+40*WH5tSF+55SE+ST»59J TTTLt/L / CHELTU/EU DE PERSONAL fCod T0.0fM0.O2H AH?

ChuHuinH *uli»tiuifr iti himi (tort 10.01 01 In 1P fli 1* *m 01 Mir


SjIih' dn linii


■«Sperai pci "bu corni HI, da munco

An» tporun    _

n»h nffikrrrtmtw'fl Fqiiii rin prun-, ■

Prnribilt

F«vtr*^r I M^ru-I    L..... i”

^ono afatnni pliwrli fcJ tire

hnre>nr.£afii pltHile imrr r«-sjuuw tan Atoiu inru:r " Nlnm ntiaiu dv liwJnnrnzîiia de aetHuB

AliX-ulli L?eniTu îrdirfctfflil.ll Iii i dnlskkiL du ,, i.-,

AlQLitffl tWHr.r tanjirUii Al)t Ttrptjfi -,..13Ih5Ij1 ul Dd' i

CnelWmli «alfiruil» iii rutunn tco<J 10 02 01 In 10 (12-00*10 DJ 101

TKffisfn un mnM ')

■ c dn -' ir .

I. Irufrar." «* i .....II r/hflpffîțjrii i

1 CM    i ■■ ■ I fvICHim r.'- ‘ r «F ■■: l ''U'INII.I ÎB

la 1 d» bl lul'M te '-t-utem T<juru an vacanta Aut d'iriiJwi i    ■■ ''«iu» i

Contribui N (c«f 10 U »• Ja lOQlIM)

COinnlim-1 > .TcrtMW sowhIm (IM lift Cblrtfitidll de ianjuTBri [te atftîi ai ' ::fT -ii.!i Cr? .Ir, n.,1 uri .tir fiK 3€ r.i MUIh

Jliînri J.II _’L illHL-Jl I> ' -k ! ,i:. sCcidnniB Ju II’UHL-* - tr.Ji-r mr.illf '    ■ ■ an b.ji t#-<- !■’■..•. ■ ■■ d( imQii ii    -;.«i..r

'-■■MiirilinD' j-ti'-t1'.. .yjnred-i u indftiTifitraJi*

10 01 05

a

1001 00

243

1001 U7

d

Jh1

10,01 Ofl

0

w.ni os

0

W01 10

0

iaci n

0

10G1 12

1

1001 13

1

1001,H

0

10 01 15

a

10.01 18

a

10 01 30

121

10.02

10G2.01

0

1/02 02

0

1Q.02 03

«

10,0204

0

10 02 05

0

10 0208

0

ttLOÎSO

o"

10 01

1«ft

io.o3.ai

000

1003.02

»

in 03 03

227

10,03,04

e

1003 05

0

10 03 tffi

37TITLUL II BUNURt 31 SERVICII (cod 20 Ut la 70 06+2009 ia 29.16+20 10 m 20 27+20,301

B-unun wi tarvirn [rat/iRiC’ j ZO (H ('0*2(1 ni JQ)

Furnituri riit

Matei Nu rwfitiucjru^Fw frica); ' in '■' n foils mnrm ,

Am =azut *j - tujhf Hnte*

•“«ts.i^mt m tubrifiivi*

P»im de sctiimo

Tntnnfiurl

Foua iwtoconurMstii rmllti tv, mturmii

ti pratian da Htrvr.. caracter lunclmnel A: “'ip" r *i spiv.'j ;iimiVi, '— ■iir'Mfr t f,jFii:rini-..irv

t!p[WTlii curanta

rthuhi (cori îfl US OHM W 021

* lift1 -dl

Htrtiia tjoraru «rrwm Hrin*    ilrtUllBle

Medic1 fcni»n1« »l rrtdtondlo utiițara [COiJ JO [M Ot lll 2004 U4)

MotfCW'înntei Maluiifll* «fHlltm ftBHEjfrl

DCJIT^M-Hi

Bumni nț maura QdiKlvkx de iruenie* icod 2O0?i Q1 ♦20,0*33*20 oi. 301

UrOttffr e si Mi nifiaiTNW*

' ..................... f * ;i.j

Ano ooiftcie nsn, nrțfll

t)upla»*it I vt iranirtarjlH (f.nc 20 ottii *211 0n 112}

10

2001

?t’Orot ui 02

:jdoi 03 20 cu 04 20 ort» 20 Ot ne 20.01,07 2O.O1.U0 20 01 .C9 20 0T 30

M.02

2003


__Hn A

2£074__

ftJB

0

B630

ja

_a_

263

265

467

0

_m_2_

«a

0


20 03 01 _ 0


20.0302    O

2004    _    0    _

20040’    D

- ' ■ ' ““ijl J

20 04 02 __

20.04.03_0__

20 0.1 04    0

20 06

20 06 0T    <

2Q.M 03    &

20 .05.30    3M

2Q.06    t«


Oaxilu’.. ni    jJtrta^.kl ’i.iimltfrtr

OrjiilMd li - HiJUMlJOiJ

Mjtenarir da Irttxvnțor

Cnrcatwa-tie î voimrc

Curți, uublkalll al inalmînln d'JCHinonțnrr.

C[N1bijH.»ilIa Bl 1'JfllOlil/jl

Prayalftt prultUloiliilu

Mj4r£ -uJi-sr;    J W;1j    ' '^bbb h    WfV"9    S W " F ! ■ FII ■■

PlDllKUn IHUriGlI

Munltua Uruituri bl .irmluneirt du nalujii «nllwdlut Hau puiiHu nmitili Sludh n| oarcoian

PMI ibuniiLi rinufitaraa pnlrimonlulul u urmi Ic ni nnlrmilalor

20,00 01

20 09 02_£ _J

20,09    J>_

20.10    n

20.11

20.1a    H

20,13_a _

■ 20 14 _    11_

20,15    0

2016__u

20.18    H


Ctintrlbuțll alp JUmirlJin nrllM (jubileu lotâh1 In iit»Nr.mnii unor JultAii țn miivicii tio muma mibUc lotul, Io bua unui convenții MU cori1rn«ti da jibocUh*

RanLiHltnra infinfllMiLlni ii (iroqiiiui luijnrtrtiH pnnliii niit&i li.iil |mi.hi r l<n:.ji|e

r    ■■    1 ■■ R-

Meteorologia

Finanbnna ChîIluiii|oi dm dumuunrl apalvr

Pruvwrhrun al combat urc a m undatil Lai «I inț)htH urilor

Cornlalnonr. ai ah■ uraturi rtteiontw ibipnimulurJlol {cult 3(1 7a 01 la 70.24 Oîr Cflnn^ii.inr- m nun cosiun u'uranfo HhOhrarfi-Nto* •■iu'ho Comimonn bi «Ha roțtun ateruma ernirwnLiii*ito< infama Stauiurnn riwjulufute fura

Cheltuieli Judiciarei! «Mtcajudiolar» darteaia din aclluni In lapraioninru imeranafor atuului, jxilllvll diajMiUrliur rugAfu Îkbolit utlou

AJm tlialluiNli (cod 20 10 01 m 30 3004*30 30 00*20 W D?*Jtf.10 Qfr*2D .10 J0l

Hdclartiu U putîlic'LJtt Protocol n rootțiw ii & u Pmn (th «;► tjjiw» mn-Timrj

Chlru

Presuri servicii peidlu Irnusni in «a .înmnftor

hqiujui F-rejfiirniițiuirFwiai.i conQurjlofmki imtinunei pia.nce

20 20    0

20.21    a

20.22    _o__

20.23    fi

20.24     g_

20 24 01    0

20 74 02_0_

2n24 03    o


2025


70,2T    0

20,30    lltS

20 30 01    463

20 3002    0

2ft 3003    4_

2*13004_ ’-i-i,

20 30 Ofe ”o 2C3OO7    0


tbJ'tlli a CTfcr îts.-r LlUMIji*-Ajly țti>1uir:« CU J3UHXI li 1

B001


*>EX,S ’l M Mt **


nrtut UI DOBÂNZI {cod 30,01 Ist 30,03}

DcUiiifj ntafntv ejrtan#- publice interne (c«t 30 O»

Otfwnn afurumit ilaax» puttc* nlsfr» dxwcîfl Duba-J- £TH!er=îfi 3wa^D> intere rțar^riss

Dobjinti afo*snlt tfarton-at publica extern [cod 30 02 01 la 30 02 01+ 30 02 08J

DULuu-ji ilL+e*Trfilt' dalmai suSteeo*"!

IhXkU‘_r.i fll cronic CTod^ercr eilsrne ountraclslr de l- tiiruidtli ii> rrrdRc GoțjdrtZJ ffhronUj tredflclflr nbirno umanul n»* tfvrtl uJHnprtmLUlb OLUiEfl—■ HtorenJ? rîainnpi puplc r ri'?,p# *oona

Aiit ciobanii {c«J looi.oi u JUO3orL

OoțlflJVj JÎOfWlie irriprumillurto, înlcmtll H-'nr p □uDaj ida ttaJnra-^ H afumne ■ d n i .1,. i

Otibsrtzj aîarwlF irnpfLmjj1i.ini 1 P'ii,-■'•.-■.    hl •'■■'■■

rJubafi/i La napo^tfi îi dctpOflJ.....H'i ■n H >l* ' un-, ■ '„ijwt--■ Ha* -

Dobânzi Io otuîakjrille er v......o

7TTU/L IV SUBVENȚII (cwJ 40.03+40X0*40.30)

Sutwonpi p-nntiu jcopoi i ren* țjtfor«n0tor de preț ți tarif

Suhvertțh pnnlru coinponwc» croitorilor rwprevifionatv ai? pronii Hor b

com&nslrbkll

Alia wulivorițB

r/riui V FONDURI DE REZERVA țcod 40.04}

Fond da razarva bugetare la diapajiha iiirtodTfrtiio* locale

au io 09' 2Q 30 3C<

30

30,01

,10.01 01 ;io m tur.

