Hotărârea nr. 295/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul


local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 15.12.2011_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.158248/28.11.2011 , referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 158244/28.11.2011 precum și avizul Comisiei nr. 5-juridică ;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCLM nr. 5/29.01.2005 precum si prevederile HCLM nr.224 /23.09.2011 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Ciobanu Ion;

In temeiul prevederilor art. 35, art. 41 si art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a)

Popescu Raducu_t pentru un mandat de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați si spre știintă, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Nr. 295    /


2011