Hotărârea nr. 294/2011

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011

oNSTA/v^ roman IA


f » JUDEȚUL CONSTANȚAMUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


H OTARARE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară la data de 28.11.2011;

Analizînd expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr. 158.663/28.11.2011;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 286/2010 privind Legea bugetului de stat pe anul 2011, H.C.L. nr. 4/2011, Dispoziția nr. 2260/2011, H.C.L. nr.54/2011, H.C.L. nr.108/2011, Dispoziția nr. 2358/2011, Dispoziția nr.2787/2011, H.C.L. nr.195/2011, Dispoziția, nr.3899/14.10.2011, H.C.L 260/2011, Dispoziția nr. 4202/21.11.2011 si comunicarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 8311/21.11.2011;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul municipal pe anul 2011 la venituri in sumă de 596.842 mii lei, la cheltuieli in sumă de 596.842 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2011, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică si funcțională, este prezentată in anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentată in anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre si ramane neschimbata.

Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive și culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre si rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre si ramane neschimbata.

Art.6 Se majorează subcapitolul de venituri din bugetul local, conform anexei nr.l astfel:

- subcapitolul "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului București" se majorează cu suma de 7.758 mii lei;

Art.7 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifică conform anexelor nr. 2 si 2 bis , în următoarea structură :

•    La capitolul 51 "Autorități executive" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri si servicii cu suma de 7.758 mii lei

•    La capitolul 68 " Asigurări si asistența socială" se majorează titlul asistență socială cu suma de 7.758 mii lei ( buget de stat) și se diminuează același titlu cu suma de 7.758 mii lei (buget local)

Art.8 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum și Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de<&? consilieri din ©# membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

SECRETAR

MARCELA ENAC

Constanța Nr. J

JUDETULCONSTANTA

I

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis

cap.51

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

45114

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

42332

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

42332

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

17300

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13164

Salarii de baza

10.01.01

10614

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

561

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

260

Fond pentru posturi ocupate prin cumul ______

Fond aferent plătii cu ora    ________ _____

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    ___

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

__Alte drepturi salariale in bani____ ______________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)_________ ___ ______

Norme de hrana________ _______ __

Uniforme si echipament obligatoriu___ _ ______

Locuinta de serviciu folositade salariat si familia sa    ___

Transportul la si de la locul de munca

tichete de vacanta

Alte dreptur^salariale in natura______ ___ _

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    __

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

10.01.10

0

10.01.11

0

10.01.12

200

10.01.13

27

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30

1502

10.02

0

10.02.01

0

10.02.02

0

10.02.03

0

10.02.04

0

10.02.05

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

4136

10.03.01

2928

10.03.02

84

10.03.03

880

10.03.04

44

10.03.05

0

10.03.06

200

25032

20_

20.01_5246_

20.01.01 __250_

20.01.02 0

încălzit, Iluminat si forța motrica Ăpa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional___

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

__Hrana pentru oameni _ __ ___

Hrana pentru animale ___ ______

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente __ _____ _

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)    ___

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza


20.01.03

492

20.01.04

50

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

2190

20.01.08

725

20.01.09

764

20.01.30

775

20.02

210

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

50

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

50

20.06

120

20.06.01

20

20.06.02

100

20.09

0

20.10

0

20.11

95

20.12

300

Pregătire profesionala

Protecția muncii ___ ____ _____

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    __

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

interespublic local, în baza unor convenții sau contracte de asociere ___ _

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe    __

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne __

Stabilirea riscului de tara    _ _

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Altecheitujeli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+2b.30.07+20.30.09+20.30.30)

__Reclama si publicitate

_ Protocol si reprezentare    __

__Prime de asigurare non-viata_________________

Chirii______" _    '    __

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

___Dobânzi aferentedatoriei publjcejnternedirecte _' , ?


20.13

20.14

100

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

20.19

0

20.20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20.30

18911

20.30.01

2000

20.30.02

150

20.30.03

4

20.30.04

2178

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

14579

0

30

0

30.01

0

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite___

_ Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale ____________

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur___________

Dobanda datorata trezoreriei statului___ ___

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului ___

__Dobânzi ja depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

Dobânzi la opeatiunile deJeasing __    ___ ___

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    _

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

__Alte subvenții    _______ ___ _

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)________ _____

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.32+51.01. 39+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

30.01.02

0

30.02

0

30.02.01

0

30.02.02

0

30.02.03

0

30.02.05

0

30.03

0

30.03.01

0

30.03.02

0

30.03.03

0

30.03.04

0

30.03.05

0

0

40

0

40.03

0

40.20

0

40.30

0

50

0

50.04

0

0

51 SF

0

0

51.01

51.01.01

0

b /^2/d


Acțiuni de sanatate    _____________________

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

pentru protecția copilului___ ____ ___________

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-tentoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele __aflate în concediu pentru creșterea copilului___

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social___    ______ ___

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sănătății____    ____________ ____

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camereloragricole ____

Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare______ _______ _

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuricurentejn străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.0' Contribuții și cotizații la organisme internaționale Ălte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar    _

Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)_

51.01.03

0

51.01.14

0

51.01.15

0

51.01.24

0

51.01.26

0

51.01.31

0

51.01.32

0

51.01.39

0

51.01.46

0

51.01.49

0

51.01.50

0

55 SF

0

55.02

0

55.02.01

0

55.02.04

0

57

0

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0

57.02.03

0

57.02.04

0

0

O

£fl)l

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariaie

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)    2

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

__Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

__Rambursări de credite externe din fondul de garantare

_Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

__Diferențe de curs aferente datoriei publice externe____________

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

____Rambursări de credite interne garantate_

___Diferențe de curs aferente datoriei publice interne__    ___

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale_______

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0

84

0

85.01

0

o


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)    _____________________ _____ __

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

____________________'__ ’_______________ _________________________________ 51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

_sănătate_______________________51.0222

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

___reparațiilor capitale în sănătate_____________ 51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

_altor investiții în sănătate    _____________51.02.24

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

comunicații în urgență în sănătate_____________51.0225

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate _____ 51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

__locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate______51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătății___    ___ _____ ______51.0228


5 1

51.022782


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la________

Programe cu finanțare rambursabila___

__Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

__Programe ISPA

_ Programe SAPARD


55


55.01

,    55.01.03

__55.01.08

________55.01.09

55.01.10


o

o

o

o

o

o

2

o

o

?

2

2

o


Investiții ale agenților economici cu capital de stat

__Programe de dezvoltare______ _ ____

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    ______

_Alte transferuri curente interne____ ________

Cheltuieli_neețigibile ISPA___    ___ ______

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)_________________________________

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )__

__Finanțarea națională**)____________________________

____Finanțarea Uniunii Europene **)_________________

___ Cheltuieli neeligibile **)_______________________

Programe dinfondul Social European (FSE)_____________

___Finanțarea națională **)    _________________

Finanțarea Uniunii Europene **)__________________

_____Cheltuieli neeligibile **)______________________

Programe din Fondul de Coeziune (FC) ___________ ___

____Finanțarea națională 2*)__________________

___ Finanțarea Uniunii Europene **)^    ________

__Cheltuieli neeligibile **)______ ________

Programe din Fondul European Agricoțde Dezvolțare Rurala (FEADR)

____Finanțarea națională **)    __ _______

_________Finanțarea Uniunii Europene **)    ____ ____ _____

jCheltuieli neeligibile “)    ___ _________

Programe din FondulI European pentrui Pescuit (FEP)_______ _

_____ Finanțarea națională **)_____ _________

____Finanțarea Uniunii Europene Jț*)    ______

Cheltuieli neeligibile **)    __

Programe Instrumentul de Asistență pentruPreaderare (IPA)__

__Finanțarea națională **)_______ _____

55.01.28 55.01.42

55.01.54

56

56.01 56.01.01 56.01 02 56D1.03 2 56.02 56.02.01 56132.02 56.02.03

56.03

56.03.01

56.031)2

56.03.03

56.04 56.04.01 56.04.02 56.04.03 _ 56.05 56.05.01 56.05.02 56.05.03

56.07

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)_______ ___

____Cheltuieli neeligibile **)    _________________

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)__

__Finanțarea națională **)    ____ _______

__Finanțarea Uniunii Europene **)    ________

____Cheltuieli neeligibile **)    ____

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *Ț

Mecanismul financiar SEE    _____________

__Finanțareai naționala *)    __________

__Finanțarea externa nerambursabila *)    _______

Cheltuieli neeligibile *)    __________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă_____

Finanțarea naționala *)    __________

Finanțarea externa nerambursabila *)_____ _

Cheltuieli neeligibile *)_____________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)    ~

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport    ___

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale_____

Alte active fixe    ____ _ ____ ___

Stocuri (cod 71.02.01)

___Rezervede stat și de mobilizare__    ___ __

Reparații capitale aferente activelor fixe

56.07.02

0

56.07.03

0

56.08

0

56.08.01

0

56.08.02

0

56.08.03

0

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56.16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

56.16.03

0

56.17

0

56.17.01

0

56.17.02

0

56.17.03

0

56.18

0

56.18.01

0

56.18.02

0

56.18.03

0

70

2782

71

2782

71.01

2782

71.01.01

0

71.01.02

0

71.01.03

0

71.01.30

2782

71.02

0

71.02.01

0

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

PÎati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Președinte de ședința

Q/O60&U î 0*

<&n

72

0

72.01

0

72.01.01

0

0

75

0

0

0

84

85.01

0

0


^7

b I A_ c

J 2 L

F

1

JUDEȚUL:    W

2

Unitatea administrativ-teritorială:

3

Formular:

ANEXAI Uf 4KLCM

4

5

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

6

7

PE ANUL 2011

R

Cod

TOTAL

9

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

AN

10

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

596842

11

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

416856

12

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

438941

13

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

401216

14

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07; 00.04

183564

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

15

JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

16

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

17

Impozit pe profit de la ageriți economici')

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

18

FIZICE

(cod 03.02+04.02)

00.06

183564

19

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3000

20

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

0

21

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul person; 03.02.18

3000

22

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564

23

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

24

bugetelor locale

04.02.04

564

25

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

26

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.505.02

0

27

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

28

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

29

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

30

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

31

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

32

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64000

33

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15500

34

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

48500

35

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7500

36

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3200

37

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4000

38

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

300

39

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6400

40

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

41

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

139437

42

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

115141

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

43

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

113451

A I B | >    C    JK

I D |

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

44

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

0

45

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăuaată pentru drumuri

11.02.05

0

46

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06

1690

47

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

48

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700

49

Taxe hoteliere

12.02.07

1700

50

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160

51

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

52

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

53

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

54

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500

55

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

f6.02.02.01

8500

56

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

f6.02.02.02

9000

57

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

58

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4936

59

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

60

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

61

Alte impozite si taxe

18.02.50

315

62

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

37725

63

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

64

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

65

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționali 30.02.01

0

66

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

3000

67

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

68

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

69

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

70

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

71

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

34725

73

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

780

74

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200

75

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

400

76

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

77

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

78

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție so> 33.02.27

0

79

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

150

80

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

81

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

82

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1500

83

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420

84

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3000


'    h>tl


A    B | țț

I    D |

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

85

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor leqale

35.02.01

3000

86

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

87

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

88

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

89

Diverse venituri

(cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36 02.11 +36.02.50)

