Hotărârea nr. 291/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE PENTRU FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT SAU LEMNE DE FOC

coNSTAN^ ROMANIA < Jg> « JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTARARE

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzire pe perioada sezonului rece pentru familiile și persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau lemne de foc

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară în data de 28.11.2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrata sub nr. 157994 din 25.11.2011 prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul direcției Administrație Publică Locală, Serviciul Asistență și Protecție Socială, înregistrat sub nr. 157361/24.11.2011, raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.d, alin 3, lit.c și art. 115, alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Familiile care se încălzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 0 și 1300 RON, și care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, oricare din bunurile cuprinse în lista bunurilor specificată în Anexa 1, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (noiembrie - martie) în cuantum de maxim 25% din consumul maxim lunar specificat in Anexa 2, dacă sumele prevăzute în bugetul local pentru ajutoarele de încălzire permit acest lucru.

Art.2 Persoanele singure care se încălzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat, al căror venit net lunar se situează între 0 și 1600 RON, și care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, oricare din bunurile cuprinse în lista bunurilor specificata in Anexa 1, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (noiembrie -martie) în cuantum de maxim 25% din consumul maxim lunar specificat in Anexa 2, dacă sumele prevăzute în bugetul local pentru ajutoarele de încălzire permit acest lucru.

Art.3 Familiile care se încălzesc cu lemne de foc, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 0 și 1300 RON, și care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, oricare din bunurile cuprinse în lista bunurilor specificată în Anexa 1, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (noiembrie - martie) în cuantum de maxim 500 kg lemne de foc (pentru toata perioada sezonului rece), dacă sumele prevăzute în bugetul local pentru ajutoarele de încălzire permit acest lucru.

Art.4 Persoanele singure care se încălzesc cu lemne de foc, al căror venit net lunar se situează între 0 și 1600 RON, și care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, oricare din bunurile cuprinse în lista bunurilor specificata in Anexa 1, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (noiembrie - martie) în cuantum de maxim 500 kg lemne de foc (pentru toata perioada sezonului rece), dacă sumele prevăzute în bugetul local pentru ajutoarele de încălzire permit acest lucru.

Art.5 Nu pot beneficia de ajutor de încălzire în condițiile prezentei hotărâri familiile și persoanele singure care dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate (cu excepția locuinței de domiciliu) pe raza municipiului Constanța.

Art.6 Familiile și persoanele singure care vor solicita ajutor de încălzire în condițiile prezentei hotărâri vor prezenta următoarele documente în momentul depunerii cererii:

-    formularul de cerere și declarație pe propria răspundere, așa cum este specificat în Anexa 3;

-    copii după actele de identitate ale tuturor membrilor din familie.

în formularul de cerere solicitantul va bifa la litera E, în mod corespunzător, bunurile deținute în proprietate/folosință.

Alte acte doveditoare privind componența familiei, calitatea de titular al cererii de ajutor și veniturile realizate se vor solicita în momentul efectuării anchetei sociale.

Art. 7

a.    La stabilirea dreptului pentru ajutoarele menționate la art. 1, art. 2, art. 3 și art. 4 se va ține cont de veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii.

b.    Pot beneficia de ajutor la încălzire, în sensul prezentei hotărâri, și familiile/persoanele singure care nu pot dovedi calitatea de titular în sensul art. 6 litera e), și nu pot prezenta acte de proprietate pentru imobilul în care locuiesc sau contracte de închiriere, precum și constănțenii care locuiesc în case ce aparțin RAEDPP și au fișe de calcul completate la zi.

Art. 5 Cererile pentru acordarea de ajutoare pentru încălzire pe perioada sezonului rece pentru familiile sau persoanele singure care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri se depun până cel târziu la data de 20 ale fiecărei luni.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

a)    începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;

b)    începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data specificată la lit. a).

