Hotărârea nr. 286/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. AMURGULUI, STR. MANGALIEI, STR. LILIACULUI, BI. E7, E8, TEREN IN SUPRAFATA DE 11769,71 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Amurgului, str. Mangaliei, str. Liliacului, Bl. E7, E8, teren în suprafață de 11769,71 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ÎJ 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 147755/28.10.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.

148052/28.10.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului ANTON CORNEL înregistrată sub nr. 148052/28.10.2011    , precum și Avizul de oportunitate nr.813 83/16.06.2010 al Direcției

Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Amurgului, str. Mangaliei, str. Liliacului, Bl. E7, E8, teren în suprafață de 11769,71 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale • Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului ANTON CORNEL, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de XL^consilieri din 27 de membri.CONSTANȚA

NR. -MG / Ac, 2011


S000

f

%

/


COEFICIENȚI URBANISTICI

Z 1

Locuire P+2E

STEREN

11769.71mp

SCONSTRUITA

5884.85mp

SDESFASURATA

17654.56mp

P.O.T.

51.00%

C.U.T.

2.00

H.MAX.

P+2E

Z 2

Locuire colectiva

STEREN

3280.05mp

SCONSTRUITA

1968,03mp

SDESFASURATA

11808,18mp

P.O.T.

60.00%

C.U.T.

3.6

H.MAX.

P+4E+M


Z 3

Zona mixta(locuire individuala si colectiva, alimentatie publica si servicii)

STEREN

1033.06mp

SCONSTRUITA

723.142mp

SDESFASURATA

3615.71mp

P.O.T.

70.00%

C.U.T.

3.5

H.MAX.

P+4E

Z 4

Servicii,alimentatie publica si comert

STEREN

2156.83mp

SCONSTRUITA

1509.87mp

SDESFASURATA

9058.68mp

P.O.T.

70.00%

C.U.T.

4.2

H.MAX.

P+5-8E


Z 5

Institutii publice,alimentatie publica, comert si servicii

STEREN

1032.35mp

SCONSTRUITA

825.88mp

SDESFASURATA

2477.64mp

P.O.T.

80.00%

C.U.T.

2.4

H.MAX.

P+2E


LEGENDA


LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN P.U.Z,ZONIFICARE FUNCȚIONALA PROPUSAZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE/COLECTIVE MICI PE LUT

ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

P+4E+M

SERVICII SI ALIMENTAȚIE PUBLICA

ANEXE GOSPODĂREȘTI

CULTE

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETDNALE

CIRCULAȚII PARCAJE

ZONA RECDNFIGURARE PROFIL STRADA

EXISTENTA SI PARCARI TIP ALVEOLA

ZONA EDIFICABIL PENTRU CONSTRUCȚII

CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2

CCENT VERTICAL <P+8)


FUNCTIUNE

I/C

P+E

%

N

FUNCTIUNE Regimul maxim de inaltime Coeficientul de utilizare al terenului


Procentul de ocupare al terenului


Regimul de contruire I=Izolat C=CuplatZ1:


Z2:


Z3:


Z4:


Z5:


ZONE FUNCTIONALE


-ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA SI COLECTIVA DE MICI DIMENSIUNI


-ZONA LOCUIRE COLECTIVA CU EUNCTIUNI COMPLEMENTARE


-ZONA MIXTA

(serviciu cerneri, alimentație nublica si locuire)
PROIECTANT GENERALs.c, KALINIA PROIECT s.rT


str. S?


PRIM


Nu


RE


BINELOR nr.23 Constant^


lirector arh. Eelix Arsena


Obiectiv


PUZ STR. AMURGULUI


Beneficiar


sRIA MUNICIPIULUI CONS’


Adresa


MUNICIPIUL CONSTANTA TR. AMURGULUII, NR.4S, JUD. CONSTANT!


Set proiect


arh. lonut Toma


car proi


scFEaza


Data


157


URBANISM


Proiectat


PUZ


2011


arh. IONUT TOMA


Desenat


urb. NICULAE IULIA


Verificat


arh. IONUT TOMA


Titlul planurilorScaRpvizi|

LEMENTARI URBANISTICI 000


Indicativ planșa


U0.2.