Hotărârea nr. 293/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARTE DE 46.308.754 LEI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

nr.    din    2011

privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 46.308.754 lei

Consjliul local al municipiului Constanța întrunit in ședința extraordinară din data de_ ZfJt.AaU

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art.45 alin. (2), art.63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit.c precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Tinănd seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;aprobat prin Legea nr.287/2009.

Luând act de expunerea de motive a Primarului Radu Ștefan Mazare în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.157232/24.11.2011, raportul Direcției Financiare, înregistrat sub nr.157231/24.11.2011 precum si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public și privat;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/08.07.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa I a obiectivului de investiții "Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanța si lucrări tehnico-edilitare aferente"

-    Campus social Henri Coanda, str. Stefanița Vodă, Studiu de fezabilitate, Hotărârea Consiliului Local nr. 150/08.07.2011 privind transferul "Programului de construire unități locative modulare in Municipiul Constanța si lucrări tehnico-edilitare aferente - campus social Henri Coanda str. Stefanița Vodă", către R.A.E.D.P.P. Constanța, Hotărârea Consliului Local nr.207/24.08.2011 privind aprobarea documentației de achiziție lucrări de construcții montaj, inclusiv a serviciului de proiectare - PT,PAC,DDE pentru obiectivul de investiții Construire unități locative modulare in Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente

-    Campus social Henri Coandă, str. Stefaniță Vodă pentru zona I , prevăzute in anexa la prezenta,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46.308.754 lei, cu o maturitate de 4 ani.

Art. 2. Se aprobă garantarea plăților efectuate de R.A.E.D.P.P. Constanța in valoare de 46.308.754 lei pentru partea creditată din contractul privind execuția lucrărilor de construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare - PT,PAC,DDE pentru obiectivul de investiții Construire unități locative modulare in Municipiul Constanța si lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus social Henri Coandă, str. Stefanița Vodă pentru zona I prin avalizarea Bilețelelor la Ordin emise in două etape: etapa I Bilete la ordin emise in sem.I 2012 cu scadența in sem. I 2014 valoare 24.496.590 lei și etapa II Bilete la ordin emise in sem. II 2012 cu scadența in sem.I 2015 valoare 21.812.164 lei;

Art. 3. - Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local: Construire unități locative modulare in Municipiul Constanța si lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campus social Henri Coandă, str. Stefanița Vodă.

Art. 4. - Din bugetul local al Municipiului Constanța se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Constanța următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile garantate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Municipiului Constanța;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Constanța.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Consiliului Local al Municipal Constanța, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Constanța, R.A.E.D.P.P. Constanța si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știința, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Constanța, precum și pe pagina de internet www.primaria-constanta.ro

.

Adoptată de


consilieri din 27 membri


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr.

lh<U>U