30 02 30 fj* 0t . 30 o: 02 M 02 03' 3QQÎJ05t

M03 30 03 01 j:- U„- ' < 30.03 03. 30 03 04, X 03 05

<0

40.03

40 20

40 X 50

50 04


20BT5


aosrs


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEl PUBLICE {cod 51,01}

5f SF


],A

W ' M VR    _


Ti ran nf eruri curente îcotl

51 01.01+51 01 03+51 01 14+51 01 15*51 01 24*51.01 35+51 01.31+51.01 32+51 01 JO+51 01 45+51 01.40)

51,01


Transferuri natm institui.i pniwc*

510101    0

51 01 03    g

51 01 14    "

_51_I31 ÎS    0


AfllWlfl dfc 'ABnJîalc

[ianafortirl d-ti bwxeult: eoiltdlihw luiîaioriE ueuLm flnatiIatEB centratnr na p pentru iH'oiatlb, i.-uplldkl

T.-ansfmuri dm bugetatt (ocale pnniru irariinirilu lUj aatahmta looalâ o&nLib iM+aoarinle cu Handicap

0

51 01 24_


Transtene. din bugetaie txira'iiilar locrue și Județene penm.. scofcEflfed unor ajutoare către unduite adminmlratr^ .tțmțpnBriiîn Blhiajn rtft enrema alfîcullîrtB

0

51 01.25_


Transferuri [mvirxl snntnijuțtetteffliQurfiri snci.iledesanfttS^e pemnj perwantUtt aflțase în îci ic ek.1i j pentru n??tRrF>n copil, iih-

Transferuri prrumd uonUibullilM do tândlato pnnlm țKrsMWinln boi*. în.ui e de haiIc; wtclal

51.01,31

51 01 32    °

51.01.39    °

51 Of 46

----

ST. CMS    0


Mfiutittlarea Itmiics a ULnzdirilor de loculi

Transfer, iri mp nuceicle conslliAor locare ș.i ,n;leien*-| pentru finanțarea uuiaținsr ae as-stanța medicp iociaie

R&i&fMttH dtti tiuțjBtow    pot iii tj iirr.i'i.'/.'i^^ u/îu flUwWur CJjr     sJ.'irtfJfi1

Transferuri dm flwget&ie focale pentru fitwt^rea LsfrterattK sgncote

franitonr' ■ Afr* ftUtfilMr tocaft» psiftfnj McfJiVarej uhAgefMfck    alt! iXrniratoiU? W

0

51,01,50__

55 SF    p

55.02    u    _

55 02.01    0


tormdft.-îiru

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

6. Transferuri curenta în atr^HMala (către orgiinlruill Intarnațlonala) (cod 59.02.01+55.02.04)

Conlntiull- HivotiZ^lll I3 'jryar'-'-HU JMenrflf.cnalpAiîu iiamkfur curfoptia îli luainăiaip

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {coti 57 02)


55.02.0J

57


Ajutoare sodalc (cod 57 92.Q1 la 57.H2.CMj

Abilitare sor,:aîb tli nuliuya!

AjutoBrn.a'ocal» in na Lire Ttebete da creaa

TIchei.ecHdoi; acordate oenCra chellulell &om?c


57.02

57.02.01 57 02.02 57 02 .OS 57.02 04


7/7XVL X AL 7£ CREL TUtEU (cod

59.01+59.02+59.11+59 12+59 15+59 17+59 22+59.25+59,30}

flufee

Ajutoare pentru daune provocata de cal arul tați le naturale

Asociații ai fundații

-s-    »    » *

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului nociorlcal

Despăgubiri cJvilp

Acțiuni cu caractei științific «I bOCk'll-GUlIUral

Sume aferente plății creanțelor «nl ar laie

Programe sl proiecta privind prevenirea sl combaterea discriminării OffiMflUM HAWWCMRE (cotfflO+BfJ


5£> 59 01 59.02

59.11

59.12 59.15 59,17 59.22 59.25 59.30

79


TtTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cad 80.03+80,08+80.30)împrumuturi penlru fnsbtutli st servicii publice sau actlvJUti finanțate integral din vanii uri proprii    00-03

Alte împrumuturi    80.30

77n.UL XVI RAMBURSARt DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite «târne ItodSt.QI 01+81.9LD2+B1 01.D5+81.CI1.MJ    81,01

Rambursai-. de credite externe tonlracLale Je ordonatorii de credite    81 Ol 0-

Ram t* jrean do credita externe din fondul de garantare    81.01.02


0    ^NtXA.M

o Hi'l M MK '

o"

0__

0_

o_

o_

0

o

o

o

o_

o_

o_

o_

o_

o_

o_

o_

0__

fl

o

o

o_

o_

o_

_U_

o
RamBur^an d» Tflflde if,F’*,-in    puâK* wi Iftata

lîffa-nrLi- 4- erfi Anr> ștab' *1 HuUc» «*±h"v

RambiircaH dftttodfl* infama (cod 8i02 0>*< I 03 0?«ft1 01CS)

«/rntuittjrp cmt -.’ikl'h» nitom« ,;*n‘a^:«la O ierpr-țn ce »« ofe'cfc cl«wrwi    «h«i

fiarnounai ub mnl ■ ■ anunțe Sat™ puț#™ nW'W ’k«w

DÎ1UL XVM PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDEN TI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

■_»- -»*-

Pîati «t«c1uKw «1 anH «rt-OMftiili »l r«cup«Tirt> m anul tivam


m flt os ui oi oe

91.02 «1 02 Dl 6’ 02 02 81 0205


94

as ut


0    r ĂniXvLa

|-Hb ]. il Nk

fi

0_

c


0

£

tl


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

111795


TITLUL VI TRANSFERURI DTTRE OMIT ATI ALf ADMINISTRAȚIEI PUBLICE țcnd Si OJJ Transferuri h< capii» (cwJ St 0J U*S1 02 22 U» 51 02 2()

51

5102


J".    ♦‘•nUUr a M*m    .


FnwîjJttfi/i I rfn /« fMrjnrwl tto rt.if mftr fx^lnA, Jbfnto pr/rtru toaptimji ryiRMltci y oc^OAftiowpfkx <to cotrntniC4L‘ în trgwip fa MnAfafa

rqm.Uiriin fJ* to fx^ruf ♦*' waf cdP* ftupotu»» îjo» p*nTni ftn in| ,#rcporapft# <ap/înf» In

ifr Mf tauvfaf rrt Uiif aure fiwpnffri’i toc*l» pdnffw    Afle# mmy ffc

Ifi sAtâlah*

Frânata* c*-j «firi viifPtfi/rtRr xtui#!* Wchil^ofiji'Sft/î/riW'p cJH?n    tocata jwibu

Anwrforea x#Mvar<rf?i mr>tficnto țp «eDipafniwifntar m eomimiCJf* fa itfpwilA fa sapurain Frwisionfa din vwhtjxiw prwvif a.* Wfaiswndui 5d*w>Mf.-M«d BugnfpH» toc*to jttttirru fmjnrv.Tjfi i>pcfjjfr,tar    oi ■ t'iornîv

a

5102-22___

a

sr Q2JL1_

5102 24    °

5102-25__L__ 5107 28/1 snsfcrv/v crtrt £?ugctefe tocate neninu teiarifareu cmfli?iejWor cte cațptfa/ afin domeniu.' sanăfctyl

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.0ti

Q

5f.02.2ft_

O__

55    2475


*NEXs LA H> |    u,


A. TrimafertiH oitarrm    (cod Î5.-01 03*55.01.06 la

65,01 10+56.01 12+55.0 L13+55.01 15+5501 IH+55.C 1.21 la 65.01.25+55.01 27+55 U1 26+56.01.42 l

Programe cri finim ara camVuTUSiiiiP

Programe î-'HAftE ți mt» progrpmș r? fir-înlara neramtwraBt;* 3 Programe 1ȘPA Proijr3r"-B SAPAHD

ir ve^nili ale agențilur economic: cu ranllai ae. stai

Prng’Bjrre Ue țlHJvWurp

F'jrxi Roman <jn Damuri, iru Sociaa

Alia țraiiiteturr cor&nie iman tu

^tiftlru.ri nee^lgltiiin ISPA

fraflilorun dbi buțjeLul Juqai câine H&ocialii1<e de dezvDJtetl intBfcqmurntară ?r=1vi£fEnirr parnru acflffarea qn^nțrjir» r»$tanteate cenrratetar cJw rermotove

nr/uf VW/ Proiecte cu finantore dfa Fonduri externe neramâttfsaâ/fe fFE/y

postaderarv fcQd S6.G1 la ȘG.QS+cod 5$.07+5G,Q$+56,f î+$6. f<5+5€, 77+56. fSJ

Programe din Fondul European de Dezvoltai» Reyianalâ (F£DR i inanțaren naționala **)

Finanțarea i Jnlunli Europene "!■

Cheltu'^u neaijțjibitt? "1

PTOgrame du î Fondul Social European (FSE] rina-iți rennațională **}

Finanțarea Uniunii Europene "i Cheltuieli neeligibile “)

programe dm F >n;rui ie fxiezuine țrC;

Finanțitfoa noțlonalâ "1 ! inantarea Uniunii Europflîw **) i Cheltuieli <țaaiigibi|e ’*)

55.01

2473

55.01 03

6

55 01 0B

0

55 01 W

0

55.01 I1'

0

55.01 12

2475

55 ni 15

a

55.01 15

a

55 01 13

0

55 01 25

a

65.01 42 ~

a

65 01 54

0

0

58

11692

55.01

11992

50 01 01

4722

58.01 02

7252

=iiT.U 1 03

ra

56.02

0

5602 01.