Art. 6 în sensul prezentei hotărâri, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) familie - soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședință și/sau care locuiesc și se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

b)    persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură;

c)    locuință de domiciliu sau de reședință - locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

d)    sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor;

e)    titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia și care poate fi, după caz: proprietarul locuinței, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

f)    beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură, definite conform lit. a) și b).

Art. 7

a)    Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, art. 2, art. 3 și art. 4 și familiile și persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române.

b)    Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure prevăzute la litera a) numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

c)    în sensul prezentei hotărâri nu se consideră locuință instituțiile de asistență socială sau alte așezăminte cu caracter social, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase cu scop monahal.

d)    Ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 1, art. 2, art. 3 și art. 4, se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia conform modelului din Anexa 3;

e)    La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la litera d).

f)    Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se realizează în condițiile prezentei hotărâri, prin dispoziție a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispozițiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoștința solicitanților individual.

g)    La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile nete pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent și alte creanțe legale, cu excepția ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare.

h)    Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

i)    Comunicarea modificărilor prevăzute la litera h) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere.

j)    în cazul modificărilor prevăzute la litera h), primarii vor emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condițiile prezentei hotărâri, sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor;

k)    Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzute la litera j), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Art. 8

a)    Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

b)    Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situația în care titularul nu a respectat prevederile art. 7 litera e).

c)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar, în urma efectuării anchetelor sociale pentru beneficiarii ajutorului de încălzire.

d)    Prevederile referitoare la contravenții prevăzute la litera b) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

e)    Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la litera b), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. IO Anexele 1, 2 și 3 fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 11 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală și RADET, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de consilieri din membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,


Constanța Q

Nr.Zfy/S


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE.

Anexa 1 la HCLM Nr.

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE DEȚINUTE DE SOLICITANTII DE AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

BUNURI IMOBILE:

- clădiri sau alte spatii locative in afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate (cu excepția locuinței de domiciliu), si care nu se afla pe raza municipiului Constanta.

Mențiune: Nu pot beneficia cei care dețin clădiri sau alte spatii locative in afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate (cu excepția locuinței de domiciliu), si care se afla pe raza municipiului Constanta

BUNURI MOBILE:

1.    mijloace de transport *): autoturisme care depasesc 1600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, șalupe, barei cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;

2.    utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;

3.    utilaje de prelucrare agricola, presa de ulei, moara de cereale;

4.    utilaje de prelucrat lemnukgater, drujba.sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

5.    depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

*se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervația Biosferei “Delta Dunării’

TERENURI:

1. terenuri de imprejmuire a locuinței si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1000 m1 in zona urbana si 2000 m1 in zona rurala

Fam cu 1-3 pers.

2.00 ha 2.00 ha 1.00 ha


Fam cu peste 3 pers.

3.00 ha 3.00 ha 1.50 ha


3. terenuri in zona montana

-    forestier

-    vii, livezi

-    pășuni si fanete


2.00 ha 1.50 ha 4.00 ha


3.00 ha 2.00 ha 5.00 ha


CATEGORII DE ANIMALE/PASARI:

1.    peste 3 bovine

2.    peste 5 porcine

3.    peste 20 ovine/caprine

4.    peste 15 familii de albine

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Consum maxim lunar de energie termică pentru care se acorda ajutorul de incalzire

CONSUM MAXIM LUNAR

Tip locuință/ consum lunar

Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,82

0, 68

0, 61

0, 67

0,74

2 camere

1,22

1,06

0, 95

1,07

1,22

3 camere

1,59

1,39

1,24

1,39

1, 58

> 4 camere

2,21

1,86

1,73

1, 94

2,21

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
ANEXA NR. 3

romania

A judetul constanta

W PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CERTIFICARE PRIMAR


L.SA. Date personale ale solicitantului:

Numele    |

I 1    1    1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prenumele    |

l l l l l

1 1 1 1 1 1 1—

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cod numeric personal

1 — 1. I.l

1 1 1 1 1 1 1

L L I 1    1.. 1.

1 .. 1 .. 1 1 1 1 1 1 1

Cetățenia?

~1UE

| țRomână

INon-UE

r și anume (tara)............

fctarea civilă a solicitantului?