36.02

20025

90

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

91

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

92

Taxe speciale

36.02.06

15995

93

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

94

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

95

Alte venituri

36.02.50

30

96

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02 37.02

0

97

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

98

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-32077

99

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

32077

100

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

101

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4965

102

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02 39.02

4965

103

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

104

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

680

105

Venituri din privatizare

39.02.04

0

106

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

39.02.07

4085

107

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

200

108

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

88091

109

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

88091

110

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

111

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

112

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

113

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

114

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

115

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

88091

116

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

117

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

57593

118

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

57593

119

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

57593

120

A De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

3743

121

Retehnologizarea centralelor termice'și electrice de termoficare

42.02.01

0

122

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

0


23^ *■"


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135

136

137

138

139

140

141

142


143


144


145


146


147

148


DENUMIREA INDICATORILOR


il p I


Cod

indicator


Aeroporturi de interes local    __ ___ __42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism    _____ _    ___ 42,02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de 42.02.06

Finanțareastudiilor_defezabilitate aferenteproiectelorSAP ARD    ___ 42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)    _ 42.02.09

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate


42.02.09.01


42.02.09.02


Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor__

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate 42.02.09.03


Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuință________________

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit _______

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

gospodărire a apelor________ ______ _ _

Fțnanțarea unor cheltuieli de capitaț ale unităților de învățământ preuniversitar Subvenții prim ițe din Fondul Național de Dezvoltare **) ______


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

■    ' »    “W    ..... "■---- ~--------- 1    ----

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații ______în urgență în sănătate _________________________

Subvenții de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru _________finanțarea reparațiilor capitale în sănătate________

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

____ finanțarea altor investiții în sănătate___________

_Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)____________________

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

_____echipamentelor decomunicații în urgență în sănătate_______


TOTAL

AN


£
£
2
0

42.02.10

42.02.12

42.02.13

42.0Z14

42.02.15


42.02.16

42.02.16.01

42.02.16.02

42.02.16.03 42.02.17___

42.02.18__

42.02.18.01


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către ________bugetele locale pentru finanțareajeparațiilor capitaleJn sănătate 42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către ____bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    42.02.18.03

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de

asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin

Programul operațional regional 2007-2013_____ _    ___42.02.19 _


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării _proiectelor finanțate din FEN postaderare_

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap


42.02.20


00.20

42.02.21


țț

0


3743


53850

0


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162

163

164


165


166


167


168


169

170

171

172


173

174

175


176

177

178

179

180


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


42.

____22 2 __ _ ____42

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustii 42.

Sprijin financiar pentru constituirea familiei__    ____ 42__

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri    __    ______42.02.34

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-social 42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți _ ___ 42.02.36

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor

de electrificare__    __ __ _ _ 42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism    42.


Subvenții primite din Fondul de Intervenție* Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar


02.28

02.29

02.32

02.33


TOTAL

AN


0

0

46650

0


200

0

0


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii _____42.

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate d42. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole____42.


Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

Social European ______ _________

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)__

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului___

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

__subvenționarea locurilor de munca___________

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială

____pentru persoanele cu handicap___ _______ _

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în

_ situații de extremă dificultate **)___ ____________

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)


Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod


45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)__ ___

__Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primjte în contul plățilorefectuateîn anii anteriori _    Prefinanțare_    ___ __


Fondul Social European (cod 45.02.02.01 +45.02.02.02+45.02.02.03) ___Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

_____ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


_Prefinanțare_

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

___Surpe primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare


02.40

02.41

02.42

02.44


2000

5000

0

0


42.02.45

42.02.46

43.02

43.02.01


43.02.04

43.02.07

43.02.08


45.02


45.02.01

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.0r03

45.02.02

45.02.02.01

45.02.02.02

45.02.02.03

45.02.03 45.02.03.01 45.02.03.02 45 02.03.03


7252


7252

3151

0

4101

0

0

0

0


A I B I A    C    4

bJ_D_L

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

AN

181

ruiiuui CUIUptkW MyilUJI U« UWZVUHdltJ r\Uldld țcuu

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

182

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

183

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

184

Prefinanțare

45.02.04.03

0

185

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

186

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

187

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

188

Prefinan(are

45.02.05.03

0

189

irrenunrennjrTJU-MsiaTCrner pvriuu rieauvrare (mju

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02,07.03)

45.02.07

0

190

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

191

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

192

Prefinanțare

45.02.07.03

0

193

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

194

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

195

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

196

Prefinanțare

45.02.08.03

0

197

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

198

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

199

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

200

Prefinanțare

45.02.15.03

0

201

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) '

45.02.16

0

202

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

203

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

204

Prefinanțare

45.02.16.03

0

205

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

206

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

207

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

208

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

209

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0

210

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

211

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

212

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

213

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

458714

214

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37,02,03)+00.16)

48.02

259646

215

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

406864

216

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

401216

217

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07'00.04

183564
B    A    C    W

I d L

F

8

9

W    “

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

218

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

219

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

220

Impozit pe profit de la aqenti economici 1)

01.02.01

0

221

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

183564

222

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3000

223

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persor

03.02.17

0

224

ic 03.02.18

3000

225

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564

226

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

227

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

564

228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02,

00.07

0

229

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.505.02

0

230

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

231

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

232

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

233

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

234

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

235

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

64000

236

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15500

237

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

48500

238

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7500

239

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3200

240

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4000

241

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

300

242

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6400

243

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

244

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

139437

245

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

115141

246

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

113451

247

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

0

248

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

249

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06

1690

250

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

12.02

1700

251

12.02.07

1700

252

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160""Ă-1 B |    C    K

I    D “[

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

253

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

254

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

255

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

256

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02

17500

257

16.02.02.01

8500

258

16.02.02.02

9000

259

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.03

0

260

16.02.50

4936

261

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

262

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

263

Alte impozite si taxe

18.02.50

315

264

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

5648

265

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

266

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

267

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționali 30.02.01

0

268

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

3000

269

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

270

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

271

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

272

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

273

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

274

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

2648

275

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

780

276

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200

277

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

400

278

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

279

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

280

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție so" 33.02.27

0

281

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

150

282

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

283

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

284

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1500

285

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420

286

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3000

287

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3000

288

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

289

odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

290

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

291

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02,06+36.02.09+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02

20025

292

36.02.01

0293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


DENUMIREA INDICATORILOR


Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale__

Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donații si sponsorizări    __


Cod

indicator


36

36.


36.

36.

37. 37.


Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)    ____37


Alte transferuri voluntare


1)1. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)


încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06-Hl0.02.07-M0.02.10-M0.02.1l440.02.50)


37.

00


02.05

02.06

02.11

02.50

02

02.01

02.03

02.50

16


40.02


încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice _

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)_________


Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)_______

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate_____


IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


40

40.


02.06

02.07


40.02.10


40.

40.

00


02.11

02.50

17


TOTAL

AN


4000


15995


30


-32077


-32077


51850


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02*43.02)    00.

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)    _________42.

B. Curente


(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34

___Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

___Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)__


00.


42

42


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustii; 42. Sprijin financiar pentru constituirea familiei___________42


18

02

20

02.21

02.28

02.32

02.33


51850


51850


51850


46650


Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri__    ____________________ 42.02.34

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-social 42.02.35 i.02.36


Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți


42.0


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare    42.I


I.02.37 42.02.41

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGAJmplernentate d42.02.42 42.02.44


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii


__Subvenții din bugetul de statpentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

______Social European_________ ____ ____________________________

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)    __

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului


42.02.45


42

43 43


02.46

.02

02.01


200


5000


A I B | A    C    A

I    D J

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

327

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru

finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

328

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

329

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

330

(00.02+00.15+00.16+45.02) - TOTAL

00.01 SD

138128

331

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

93056

332

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

32077

333

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0

334

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

335

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

336

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

337

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

32077

338

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

32077

339

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

340

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

341

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

32077

342

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

32077

343

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

4965

344

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

4965

345

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

346

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

680

347

Venituri din privatizare

39.02.04

0

348

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al uni 39.02.07

4085

349

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

200

350

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

88091

351

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

88091

352

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

353

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

88091

354

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5743

355

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5743

356

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5743

357

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5743

358

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

359

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

Aeroporturi de interes local

42.02.03

0

360

42.02.04

0

361

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0A I B |    țț

I    D    |

F

8

9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

AN

362

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de

42.02.06

0

363

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

42.02.07

0

364

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

365

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

366

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

367

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

368

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

369

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

370

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

371

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

372

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

373

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

374

»    w    w

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

375

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

376

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

377

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

378

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

379

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

380

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

381

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

382

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

383

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

3743

384

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

385

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

2000

II


A | B |    C    A

fel D |

F

R

Cod

TOTAL

9

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

AN

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la

386

45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

7252

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

387

45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

7252

388

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

3028

389

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

390

Prefinanțare

45.02.01.03

4224

391

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

392

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

393

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

394

Prefinanțare

45.02.02.03

0

395

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

396

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

397

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

398

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

399

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

400

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

401

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

402

Prefinanțare

45.02.04.03

0

403

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

404

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

405

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

406

Prefinanțare

45.02.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

407

45.02.07.01 +45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

408

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

409

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

410

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

411

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

412

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

413

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

414

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

415

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

416

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

417

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

418

Prefinanțare

45.02.15.03

0

419

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

420

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

421

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

422

Prefinanțare

45.02.16.03

0

423

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0


JUDEȚUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: CONSTANTA Formular:

rială: CONSTANTA .

