Hotărârea nr. 285/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT SITUAT IN MUN.CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.SPIRU HARET, STR.MEDEEA, STR CERCETAS ION CRACANA, STR CERCETAS ALEXANDRU BUZATU, TEREN IN SUPRAFATA DE 8476 MP, SOLICITARE MAIOR PETRIA

J ROMANIA

o __________


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str. Cercetaș Ion Crăcană, str. Cercetaș Alexandru Buzatu, teren în suprafață de 8476 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 85890/09.06.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 84963/09.06.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților MARIOR PETRIA și AURICA înregistrată sub nr. 84963/08.06.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 10826/25.01.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”, alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str. Cercetaș Ion Crăcană, str. Cercetaș Alexandru Buzatu, teren în suprafață de 8476 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților MARIOR PETRIA și AURICA, tuturor celor interesați în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CIOBANU ION

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

£Nf)C4£ MtW)-

CONSTANȚA NR. 285/ 31T0. 2011