0

5fi 02 02

0

5&:O2 03

0

5ti03

0

5S.O3 01

0

56.03 02

0

5b U3 03

0


Pttgnmc din F muliri Entupeart Agricol de De/wFLn« Ruuibi (FEADRJ Finen tarea rmtlorwH* "j frrmnțurM Utiitxtit EunjiMin» ”i CTfci-nHui«jlh riealigittiie '*)

Programa den Foixhil fiu«n»»n ptftUU Pescuit (FEPl AranțMA nafionaiA “f Firuiwu Uniunii Europene **)

Cheltuieli r»HjlițptitJe ")

progrema Instrumentul da Asistenta oeniru Preadmom [IPA> RfWft&rftO naî.'r.ntUA ** |

PtronLarcj Un>m»n    ■' ")

Qietiuțeli nce Itgtfjițo "t

Programe kitttumenhil European da vecmllate fi Pattunenei (EW’I i Rnantreg rwiwvtU *' i Firflnlatfid Umvnh turneepm MJ Cheltuită rtMiigeila ”} '

Ata pro-Z'-tute «Mnuiuiare    -r txmniutai 200?-20 t j

FmnnMn?'}    ’)

Finanțarea do ut Uoamad EurpțiaaTui *i

Ctellu«b neet^Aito *)    _

Alia lauuurti sl vnUumertie poeia^Die Ftfiaritarra nattc^aiu *|

Frantaw atienM wan-.burubia *}

OeJIumti neekj'hit *)

Macwwiiul hnancee SEE

fiu^rwus naționali *|

Fknanarffî» e*4»rne netainburtatMa "1 Ctietluwi. iwtrilpNie *)

PrațFwfw> Ncnegofl pmuru Cranant Ecurwnica >i Dervrttare Duratul Finamenra natacaia *) f inatnive* «uieroa • ^remp^ubo *]

Oietluiol* rawNgtbJo ’)

CHflHfreu I>£ CJtpfTAL feotf7l+72*r$i

mtUL MU ACTIVE KEFtfcANClAtte lc«f M 0T l»Tl «}


•anx o;_ fl

Ml Oi 03    a

pc pa    o

ao o& oi    o

sa 05 w    o

M .05 03    O

se or    o

56 OF ț> 1    O

mow    n

5607 03    p

Mflti    O

560801    n

î*8 08.02    O

săonro    o

58 t»    o

58,150!    Q

m i ft aj    o

Mibci    a

56 ’fi _o_

56 18 0 <2    O

sa 1802    g

6

3fl »    O

se i r oi    o

se i f tti    a

561703    O

se w ,    o

56 1811T    8

seism    a

5618 03    O

70    67323

71    £47t

AclNo IIXA {cod 71 01 01 la 71 01 03+71.01.30}

Cori5ll:iG1ti

Mnșup tichlp»mânt« :'rl IH||lea(!O Oe IfariSpcU Wlooiimr, ap3f«lira d i otic j și ana activ© corporale Arie BOlVfl futR

Stocuri |ccd 71.D2 01|

z-grfl) cta &ial tyl r.'+ — oblii rîir-

RUDurnlll (Ulpltalc jlț’foîifn OClIvelw fixe

TTTLUL XHl ACTIVE FiNANClARE fcod 72.01)

Active financiaro {cod 72 01.01,1

i^anjciponf a capitalul sooru ar socieraflinx comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE


71 01

71 01 01 71 01 02 r‘1 01 03 '1 01 30

71.02 /1 02 . ii

71.03


72

72,01

72.01.01


75


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Finii cleciuflte iu »rtlI urocodunîl al lociimiate In nnul curent


84

85.01


6420 501 O

610

0

0


00900

90900

3O900

0


. WEVAlA ] g< L,M NK    ‘ [»■


PRiMAHlA MUNrCIRULUl CONSTANTA


AKIXAXA lEICI U NR ' S-


ANEXA ? BIS


HJWTUI CONSTANTA LinrifUmi iimiMHBWt ■ tankirii

tflMtlMgMt __    _

FnfmLilnf îVDl

BUGETUL

PE îl FLORI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. ANUL JOII CAP 74,02

HHJW

DE^UMlftU INCIC A1OHHOR

C<xl

intticajnf

PHE VEOF.Rl ANUALE

Tor ai

din cur» emdli* bu9#t»r» deal muții «țlPQHtU nlrttfK

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA 0t F U NC ȚtO NARE-SECȚIUNEA OF DEZVOLTARE)

7OW)2

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (c erf 01 *8O+S1+W>

70272

11

CHEL TtJtEU CURENTE (C<m/ tfr*X>*JfrW&*S<HSfSF4$MF+I7*5!y

01

70272

0

—li! —

TITLUL t CHEL WlELt DE PERSONAL /cod fO 0 f * f <JP 02 • J 0.0JJ

ffl

0

0

CMHuUn uUH4i4 kn bv<l (Cod 10.O1.ft, 1» IO Ot 16 • If71)1 Adj

1U 01

0

0

Sa-im c® hai*

Hi 01.01

0

&SOBJ: ^Tînistr^jr. 'ie Tiun=.s

ro 01.05

0

--

AJtP’KK5LU

:a di i)f-

0

Cb- 1mettirț

_WW

ii

--_    —«-

Fîjnc l?h i/ț^ui

hf

10.C1.D6 10'01 09

0

u

Ftinfl -pvpffu MSOmOQBSSpj»t etifOLll


.laoido,. 1 o. foii


o ==


tnonnwjito iXatm* crot ch^îohfip din rfnni htdâmrt'jni O <*Jla-j»a lrxi?HMpL?.5r n» dlpriU.Mț


I- ■. .x: ..1- :. I Itiiihiiicnl'.il hi '.Iu lid locul i» ”■.. cJ Mocstlt pjrilru tounnu    ~    ~ ~'

M(frdrvomrlMl»l|lh» In h.hi-

OiertUrtU MlJirUJa iR n*t Uf O [cod 1ft ftz 01 la 10 G2 WHft 02 3^


10.01 12 WJMl 10j0141< iubi 19 1CLQ110 10 0130


0

0

II

■e K.

D

o


T rc hainiți Ittasa'}    ........ ..

Ni.....o de hfana

Unlîwmfl si echmamdoi «tfgutof țț

'■vcuith. ue <er.'H;-j kflM/. ■-■    , irtar ai ((imiiia aq

l r iMinpxL :l li >■ «b ia lotu a» mint*i a Trdwns Cracării»

A 11 j! rtf I Ulz^SK L'l 1,1U! B

({«4 10.03.Bt la 1ft.03.fl4)

CcjnHKiJll •>■. i i^nirrr nOi irihj lIh Jjil : I.'I < I iunijndu aoFFk^f

CrmitHhJM ba ,1-,|..;|JJHI■ HjqtilBde


0

r 002.01

0

1002 02

n

T 0.02.03

£-

W.02M

o

10 02 09

p

10 0200

ft

10 02 30

n

10. UJ


L\|.’Lh'L:M|U țlf .i-|[Jiruil' |N'„U>..    tu ■.'■■    -■

Priîia rt» flim/iwi»» [rifetofte «npțafcr pmitt #xm|a|i Optimali PWIUj ftftmti P mdwrint^*


1003 o t jSoauffi T0.COM 10.03.04 ’ip.#3.06 10.03,06


0

«

«.


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.18+20.18 la 2Q.2T+20.30)


Hunuriimiwcr    ’-i m .-t n« p^aiMn 30)

f 4TTUÎLP' CU StftAF

;h^■::-..lOJabdfiki


20

20,01

Mei ai

20 (K 02


70277

70230

0


\NLX \ LA 1ICLN1 "J|i

IncaOi'. (luminai sl runa nrtXWeB

20.01.03

0.

Apa, canal s: țÂitaliH^

,    "r / '. ■    ■ ■ =-■' ■' ■■ ■

20H1.0J

7Q25U

Cerinaănfl si lubnflartij

20.01.05

0 _

Aese tfesch-mb

20.0 1.06

0

Rapt pud

20.01.07

0

Posta teleâbrntinirafi radSj |v Internet

20 0 1 oe

o

Materiale S i precar de servicii qu caracter 'unfltldnâl

20.01.09

0

20.01.30

20.02 20.03


Reparații curente

Hrana {cod 20.03.01+20,03.02)


Hrana penlm nameni Hrana pumni animale


Metliumentv *1 materiale sanitare {cod 20 04-01 la 20-04-04}

Medicamente


MataneR sanitare


20.03.01

20.03.02

20.04

20 04 01 20 04.02


Reactiv-

20 04 03

0

DezinreCtard?

20 04 04

|j«    'a.—-—■

0

Bunuri de natura nbledtlcr do inventar jc&d 20^35.01*20 n&OS+M-OS-afl}

20.03

0

uniforme 3: ecrupamem

20-05.01

0

I.Crl|Cnâ si âbdMfaflI dd put

20.05 03

.?..

AlLfi obier-i- de mvontei

20.05.30

0

Clcplșsari. datasBn, rrannforari {cod 20.00,01+20,06.02}

20 06

0

20.06.01


Deplasan In străinătate

Materiale de laborator


CercelaiG-de/votlu/o

C .u 1 i p,j bl i cas i i sr i r-atminie documenlare


Con somnia «i    pertu a


20 06 02

20.09

20.10

Jtt.11

ZO.12


0

o

o

0


fl

oPregătite profesionala

Proleclia muncii    _

Muniție.! urnii uri si armament de natura activelor Hxe pentru armata Studii Bi cbicetan

Pian pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animatelor

ANEXA LA HCLM.NR.^C Ă-bf/


20.13    o

20.14    0'

20.15    _ ff

20.1B    0

20.10    0


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de aeodetu

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltatl publice locale

20 20

fl

Meteorologie

20.21

*

Finanțarea acțiunilor -Jin domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea ei combutorea inundațiilor si ingherurilnr

20.23

tl

Comisioane si alte costuri aferente Imprumuturlloi (cod 20 24,01 inîo 24.03}

20.24

0

a

Comisioane si altB costun aferente lîriprumutun'or externe

20.24.01

0

Comisioane si alto costun aferente imprumuiurtax interne

20.24.02 o<S <?yi rS*a

0

n

□ iriniiis    iacului ufi uirn

Ciiuituicii JudiciqJ» sl extrajudiciara derivata din acțiuni în nopr«frnlaro.i tntanulor «țelului. potrivit

dispozițiilor legala

20.25

Tiqhole cadpu

20.27

Alto cheltuieli (Cod 2Q.30.01 la 2&.3D.D4+2Q.30.M*2G.30 07+20.30 09+20.30 30>

20.30

22

0

PTaclama si puhqnilaîe

20 30 01

0

Protocol sl roprezontive

20 30 02

0

Prime de asigurare nan-viata

Chim

20.30.03

20 30 04

U

n

Prestări seru-ic-il pentru Larismiterra Srapbjrilw

20 30.00

H. -

0

Fondul Presedinlelui/Fondm conducatouriijj insinuiiei publice

20 30.07

tl

llxecotânsa srllte u creanțelor Lrjgulaiu

20. JU 09

0

Alte cheltuieli fiu bunuri ei E*rvrcii

20 30.30

22

TITLUL III DOBANZt (cod 30>01 la 30,03)    30    0    0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01    0    0

iJuoarLîi aFtsarjie datoriei publice interne directe    ■ 30.01.01    P


DobAvI aferenta crednelor merne n^ntsle

—-—    lt d;i" ■ i .!<■■■ - :■■ ■„■■ ■ >-■.■ |- —■JiȘ ^iibii    ■ *it-r — - — *----L—- - -r1    -p.'»." »,■ s    i—i "»1    *    ■    ■    ■ ■ ti"g-i—i    - j —    .......—-    —i

ftobanzi AforonlQ datOfiei puljUce externe (cod JO.DZ.-Q1 13 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferenta datoriei publice externe directe    ____