Icăsătorit(ă)

luniune consensuală

[^jjnecăsâtoritf ă) [^Jvăduv(ă)

Jdivortat(ă)

^Jjdespărtit(ă) în fapt

Act de identitate/doveditor*

I_I_I_I Seria I_I_I_I Nr- L_J_I_I_I_iii I I i i I


Eliberat de |    |    |

(*) Pentru cetățenii români:


J I I 1—1 I I I I I I I I I


La data de


I_L_J_I_I_I_I_1_I


Bl - buletin de identitate P - pașaport

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie


Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

PST r permis de ședere temporară

DI - document de identitate

PSTL - permis de ședere pe termen lung


(z z) (I 1) (a a a a) Pentru cetățenii UE, SEE sau din Confed. Elvețiană:

CIN - certificat înregistrare

CR - carte de rezidență


Date de contact ale solicitantului:


Strada Nr.


J—I_I I L


I I J J_I_I


Bl


Localitatea


I I .1 -I L


.Județ j    |    |

Telefon |    ,    j j


J 1„. I. I. L


-L I I I L


Sc


I I I Et. |    |    | Apart. i i i i i Sector ,    ,    ,


I I I I I I I I I I I L


Mobil


Solicitantul are reședința (loc de ședere obișnuită) în afara României?

[Jnu    L»jDa~ *ncaEtatea..........................................țara.


Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani?

în perioada în perioada


Țara

Tara


Situația școlară?


Situația profesională?


Jfără studii    ^generale    "|medii


salariat


>ensionar


șomer


Isuperioare


independent


elev care urmează cursurile școlarelucrător ocazional


jlucrător agricol Altele................

Dacă a lucrat în afara țării i—i—f în perioada......................... Țara..................................

în ultimii 2 ani?    în perioada......................... Țara..................................

Dacă beneficiază de unele    QJiîy

drepturi de asistență socială?

|Da.din România

|Da. din alte țări

Venituri totale realizate în luna    î

anterioară depunerii cererii    j i i ,    | lei


în nume propriu

_J| în calitate de reprezentant al familiei mele în numele persoanei îndreptățite

Vă rog să aprobați acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru:

B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptățite:

Numele

Prenumele


J I I I I I I_L l_I I I l I I


J l_I


J I 1 I_L 1_I I I_L J......


J I I I I I I L J

Cod numeric personal

I_L l_I I „|, I L

J I I I I I I I I I l I l

J I I

j Cetățenia?

1 [Română

UE

Non-UE

- și anume (tara).....................................................................

Starea civilă a partenerului/persoanei îndreptățite?

j^Jnecăsătoritfăl    (^Jvăduvfă)

^Jcăsătorit(ă)

|divortat(ă)

|uniune consensuală ^Jdespărtit(ă) în fapt    i

Act de identitate/doveditor*

1 Eliberat de

I_I_I_I Seria l_I_I_I Nr- I_I_I...........


I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_L_1_I_1


La data de


I_I_I_I_I_I_I_1_I


(*) Pentru cetățenii români:


I - buletin de identitate I - carte de identitate CIP - carte de identitate provizorie


Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

P - pașaport PST - permis de ședere temporară

DI - document de identitate PSTL - permis de ședere pe termen lung


(2 z) (l i) (a Pentru cetățenii UE, SEE sau din Confed. Elvețiană:

CIN - certificat înregistrare

CR - carte de rezidență


Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptățite:


Strada Nr. ,


l I I I I l J_L


I 1. I I I_L J_L


J I I 1 I L-J I L


L


Bl.


Localitatea


I l I I I I I 1 I L


J Sc- L_l I Et L

J I L l I I L


J    Apart.    |    |    |    |    |    Sector    ,    ,    ,

J_I I_I_I_I_I_I I I_I_I_I


Judet l l l l i I i I I_L—J_I_I_I_I_I_I_L

Telefon

l I I I I I I I I L

I I I

Mobil

L

J

J I I I I 1 I I I I I 1 I

Partenerul/persoana îndreptățită are reședința (loc de ședere obișnuită) în afara României?

