Hotărârea nr. 29/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTEIA

HOTĂRÂRE

privind înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Constanța și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară, din data de 10.02.2011;

Având în vedere expunerea de motive nr 16709/02.02.2011 a domnului primar al Municipiului Constanța, RADU ȘTEFAN MAZĂRE;

Luând în considerare referatul Direcției Poliției Comunitare de Siguranță Rutieră înregistrat sub nr. 16484/02.02.2011, precum și avizul Comisiei nr. 5:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și ale Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale:    *

în temeiul prevederilor art. 36. alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin (6) lit. a pct. 7,9,11,12 și art. 115 alin.1 lit.b. din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă inființarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Constanța in componența prevăzută de art. 28 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate al Consiliului Local, va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în mass-media locală, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă

Hotărârea a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Secretar,

Matei Constantin    Marcela Enache

Constanta

Nr. 29    / 2011

România

Județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța


Anexa .

la Hotărâre nr. 29 din 10.02. 2011


REGULAMENTUL

de organizare și funcționare al

Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Constanta


CAPITOLUL I

Dispoziții generale


Cadrul legal


Constituire


Componența


Atribuții


Art. 1. - Comisia Locală de Ordine Publică a municipiului Constanța, funcționează în baza Legii nr. 155/2010 (Legea Poliției Locale), a H.G.nr. 1332/2010 (regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale), precum și a prezentului Regulament.

Art. 2. - Comisia Locală de ordine publică se inființează prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanța.

Art. 3. Comisia Locală de ordine publică este formata din: -Primarul Municipiului Constanța;

-șeful Poliției Municipiului Constanța sau reprezentatul acestuia; -șeful Poliției Locale Constanța -secretarul municipiului Constanța;

-3 consilieri locali desemnați de consiliul local, respectiv:

1__ GABRIEL STAN________________;

2    _ RADUCU POPE SCU............. _.................... .....

3    CONSTANTIN MATEI

Art.4 (1) Comisia locală de Ordine Publică are următoarele atribuții:

a)    asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul municipiului Constanța ;

b)    avizează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Constanța;

c)    elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al municipiului Constanța, pe care îl actualizează anual;

d)    analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul municipiului Constanța și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e)    evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul


de personal al poliției locale;

f) prezintă autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranță publică al municipiului Constanța. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale, inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afecteaza climatul social.

(2)    Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

(3)    Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,