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

I -........ -    —    "■    num _    t—a ■    »■■ ■■

Dobânzi aferente crcdltolor externe garantate si/sau direct subimprumulafe Dobonz: irterenle datoriei publice externei Iacale

Atta dobânzi (cod 30-D3.Q1 la3D.O3.0Ș)    _

' Dufrarb aferente irnțxumuturlar din fond dl de tezaur___

Dobânda datorata trezorerie- statului ____________

Dobânzi atorunte împrumuturilor temporare din trezoreria statului iXMianxi ia qapCjtiffl a disponibil 1LHJ păstra Ld i!l cdrllLP WâZOtaFțe S lillului

Ddbanzl la opestlunlle de Eeaging

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+4030}

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarrf

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevtzionato alo preturilor la combustibili

_Alto subvenții___

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

Fund de ibzervB bugetara ta dispoziția autorităților kieatfl

TJTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri cuiente [cod

61 01 .Ol+S1L01,03+51.0-1.14+&1.01 1S+S1 oi 34+51.01 20+51.01.31 + 51.01 32+51 01.39+51 Ol 4&+5101^9}

TF^Hfterjn-icBfre Irxstilutii pifbiioe

Acțiuni oe sanatale

^NEX

,30.01.02 '30.02    (t

30.02.01    q' _


30.02.02    _bj_

30.02.03    Q

30.02.05    o:

30.03    0    0

30.03.01    U

30.03.Q2_    6


30.0X03    0


■ 30.03. D4    0_____

30.03.05    0


40    0    0

40.Q3    fi


40.20    0

40.30    n    0

00    y    o

50.04    0


51 SF    0    0

.    -.■Tp—

51.01    0    0

510101    0

51.01.03    U


ANEXA LA Jacu:

Transferuri rim bufetele consilii tot Județeni} pentru fmantarea centrelor de zl pentru protecua copilului

51.01.14

u

Transferuri Cin bugetele tocate pentru insitlulipe de asiâtenlș sociala pentru persoanele cu bancncftp

51.01 .15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale ți județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile «Tministraflv-

teritoriale Tn situații de extremă dificultate

51.01.24

0

franifoiurl privind contribuția de asigurări sociale do sănătate pentru persoanele aflate în concede pcnvu

creșterea copilului

5101.26

01

Trarafenjn privmd contribuțme de sănătate pentn/ persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a ctâdnlor de locuit

51.01.32

0

Transferuri dm bugetele consiliilor locaie și Județene penbu finanțarea unităților dc asistentă inedtco-sociato

51.01.39

0

Transferuri din bugetele tocaio pentru linanțaraa chettuioitlor curente din domeniu) sănătății

51.01.46

0

Transferuri dtn bugetele /ocara pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

°i_

transferuri către bugetele locaie pentru (achitarea ob)n;a(Mor restante ale centralelor de tarmoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

0

B. Transferuri curonto in străinătate |către organizații internaționale) (cod S5.02.0t +55,02.04)

55.02

0

n

Contribuții și cotizații ia organisme internaționale

55,0201

D

Alte transferuri cu'enie in străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

Ajutoare socialo (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

Ajutoare socsafe in numerar

57.02.01

0

Ajutoarei scoate tn natura

57.0202

A

Ticfiete de crosa

5702.03

0

Ticdete cadou acordate pentru chelluieh socialo

57.02.04

n

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

$9.01+59.02+59.11+59.12+59 15+59,17+59.22+59.25+59.30)

59

al =

0


ANEXA, LA HCLM Nk.^-'l^

81    0 0

81 01    i

_jbîxh.oî    o

____81.01,02_ 6

81.01.05    D

81.01.06    0

81.02    0 0

81D2.01    0

81.02.02    0

31.02.05    0.


Ajutoare pentru daune provocate do calamitățile natural»

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții ta salarizarea porsonalului noclcncal

59.15

0

Despăgubiri civile

59.1 Z

0

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural

59-22

0.

Sume aforente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programa sl prolacte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

o-

OPERA T/UNI FINANCIARE (cod 80*81)

79

01 0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80.08*80.30)

80

0 0

împrumuturi pentru institutil si servicii publice sau activltati finanțate Integral din venituri proprii

80.03

0'

Alte împrumuturi

80.30

D

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de cwdito externe contractate de ordonatori, de credite Rambursări de credite externe din fondul oe garantare Rambursări ife credite aferente datoriei publice externe tocate Dderențe do curs aferente datoriei pubitco exteme

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02*81,02.05} Rambursări ne credite interne garantare Diferențe de curs aferente datoriei pubrice Interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne fecale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuat» in anii precedent! sl recuperate In anul curent    85.01SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+58+70+84)

TITLUL VF TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIWSTflATIEI PUBLICE {cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51 02 12+51.02.22 la 51.02.28)

|    i prenbu hnorțareainv^-'''; i,rr •=: r iale"

Tfa/țsfarvn tfe la bugetul de stat către bugetele- tocate pentru finanțarea aparaturii fned/cato șt pc/5^amanfefof tfe comunicațiifp u/gență Iri sănătate

Transferuri Je la bugetul de slut către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale Tn sănătate _ _'    '_’_

Transferuri de la bugetul oe stai către bugetele tocate pentru finanțarea altor investita în sănătate Transferuri din venitunte proprii afe Ministerului Sănătății către bugetele focala pentru finanțarea aparaturii modicals și echipamentele/ do comunicații in urgență in sănătafo

Transtcrun din veniturile nroprii afe Ministerului Sănătății către bugetele tocata pentru finanțarea reppraliîior capitala Tn sănătate

Transferuri din veniturile propni ale Ministerului Sănătății către bugetele tocate pent/u finanțarea altor investiții in sănătate    5 7.02.27


ANtX^LA «q MNk.4-^ a/jq

330

0

51

0

0

51.02

0

0

S 1.132 12

D.

51.02.22

0;

51.02.23

oj

51 02 24    0


51.02.25


51.02.26


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02 26    C

TFTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod SS-011

55

0:    n

A. Transferuri in tornn    (cod 55.01.03+55.01 Ofl la 55.01 10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21

la 55 01.25+55.01 J7+55.01 JB+55.01.42)

55.01

D    0

Programe caj finanțare ramîxjrsatHla

.55.01.03

■'■ro.-.-.zm f PHARE ți    pr&ramecu ■'n.in/pre nerombursatifâ

55.01. OS

Programe ISPA

55.01.09

Programe șafard

55.01 10

invHFîîliiț ale aijgtnțifpf economici cu capital de stal

55.01 12

Programe do daîvoiturt-

55.01 13

Fonc Roman de □eivuIlarL' Sociala


Me transferuri curente rriarrm Pnallulfl-nwlginne ISRA


55.01 15 55.01.18


Tranatofun din bugetul loca, către AMCtațnle dedezvritere internam unitara

VensfemA lUerrky r^fîJfn™ £?    JlMfe/rfu ab Ctnfl-aJe.'or Lte Șr/noScare


55 01-28 55 01-42


55 01.54


-H6LM NR


Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) posta derare (cod 66.01 la 56J)5+cad 56.0? +55,08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe dJn Fnndu European de


Finanțarea național '*)

Fi nor-tarea Uniunii Europene ") Cheltuieli neelrgibile *‘)

Programe din Fond ui Social European i'FSF) Firanțaraa națională '*)


iernată <FEDR)


50

56.01


Finanțarea Uniunii Europene ChșLIuieh neaJiQBbS^j1.


56.01.01 56.01 02 56.01 03

$6.03 5602.01 56.02 02 5602-03

56.03


A

ti

O

o

T-n.-rr

O


o

0y

o

o


56,03 01

56.03.02

66.03.03

50.04

—-- — -


Programe d i, Fondul de Coeziune iFO Finanțarea neționafcâ “j Finanțarea Uniunii Europene "j Ghellulel neeilgibile **j

Programe din FGndul Europoan Agncol do Dozvolțara Ruraia

rmuniaree naționala )

Finanțarea UnfLfnti Europene '*)

Cheltuieli neaiicjbiiG *■)

56,04 i.' 1

56JM02

56 04 03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanl arna națională **)

56.05

56C5.O1

Finanțarea Uniunii Europe no ")

5G.G5 02

Cheltuieli neeiigioiie "J

56.05.03

Programe Ifrshumenlul <Je Astatertță perrtru Preade/are UPA)

66 07

Finanțarea națională ’*)

56.07 01

Finanțarea U-iiunii Europene "|

50,07.02

Cheltuieli Tfeeilglbilfl

56.07.03


H'ograrre InstRimRnlul EurtJfJftan do Vecinătate și Partennnal (ENP1)

56:08

Finanțarea națională "j

5fl.OB.6l

Finnnîaraa Uniunii Europene **j

56.Ofi.D2

Cheiiuleîi nealfgitjlte

56.OS 03

Aiih uiiKjirini" ^n mu litote finanlate in csrioada 2007-2013

66 15

Finanțarea nsailcrnola *1

56 15.01

Finnr,tarea de In Uniunea Europeana *}

56.15.U2

Cheftutell neslsgibile ’j

56.1b.03

Alte facilitau ei instrumente oosiaderare

5B.16

Fi ița rrîii rci S raționala x)

Hî.lfi.Qi

Finanțarea externa berămborsablla *)

56.15.02

ChfilhJKili ne&JnjLbrte ■)

50.16.03

Ntacsrfc&mj) financiar 3EE

55.17

Finanțarea naționala *j

56 17 01

Finanțarea externa iterarftburss&lia *)

56.17.02

Chattulal eseiiy.ljilf ’}

56.1/03

----» iți -r— -    ■ ' ■ 1 -■« i iSTV Y*FJ—

GR

Finanțarea naticnaia »'j

,Ttl I M

5fi.1B.0l

Fniaritatfea externa ns rambursa di: a ' ■

66 iSSE

Cheli ulei i neeiigrbi le "j

55 ÎB.JJ

CHEL TUIELI CE CAPfTA L frod Ff *72*7i;

70

TITLUL XII ACTIVE NEAfJANClARE jt<Ml 71.01 la 71 0^

71

Active Ijmu feud 71.01.01 ta 71.01.03+71.01.30}

71 01

Construcții

71 01,01

M&șki . Bciiipernente ai inJJXMM cta iranțpKl

71.0\!jZ

Mobil:t*, aparahirfl hiroiicâ și alte serve corporala

7t 01.03

Alte acwe fote

71.(11.30

71 02

71 02-01 71.07

Ramivu da fitalțiLte "'otill-jarEî

Ropamțil capitale aferente actfvdor fixe


TITLUL XIII ACTEVE FINANCIARE (cod72.ti 1 ■ Aci Ive f in q qclurp (cod 72.01 Of |i