Lft 'fKU.M


ANEXA2


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL


2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

596842

Partea /-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

45400

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

45114

Din total capitol:

0

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

45114

Autorități executive

51.02.01.03

45114

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

286

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

286

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod

indicator


Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

61.02.03


___Din tota[capitol£_____ ____ _____ ___

Ordine publjca (cod 61.02.03.04)____ ____

____    ____ __Politiecomunitara_____ ___61.02.03.04

___Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)    6L02.05

_ Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale______    61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)    _____________

Invatamant (cod 65.02.03 ia 65.02.05+65.02-07+65.02.11+65.02.50)________ 65 02

Din toiaj_capițol:_______________ ________

___învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)__ 65.02.03

______ învățământ preșcolar________ 65.02.03.01

_    _____ ____învățământ primar__ 65.02.03.02

__învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)____ 65.02.04

_____învățământ secundar    inferior__ 65.02.04.01

_________ _Invatamânt secundar    superior____ 65.02.04.02

65.02.04.03

__65.02.05

65.02.07

65.02.07.04 65.02.11 __ 65.02.11.03

65.02.11.30

65.02.50

66.02


________Invatamant profesional______

învățământ postliceal    _______

_învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)____

______Invatamânt special_____

___ Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65^02.11.30)

__    __ Internate si cantine pentru elevi _

______ Âlte servicii auxiliare______

___ Alte cheltuieli în domeniul învățământului______

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)__ __

Din total capitol:__    ____

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)    _________________

66.02.06

66.02.06.01


___    ____ Spitale generale

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

12142

0

_0

_0

0

12142

0

3960

3960

182

8000

0

166618

95594

_0

38686

20865

17821

56175

24397

29536

2242

733

_0

_0

_0

_0

_0

_0

_0

5335

250

250

DENUMIREA INDICATORILORCod

indicator


_____    ________ Unități medico-sociale____ 66.02.06.03

___Servicii dejanațate publica____________2    66.02,08

___Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)    ______66.02.50

____________Alte instituții si acțiuni sanitare_____66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)____67.02


Pin total capitol: ____________

67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02 03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30


__Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la__________

______________Biblioteci publice comunale, orășenești, municip;

____Muzee__________

_________Instituții publice de spectacole s[concerte__

___________Scoli populare de arta si meserii___

__    _______ Case de cultura_____________

________Cămine culturale__________

_______culturii tradiționale__________

_________ Consolidarea si restaurarea monumentelor___

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)_____ 67.02.05

_________________Sport _____ 67.02.05.01

_____ Tineret_____________67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,

______ baze sportive si    de agrement __ 67.02.05.03

Servicii religioase____ _____ ___ ____ 67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei______ 67.02.50


n&iyuraii si d&n>reiii<i auvidid

(cod

cn no itAj.cn no ngj.co m nc-i.cn no    m    m -i o-i.cn no 1 C4.cn no «un____ ____68.02


Din total capitol:    ____ ___ ____ _ _____

Asistenta acordata persoanelor in varsta___________ 68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)__ __68.02.05

__    __ Asistenta sociala in caz de invaiiditate__    68,02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii ___ _____ 68.02.06

Ajutoare pentru locuințe___    ___ ____ ___ 68X12.10

Creșe____    _______ ___ ____ _ 68.02.11

Unități de asistență medico-sociale ___ ___ 68.02.12

__Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)    68.02.15

___    ________ Ajutor social _____ __ 68 02.15.01

_______________ Cantine de ajutor social___    _ _ 68.02.15.02


PREVEDERI ANUALE

TOTAL

_0

5000

_85

_85

_0

20525

0

680

_0

680 _0

_0

_0

_0

_0

_0

_0

19120

5300

0

13820

100

625

0

45164 _0

3580

16600 16600 _0

1000

2670

_0

3375

1155

2220DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

17939

0

Partea a /V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

APE (cod 70.02+74.02)

69,02

230073

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 ia

70.02.07+70.02.50)

70.02

159582

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6304

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

153278

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

70491

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

70341

Salubritate

74.02.05.01

70250

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

91

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

150

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

142609

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca, (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice

80.02.01.30

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

105080

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

102185

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

2895

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

37529

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

37529

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

35800

Străzi

84.02.03.03

1729

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT1’ (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

0DENUMIREA IN DI CAT OR I LOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2011

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)___’________________ ______ 49.02_458714


Autoritati publice si acțiuni externe (codStJOZOI)

Dinjotal capitol:    ______


Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autorități executive


0

42557

51.02

42332

0

51.02.01

42332

51.02.01.03

42332

54.02

225


Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Dinjotal capitol:    _____________ _______


54.02.05


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale _ __

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de_54.02.06


Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de_    54.02.07


Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale_______


Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi


Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)____________________________________

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din Dugeteie locale pentru instituțiile de asistenta sociala __pentru persoanele cu handicap_________ ______

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate


54.02.10

225

54.02.50

0

0

55.02

0

0

56.02

0

0

56.02.06

0

56.02.07

0

56.02.09

0

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

40 ZIO

NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

Politie comunitara

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

învățământ preșcolar

65.02.03.01

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50


PREVEDERI ANUALE

TOTAL

11936 _0

_0

_0

_0

11936 _0

3754

3754

182

8000

0

164977

95594

_0

38686

20865

17821

56175

24397

29536

2242

733

_0

_0

_0

_0

_0

_0

_0

5085 _0

_0

_0

_0

5000

85

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municip;

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,

baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

85

_0

20525 _0

680 _0

680

0

_0

_0

_0

_0

_0

_0

19120

5300

0 13820

100

625

0

43773 _0

3540

16600

16600

0

1000

2603

_0

3375

1155

2220

16655

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

APE (cod 70.02+74.02)

117909

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+7

70.02

47637

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

___Dezvoltarea sistemului de locuințe______ 70.02.03.01_0_

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6350

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale    70.02.50    41287

' 0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)    74.02

70272

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării    74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)    74.02.05

70272

Salubritate    74.02.05.01

70250

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor    74.02.05.02

22

Canalizarea si tratarea apelor reziduale    74.02.06

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)    79.02

121335

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)    80.02

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)    80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri    80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii    80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala    80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice 80.02.01.30

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)    81.02

102185

Din total capitol:

0

Energie termica    81.02.06

102185

Alti combustibili    81.02.07

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

: as)

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

O o

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

19150

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

19150

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

18300

Străzi

84.02.03.03

850

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT ’’ (-)    (cod 00.01-49.02)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

138128

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

2843

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

2782

Din total capitol:

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

2782

Autorități executive

51.02.01.03

2782

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)    ____54.02_61

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de;

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

61

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

206

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

206

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

206

Politie comunitara

61.02.03.04

206

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

1641

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

învățământ primar

65.02.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)    ____65.02J1_0_

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

250

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06

66.02.06

250

Spitale generale

66.02.06.01

250

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la

67.02.03

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municip;

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,

baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68

68.02

1391

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

_____Asistenta sociala in caz de invaliditate_____ 66.02.05.02_0_

Asistenta sociala pentru familie si copii_________ ___ 68.02.06_0_

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

67

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

Ajutor social

68.02.1501

0

Cantine de ajutor social

68.02.1502

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1284

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

112164

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+7

70.02

111945

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale    70.02.50_111945

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

219

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

69

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

69

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

150

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

21274

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice

80.02.01.30

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

2895

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili_____________________81.02.07_0_

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

2895

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)__________ 83.02.03_0_

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

18379

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

18379

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

17500

Străzi

84.02.03.03

879

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

cap. 54

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81 +84)    225

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)    01_225

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)    1Q

    203

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)    10.01    160

Salarii de baza    10.01.01_136

Sporun pentru condiții de munca    10.01.05_0

Alte sporuri    10.01.06_12

Oresuplimentare    10.0T07_0_

Fond^e premii    10.01.08______0

Prima de vacanta_________    ______ ____________ _____

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    __ __ ____

_____Fond aferent plătii cu ora    ___ __________ ________ _

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    ___

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

____Alte drepturi salariale in bani ________ _______ ___ ___

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

____Tichete de masa *)    ___ _

______Norme de hrana____ _ ___ _ _

_____ Uniforme si echipament obligatoriu ___ __

__ Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa___    ___

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

____ Alte drepturi salarialejn natura    __ __ _ ____

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

10.01.09 10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01.13 10.01.14 10.01.15 10.01.16 10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

20

20.01

20.01.01

20.01.02


J)_

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

J)_

li.

_0_

J)

_0_

43

28

_2_

J0

1


20.01.03


20.011)4

20.01.05


2_

22

10

_0_

_0_

_0_

0^

0


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

__ Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional_____

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

_____Hrana pentru oameni___________ __

_____Hrana pentru animale_____________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.01.06_0_

20.01.07_0_

20.01.08_10_

20.01.09_0_

20.01.30_0_

20.02_0_

20.03_0_

20.03.01_0_

20.03.02_0_

20.04_0_

20.04.01_0_

20.04.02_0_

20.04.03_0__

20.04.04_0_

20.05_4_

20.05.01_0_

20.05.03_0_

20.05.30_4_

20.06_0_

20.06.01_0_

20.06.02_0_

20.09_0_

20.10_0_

20.11_0_

20.12_0_

20.13    _0_

20.14    _0_

20.15    _0_

20.16    _0_

20.18    0

public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

potrivit dispozițiilor legale

T ichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)____________________

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datorieipublice interne directe    __

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

________________Dobânzi aferente datoriei publiceexterne directe

__    Dobânzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de credite

____________ Dobânzi aferente creditelorexterne garantate si/sau djrectsubimprumutate

_ Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

<£9[i

20.19

20.20"

20.21'

20.22'

20.23’

20.24 20.24.0l’ 20.24.02' 20.24.03'

20.25

20.27'

20.30 "

20.30.01"

20.30.02’

20.30.03"

20.30.04

20.30.06" 20.301)7 20.30.09' 20.30.30'

30

30.01*

30.01.01 30.01.02

30.02 30.02 OlJ 30.02.02 30.02.03" 30.02.05

Page 5


Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur _

Dobanda datoratajrezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing__    ___ __

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)___________________________________

_ Subvenții pentru acoperirea diferențelor de pretai tarif    _____

____ Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente (cod

transferuri către instituții publice

___Acțiuni de sanatate ____ ____ ____ ______

____protecția copilului _____ ___ ____ _______ _

__cu handicap    ______ __ ___ ___ _

_unitățile administrativ-teritoriale în situațiile extremă dificultate

concediu pentru creșterea copilului ______ __

30.03

30.03.01

30?03.02

30.03.03

30.03.04

30.03.05


40

40.03

40.20

40.30

50

50.04


51 SF 51.01

51.01.01 51.01.03 51.01.14 51.01.15 51.01.24 51.01.26


___ Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit ____asistență medico-șociale__    ___ _____

sănătății__    ___ ________

___Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

termoficare

51.01.32

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    ______________ _________ 55 SF

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)    55.02

ContribuțiTșTcotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ________________ ~

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)____ _____

Ajutoare sociale in numerar______ ____

Ajutoare sociale in natura _______

Tichete de cresa_____________ ____

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod    ZZ

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate deordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

____Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale


55.02.01

0

55.02.04

0

57

0

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0

57.02.03

0

57.02.04

0

0

59

0

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.01.06

81.02


_ Rambursări de credite interne garantate__    _

Diferente de curs aferente datoriei publice interne    ___

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

85.01


__SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATLALEADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

___ aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

______ reparațiilor capitale în sănătate _ _______

__investiții în sănătate___    _____ _________ __

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în

__ pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate____ __

pentrujinanțareaaltor investiții în sănătate __ __

domenjui* sănătății___    ___ __

TITLUL VILALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08Îa

__Programe cu finanțare rambursabila_____ ______

__ Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

_     Programe    ISPA

_Programe SAPARD__

Investiții ale agenților economici^u capital de stat __

Programe de dezvoltare

___Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

51

51.02

51.02 12

51 02.22 51.02.23 51.02.24 51.02.25 51.02.26 51.02.27 51.02.28


55

55.01

£    55.01.03

2 55.01.08 55.01.09 55.01.10 55.01.12 55.01.13 55.01.15 55.01.18


Cheltuieli neeligibile ISPA

transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

___Finanțarea națională **) ___________________ ______ ________

_____Finanțarea Uniunii Europene **)___________________ ___ ____

______Cheltuieli neeligibile **)    ________________ ______ ____

Programe din Fondul Social European (FSE) ___________

____Finanțarea națională **) ______________ __ '    _________

____Finanțarea Uniunii Europene **)________ _____

___Cheltuieli neeligibile **)    _____ __ _

Programe din Fondul de Coeziune (FC)___ ______ ___ __

____Finanțarea națională **)_____ ____ _

_____ Finanțarea Uniunii Europene **)    _ ___ _

_____Cheltuieli neeligibile **)    ___________

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

___    _Finanțarea națională “)    __

_____Finanțarea Uniunii Europene **)________ _ _

_____Cheltuieli neeligibile **)__ __________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) ________

____ Finanțarea națională **)    _____ _________

___Finanțarea Uniunii Europene “)______ _____

Cheltuieli neeligibile **)______ ___ _

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)________

___ Finanțarea națională **)    _ ____

Finanțarea Uniunii Europene **)    ___ _

_________Cheltuielțneeligibilef*) ___ ___ ___ _

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)__

55.01.28

0

55.01.42

0

55.01.54

0

0

56

0

56.01

0

56.01.01

0

56.01.02

0

56.01.03

0

56.02

0

56.02.01

0

56.02.02

0

56.02.03

0

56.03

0

56.03.01

0

56.03.02

0

56.03.03

0

56.04

0

56.04.01

0

56.04.02

0

56.04.03

0

56.05

0

56.05.01

0

56.05.02

0

56.05.03

0

56.07

0

56.07.01

0

56.07.02

0

56.07.03

0

56.08

0Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare______________________

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE____ ______

_______ Finantareajiationala *)_    ____ _

______ Finanțarea externa nerambursabila *)__

____    ___CheltuielijTeeligibile *)________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

___    __Finanțarea naționala *)____ _ _

________Finanțarea externa nerambursabila *)    _

Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

>

Mașini, echipamente si mijloace de transport

_____ ______Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

___ Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

Page 956.08.01

0

56.08.02

0

56.08.03

0

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56.16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

56.16.03

0

56.17

0

56.17.01

0

56.17.02

0

56.17.03

0

56.18

0

56.18.01

0

56.18.02

0

56.18.03

0

70

61

71

61

71.01

61

71.01.01

0

71.01.02

61

71.01.03

0

71.01.30

0

71.02

0

71.02.01

0

71.03

0

0


Page 10


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA


llCIPIULUI CONSTANTA

Page 1


cap. 61

- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


anexa 2 bis LfF


PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

__Salarii de baza _____________

Sporuri pentru condiții de munca_

Alte sporuri

Ore suplimentare

- ---------------------------------------------

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

--------------------------------------

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare


12142

11936

01

11936

10

2414

10.01

1789

10.01.01

1487

10.01.05

0

10.01.06

151

10.01.07

0

10.01.08

0

10.01.09

0

10.01.10

0

10.01.11

0

10.01.12

0

10.01.13

0


Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de miflk

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe    1 aa°

10.01.16

0

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

151

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Tichete de vacanta

10.02.06

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

625

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

366

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

36

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

115

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

36

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

72

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

qeoo

20.27+20.30)

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

395

Furnituri de birou

20.01.01

70

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

325

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0


ZQÎ /&ll


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

—Page 3


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniu?apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si altecosturi aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.02

58

20.03

0

I •

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

594

20.05.01

398

20.05.03

0

20.05.30

196

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

0

20.10

0

20.11

0

20.12

0

20.13

20

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

0

20.19

20.20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0


Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe


Comisioane si alte costuri aferente imprumutug^inteme


Stabilirea riscului de tara


Page 4


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate _ ______

Protocol si reprezentare


Prime de asigurare non-viata


Chirii


Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor


Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice


Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datorieipublice externe directe _


Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite


Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale _ _


Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului


Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului__

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif


20.24.01

20.24.02

20.24.03

20.25

o o o

20.27

0

20.30

8455

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

32

20.30.04

270

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

8153

0

30

0

30.01

0

30.01.01

0

30.01.02

0

30.02

0

30.02.01

0

30.02.02

0

30.02.03

0

30.02.05

0

30.03

0

30.03.01

0

30.03.02

0

30.03.03

0

30.03.04

0

30.03.05

0

0

40

0

40.03

0Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

_ Alte subvenții___________________________

T/rtat VFONPU/?/REZERVA (cod'50.04) Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


Page 5


40.20

40.30

50

50.04


£

0

£

0


ZW '&!țj


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

5L.01)    ___________________

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.0 1.49)


51 SF


Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate_______________________________

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

copilului______________ ____________ _______ __

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

__handicap ___________________ ____ ___

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate


51.01_

51.01.01__0

51.01.03_0

51.01.14    0


51.01.15

51.01.24


Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în

concediu pentru creșterea copilului_____________ ________________5T01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social_________51.0131

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit__________ ____ __________ 5T01.32

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență

medico-sociale__    ____ 51.01.39

____Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății_______5T01.46_

___Transferuri din bugetejejocalepentru finanțarea camereloragricole______ ______________51J31.49_®

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de    0

Jermoficare___    __ ___ 51.01.50__

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    55 SF_o

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)________55.02    ______0

ContribuțîTși cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate____

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)_______

__Ajutoare sociale in numerar_______

____Ajutoare sociale in natura________________

Tichete de cresa____________

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse

Ajutoarepentru daune provocate de calamitățile naturale___

Asociații si fundații__________ __

Susținerea cultelor    ____

ContributiHa salarizarea personalului neclerical___

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

op^ȚlwiFiN^^REji^'^ăiȚ 77777    777

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

Page 6


55.02.01

0

A 55.02.04

0

57

0

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0

57.02.03

0

57.02.04

0

0

59

0

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitatrfinantate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DECREPITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

____Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

______Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale___    _________

_______Diferente de curs aferente datoriețpublice externe___    ______________ __

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

___Rambursări de credite interne garantate _____


80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0


Diferențe de curs aferente: datoriei publiceJnterne ______________________

Rambursări de credite aferente datoriei publice^^rne locale______ ________

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI REclffikATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferurile la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii

_medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate____________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

capitale în sănătate _______________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

__sănătate _________ __________________

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

__finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

__finanțarea reparațiilor capitale în sănătate________________

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate ________________

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății __________ _______________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Ă. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila _____ ____ __

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă_____    _ ____

Programe ISPA

81.02.02

0

81.02.05

0

0

84

85.01

0

0

206

51

0

51.02

0

51.02.12

0

51.02.22

0

51.02.23

0

51.02.24

0

51.02.25

0

51.02.26

0

51.02.27

0

0

51.02.28

0

55

0

55.01

0

55.01.03

0

55.01.08

0

55.01.09

0


. Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de    pagP R

4) 55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )_________ ________________

_____Finanțarea națională **)___ ___ ____


56


56.01


Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile **)___


Programe din Fondul Social European (FSE) Finanțarea națională


_ L)

Finanțarea Uniunii turopene Cheltuieli neeligibile **)___


Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finanțarea națională **)


Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)___


56.01.01

56.01.02’

56.01.03’

56.02’

56.02.01

56.02.02

56.02.03’

56.03

56.03.0l'

56.03.02

56.03.03^


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanțarea națională **j    


56.04


Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile **)_


56.04.01 56.04 02


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Finanțarea națională **)


Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile


56.04.03

56.05

56.05.01

56.05.02


56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) _____Finanțarea națională **)


finanțarea Uniuni) Europene Cheltuieli neeîigibije


56£7_

56.07.01

56.07.02


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)


56.07.03 56 08


0

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

0


Finanțarea națională **)__________

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013


Finanțarea naționala*)

FîhanîareadelaUniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare______

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *) CheFtuielTheeliglbile-*)

Mecanismul financiar SEE_________ _ ____

__Finanțarea naționala *)__________ __

_Finanțarea externa nerambursabila *)    ______

Cheltuieli neeligibile *)__________ ___

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabi

_Finanțarea naționala *)_ ______ _

____Finanțarea externa nerambursabiia *)    _

_Cheltuieli neeligibile *)______ __ _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

»

_ Mașini, echipamente si mijloace de transport ___

___Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale ___

____Alte active fixe _____

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare    _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIILACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)__

Active financiare (cod 72.01.01)

__Participare la capitalul social al societăților comerciale__

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

J

56.08.01

0

A 56.08.02 a9e9    56.08.03

0

o

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56.16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

56.16.03

0

56.17

0

56.17.01

0

56.17.02

0

56.17.03

0

56.18

0

56.18.01

0

56.18.02

0

56.18.03

0

70

206

71

206

71.01

206

71.01.01

0

71.01.02

36

71.01.03

170

71.01.30

0

71.02

0

71.02.01

0

71.03

0

0

72

0

72.01

0

72.01.01

0

0

75

0

0______________TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

CURENT    W

Paqe 10

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA > OA/


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


cap.65


anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


-ftc.


PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza__________________________

__Sporuri pentru conditii de munca________ _____ ___

Alte sporuri___ __ ______

Ore suplimentare    ____________________

____Fond de premii    ____

Prima de vacanta


95594


95594

01

95594

10

95594

10.01

75058

10.01.01

66283

10.01.05

360

10.01.06

2197

10.01.07

0

10.01.08

153

10.01.09

0


Fond pentru posturi ocupate prin cumul_____ ___

___Fond aferent plătii cu ora____________________

___Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii_______

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

__Alte drepturi salariale in bani______________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

_Tichete de masa *)__________ ____

____Norme de hrana_____________ ________

__Uniforme si echipament obligatoriu______ _______

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa___

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura______ _______

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

___ Furnituri dei birou_________________________

Materiale pentru curățenie

10.03

10.03.01


20536


14766


încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional___    _

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

_ Hrana pentru oameni ____ __________

__Hrana pentru animale________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

___Medicamente _____ ________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza


20.01.03

20.01.04

0

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

0

20.01.08

0

20.01.09

0

20.01.30

0

20.02 0

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

0

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

0

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

0

20.10

0

20.11

0

20.12 0

Jf


Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelorfixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.011 la 20.24.03)

_ Comisioane si altecosturi aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

__Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

20.13

0

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

0

20.19

20.20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20.30

0

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

0

20.30.04

0

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

0

0

30

0

30.01

0


• •

__________________________________________________________________________ ’ ■ ■: ••?«//

Dobânzi aferente creditelor interne garantate____    30.01.02_2__

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)    30.02_0__

___Dobânzi aferente datoriei publice externe directe______________30.02.01__2_

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor

la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04    0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.32+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0


Acțiuni de sanatate_______________51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

protecția copilului____________________________5101/14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap _________________________51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate_______________51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele __aflate în concediu pentru creșterea copilului_________ __________51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor

social _________________ 51.01.31

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

asistență medico-sociale    51.01.39

Transferuri dirTbugeiele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

_ sănătății_________________ ___ ___51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

i iGirsicn/n uaireroayetojs    peniiu laCnaaica uuiiijațimji    clic i,enuaiGiui

___de termoficare___________________ _ 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    T ZZ    55 SF

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+5 ___ 55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    _ 55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

_ Ajutoare sociale in numerar

__Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa

___Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)_______59

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile    ___

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    ________

Sume aferente plății creanțelor salariale    ____________

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    ZTTTT TTZ Z

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DECREPITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate deordonatorii de credite____

Rambursări de credite externe din fondul de garantare___________

___Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale________

___Diferențe de curs aferente datoriei publice externe_______ ____

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate______________

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne____    _______

____Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale_____

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0

84

0

85.01

0

o


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)______________________________________51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51 02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate_____51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale in sănătate_____________________________51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

__altor investiții în sănătate______________________J51.02.24

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

_comunicații în urgență în sănătate______ _ ____ _ _ 51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

__locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ____51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

__locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate__________51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sănătății    51.02.28

t

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55


55.01

2__.    55.01.03

_______;___55,01.08

__•_    55.01.09

2    55.01.10


A Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la______

__Programe cti finanțare rambursabila____ ____ _

_____Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

_ Programe ISPA____ _____

Programe SAPARD

___Investiții ale agenților economici cu capital de stat_______________

_ Programe de dezvoltare__________________

__Fond Roman de Dezvoltare Sociala___________________________

___Alte transferuri curente interne    ________________________

_ Cheltuieli neeligibile ISPA    __________________________

Transferuri din bugetul Focal către asociațiile de dezvoltare intercomunitară ___Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare_

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)_____________ ________________

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )__

____Finanțarea națională **)________________

___Finanțarea Uniunii Europene **)______________

__ Cheltuieli neeligibile **)___________ _

Programe din Fondul Social European (FSE)____________

___ Finanțarea națională **)_________________

___Finanțarea Uniunii Europene **)_______________

____Cheltuieli neeligibile **)______ _ ______

Programe din Fondul de Coeziune (FC)__________

_____Finanțarea națională **)    _________ __

______ Finanțarea Uniunii Europene **)___________

___Cheltuieli neeligibile **)______________

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) _

__j__Finanțarea națională **)___________

___ Finanțarea Uniunii Europene **)_____ _

__Cheltuieli neeligibile **)    ___________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)___________

__;__Finanțarea națională **)______________

_____ Finanțarea Uniunii Europene **)___ _______

_______Cheltujel[rieeligFbile**) ____________

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)_______

Finanțarea națională **)

55.01.12

0

55.01.13

0

55.01.15

0

55.01.18

0

55.01.28

0

55.01.42

0

55.01.54

0

0

56

0

56.01

0

56.01.01

0

56.01.02

0

56.01.03

0

56.02

0

56.02.01

0

56.02.02

0

56.02.03

0

56.03

0

56.03.01

0

56.03.02

0

56.03.03

0

56.04

0

56.04.01

0

56.04.02

0

56.04.03

0

56.05

0

56.05.01

0

56.05.02

0

56.05.03

0

56.07

0
Finanțarea Uniunii Europene **)________________________

__Cheltuieli neeligibile **)_____________________ _______

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

____ Finanțarea națională **)____________________ _______________

__ Finaarea Uniunii Europene **)______________ ___

____Cheltuieli neeligibile **)____________________________ __

Âlte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013    _

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la UniuneaEuropeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare___    __

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)_____________

___Finanțarea externa nerambursabila *)__________

____Cheltuieli neeligibile *)________ __

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă _

__Finanțarea naționala *)__________ ___

_____Finanțarea externa nerambursabila *)    ________

___Cheltuieli neeligibile *)___________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XÎI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .Orb3+7Î7oÎJO)

Construcții

I

Mașini, echipamente^ mijloace de transport _ _ _

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale_______

___Alte active fixe____________________

Stocuri (cod 71.02.01)

__Rezerve de stat și de mobilizare___    _____

Reparații capitale aferente activelor fixe

56.07.02

0

56.07.03

0

56.08

0

56.08.01

0

56.08.02

0

56.08.03

0

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56.16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

56.16.03

0

56.17

0

56.17.01

0

56.17.02

0

56.17.03

0

56.18

0

56.18.01

0

56.18.02

0

56.18.03

0

70

0

71

0

71.01

0

71.01.01

0

71.01.02

0

71.01.03

0

71.01.30

0

71.02

0

71.02.01

0

71.03

0

o


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

n

ANUL CURENT

84

u

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

<b*O<S^.D î M


JUDETUL:CONSTANTA

I

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


ANEXA 2 BIS


Instituția publică:_Formular


11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.66,02


PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5335


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

5085

01    5085


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza    ______ ______ ____

Sporuri pentru condiții de munca_____    ____

__Alte sporuri    ___

__Ore suplimentare    _____

Fond de premii Prima de vacanta

10

4900

10.01

4062

10.01.01

3500

10.01.05

0

10.01.06

0

10.01.07

0

10.01.08

0

10.01.09

o.L&)f


Fond pentru posturi ocupate prin cumul___    _____________

__Fond aferent plătii cu ora______________ ___

__Indemnizații plătite unor persoane din afarajjnitatii_____

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la Tocul de munca

Alocații pentru locuințe

__Alte drepturi salariale in bani __________ __________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

____Tichete de masa *)_________ __ ___

__Norme de hrana___________ ___ _

___Uniforme si echipament obligatoriu _ _ _ ______

__Locuința de serviciu folosita de salariatei familia sa_    __

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura_______ _______

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,01.10_

0

10.01.11

0

10.01.12

0

10.01.13

0

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30    562


10.02    0

10.02.01    0

10.02.02    0

10.02.03    0

10.02.04

0

10.02.05

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

838

10.03.01

623

10.03.02

20

10.03.03

156

10.03.04

7

10.03.05

0

10.03.06

32


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri sijervicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou    ___ __

Materiale pentru curățenie

20

100

20.01

0

20.01.01

0

20.01.02

0încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional__

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

___Hrana pentru oamenj__    ______

Hrana pentru animale______________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente_______ _____ __

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

-----------

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

■??5 jL    !

20.01.03    0

20.01.04     0

20.01.05     0

20.01.06    0

20.01.07    0

20.01.08 _ 0 20.01.09    0

20.01.30    0

20.02    0

20.03    0

20.03.01_________ 0

20.03.02     0

20.04    100

2o.o4.oi 2 2 71 2 40

20.04.02_________ 60

20.04.03     0

20,04.04    72    1    0

__20.05     0

20.05.01______________________0

20.05.03______________________0

20.05.30_________________________________0

20.06__________0

20.06.01________________________0

20.06.02 _____________________________0

20.09_____________________O

20.10    _________________O

20.11    ______________O

20.12    O


Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixepentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.13    0

20.14    0

20.15    0

20.16    0

20.18    0


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere     20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    _ 20.20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)    _________ ___20.24

Comisioane si alte^costun aferente împrumuturilor externe    _ 20.24.01

Comisioane si altejxjsturi aferente imprumuturilor interne    ^0.24.02

Stabilirea riscului de tara    20.24.03


0

2 0 o o o o o o o


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30


o

o

o

o

o

o

o

o


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01


__Dobânzi aferente cred ițelor interne garantate    ____ ____

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

___Dobânzi aferente datoriei publice externe directe____    __ _ _

Dobânzi aferentecreditelor externe contractatede ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

__Dobânzi aferente datoriei publice externe locale _    ____

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)    ______

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur __________

Dobanda datorata trezoreriei statului    _ ____

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului _

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile; de leasing________

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    ____

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

30.01.02 _________________________0

30.02     0

30.02.01 ____ 0

30.02.02     0

30.02.03______________________0

30.02.05_____________________________0

30.03 ______________0

30.03.01______________________0

30.03.02______________________________0

30.03.03     0

30.03.04     0

30.03.05    0


40

40.03


40.20    0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

__________ ____________________51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)    51 Q1

Transferuri către instituții publice    51.01.01

Acțiuni de sanatate


51.01.03/-M

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului ____________ 51.01.14 ____________ _____0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap ___ _51.01.15_    ________ _________0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extre dificultate_________ ___ __ ___________51.01.24    _______ ______ 0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului________________________ ____ ____5T01.26_________________________0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social________ _ 51.01.31    _____________________0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

_0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

85

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

85

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

85

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

_0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


Burse    59.01    O

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale     59.02     0

Asociații si fundații_______ ___ _________59.11____________ 0

Susținerea cultelor     59.12_______________ 0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical     59.15_____ 0

Despăgubiri civile _____ ___59.17__ 0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22     0

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25_____ 0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30     _0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    3ZZ    ZZ ’ ZZZ    79_______ ________Z 0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)    Z Z Z    Z ZZ 80 ZZ Z ________ 0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03 ____ 0

Alte imprumuturi    80.30    __ ___0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)______________________________________________________81____________________0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)     81.01___ 0

Rambursări de credite externe contractate deordonatorii de credite    __ _________ 81.01.01     0

__Rambursări de credite externe din fondul de garantare    __ _ _ ___81.01.02 _______ 0

__Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale _ 81.01.05     0

__Diferențe de curs aferente datoriei publice externe_____ 81XJ1.06_____ 0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02     0

___Rambursări de credite interne garantate    _ _ _______J51.0Z01____________0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne___    ___________ ______81.02.02______________________J)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale____ ____________81 .02.05_________________0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

______ _________ ____ _____84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)____ ______________250

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51    2

50

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51.02    250

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12    250

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate___    _________ ____ ____51.02. 22_______________________0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ^T02.23__________________0

Transferuri de la bugetul de stat către bugeteje locale pentru finanțarea altorjnvestitii în sănătate_________51.02.24_________________________0

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ____ ______________51.02.25__________________________0