Qnu

IDa, în localitatea......................

L-J——’

....................tara.....................................

Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani?

k o

r—.    r în perioada ................

| |Da 4 . K

In perioada...................

.......... Tara............................................

.......... Tara...........................................

Situația școlară?

Jfără studii    jgenerale

(medii    (superioare

salariat

(pensionar    L-J șomer

(elev care urmează cursurile școlare

student


Situația profesională?


independent


lucrător agricol


(lucrător ocazional


Da

Nu


Altele

Dacă a lucrat în afara țării i—i—kpa în ultimii 2 ani?    UJ    L-J

în perioada......................... Țara..................................

în perioada......................... Țara..................................

Dacă beneficiază de unele    1

drepturi de asistență socială?

Da.din România

Da, din alte țări

Venituri totale realizate în luna

£

anterioară depunerii cererii    (    ,    |    (    | lei )

C. Date privind familia

(*) Pentru cetățenii români:

Bl - buletin de identitate P - pașaport CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

PST - permis de ședere temporară

DI - document de identitate

PSTL - permis de ședere pe termen lung

Pentru cetățenii UE. SEE sau din Confed. Elvețiană:

CIN - certificat înregistrare

CR - carte de rezidență


MB


Numele

Prenumele


I I I L J I I I I l


J I I I I I I I I I I


Cod numeric personal


I I I I I I l l I


J I I I I I l l I l


Act de identitate/doveditor*


J I I I Seria I I I I Nr- I l I I I I I I I I I l


Relația cu

solicitantul/persoana

îndreptățită?


sot/sotie

părinte

copil natural

copil adoptat

copil în tutelă

copil în curatelă

partener uniune consensuală

copil în plasament familial

copil încredințat în vederea adopției

Altele


Situația școlară?


jfără studii    ^generale    Jmedii


isuperioare


Situația profesională?


Jsalariat ^independent jlucrător agricol

Altele................


pensionar    □ șomer

elev care urmează cursurile școlare


lucrător ocazional


student — □fi!


I Qnu


QNu QBâ

în perioada . în perioada

Țara

Țara

Dacă a lucrat în afara țării i—T    i—l

în ultimii 2 ani?    LP

”    A

In perioada......................... Țara.................................. (

„ în perioada......................... Țara..................................

Dacă beneficiază de unele    l_ Ifcfe

drepturi de asistență socială?

Xdin România

Da. din alte țări

Venituri totale realizate în luna

anterioară depunerii cererii    (    (    (    (    (]ej ■■

.......’    ?...........».................... 2............................................... J

-    Numele

Prenumele

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_lî

Cod numeric personal    ■ i i i i i i i i ■ i i i i ■    1    ■ i i i i i i i il

Act de identitate/doveditor*    i [ i i Seria i i i i Nr. i i i i i i i i t i i i i i il

Relația cu

solicitantul/persoana

îndreptățită?

sot/sotie

părinte

partener uniune consensuală    1

copil natural

copil adoptat

copil în plasament familial    1

_Jcopil în tutelă

copil în curatelă

^Jcopil încredințat în vederea adopției    1

Altele

Situația școlară?

1 |iără studii    ~|generale    f    Im edii

salariat

pensionar    Isomer

student

Situația profesională?

independent

r ""J    '-aMM:

elev care urmează cursurile școlare

Da

lucrător agricol

lucrător ocazional

Nu

Altele

Dacă a locuit în afara țării r—["""iDa în ultimii 2 ani?

t*

în perioada......................... Țara..................................

în perioada......................... Țara..................................

Dacă a lucrat în afara țării i—i    i—

în ultimii 2 ani?    ■■    L—I--

1

In perioada......................... Țara.................................. 1

în perioada......................... Țara.................................. |

Dacă beneficiază de unele    » •

drepturi de asistență socială?    ]

Da.din România    Venituri totale realizate în luna

X din alte țări    anterioară depunerii cererii    L, ,    ,    lei <

)acă a locuit în afara țării ultimii 2 ani?