72

72.01TfTLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL CURENT

..    .......... 84

Plăti efectuate in anii preeedonti si recuporato in anul curant    85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VTJr^

Ci A-TE AMAIIUE i? Â SH ItFT ',W

■ CTLA i-.l- \CJJI

JUDEȚUL CONSTANTA

UfiHatBh mijiți Ir wtralkv U-'ItopaIîî ' PRiMA RIA M UN IC I PI ULU! CONS T AN TA I ntUtUțlEt pLiNlcâ._

Formular 11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.B1.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIQNARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

105060

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+30+81+84)

102185

CHELTUIELI CURENTE (cod ffl+20+30+4O+5G+5l5F+555F+57+5fy

01

102165

T/TLUt / CHELK7/EU DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10-63)

w

0

Chel Iu leii sal ana le in bani {cod 10.01 01 la 10,01.16 +10.01.30)

10.01

0

Săteni de lia?A

10.DI 01

0

Sporuri pe.nlru oaftdUBde munca

10.01 05

0

Alte sporuri

10.0 1 06

0

Ore supimemare

10.01.07

0

Fond de premiu

10.01.08

0

^nroa de vacante

io.oi.oe

0

anexa LA HCLMNR,

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10,01 10

0

Fond aferent nteln cu nra

10.01.11

Q

Indcnui»za1:i ptabtc unor persoane din afara unitetll

10.01.12

0

irxtown.-ziii i du delegare

10.01 13

0

Incfemnczalii -te detașare

10.01 14

0

Alocaiii pentru tranaporlul la si dt 'a toni Pe munca

10.01 15

0

Atecatir peninj locuințe

10.01 16

6

-V »1 ^ ,. ■ r.„ | i ,.. i'^ j '■ ! . . r .;-*a-»J—■ .. - i --“---- J_... ..... — --1    ~    -

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate Irt nai un a Jcod 10.02.01 la 10.-02.06+10.02.30)

10.02

0

Ttetete de masa')

10,02.01

0

Norma do liranH

10.02,02

0

Uniforme si echipament obljsatofiu

10.02.03

0

Locuința ce serviciu totosite de șatena! si famriia sa

10 02 04

0

Transportul te si de te lotul de munca

10 0205

0

Tinete de vacania

1002.06

0

Alte drepturi saiaitato tn natura

10.02.30

0

Contribuții icDd 10.03.01 te 10.03 06)

10.03

0

Contribuții de s^igurari saciate de siat

IO 03 01

0

CtuilnDulii dti asigur an de auma:

10.03.02

0

Contribui il cte asigurau soctato de sanaiate

10.03.03

0

Contribuții de asigurau pentru eccic-eme ce munca si bo-i protosiortate

10.03.04

0

Prime de asigurară do viuțâ utâiile Pe angajator pentru angajați

10.03.05

0

Conlrlbulii oenlnj oonoedii si Indemnizații

10 03.06

0

TfTLt/L II BUNURI $1 SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 ta 20.10+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

-—mr-.

Bunuri si servicii (cod 20,01.01 Ia 20.01.06+20.01.30)

2001

0

Fumituu do birou

20.01 01

0

Materiala pentru curatente

20.01.02

ANEX \ LA jjCLM N'R j' iW 4>|.'

FijeaLnl. Fumlnal al fada mnirics

20.01 03 ’

-»■..... 1

Arh . canal s Salubritate

20,01 04

0

Carii; iranv al lubiifiânti

20.01 05

0

Piesa ne schimb

20.01 06

0

Transport

20 01 07

0

Posta. 'DiaconiurUcaiii. radio, b, ntomoi

20.01 00

0

Matnrrite si prusia/ de sorvidr cu caracter fufifiUfimal

20.01.09

0

Afte bunuri si servicii oenlnr întreținere si tundioriarg

20.01 30

G

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrang pentru Qamnri

20.03.01

0

Hreng pentru gnimale

20.03.02

0

Medicamente el materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

MotNcarnerHn

20 04.01

0

Materiale sanitare

20 04 02

0

.......|_ 11-"ăiMII-wir 1 - - ar' —’

Reactivi

20 04.03

0

Deamfectanll

20 04 04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar Icod 20.05.01+20.03.03+20.05,30)

20 05

0

Uniforme si echiugmenl

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii do pai

20 05 03

0

Alto opusele de Invarlar

20.05.30

u

Dtplwart delăsări, transferări (cori 20.00. D 1+20.25.02)

20.00

0

Deplasau interne, dtitațfln irausIurAn

20.06.01

0

Depiasan îrt srrâm^ste

20.06.02

0

Maturiale de laborator

20.09

0

Cercetai o-dezvoltare

20,10

0

Certi, publicații sl inaterlaJ» documentare

20.11

0

ConsuttaOta ai expertiza

20.12

0

Pregătire! profesionala

Proiecția muncii

Muniție, furnituri ai armament de natura activelor fixe pentru armato Studii al cercetări

Piall pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.13

20.14

20.15

20.16 20,10


Conlribuțil alo adminiatretim publice locale ta realizarea unor luurăn servicii da interes public lotak in baza unor convenții sau contracta de asociere

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru auforiLatl publice locale

Meteorologie


Finanțarea acțiunilor din domeniu, apelor

Prevenirea s| combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si atto costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la £0.24.03)

Comlaloarw si afle caalun Geranta ImpiurnuLuriiur externa


Comisioane a; îifie coaiun aferente împrumuturilor mleme

Stabilirea riscului rle tare    __________

CtwHutolI judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legato

Tichete cadou


20,13

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24 20.24 01 20.24 02 20.24 03


Alte Cheltuieli {cod 20.30 01 la £0.30 CM *20.30.06+20.30.07+20.30.09*20.30,30) Reclarn u fel publicltetu Protocol si Teprezeniane P'r ine de asigurare pon-yiata OÎW

Prealeri servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul PiHsecrirleluk'Fondul conducatenihj] IfUitttutiei DuWlae

Executarea l-iIu a croantobv buget® e

Alta ohrrihiteil cu bunuri sj aarvtait

n TLUL IU DOBA NZl (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferenta datonei publice interne icod 30.01.01 *30.01 02)

Dobânzi aferente rtsrore- nnblice interne directe


20.25

20.27

20.30

20 30 01 20.30.02 20.30 03 20,30.04 20.30.06


20.30.07

2O.3O.Gft

20.30.30'


30

30.01

30.01.01


0

!■


30.03.05

T7RUL/VSU8VEN7W (cod 40.03+40.20+40.3^

40

70&ZS

Subvenții pontru acoperirea diferențelor de preț ți tarif

40.03

36174

Subvenții pentru compensarea creșterilor noprevlzionate alo preturilor la combustibili

40.20

15+43

Alto subvenții

40.30

1036 T

T7TC.UL V FOND LtfW DE REZERVA (cod 50.04J

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TfTLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cad 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01,01+51.01.01+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.2&+51.01.31+51.01.32+51. Bl. 39+5 1.0 1.46+51.01 49)

51,01

0

Transfer uri tatei Inslițuțli publice

51 01.01

0

----S3

Aidtum de eanalata    51.0103

ranaterun cfir. bugetefe coneiiiifer județene yentiți finanțarea oenlrelor da 21 penlru protecția copsului


Transferuri cin twgetete fecale ptinlru uishluhile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicao Transferuri cin bugetele ransiiitor tocate ți Județene penlru acordarea unor ajuloere csira 1111 ii'/i; administratlv-Inritrxlalfl in situații de exlremă dificultate

Transferuri privind canrntxjția de asigurări socfete ce -iânăfate pentru persoanele aflate ir concediu pentru creșterea oopduiul


Traneferui ■ privind cantrîbUțliĂB de sănătate

Reatiilrtarca termica a dâdirilor de locuit


iare de a|utiy social


Transferuri din twțgefete consiliilor locale ș: ,udețene pentru finanțarea LiiHlflțSor de asistența rnedrco-aociaiu

Transferuri din bugotota tocata perif/u i’irHCfarca dwitata/tfur curei We rtai ctomervui «ânâfd/il

Transfer ir; i d.m Ougetate tocate jctorafru finu/ifw&acarns/aitorayrj'coto


ANEXA LA


51 01 14

51 01 15

51 01 24

51 01 2fi


51.01.31

. - .. —_ ■

51 01 32

„rvs.n.y-* ■•■ ■ rt-.r

51 0 I 39


5? 01 46 51.01 40


Transferuri' catfd bugotota tocata purifm foeirrtanrj obi^aftAtoi' urs/antc sta cdrîfretaftM do ftenrortcare

T/TIUL WMUE r/MtfSFSfl(NW (cod 55.02)

A Transferuri inîomc (cad 55.01.54)

Transferuri pentru ac-bn;nââ obligai iilor restante calic furnizorii de energie termica ai ale centratelor rie fertnuficara

B. Transferuri curente te strâtnftlate (către organizații internaționale) (cod 55,02.01+55.02,04)

Ccrrtrihu(ii șicojișațil la organisme iitlernațianato Afle transferuri curante iu steftinâtaÎB

TITLUL tX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Afumata sociale in numerar Apiîoare socialo te natura

Tirfieti- de crasa

1Iubețe cadou sonntfțre pentru cheltuieli sociale

51 01 50

55 SF 55.01


55.01,54

55.02

55.02.01 55 02 04

57


57,02

57 02.01 57 02.02 57 02 03 57.02 04


0

31207

31201

31207

0

D

0

-3

D

D

0

O

D


T7TL UL X AL TE CHEL TUIEU fcod

59. 01 +59.Q2+59 11 +59,12+59.15+5 9.17+59.22+59.25+59.30} Bun*

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații sl lundalil    _ _

Susținerea cultelor

Contribuții ta «e Despăgubiri civile

porsenatulur necloricât


Acțiuni cu carartor sttinllflc si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariata

ANEXA LA

Ht L5IR.