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale în sănătate    _____ ___ ____________ _______5T02.26__________________________0

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate_____ __________ _ ________________ 51.02.27_________________________J)

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății _______51.02.28 _____________________________0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

___ 0

___0


A. Transferuri interne    (cod55 .bl.03+55.01^08la 5^.^55^12^.0^3+55^014^5^/18+^.01 Jllă"

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)________________________________________________________________________55.01

_    Programe cu finanțare rambursabila _______ ________________ ______55.01.03

_    Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă_     55.01.08

Programe ISPA _ __55.01.09

_ Programe SAPARD     55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat ____ _____ ___ ____55.0JL12

Programe de dezvoltare___ ___ _____ ___55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    J55JTL15

Alte transferuri curente interne    55.01 .J 8

CheltuieBneeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


55.01.42

55.01.54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )    ZZZLZJ______

_____Finanțarea națională **)______ _ - ~


56

56.01

56.01.01


Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile **)______


Programe din Fondul Social European (FSE) _____ Finanțarea națională **)___

Finanțarea Uniunii Europene **)

__Cheltuieli neeligibile **)____

Programe din Fondul de Coeziune (FC)__

____Finanțarea națională **)____


56.01.02 56.01.03

56.02

56.02.01


56.02.02


Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile **)


56.02.01

56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03

56.04


0

0

0

0

0

0

0

T

0


Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

56.08


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) __Finanțarea națională **)_______


56.08.01


Finanțarea Uniunii Europene **)


56.08.02


_____Cheltuieli neeligibile **)____

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finantarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si insFrumente postaderare____________

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE_________________

__Finanțarea naționala *)_______________

___Finanțarea externa nerambursabila *)_________

__Cheltuieli neeligibile *)_________________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă__

____Finanțarea naționala *)______ _________

_ Finanțarea externa nerambursabila *)____________

_Cheltuieli neeligibile *)________________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 7l7oi7oiîa 71 Jl703+7ll)l730j Construcții

t

__Mașini, echipamente si mijloace de transport_______

__Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale________

__Alte active fixe_________________

Stocuri (cod 71.02.01)

__Rezerve de stat și de mobilizare____________ _____

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

________Participare la capitalufsocial al societăților comerciale ____

TITLUL XIV FONDULNAȚIONAL DE DEZVOLTARE


56.08.03

5615

56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56J6J33

56.17

56.17 01 56.1J.02

56.17 03

56.18 56.18.01 56.18.02 56.18.03

70    _________0

71     0

71.01     0

71.01.01 2 __    2__0

71.01.02    _ __ _______0

71.01.03___2___ 0

71.01.3V___ 0

_ 71.02    _________0

71.02.01 2    2    ______0

71.03    0

72    ___________

72.01    _______0

72.01.01 __0

75    0

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

______ ______ __ __ ___84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis Lț JKLcn    £/£#/1


cap. 67

--BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

2A525

DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

20525

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

20525

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

_ Fond pentru posturi ocupate prin cumul________

_ Fond aferent plătii cu ora___________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii_____

Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

__Alte drepturi salariale in bani__________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu________

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa__

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurarede viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    _

______Furnituri de birou_____ _____

Materiale pentru curățenie

10.01.10

0

10.01.11

0

10.01.12

0

10.01.13

0

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30

0

10.02

0

10.02.01

0

10.02.02

0

10.02.03

0

10.02.04

0

10.02.05

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

0

10.03.01

0

10.03.02

0

10.03.03

0

10.03.04

0

10.03.05

0

10.03.06

0

20

16345

20.01

13820

20.01.01

0

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

____Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cocf20.03.01+20.03.02)

___Hrana pentru oameni____________________

__Hrana pentru animale__________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

____Medicamente_______________________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

0

20.01.04

0

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

0

20.01.08

0

20.01.09

0

20.01.30

13820

20.02

0

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

0

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

0

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

0

20.10

0

20.11

0

20.12

0

Pregătire profesionala

Protecția muncii_____________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelorfixepentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere__

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    __

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20,24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe_____

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne_____

Stabilirea riscului de tara    _____________

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Altecheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare________ _ _ __

Prime de asigurare non-viata

__Chirii_ _ _

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_    ______

_Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

__Dobânzi aferente datoriei publice interne directe _ _

2-3 <1 :


fr/i


20.13

0

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

20.19

0

20.20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20.30

2525

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

0

20.30.04

0

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

2525

0

30

0

30.01

0

30.01.01

0

tot


Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

680

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.32+51.01 .39+51.01.46+51.01.49)

51.01

680

Transferuri către instituții publice

51.01.01

680__Acțiuni de sanatate_________________51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

__pentru protecția copilului _ 5T0VI4

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

__persoanele cu handicap     51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordaresTunor

___ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale Tn situații de extremă dificultate____51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru __persoanele aflate în concediu pentru creștereacopilului_________51.01.26

transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

ajutor social____    _________51.01.3t

__Reabilitarea termică a clădirilor de locuit_______________51.01.32

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

___domeniul sănătății________ _________________51.01.46^

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

II cil ISitti Ui I i^cM GUUyGttziG lUis&iG fjtl Iu U l&di luai GauLiiiyctLIIIui i tz&ictlltb aitz

__centralelor de termoficare____________________51.0T50^

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    55 SF

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.t    55.02

___Contribuții și cotizațiijaorganisme internaționale    55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    ___

Asociații si fundații    ___

Susținerea cultelor    ____________

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    _______

Despăgubiri civile    _______

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    ____

Sume aferente plății creanțelor salariale    _ __

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)    ~

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

din venituri proprii    __

Alte împrumuturi______________ ____

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

___Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite____

__Rambursări de credite externe din fondul de garantare _________

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale__

__Diferențe de curs aferente datoriei publice externe________

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate ________________

__Diferențe de curs aferente datoriei publice interne______________

__Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale _____

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

3500

59_

59.01

0

59.02

0

59.11

3500

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0


0

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)_______________________________________51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

______________________________________ 51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

___sănătate___________________________ 51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale în sănătate___________________51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

_____altor investiții în sănătate____________________ 51.02.24

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

comunicații în urgență însănătate__    _______ _ 51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

__locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate    ____51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

________locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate________51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătății__________ ______51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

______55

55.01

55.01.03 55.01.08


A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la____________

__Programe cu finanțare rambursabila_______

______Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

__Programe ISPA______________________________________________

__Programe SAPARD_____________________________________

_ Investiții ale agenților economici cu capital de stat___________

Programe de dezvoFtare

__Fond Roman de Dezvoltare Sociala_____________________

Alte transferuri curente interne________________

Cheltuieli neeligibile ISPA_____________

_ Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltarejntercomunitară

_Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)________________________________

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )___

___Finanțarea națională **) _ ______

___Finanțarea Uniunii Europene **)_______

___Cheltuieli neeligibile **)____________

Programe din Fondul Social European (FSE)_____

______Finanțarea națională **)    __________

_____Finanțarea Uniunii Europene **)_ ____ ___

Cheltuieli neeligibile **)____________

Programe din Fondul de Coeziune (FC) _ _

______Finanțarea națională “)___________

__ Finanțarea Uniunii Europene **)___________

_ Cheltuieli neeligibile **)_____

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEĂDR)

Finanțarea națională **)____ __

___ Finanțarea Uniunii Europene **)

______Cheltuieli neeligibile “)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)_

____L Finanțarea națională **)

_____Finanțarea Uniunii Europene **)

55.01.09

0

55.01.10

0

55.01.12

0

55.01.13

0

55.01.15

0

55.01.18

0

55.01.28

0

55.01.42

0

55.01.54

0

0

56

0

56.01

0

56.01.01

0

56.01.02

0

56.01.03

0

56.02

0

56.02.01

0

56.02.02

0

56.02.03

0

56.03

0

56.03.01

0

56.03.02

0

56.03.03

0

56.04

0

56.04.01

0

56.04.02

0

56.04.03

0

56.05

0

56.05.01

0

56.05.02

0

£99 &n\


JJCheltuieli neeligibile **)____________ __

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPĂ)

Finanțarea națională **)________ __________

___Finanțarea Uniunii Europene **)_______

_____Cheltuieli neeligibile **)___________

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

____Finanțarea națională **)_________

____Finanțarea Uniunii Europene **)_________

__CheltuieHneeligibile **)________

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013___

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

CheltuîelF neeliglbTle

Alte facilitați si instrumente postaderare_______

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursa bila*)

CheltuieirheeliglBile *)

Mecanismul financiar SEE___________

Finanțarea naționala *)_________

Finanțarea externa nerambursabila *)_____ _

Cheltuieli neeligibile *)_____________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă__

__Finanțarea naționala *)    _ _____

___Finanțarea externa nerambursabila *)    _____

__Cheltuieli neeligibile *)________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+711.01.30)

Construcții

_ Mașini, echipamente si mijloace de transport    _

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale___    ___

_ Alte active fixe___

Stocuri (cod 71.02.01)56.05.03

0

56.07

0

56.07.01

0

56.07.02

0

56.07.03

0

56.08

0

56.08.01

0

56.08.02

0

56.08.03

0

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56.16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

56.16.03

0

56.17

0

56.17.01

0

56.17.02

0

56.17.03

0

56.18

0

56.18.01

0

56.18.02

0

56.18.03

0

70

0

71

0

71.01

0

71.01.01

0

71.01.02

0

71.01.03

0

71.01.30

0

71.02

0

___Rezerve de stat și de mobilizare__________

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDU£NAȚIEZVOLTARE _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

71.02.01

0

71.03

0

0

72

0

72.01

0

72.01.01

0

0

75

0

0

84

0

85.01

0

o

z’6//


JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_


Formular


11/05


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


CAP.68,02


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlătilnr-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

45164

42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

43773

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

43773

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11065

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8693

o;

Salarii de baza

10.01.01

8058

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

98

Alte sporuri

10.01.06

2

—.    .■    <.....-H

Ore suplimentare

10.01.07

0

urna.

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul ______

Fond aferent plătii cu ora    ________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii___

Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani_____ _

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)_______ _

Norme de hrana _______

Uniforme si echipament obligatoriu____ : :

__

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa__

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

_ Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

Contribuții de asigurați sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 /a 20.06+20.09 la 2

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) ____Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie


10.01.10

0 •. ,, .......... J

10.01.11

■ 'i

10.01.12

" • 0

10.01.13

0

4

10.01.14

o

Rb.oi.i5

0

1

40.01.16

0

10.01.30

535

l

■ 10.02

0

o î

10.02.01

0

10.02.02

o

10.02.03

0

10.02.04

0

! 10.02.05

0

; 10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

2372

0;

10.03.01

1715

10.03.02

37

40.03.03

442

10.03.04

.....; ' 17

10.03.05

0

40.03.06

161

!0.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6158

0

20.01

1043

0

20.01.01

17

J j

20.01.02

31

î

încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet _ Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional____

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente _ ___

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni_______________

Hrana pentru animale__-_____

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente__________■ ■ ■ :~ V________'    _____

Materiale sanitare

"■ Reactivi

Dezinfectant    __

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Depiasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)_____

Deplasări interne, detașări, transferări

Depiasari în străinătate    - ...