[superioare


3.


Numele

Prenumele


J I I l L


J I_L J


Cod numeric personal


J I I I I I I I I I I I I I I


Act de identitate/doveditor*


J—I—I Seria I I I I Nr- I I I I I I I I I l l I I I I


Relația cu

solicitantul/persoana

îndreptățită?


^Jsoț/sotie    ^jpărinte    [^jpartener uniune consensuală

copil natural    ^Jcopil adoptat    ^jcopil în plasament familial


copil în tutelă ^jcopil în curatelă ^jcopil încredințat în vederea adopției


Altele


Situația școlară?


I bâră studii | Jgenerale    | jmedii


■superioare


salariat


Situația profesională?


independent


lucrător agricol


pensionar    □ șomer

elev care urmează cursurile școlare


lucrător ocazional


student


Da

Nu


Altele ,

acă a locuit în afara țării ultimii 2 ani?


□ Nu o

în perioada în perioada

Țara

Tara

i Dacă a lucrat în afara țării i—l    i—l

în ultimii 2 ani?    LJ— LJP5

J în perioada.......

L în perioada.......

................. Tara.................

................. Țara.................

'■ ......... '■ . 1

Dacă beneficiază de unele    [__|Nu

drepturi de asistență socială?

3HB!

Da,din România

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii    |

1    1    1 llei

Da, din alte țări

j    Numele    1    |

_

1 1 1 1 1

1_1_1_1_1_1_1_1_1 L

_1_1_1_p

Prenumele

I 1 I I I I I I I I L

J L

J I I I I I I I I I

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor*


I I I I Seria l |    |    | Nr. i [ i i

ț Relația cu Ibplicitantul/persoana 1 mdreptățită?


sot/sotie

părinte

□1

copil natural

copil adoptat

C

copil în tutelă

copil în curatelă

c

copil încredințat în vederea adopției

Altele


Situația școlară?


jfără studii    | Jgenerale    jmedii


salariat


Isuperioare


Situația profesională?


independent


pensionar    □ șomer

elev care urmează cursurile școlare


jstudent

□b


lucrător agricol


lucrător ocazional


r ~!nu


Altele


Dacă a locuit în ultimii 2 ani?


în afara țării    [—


în perioada . în perioada .


Țara . Tara .


Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani?


Qnu Qfîa


în perioada în perioada ,


Țara. Tara .


Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială?


iDa.din România

IDa, din alte țări


lei


Altele

Dacă a locuit în afara țării i—i—f în perioada .................... Tara..................................

în ultimii 2 ani?    '    I-~    în perioada......................... Tara..................................

Dacă a lucrat în afara țării i—t    i—u^a

în ultimii 2 ani?

In perioada......................... Țara.................................. j

în perioada......................... Țara..................................

Dacă beneficiază de unele    1 fcfe

drepturi de asistență socială?

Da.din România    Venituri totale realizate în luna

Da. din alte țări    anterioară depunerii cererii    ,    ,    ,    ,    lei

_    Numele    i

J 1    1    1    1

1    1 l ......

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5

* Prenumele    l

l 1_1_1 L

J 1_1_1_1_1_1_1 L

J 1_1_1_1_1_1_1_1    1

Cod numeric personal    l 1 l l l i i ................ i i

Act de identitate/doveditor*    i

l l i Seria i

i.......J 1 Nr- 1    1    1    1    1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Relația cu

solicitantul/persoana

îndreptățită?


sot/sotie

copil natural

părinte

copil adoptat

copil în tutelă

copil în curatelă

■partener uniune consensuală

Icopil în plasament familial Icopil încredințat în vederea adopției

Altele


Situația școlară?