5

5    0

59,02


59.11

59.12 59.15 59.17


59.22 59 25 59 30


9

0

O

0

o

o


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30}

ao

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actlvitati fi na rilațe Integral din venituri proprii

89.03

0

Alle împrumuturi

89,30

°

77TLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02}

81

0

Rambursări de credIte externe (cod 61 -01.01+81.01,02+81.01.05+81,01.08)

81.01

0

Rambursări di? erudite e* Ierna contractate de nrdanptpm de credde

81,01,01

Q

R.-.mlKirsar, de credite externe cHn tentfutde garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe Încete

81.01.05

0

DrfuttHițiJ du curs aferente datoriei pulii'Câ externa

81.01.06

0

Rambursări de credite interne {cod 81,02,01+81.02.02+81.02.05)

81,02

0

RamburBan de credite interne garantata

81 02.01

0

Drferonțe tn> curs aferenta datoriei publice intumn

81 02 02

0

Rambursăm de credite aferente datoriei pubflce Interne locale

81 02.05

0

T/TLUL XV// PLAT7 EFECTUATE W W PRECEDENT/ Si RECUPERA TE /N ANUL CURENT

34

Pial» efectuata In anii precedent| ei r«u parate In anul curent

35,01

ANEX A JL A un M

,=-el|

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+ 84)

2595

TTTUUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |tod 51 02)

51

tf.

Transferuri du capital (cod E 1.01.12+51 92.22 la 51.02,28)

51,02

0

ranateriiTi prenlr i 'maniare-j nvMitilor In -pto'e

51 02 12

0

Transferuri o'c fa bugefirf de sfat c4îra buyc/efe ZocaA? pon/ru firpa/^aroa apara/Lr/vi medreafc $f ecbfpamente/or de corm/n/cațiiFn urgență în sănătate

51,02.22

Î7

Transferuri do la bugetul de sraf către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

51.02.23

11

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

5102 24

0

Transferuri din veniturile proprii ala Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comuntca^' to urgență in sănătate Transfer ui i din venitunfe proprii afe Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

51.02.25

5102.26


Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locaie pentru finanțarea altoi investiții în sănătate

Transferuri din bugetele tocate pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăți/


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 65.01J

A. Transferuri interne    (cod 55,01.03+55.01.06 la 55,01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55,(11.18+55.01-21

la 55 01 25+55,01 2"+55.01.28+56.01 42}

Programa cu f irtai ilare ramhunaatiiLa

Programa PHARE programe cu flnan^nu nerambursablfă Programe ISPA

--Wl    l»l

Prayurne SAPARD

I nvesl ii ii ale agențllor economici cu cepHal de sled

Programe de dezvoltare

51.02.27


51 02.26


55

55.01

_ 55 Oi 03 55.01.08 55 01.09 55.0! 10

55 01 12 55,01,13


ANEXATA

Programe Instrumentul European de Vacinătale șl Fedeneriat (ENPI)

58.08

Finanțarea naționala "J

56.08,0T

Finanțarea Uniunii Europene “)

56,08,02

Cbeliulell neeliflitiile “)

56 08,03

Alle programe comunitare linantate in perioada 2007*2013

56.15

Finanțarea naționala '}

56 15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana ')

56 15.02

Cheltuieli neeligicile xi

56 15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56 IE

Flnariteraa naționala *)

56 16.01

Finanțarea externa ne rambursabila *)

55 16.02

Chelloleli neebgibile *)

56 16-03

Finanianea naționala *)

Finanțarea externe nerambursabda *) Cheltuieli neeligibile *)


Programul Wtjrvegian pentaj Crușteis Econominâ și DezvolțFUTfi Duraniîă Finanțarea naționala ‘)

Finanțarea externa nerambuisabiin *)

Cheltutitt neehgibile ')

crtetrurcu de carnal (cod 71+72+75;

TITLUL XII ACTIVE NEFINANClARE (cod 71 01 la 71-03)

Active fixa (cud 71,01.01 la 71.01,03+71.01.301

Construcții

Mașini, echipamente ni n Joace de transport Mobilta* ooaraiura blrdicâ și Hibe adiw corporale Alte acirve 1i.xe    _'

Stocuri (cod 71.02.01)

p&tnfva de stei ș de mdLiilUarfl

Reparați I capitale aferente activator fixa

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE țcod 72.01) Activa fmanciera (cod 72.01,01)

561701 56.17.Q2 56 17 03

56 18 56 18.01 56.10-02 55.18.03

70

71

71.01

71 01 01 71,01 02 71 01.03 71.0130

71.02 71 020t

71.03

_ 72

72,01


w

ANFXALA HCL M NH ,biC

/J--

Dobânzi aferente credrtsțd? interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei pubhce externa {cod 3tJ.0Z.B1 la 30.02.03+30.02.05)

30,02

0

Dobânzi aferente natorei pubi-ca externe directe

30.02.01

D

Dobânzi aferente Creditelor externe cnntrarteze de Ordonatorii rin r.rerlite

30.02.02

0

Dobânzi alerenle creditelor externe garantate ei.sau Urect subimprumutote

30.02 03

0

— 77”    •    —-

Dobânzi aferenta datorit» publice eittcrnd locale

30.02.05

0

Arta dobânzi {cod 30.03.01 In 30 03.03)

30.03

0

Dobsna aferente împrumuturilor di n fondul de tezaur

30.03.01

o

Dglj&nda datorata trezorebei sțptylu-

30.03.02

0

Dnbsnz. aferenta Împrumuturilor temporare din trezoreria statulus

30.03.03

0

Dobânzi Ea depozite ei disperi: h; Hali păstrate in cor-lnl trezoreriei statului Dobânzi la opeallunlio Ce seasing

30.03.04


P arîicifiarie la cspitatoî social al societetrfnf comerciale

TITLUL XFV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE72-01 01


75


TtTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE W ANUL CURENT

84


PlatI efectuata In aniI precedent! sl recuperate In anul curent

85.01


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

i «u

i-rNTIî \SEMNEn2 '■ SFL'BfiTAk


M ARCEI A ENAIJR-JUDPȚUL-CONSTANTA

Unitatea Ktlniiiii&traliv - îerlnriaJă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

InțULlția publica_


Formular


11/05


ANEXA 7 31$


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE $1 ALINEATE. PE ANUL 2011 CAP.54.02


ANEXAI^ HC1.M NB eoCt fckh

PRE.vSOeflP AwLwj-E

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+S0+31+&4)

CHEL 7V/EL/CURENTE (cod T0+20+3O+4O+5O+51SE+55SF+57+59J

01

37729

19112

19112

TITLUL 1 CHELTU/EU DE PERSONAL (cod 10,01+10.02+10.03)

T0

0

Cheltuieli salariate In bani {cod t0.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Sal&ih de baza

10.01 .ot

0

Sporuri peniru rxHirtiti da munca

10-01 05

0

Alte sporuri

10.0T 06

0

Ore gupi'imeniare

■“ ■ 1

10 01 07

0

Fond do uremii

10 01 06

0

Prima dfi vacanta

10.01 09

0


ANEXA LA H« t Ai Ml    ■■>?:■!


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cțr nra

n» w .i i b    ' ' < ■

Indemnizații plătite unor peițoane din aiEpra urmau |nrfemnizaț|r do detayara I noemiuzali> de c-etasare

Alocam pentru transportul 'a si de Îs likmj! de munca Alocai il pentru tucuirile Alte drepturi salariate ,n bani

Cheltuieli salariate Io natura |cod 10.02 01 la 10.02.00+10,02 30)

Tjcheta de masa ’)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

|. o< dinte de serviciu folosita de salariat sl familia sa

Transportul la si de ta locul de munca

t icholc de vacanța

Aha duspluri salariate in natura

Conirlburli <e«i 10,03.Oi la 10.D3.0G}

Com.’lbiji'i de asigurau sociale de stai Contribuții oe asigurări de soma

« gjr1" .—- -

Contobtidi de wigurari sociale desansiate

Conlnbull de aslguran pemru accidente ae munca si noi profesKjnalu Prime do asigurare de viața ptame de angajator pentru rwigmațl Conl/itjui i pentru concedii sl Indemnizații


10.01 10 10 01 11 10.01.12 10.01.13 1Q.01.M 10.01 15 10-01 16 10.01.30

10,02 10,02.01 10.02.02 10,02.03 10,02.04 10.02.05 10.02,06 10.02.30

10.03TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 2O.06+2O.09 la 20.15+20,13 la 20.27+20,30)

Bunun sl servicii (cort ZD.01.01 la 20.01,09+20.01 30}

furnituri de bJpbu Matei laie pentru curetarpe


10 03 01 10 03.02 10,03,03 10 03.04 10.03.05 10 0306


0

0

0

0

0

o


20

20.01

20-01 oi 20.01 02încălzii iluminai si furia momea Apa, canal Si Mtulxiiatfc Carburanll si lubnf'Hmi

Piese ce sclnmC Transport

Posta. telecomunicații radio, iv internei

Mflîeriaie =i prestau de servicii cu caracter funcționa Alto bunuri si survch pwnlru lntrutineru el funcției rara

Reparații curente

Hrana (cod 20.03,01+20 03.02)

Hrana ftenlru oameni Hrana puntru animali!