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

... - ..... ...

’.....

.20.01.03

258    •

20.01.04

68

20.01.05

25

   _    _________________20.01.06________ 3

20.01.07

114

35

--------------

20.01.08

20.01.09

79

!

120.01.30

413

I

!

\ 20.02

126

■î

i 20.03

2349

' ol

20.03.01

2349

t

20.03.02

0

____ .... . . -.1

20.04

54

0-

20.04.01

20

20.04.02

21

i

20.04.03

0

i

20.04.04

13

i 20.05

88

Oi

20.05.01

0

20.05.03

0

1

20.05.30

88

i

1

20.06

2

1 Oi

20.06.01

2

i

■ (

„„ :: -1

20.06.02

0

î

- 4

|    20.09

0

• ■ !■ î

I 20.10

0

<1.5 ' ]

| 20.11

24

i 20.12

0

. î

A'- î

i

Pregătire profesionala

Protecția muncii__ .    ,__

Munitie.jfumituri si armament denatura activelor fixe pentru Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unoi

unor convenții sau contracte de asociere .    _

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari Meteorologie__

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20. _____ Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe __Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara    _

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in re)

Tichete cadou

Ăltecheîtuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20 30.06+20.30.07+2

Reclama si publicitate _    .._    _.    _

Protocol si reprezentare    __

Prime de asigurare non-viata

Chirii _    _ .    -    -

_Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor _

FonduIPresedintelui/Fondul conducatoruiuiinstitutieipublii Executarea silita a creanțelor bugetare _    . <

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.011a 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30,01.01+30.0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe :

armata


20.13

20.14

20.15


20.16


20.18


r lucrări și servicii de interes public local, în baza


20.19


publice locale


20.20

20.21


20,22


20.23


24,01 la 20.24.03)


20.24


20.24.011 20.24.02


prezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor


20.24.03


0

0

o

o

o'

o

o

o

o


0.30.09+20.30.30)


ce


1.02)


20.25

20.27

20.30

2460

0

20.30.01

0

20.30.02

250

.......»l

20.30.03

0

20.30.04

1395

20.30.06

0

1

20.30.07

0

i

20.30.09

0

■ 4:

20.30.30

815

■ ........f

»...__t

ui ' W '

30

0

30.01

0

0;

(30.01.01

0


Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02.03+30.02.05)

__Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    __

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

____ Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur___ _

Dobanda datorata trezoreriei statului    _

__Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

;_ Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing_    _    _

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la con

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNtTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (<

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.4

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

îbustîbili


:od 51.01)

6+51.01.49)


30.01.02

0

......

30.02

0

0

30.02.01

0

—........-

:'\.q

30.02.02

0

30.02.03

0

_______J

30.02.05

0

30.03

0

,.:;qoj

30.03.01

0

i

j30.03.02

0

i

i30.03.03

0

■ J

30.03.04

0

30.03.05

0

—~~~—~

40

0

40.03

0

,ț,,'

40.20

0

40.30

0

o:

liBjsO ;

0

1 ' 0}

50.04

0

q________——I

3000

_oi

51.01

3000

0

j51.01.01

3000

•51.01.03

0

Wtli''*!


<&)/>


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap


51.01.14


51.01.15


°4

0


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    ____ _ 4 \_____51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copilului .......,/- •'    4: ••    4 ■••••;• ••    ._____51.01.26


Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-socîale Transferuri din bugetele focale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole____ _

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)____

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    ______    _    _ _    _

Alte transferuri curente în străinătate


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar    _

Ajutoare sociale in natura    __

Tichete de cresa


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


51.01.31

..........." ■

i

51.01.32

0

!

.—.—.—i

51.01.39

0

■ ,■■■■■)

o

51.01.46

o

44. Ț

51.01.49

0

,44,î

51.01.50

0

441

55 SF

0

o\

55.02

0

“ol

..........—4

55.02.01

0

5

: 1.

55.02.04

0

57

23175

0

57.02

23175

0

57.02.01

9550

57.02.02

13625

57.02.03

0

57.02.04

0

ț

44341il$4''

375

0J


Ajutoare pentru daune provocate de calamitățilenaturale

...............    . ? :    < ....................a/--,;,

Susținerea cultelor _____ _    _

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural___

Sume aferente plății creanțelor salariale    _ _

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    _

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din v Alte imprumuturi _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ___

_ Rambursări de credite externe din fondul de garantare    :

Rambursări de credite aferente datoriei pubHce externe locale    _

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări decredite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate _    _

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    _ _

Rambursări de credite aferente datoriei publice internelocale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

- ÎTȚ—-—,    —----—

59.01

0

.il

59.02

0

. 'Ti:

59.11

375

■ j

59.12

0

';:

p------+

59.15

0

59.17

0

.].

59.22

......

: • i

59.25

i

--------------■■?-—------ .'.. ---^';:. H-

59.30

0

_-4

79

0

0

_----------—-5------ . Ju

80

~0 _

0

.....

enituri proprii

80.03

0

80.30

0

-t—----—--4r

“ 81

0

0

81.01

Ol

0

51 51.02

;51.02.12


1391

0

0


42


Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

i Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

[echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate    _ __'51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

sănătate____    _ 51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    J5 f .02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate    5Ț02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale în sănătate    _ _    51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele focale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    51.02.21


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28


0

0

ji

o

2^

o

o

o


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21

la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)    ___ _ ___

'Programe cu finanțare rambursabila    ""la--.-., ’WWl-'

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    _

Programe ISPA

Programe SAPARD

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare    ~ ~


55    0


°:


55.01    0

55.01.03 *55.01.08 55.01.09    _

S5.01.10 _

:55.01.12

55.01.13


Fond Roman de Dezvoltare Sociala_    _ 2

Alte transferuri curente interne _ _    _    _

Cheltuieli neeligibile ISPA _ _____

Transferuri din bugetuli local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară _ Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

i55.01.15

55.01.18

55.01.28

55.01.42

55.01.54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabite (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe din Fondul^European de Dezvoltare Regională (FEDR )    ___

! Finanțarea națională **)    ____ _    •    _

j Finanțarea Uniunii Europene **)    ____

_ J._Cheltuieli neeligibile **)    _ _

Programe din Fondul Social European (FSE)    _

\ Finanțareanațională **)

_ Finanțarea Uniunii Europene **)    _

_2 . Cheltuieli neeligibile **)    _ _ _

Programe din Fondul de Coeziune (FC)    _____ ___

T Finanțarea națională **)    _    _

Finanțarea Uniunii Europene **)

j__Cheltuieli neeligibile **)    _ _ _ ___    _ _

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

! Finanțarea națională **)    __ _ _

Finanțarea Uniunii Europene!**)    _    '

Cheltuieli neeligibile **)    _    2    _

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)    __

L Finanțarea națională    _    __ _ _

_____: Finanterea Uniunii Europene **j    _    __

Cheltu»eli neeligibile **)    2    _

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) j Finanțarea națională **)    _

2 Finanțarea Uniunii Europene **)_    _    _

Cheltuieli neeligibile **}

56

1284

56.01

1284

' 56.01.01

400

56.01.02

884

56.01.03

0

56.02

0

56.02.01

0

, 56.02.02

0

56.02.03

0

56.03

56.03.01

56.03.02

' 56.03.03

56.04

56.04.01

! 56.04.02;

56.04.03

56.05

■ 56.05.01

i 56.05.02

56.05.03 j 56.07'

! 56.07.01 j 56.07.02

; 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Farteneriat (ENP1)

7 Finanțarea națională **)

_1___.......—— 8 î_—--- ...i— ' ,—-—_ ----

' Finanțarea Uniunii Europene **)__

_____|__Cheltuieli neeligibile **)_______

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)    ~    “

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila-*)

_; Cheltuieli neeligibile*)    ___

Mecanismul financiar SEE _

Finanțarea naționala *)    _    _____

Finanțarea externa nerambursabila *)    ______

Cheltuieli neeligibile *)    _:

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

Finanțarea naționala *)    L _

^Finanțarea externa nerambursabila *)    _    _    _

Cheltuieli neeligibile *)    _ '    2

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL Xtl ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    J    _

__ Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport _____

Mobilier, aparatură birotică șialteactivecorporale__    _

_ Alte active fixe    __ _____

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare    _    _ _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

~~ j 56 08 I7~3HT J

_____ 56.08.01 '    '    ’

_    56.08.02    ”

56.08.03    "    -

_____ ' ' 56.15    ____i

' 56.15.01    • .'î    j

- :~ \ 56/I5.02    ,t;r ' i

',y;- j 56.15.03 ?    j

T 56-16    ;    - _    .____

: 56.16.01 1 56.16.02

"    '    ! 56.16.03

56.17    ‘ H

1 56.17.01    Ș

: 56.17.02

i

: 56.17.03

!