ZJfără studii 1 Jgenerale    | Jmedii


Isuperioare


Situația profesională?


salariat

^independent Jlucrător agricol

Altele................


pensionar | Jșomer elev care urmează cursurile școlare


lucrător ocazional


Dacă a locuit în afara țării ultimii 2 ani?


student

|Da

Iw—j-


I |Nu | |Da

în perioada în perioada

Țara , Țara ,

Dacă a lucrat în afara țării |—i—bj)a-j    Per>oa^a......................... Tara..................................

m ultimii 2 ani?    L»«J    în perioada......................... Tara.............. .......

Dacă beneficiază de unele    LJNh

drepturi de asistență socială?

Da.din România

Da. din alte țări

Venituri totale realizate în luna

anterioară depunerii cererii    i i i i lei

amt

«MUS

J_I,

I 1 I L

J I I I I I I I I I I I L

J I L


6.


Numele

Prenumele


I I I I I l l I I I L


J I L 1,1—1 I I I I I I I


Cod numeric personal


l l l l_I I l l_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_1_I_1_Îl


Act de identitate/doveditor*


Seria


Nr.


I l_I I I L


J_l_I_I_I_I_I_li


sot/sotie


au

<►


Relația cu

solicitantul/persoana

dreptățită?


copil natural


părinte copil adoptat


partener uniune consensuală


copil în plasament familial


copil în tutelă | Icopil în curatelă


copil încredințat în vederea adopției


Altele .


Situația școlară?    | Jîâră studii | jgenerale    1 Jmedii


Isuperioare


salariat


pensionar


isomer


student


Situația profesională?


independent


lucrător agricol


elev care urmează cursurile școlare


lucrător ocazional


Da

[Nu


D. Starea Iocativă a familiei/persoanei îndreptățite:

Casă cu curte

Nr.camere

Suprafața

Casă fără curte

Nr.camere

Suprafața

Apartament la bloc

Nr.camere

Suprafața

Locuință socială

Nr.camere

Suprafața

Locuință de serviciu

Nr.camere

Suprafața

Locuință de necesitate

Nr.camere

Suprafața

Instituționalizat/nu are locuință

tî Energie termică

Denumire furnizor    i i i i i |


Regimul juridic al locuinței

Proprietate personală închiriere public/privat Modul de dobândire al locuinței

Cumpărare Moștenire

Altele ..


APr<

□ Ii>1


L


LL


Gaze naturale


Codul titularului de contract i i i i ! i i i i


Denumire furnizor

Codul client


J I_L l


,..l............I.........I


I I I I I I I I L


Combustibili solizi sau lichizi

—...........

MM»

1IBUNURI IMOBILE*

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate (cu excepția locuinței de domiciliu), si care nu se află pe raza municipiului Constanța. (****)

1 BUNURI MOBILE

MIJLOACE TRANSPORT*

1

Autoturisme care depășesc 1600 cmc

2

Autoutilitare

3

Autocamioane și remorci

4

Șalupe

5

Bărci cu motor

6

Scutere de apă

7

Iahturi

8

Autobuze

9

Microbuze

UTILAJE AGRICOLE*

12

Tractor

13

Combină autopropulsată

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*

14

Presă de ulei

15

Moară de cereale

I UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*

Utilaje de prelucrat lemnul*: drujbă, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau

electric;

li

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

(♦) Se va marca cu X rubrica corespunzătoare bunului aflat în posesie

TERENURI/CURSURI DE APĂ**

1

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan) care depășesc 1.000 mp în zona urbană și

2.000 mr» în zona rurală

g

TERENURI ÎN ZONA COLINARĂ ȘI DE ȘES***

2

Arabil și fâneață

ha

3

Forestier

ha

4

Vii, livezi, grădini de legume și flori

ha

TERENURI ÎN ZONA MONTANĂ***

5

Forestier

ha

6

Vii, livezi, grădini de legume și flori

ha

7

Pășuni și fânețe

ha

ANIMALE/PĂSĂRI***

1

Bovine

buc

2

Porcine

buc

3

Ovine/caprine

buc

4

Familii de albine

buc

(***) Se va trece suprafața terenului (ha) sau numărul de animale aflate în posesie

(****) nu

pOt beneficia cei care dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate (cu excepția locuinței de domiciliu) pe raza municipiului Constanța

F. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ:    1

m singură    I

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ gospodărește "S | j împreună cu altăfej persoanățej singurăfe)    t

IQ. mpreună cu altăfej familieCi)    I

...........'    -    -    ..................................................- ........-....... -......„nr,.-.,.    .................................