MrKllMincnto 9l m.ilcflala sanitare -]tuJ 20.04.tH Ea 20.04 P4) Medicamente Mate dale sanitare

Reactivi

Dezlnfeetanlt

Bunuri (Fe natura obiettetorde inventar (cod 20.05.01+20.05 03+Z0.05.30)

Uniforme si echipament

Len.-ene s acceson- de pm Alte ohtecie de Inventar

DeptasBri, detesarL tionsferari (cod 20.06,01+20.06.02) Deplasau interne, detsșăn. iranstatân Deplasări in străinătate

Materiale de lahorator

Cercat are-duvoltate

Cârti publicații al malerJata documentare

Consultanta ai expertiza

20 0t.ftS— -


\NEXA (.A

'• 1^4'"


20.01 04    0

20,01 05    0

20.01.06    0

20.01.07    0

20.01.oe    6

20.01,09    O

20,01,30    O

20,02    O

20.03    O

20.03,01    O

20.03.02    O

20.04    0

20.04.OV    o

20.04,02    0

20.04 03    £3

20.04.04    0

20-05    0

20.05.01    0

20.05.03    o

20.05.30    O

20.OS    O

2D.O5.O1    O

20.06 02    O

20-09    0

20.10    0

20.11    0

20.12    O


ANEXA HCLfkl Nk,


Pregătire prutes tonala

Prottxtin muncii

Muniție. fum tUri £1 srm«T»ril de natura activelor fixe pentru a mala

m ■ ■    ■■■ Sr-'t"    n ' ■    • I-». r/ -

Studii -5i cercetări


20,1320.14    ti

20.15    o


Plăti pentru finanțarea patrimoniului


genetic al animalelor


20.10    ti

20.18    ti


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza

BSO

0

0

0

ti

ti

0

o


unor convenții sau co nlracto da asociere    2U, 19

Reabilitară Infrastructura program Inundații pentru autorități publice locale    20.20

Meteorologia    2021

Finanțarea acțiunilor din domoniul apelor    20.22

Prevenirea ei combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane st alte cosîun aferente împrumuturilor (cod 20,24.01 la 20,24 03)    20.24

Comisioane st alte costusi afeî‘?nie.impnjinulurifetf entaftw    20 24 01

Campioane si alie costuri sfersnte imprumuturitor interne    20.24.02

Statrhrea i tecului do tara    20.24 ti3

Cheltuieli judiciare si oxtrajudtoiăi e derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legaIo    20.25    _

Ticheta cadou    20.27

Alte cheltuieli [cod 20,30.01 la 20 30 04+20.30 0ft+20 30 07+20 30.09+20.30.30)    20.30

o

ti

o

o

ti

0

o

o

o


Rectama se publlcdale    ^£0.30,01

proLncrît si reprezenlerB    2G.3C-.O2

Prime de asiguram non-via ta    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări ssvlcii pentru transmitem^ drepturilor    20.30.06

Fondul PrescdifitolulîFondul coțiducaLorulul Instituției publice    20.30.07

Bxecuinrea silita a creanțelor bugetare    20,30.09

Alic cbeliuielr cu bunuri si servicn    20.30.30

îl R UL III DOBA NZJ (cod 30.01 la 30.03)

30

30.01

30.0! Oî


dobânzi aferente datoriei publica interne [cad 30.01. Q1+30.01. D2)

" a Ji «I

Dobânzi aferente datoriei publica interne diresele

Dobftiw fllerwito cjetblete interne garantai,

Cobaiul aferente datoriei publice aMlerrw (cod 30.02,01 la 30,02.03*30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei pubbcu uxterim directe

Dobânzi aferente cred lelar externe cantracîatE de r-rtenatedi de credite DobuFizi iifu'crile creditelor externe psranl.Hie eusei direct sutum pnjmxnste

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobânzi (cod 30 03.01 la 30,03.05)

Dobânzi aferente imprumiilurilor din fondul de lezau'

Ctonanda datorate ireiiweru' stolului

Dobarti aferente împrumuturilor temporare dm Trezoreria statului Decern.' te depozite s- disponibilități păstrate in conhil trezoreriei statute i Doban7' te opeanunllțj ee teagmfl

TITLUL /V SUSVENEN (cod 40.03+40.20+40.30^

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritățiler tocate

HTLUL V/ TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 57 0tl

Transferuri curente (cod

51.01.01+51 01.03+51.01.14+S1.01 15+51.01.24+51.01.38+51,01.31+51 01 32+51 01 39+51 01.46+51 01 49}

Transferuri către iiwUludl publice

30.01.02 ' 30.02

30.02.01

30.02.02

30.0203

30.02,05


ANEXA LA Hf/I M NR.    4


o

o

0

0

t)


30.03    0

30:03.qi    o

30.03.02    0

30.03.03    ?

30.03^04    0

30.03.05    0


40

40.03

40,20

40.30

50

50,04


1B262

1B262

0

0

0

0


51 SF    0

51.01    0

51.01.01    0

510103    0


HCÎ.M NR


Trensfenm difi byg&iăbi consulilor județene pentru fmaniarea wnlreteK oe zi pentru protaclia copilului

Transferuri din Ihjgtjlolo locale pentru rfisbrml te de as-lstenla sociala pentru persoane le cu iiand cap Tranafnnm Pin bugetele cens Iilor toca o și jL-delorn pentru acordarea unor ajutoare către unită He- administrativ-terițanate Ti liitual'i de extremă UJiLultate

Transferuri phvJrKl contrrhuția de asigurări sociale ne sărâlnte peniru persoanele aflate în comediii pururi, creșterea copilului

Transferuri prlvyid cor-lnhulhte du sănătate ounlfU persoanele lieref'iciare de aiulpr aociaj

ReaPiUtarea termica s clădirilor de idcltIi


51.01.14

51,01.15

51.0124

51 01.26

51 01 31

51 01 32


D

0

0

a

o

n


Transferuri r|i n bugetele coRHUnlor locale șr județene pentru Finanțarea unlfățllor de asistentă medkiiî-ăoeiata Transfer#? di/i bugetete tocate jut-nPr/ fmanfaifla erwrtufoW curanfu dirr domenii rl sănătofjf Transferuri din bugetele locale furnir u finanțarea camerelor agricole

Transferuri cSire bugetele locale pentru fochtiarea obligaflilor resianfo ale centratele,r da termnfidare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B, Transferuri curente in străinătate Itălra organizații intornațiorrate) (cod 55.02. Q1+55.02.04)

Contnbuți- ți cotizații la i>ryar::smt Marnățidnate Alte transferuri curente Tn slTăinPiaEe

TITLUL JX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 Q2|

Ajutoare socialo (cod 5T.P2.O1 la 57.-02.P4)

Ajutoare sujerate <1 numerar Ajutoare scoate m nalura Tj.-be.te de txesa

T chele cadou sooTCaie pemru cheltuieli sociala


51 01 39


51.01.46 51.6î.49

5f.Gf 50

55 SF

55.02

55.02.01

55.02-04

57 57.02 57 02.01 57 02.02 57 02.03 57 02 04


a

o

o

(]

0

0

o

0

o


7/ TLUL X AL TE CHEL TUIEU (cod

59.Q1+5902+59.11 +59.12+59.15+59.77*59.22+59,25+5930)Burat-

Ajutoare penlru daune provocate de caîamitațilfl nalurale Asociata si fundați)

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclericai

Despăgubiri civile

Acțiuni cu oaractsr st un tifle si social-cultural

Surrt& aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecle privind prevenirea si combaterea discriminară OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03+80.08+80.30)    W

împrumuturi penlru instltufll sl sorvldi publice sau artivhatl finanțate Integral din venituri proprii    80.03

Alto împrumuturi    _    80.30

TI TL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+31.02)

Rambursări da credite externe (cod Bl 01.01 +81.01.02+81.01 05+B1.01,06)

Ramtii jtmn de cremts externe contractate de ixconatcni tle credite Rambursau de credite externe din fundul de garar.larr-Ra.mbursari de cuc-Iu aferente datoriei pulwlce oxleme locak

Oiferflrtțe ce cura aferente darpngi publice externe

Rambursări de credite interne (cod fi 1.02.01*81.02.02+81.02.05)

Rambursar ■ de credile uitaruu garanlate Chlemnie de cura afețunte dptonei pubîice interne Rfiimbuf5ar de credite aferente datoriei publice interna tocate

MW. XV// PLAT/ EFECTUATE IN ANII PRECEDENT» SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedau ti st recuperate In anul curent

81

01.01

81 01 01 31 01 02 81 01 05 81 Ol 06

01.02 81 02.01 31 02.02' 81 02.05


0

6

o'

o

o

o

o

o

n

o


54

85,01


F-rn \i_nr


TITLUL vr TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRATEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri do capital {cod 51,02 12*51 02 22 la 51,02,26)

Transferuri prcrru finanțarea investițiilor ie spira-e

rrarjsfiSfW‘ de fa bugetul de stat către bugefe/e tocate penfru finanțarea aparatul ,■/ wetfcato $f flc/wpamentetor de comunicații in urgență in .-îiî/iâfate

Tradsterdrt de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale fn sănătate

51    O

51.02    o

bl 02 12    O

51 02-22


51 02.23


Transferuri de la bugetu! de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate 51-02.24

Transferuri din vantiunte proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și ecriipamaptefor de Comunicații in urgență in sănătate    61 02 25

Transferuri din vonituriie proprii ele Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale in sănătate    51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții te sân£/B?e    51,02-27

fraros/afurt d/n bugafn/a tocate pentru finanțarea cfietfuf&Mor de capital din domeniu/ sănătății    51 02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI [cod 55.01)    SS

A Transferuri Interna    (cod 55.01.03+55.01.00 la 55.01 10+55 01-12+55.01,13+55.01.15+55.01 10+55.01.21

lâ 55.01.25*55.01.27+55,01 -25+55-01.42)    55.01

PrDfjrîHTifl cu finanțare rambursabila    _ 55.01.03

Prug^ernw PHARF și alte [KDgrame cu finanțare neramburEanilii    55.01 06

Programa ISPA    55.01 09

Programe SAPARD    55.01 10

inveMHIi ala agențilijr economici CU Capital de Siat    55-01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvolîare Sociala    55.01 15

Alte transfer uri curente interne    55 01 18

C i leliLuali naetigibite ISPA    55 01.23

0

17733

17736

0

0

0

o

17733

O

0

i)

oT^ntlenjn țJm bugetul local către asociațiile l‘l doxvolla/6 înLercornumlarâ


55 01 45


ANEXAM

HCLM Nk It-


Transfcrt/i? pc-olfr? focfrttarea ofljtoapwofresranfe ate cenfra/e/or do formofîeare

55.01 54


Titlul Vitl Proiecta cu finanțară din Fonduri externe nerambursabile (FENi postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 5607+56.03+56.15+56.76+56.17+56, W

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala |FEDR '

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cfifl11uiel I nae ligibi Io ”)

Programe din Fondul Social European (FSE )

Finanțarea națională *')

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheli ulei neellglJbIte "i

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națronalâ **)

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neetigibBe ")

Programe din Fondul European Agnoot de Dezvoltare Rurala ^FEADR)

Finanțarea națională ")

Finanțarea Uniunii Europene X’J Cheiluiel' neetlglPI«e **)

Programe din Fondul European pentru Peecu t {FEFț Finanțarea națională *')

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibiie ")

Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderate (IPA)

Finanțarea națională **J Finanțarea Uniunii Eurocene **)

Cheltuieli neeli'glblte ’*)

Programe Instrumentul European de Vecinătate șl Partenerlâl (ENPI)

Finanțarea națională “*)

Finanțarea Uniunii Europene *')

56

56.01 sfloi.tp 36 01 02 56.D1.C3

56 02 50 02.0’ 5fl.D2.02 56 02 03

56.03 Gfl.OXOl 56 03 ri2 5fl.03.03

56 04 56.04.01 60.04 02 >6.04 03

56.05 56.06 01 ’ 50.05 02 56.05 03

56,07 50.07.Dl 56.07.02 56.07.03

58.0G 56 lifl.O l 5B.0fl.02


0

0

0

0

0

0

II

i)