56.18    Ș

’ 56.18.01    "î

i 56.18.02

f

î 56.18.03

70

107

42

f- «b

107

42‘

71.01

107

42.

i71.01.01

42

. I \

71.01.02

65

71.01.03

71.01.30

o

71.02

0

6

71.02.01

0

71.03

0

n    72

.....—

——

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale _

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    ~

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI St REC Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

'UPERA TE IN ANUL CURENT■ ț

i

1


i


JUDETULCONSTANTA

I

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis LPr


cap. 70

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

159582

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

47637

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

47637

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5496

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4287

Salarii de baza

10.01.01

3921

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

243

Ore suplimentare

10.01.07

0

__Fond de premii___________

__Prima de vacanta_    ____ _ _

__ Fond pentru posturi ocupate prin cumul_____ _ _ _

__Fond aferent plătii cu ora _____________

__Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii__

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani ________________ ___

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)____ ________ _

__ Norme de hrana___    _______ __

__Uniforme si echipamentobligatoriu____ ___

__ Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa _ _ _

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura___ _______

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bununs[servicii (cod 20.01.OIJa 20.01.09+20.01.30)    ____

10.01.08

0

10.01.09

0

10.01.10

0

10.01.11

0

10.01.12

1

10.01.13

1

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30

121

10.02

0

10.02.01

0

10.02.02

0

10.02.03

0

10.02.04

0

10.02.05

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

1209

10.03.01

906

10.03.02

33

10.03.03

227

10.03.04

6

10.03.05

0

10.03.06

37


21266

20 _

20.01    10974

_Furnituri de birou _____________________________________________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

__Hrana pentru oameni_____ _______

___Hrana pentru animale_____ _______ __

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

___Medicamente__________________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!’

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

20.01.01

628

20.01.02

0

20.01.03

6539

20.01.04

30

20.01.05

0

20.01.06

253

20.01.07

255

20.01.08

467

20.01.09

0

20.01.30

2802

20.02

438

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

326

20.05.01

4

20.05.03

0

20.05.30

322

20.06

10

20.06.01

10

20.06.02

0

20.09

0

20.10 0

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii _______ _____________ ________ ______________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentruarmata____

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte dejisociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

_Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

__Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

_Stabilirea fiscului de tara    __ _

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

T ichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare    _

Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

FonduIPresedintelui/Fondulconducătoruluiinstituțieipublice__

Executarea silita a creanțelor bugetare _____

_ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    ______

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)


20.11

11

20.12

25

20.13

0

20.14

11

20.15

0

20.16

0

20.18

0

20.19

1286

20.20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20.30

8185

20.30.01

482

20.30.02

0

20.30.03

4

20.30.04

1798

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

5901

0

30

0

!^H \


Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe___    _

_Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) _Dobânzi aferente datoriei publice externe directe_    ____ __

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite__

__Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale__    ___

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ja 30.03.05)_______

_Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur______

Dobanda datorata trezoreriei statului_________ _

__Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului    _

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile dejeasing _ _ _

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

___Alte subvenții

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)____________________________

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

30.01

0

30.01.01

0

30.01.02

0

30.02

0

30.02.01_0_

30.02.02_O_

30.02X11_O_

3(102.05_O_

30.03_O_

30.03.01_O_

30.03.02_O_

3(103.03_O_

30.03.04_O_

3(103.05_O_

O

40

20875

40.03

0

40.20

0

40.30

20875

50

0

50.04

0

0

51 SF

O

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51. 01.39+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

___Acțiuni de sanatate____ _ _________ _____ _

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

pentru protecția copilului___________ _______

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

_ persoanele cu handicap____ _ _________

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

_ ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru _ persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului______

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

__ajutor social__________ _ _ _____

___Reabilitarea termică a clădirilor de locuit_______ ____

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțareacheltuielilorcurentedin domeniul sănătății

i

___Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole _

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.C Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

51.01

0

51.01.01

0

51.01.03

0

51.01.14

0

51.01.15

0

51.01.24

0

51.01.26

0

51.01.31

0

51.01.32

0

51.01.39

0

51.01.46

0

51.01.49

0

51.01.50

0

55 SF

0

55.02

0

55.02.01

0

55.02.04

0

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)____

Ajutoare sociale in numerar___________

Ajutoare sociale in natura _____ _

Tichete de cresa___    _____ ___

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

_ Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

__Rambursări de credite externe din fondul de garantare ___

__Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale ____

____Diferențe de curs aferente datoriei publice externe___ _

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0

57.02.03

0

57.02.04

0

0

59

0

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

87

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

_81J)1.05    0_

81.01.06_____________0__________

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate__________

Diferente de curs aferente datoriei publice interne_____

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale__

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(codJ1.02£______________________________________________________

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în

___urgență în sănătate_________ __________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

___finanțarea reparațiilor capitale în sănătate___________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea altor investiții în sănătate____________

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate_______

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

__bugetele^iocale^pentru finanțarea reparațiilorcapitalejnsănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

81.02

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0

0

84

85.01

0

0

111945

51

0

51.02

0

51.02.12

0

0

51.02.22

51.02.23

0

51.02.24_

51.02.25_°_

51.02.26___°_

51.02.27    °

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății___________ ___________ _____

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

__Programe cu finanțare rambursabila ___

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă___

___Programe ISPA______________

Programe SAPARD _ ______ _____

___Investiții ale agenților economici cu capital de stat__    ______

___Programe de dezvoltare _________ __

____Fond Roman de Dezvoltare Sociala__________ __

Alte transferuri curente interne _ Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

—n-ofrr<xrț>i ui t    u uvi mwi <zaovi m w,U7vi ~

termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FENI oostaderare (cod 56.01 la 56.05+cod______

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )___

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

51.02.28

0

0

55

2455

55.01

2455

55.01.03

0

55.01.08

0

55.01.09

0

55.01.10

0

55.01.12

2455

55.01.13

0

55.01.15

0

55.01.18

0

55.01.28

0

55.01.42

0

55.01.54

0

0

56

11992

56.01

11992

56.01.01

4722

56.01.02

7252

56.01.03

18

56.02

0

56.02.01

0

56.02.02

0

56.02.03

0

56.03

0

56.03.01

0

56.03.02

0

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEĂDR)

Finanțarea națională **)_________________ _______

Finanțarea Uniunii Europene **)    _______

_____Cheltuieli neeligibile **)_______________ ________________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)___________

__Finanțarea națională **)    _________________________

_ Finanțarea Uniunii Europene “)____

Cheltuieli neeligibiie **)______________ ________

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

____ Finanțarea națională **)________________

___Finanțarea Uniunii Europene **)_ ___ __

Cheltuieli neeligibile **)_________________

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)_

___    __Finanțarea națională **)___ _____ ___

Finanțarea Uniunii Europene **)______ __

___ Cheltuieli neeligibile **)_________

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala *)

FTnantăi^^xtei^nerămbufsabîla"*)

Che Ituleii neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE__

_ Finanțarea naționala *)____ _ _______

___Finantareaexterna nerambursabila *)    ______ _____

Cheltuieli neeligibile *)________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă ___

____Finanțarea naționala *)_

_____Finanțarea externa nerambursabila *)________

Cheltuieli neeligibile *)______ ___ _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

56.04

0

56.04.01

0

56.04.02

0

56.04.03

0

56.05

0

56.05.01

0

56.05.02

0

56.05.03

0

56.07

0

56.07.01

0

56.07.02

0

56.07.03

0

56.08

0

56.08.01

0

56.08.02

0

56.08.03

0

56.15

0

56.15.01

0

56.15.02

0

56.15.03

0

56.16

0

56.16.01

0

56.16.02

0

56.16.03

0

56.17

0

56.17.01

0

56.17.02

0

56.17.03

o

56.18

0

56.18.01

0

56.18.02

0

56.18.03

0

70

97498

71

6448

Active fixe (cod 71.01.01_la71.01.03+71.01.30)__

Construcții    ______

Mașini, echipamente si mijloacele trajTsport___

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

__Alte active fixe____________________________

Stocuri (cod 71.02.01)

___Rezerve de stat și de mobilizare_______

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) _ ______

Active financiare (cod 72.01.01)

__Participare la capitalul social al societăților comerciale____

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

»

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

.    &>J)


71.01 71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.02 71.02.01

71.03


72

72.01

72.01.01

75


84

85.01

6448

5838

0

0

610

0

0

0

0

91050

91050

91050

0

0

0

0

o-

JUDETUL.CONSTANTA

»

Unitatea administrativ - teritorială .PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_

Formular


11/05


ANEXA 2 BIS

t-fr tiza*)BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

CAP.74,02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

nlătilnr

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

70491

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

70272

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

70272

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0

l    0.

Salarii de baza

10.01.01

__0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

_0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

_0

Fond de premii

10.01.08

0

j::

Prima de vacanta

10.01.09

_ 0


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii


Indemnizatii de delegare Indemnizații de detașare

«WCAlocații pentru transportul la si de la locui de munca Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani____;    ,

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *) ____ .

Norme de hrana.............•    _

Uniforme si echipament obligatoriu _ _

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa ___ _

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

Alte drepturi salariate in natura___;    :

__

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 li

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) Furnituri de birou    _    _

Materiale pentru curățenie

10.01.10

o

10.01.11

0

10.01.12

0

10.01.13

0

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30

0

10.02

0

0

10.02.01

0

10.02.02

0

10.02.03

0

10.02.04

0

10.02.05

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

oi

: 0

10.03.01

0

10.03.02

0

10.03.03

oi

10.03.04

0

10.03.05

0

10.03.06

0

î 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

70272

0

20.01

70250

0

20.01.01

0:

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni    _ _    _ • :

Hrana pentru animale_    _    _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente _

Materiale sanitare Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0503+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

0

4.....V.;;;<<, <<.

20.01.04

70250

20.01.05

. <

0

’™<‘'    '    T7

4'

20.01.06

0

;? ' .. .

'    ' ■    4    ■■    4 / .

■ ■ 4    .44" ■    :    " 4. 4. ''    4    4, .

20.01.07

0

20.01.08

0

44\.<4'; 44<s'' /    '•'<< ■■ <

20.01.09

o

■......>    ? 'f-4 *<'&'■'"......<4<

20.01.30

0

■ . ■ L.

20.02

0

: :‘ ...... ■ '&

20.03

0

0

■..4. ■■■■ ■■    ,4. ' . <-."44    '

■ ■ :

20.03.01

0

20.03.02___0

20.04

0

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

-    44

20.04.04

_0

20.05

0

0

_20.05.01

0

-

0

--7--

_ _20,05.03

20.05.30

0

0

0

20.06.01

0

20.06.02

0

_    20.09

0

20.10

0

, t4i'.2Olj

0

20.12

o

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții aie administrației publice locale la realizarea unor lucrări și!

unor convenții sau contracte de asociere    ______

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice lo<

Meteorologie '    ______;_____

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor_______

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si 'înghețurilor___

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne _

Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentare, dispozițiilor legale _

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.09+20

Reclama si publicitate    _

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata_    _    __

W||    _ . /:_

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_    :

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare___' . .    _

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferentedatoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe __

i 20.13

0

i 20.14    . :    0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

servicii de interes public local, în baza

I

20.19

o

^ale

20.20

0

Oi/®

20.21

0

■■ ' ■■ iBO/'O

20.22

0

20.23

0

24.03)

20.24

0

0

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

a intereselor statului, potrivit

20.25

20.27

,30.30)

20.30

22

o

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

0

20.30.04

0

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

22

■K 301

o

30.01

0

30.01.01

0

J

Dobânzi aferente creditelor interne garantate _______

Dobânzi aferente datorieipublice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe_ :

   _

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

__Dobanzraferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumuțate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)    _    _______2

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur    ____

_Dobanda datorata trezoreriei statului    _    _____

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului ____

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului__

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ^Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizîonate ale preturii

j Alte subvenții ________ _

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TfTLUL W TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUt

transferuri curente (cod

51,01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.3

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

#>//


or la combustibili


30.01.02

30 02 30.02.01 30 02.02 30.02.03 30.02.05

30.03

30.03.01

30.03,02

30.03,03

30.03.04

30.03.05


0,

0


0;

o;

o

o

o


o;

o:

o


40

40.03

40.20

40.30

50


0

0

o

o


50.04


o;


3LICE (cod 51.01)