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA:

Cod

Categoria de venituri

| Venitul realizat* lei

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

1

Venituri din profesii libere veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii

2

Venituri comerciale provenite din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum și din practicarea unei meserii

3

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea

SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE

4

Salariul obținut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

■ 5

Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

F6

Salariul asistentului maternal

7

Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

8

Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă

9

Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de completare

10

indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

11

indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

12

drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

13

indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome

14

remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăților comerciale

15

remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică

17

sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia de cenzori

18

sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii

19

indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declarația de asigurări sociale

20

sumele acordate de organizații nonprofit și de alte entități neplătitoare de impozit pe profit, peste

limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariații din instituțiile publice

21

indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor societăților

comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor

22

sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase

definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație

23

indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite

conform contractului individual de muncă

24

orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR

25

veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile,

obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente

Cod |    Categoria de venituri    | Venitul realizat* lei

VENITURI DIN INVESTIȚII

26

dividende

27

venituri impozabile din dobânzi

28

câștiguri din transferul titlurilor de valoare

29

venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare

30

venituri din lichidarea unei persoane juridice

PENSII

PENSII DE STAT

31

pensia pentru limită de vârstă

32

pensia anticipată

33

pensia anticipată parțială

34

pensia de invaliditate

35

pensia de urmaș

PENSII AGRICULTORI

36 Ipensie agricultor    1 i 1    1    1    1

PENSII MILITARE

37

pensie de serviciu

38

pensia de invaliditate

39

pensia de urmaș

40

pensia I.O.V.R.

WEMNIZAȚII


41


Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare participării la revoluție și pt. urmașii acestora


42


43


44


Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevăzători handicap grav


Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă


Indemnizația lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți


INDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI


45


Indemnizația pentru maternitate


46


Indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani


47


Stimulent lunar/de inserție


48 Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului cu handicap


INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT


49 Indemnizația lunară acordată magistraților înlăturați din justiție din considerente politice


50


Indemnizația lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice

Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor și văduvelor de războiIndemnizația lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961


Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creație, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică


Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap


Buget complementar


57


Indemnizația cuvenită revoluționarilor_

Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002


58 Renta viageră pentru sportivi


VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE


59


Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special

destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat


60


Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor


61


Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea


62


Venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe

terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare


VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC


Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri


Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigurile realizate ca urmare a participării Ia jocuri de

noroc, inclusiv cele de tip jack-pot


VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ȘI AL

DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA


Venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu

cu titlu de moștenire


Cod

Categoria de venituri

Venitul realizat* lei

VENITURI DIN ALTE SURSE

66

Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii

67

Câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare

68

Venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale

69

Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial

70

Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile

VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE

71

Venituri obținute din străinătate

ALOCAȚII

72

Alocația de stat pentru copii

73

Alocația lunară de plasament

74

Alocația de întreținere

BURSE*

75

pentru elevi

76

pentru studenți

Cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale precum și a sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr.1488/2004

Ijutoare

77

Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate

ALTE SURSE DE VENIT

78

Depozite bancare

79

Rentă viageră agricolă

80

Alte venituri

81

Venituri potențiale obținute din valorificarea unor bunuri mobile și imobile (conform HCL)**

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE(*) Pentru aceeași categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora. (**) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent.

G. Solicitantul declară pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și se obligă să aducă în scris, la cunoștința autorităților, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la modificarea/încetarea drepturilor.
Data

Numele solicitantului.

Semnătura solicitantului.

1

terenuri in zona colinara si de ses

-    arabil si faneata

-    forestier

-    vii, livezi, grădini de legume si flori