CWiuieN neeiigibite ”1

Alta programe comun taro finanțate in nerioada 2007 2013 Finanțarea nmionaia *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana ‘ ■

Cbettuieil neefigibrle *)'

Alta facilitali si instrumente postadcrsra Finanțarea raționala Li Finanțarea externa rio rambursabila ’’}

Criettut'efi neeiigibiie *1

Mecanismul Tirane ar 5EE

Finanțarea naționala *1 Anunțarea externa narambureabila *)

Cheltuieli nooiiabiio *)

Pro^amui Norvegian pentm Creștere Economicd și Dezvoltam Durabil^ Finanțarea naționala *i Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeftgiWIe ')

CtffLTWEZJ DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XJI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ta 71.03}

Aclluc fixe (cod 71,01.01 la 71.01 03+71.01.30}

Construcții

Mașini echipamente ti mijloace de transpari Mobi ier. aparaturi pireflșea și ate adrve corporale Alte active fau

Stocuri (cod 71.Q2.O1)

Rezerve da -tal .7: rip mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIH ACTfVE FINANCIARE (cod 72 01)

Active fin a nc Iare (cod 72.0 T .01)

Pârtie pare la capitalul social ii soc.eiaii iw conurw'fl

TITLUL. XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE


50 08.03 se 15

6615 01 66 15 0? 56.15.03

ANEXA l.'A Hf7 .V Nfi.lk^\


56 16 S6 16.0: 66 ’S £12 55.1Cs.03

■>, i /

56 1701 66.17.02 S6 17.03

56 ia 66 18.01 66 18 02 66.13.03

70

71

71,01

71.01 01 71.01.02 71 Ol 03 71.01.30

71.02 71.02.0’

71.03

Q79

ft79

679

0

0

o

679

O

O

a


72

72.01

72.01.01


75


• •

ANEXA LA

—    HCLM wr jjbu

7/ 7LUL XW PLA TI EFEC TUA TE IN ANII PRECEOENTl SI RECUPERA TE IN A NUL CURENT

64

P|aîS efectuate in anii precedând ni recuperate In snul curent    85.01


iNTr:.iS(;MMS;AZA il i KEiîAK

•,| \F:CI l A l-.S

4^ROMANIA


ANEXA 3Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011


Avr/c+Ay - mii lei

TOTAL GENERAL, din care: Constructii-Montaj


862.070

889.672

364.024

525.648

125.201

0

0

0

0

20.463

102.738

2.000

318.725

366.043

16.796

349.247

6.152

0

0

0

0

540

3.612

2.000


Obiective de investiții în continuare


206.000

209.958

27.111

182.847

8.466

0

0

0

0

1

6.465

2.000

138.518

185.836

16.796

169.040

4.929

0

0

0

0

1

2.928

2.000


M*

cri

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul) bir si data aprobării

Ca Soarea

loială

inițială

Culoarea

loială

actualizată

Total

realizări la 31 12 2010

Test de executat la il 12 2010

/VevH ■ -tru 2011

Total alocații (col. 7-14)

fmimsate dur

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond specia! .Li 14/96

Transferuri de ta bugetele locale

Buget

local

Transferuri de ta bug de stal

0

1

2

3

4

5

6

7    | S

9

10

n

12

13

Obiective de investiții

208.632

208.632

0

208.632

2.372

0

0

0

0

1.290

1.082

0

noi

180.207

180.207

0

180.207

1.223

0

0

0

0

539

684

0

B

Obiective de investiții

0

0

0

°l

.J

»2j

a

u

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

c

Li]

0

0

n

0

0

0

Obiective de investiții

în continuare

0

0

0

0

0

_SL 11

II

0

0

0

0

0

0

0

0

I-

hl 0

<

0

0

0

0

Obiective de investiții

noi

0

0

0

1

0

(>; o

0

0

0

0

0

0 ,1

M

. 4 <?

o[ 0

0

«

0

anfx.M-a

.HCl .1 :    - c. .

AA

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. $i data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Toial

realizări ta 31 12.2010

Rest de

executat ta 31.12.2010

Prevederi pentru 26 Z /

Total alocații (col. 2-14)

finanțate din.

Surse

cfOQ

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Fhore

Fond special 1.114/96

Transferuri de ta bugetele locale

Buget

loca!

Transferuri de ta bug de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

C

Dotări si alte cheltuieli

210

210

0

2)0

206

0

0

0

0

0

206

0

de investiții

Total, din care: *dotări independente

210 210


0 210 206 0 0 0 0


0 206 0Dotări si alte cheltuieli

372

372

0

372

250

0

0

0

0

250

0

0

de investiții

Total, din care:

*dotări independente

269

269

0

269

136

0

0

0

0

136

0

0

"'studii și proiecte

103

103

0

103

114

0

0

0

0

114

0

0

Obiective de investiții

652

1.249

1.040

209

4-,

0

0

ll

0

0

42

0

în continuare

573

l.l 18

910

208

4:

0

0

u

0

0

42

0

Total, din care:

1 Execuție sediu admiri. Serv.Public Admin. Cresc, Cabinet medical Pediatrie, Psiholog-Logoped

ASE XĂ LA

CAPITOLUL 70

Total, din care:


LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA

753.929

777.444

294.271

483.173

99.803

0

0

0

0

2.475

95.328

2.000

317.468

364.241

15.886

348.355

4.898

0

0

0

0

540

2.358

2.000


Nr

crt

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr st dala aprobării

Valoarea

loială

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări Io

31.12.2010

Rest de

executat la 31.12 2010

Prevederi pen"s 0r

Total alocații (col. 7 - 14)

finanfate din.

Surse

c/OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special LI 14/96

Trans,, rut • de la bugetele locale,

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

0

1

2

3

4

5

6

S

9

10

II

12

13

HCLM 309/2008

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții

167|    253|    149

IO4|    65|    0|    0

0

0

0

65

0

Total, din care: *dotâri independente

167

253

149

104

65

0 0

65

Obiective de investiții

în continuare

205.348

208.709

26.071

182.638

5.529

0

0

0

0

1

3.528

2.000

137.945

184.718

15.886

168.832

4.359

0

0

0

0

1

2.358

2.000

Ar.

cr/.

Denumirea obiectivului

Dala începerii execuției (luna. a nu!)

Nr. 57 data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

loial

realizări la 3112 2010

Rest de

executat la 31 12 2010

Prevederi pentru 2011

Total alocaln (cot. 7 - 14)

finanțate din.

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Pond special LI 14/96

Transferuri de la bugetele locale

Buget

local

Transferuri de ta bug de stal

0

/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

din zona parc Tabacaric-Expoflora,

1.083

792

0

792

805

610

195

mun.Constanta HCLM 339/25.07.2008 Referat nr. 141298/15.11.2010

5

RAEDPP- Unitati invatamant (cf.anexa RAEDPP)

HCJC 72/2010

29.118

29.481

5.219

24.262

1

1

ui.oi

21.113

21.375

4.216

17.159

1

1

B

Obiective de investiții

207.840

207.840

0

207.840

1.580

0

0

0

0

1.290

290

0

noi

179.523

179.523

0

179.523

539

0

0

0

0

539

0

0

Total, din care:

1

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-zona Faleza Nord

100.647

100.647

0

100.647

290

290

oi.oi

HCLM 113/16.07.2010

89.805

89.805

0

89.805

0

0

2

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului

54.743

54.743

0

54.743

0

01.01

Constanta -zona Faleza, str.Mibai Eminescu-

48.796

48.796

0

48.796

0

HCLM 114/16.07.2010

3

Construire unități locative modulare in Mun. C-ța

52.450

52.450

0

52.450

1.290

1.290

01.01

și LTE aferente - Campusul social Henri Coanda

40.922

40.922

0

40 922

539

539

HCLM 148/08.07.2011 Cf. Lista RAEDPP

C

Dotări și alte cheltuieli

340.741

360.895

268.200

92.695

92.694

0

0

0

0

1.184

91.510

0

de investiții

Total, din care:

♦dotări indedependente RAEDPP

4.000

4.681

3.497

1.184

1.184

0

0

0

0

1.184

0

0

♦studii și proiecte

1.043

1.043

432

611

610

0

0

0

0

0

610

0

♦aport capital SCIL CONFORT URBAN

335.698

355.171

264.271

90.900

90.900

0

0

0

0

0

90.900

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții


447.438

471.082

336.913

134.169

114.363

0

0

0

0

19.172

95.191

0


CAP.tTOL.U.L-51

Total, din care:


autorități publice și acțiuni externe


4.333

4.333

367

3.966

2.932

0

0

0

0

0

2.932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții în continuare


0

0

0

0

|~ n

0

II

0

0

0

u

')

0

0

0

IJ

0

'1

0

0

0

0anexa la

HCt-


.Vr.

c/7.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr si data aprobării

Valoarea

loială

tnipală

Valoarea

loială

actualizată

Total

realizări la 31 12 2010

Ren de executat ta 31 12 2010

Prevederi pentru 2011

Total alocații (col. 7 - !4)

finanțate din

Surse cf.OG 19 7 94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special LI 14/96

Transferuri de la bugetele locale

Buget

local

Transfe-u< de lade stal

0

1

2

1

4

5

6

7

S

9

11

12

13


A

B

C

Dotări si alte cheltuieli de investiții

4.333

4.333

367

3.966

2.932

0

0

0

0

0

2.932

0

Total, din care:

"studii și proiecte

"dotări independente

CAPITOLUL 54

4.256    4.256    367    3.889    2.855    0    0    0    0    0    2.855    0

77    77    0    77    77    0    0    0    0    0    77    0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Total, din care:

64

64

0

64

61

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ol

Dotări si alte cheltuieli

64

64

0

64

61

0

0

0

0

0

61

0

de investiții Total, din care

* dotări independente "studii și proiecte


64    64


0    64    61    0    0    0    0


0 61 0


f A r ITOL 0 ț- 61 1 otal, din care:


ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

210

210

0

210

206

0

0

0

0

0

206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


CAPITOLUL 68

Total, din care:


ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA

819

1.502

1 189

313|    107

0

0

0

0

0

107

0

573

1.118

910

208    42

0

0

0

0

0

42

0


652

1.249

1.040

209

J

<1

u

(1

(.1

0

42

41