Hotărârea nr. 283/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. ELENA CUZA, STR GRIGORE ALEXANDRESCU, ALEE ACCES-LIMITA LOTURI, TEREN IN SUPRAFATA DE 2030 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Elena Cuza, str Grigore Alexandrescu, alee acces-limita loturi, teren în suprafață de 2030 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1 J. 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 146230/26.10.2011 , raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 143569/25.10.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitilor CĂLIN ELENA si MARIN înregistrată sub nr. 143569/19.10.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 96845/20.07.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situai în municipiul Constanța, delimitat de str. Elena Cuza, str Grigore Alexandrescu, alee acces-limita loturi, teren în suprafață de 2030 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitilor CĂLIN ELENA si MARIN, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință. Instituției Prefectului Județului Constanța

Prezenta hotărâre a fost adoptată do£t> consilieri din 27 de membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

n-fit cew

CONSTANȚA

NR.    O 0    2011
PROFIL STR. ELENA CUZA

suprateran -maxim P+2

*10.00


etaj 2


•taj 1


'"♦MS:_padr

«neîclro:--


i p !L1


curte somaco


SOMACO


11 m ta-prapruraTT


BIROU INpIVIDUAL DE ARHITECTURA CARWv MÂRIA BANU, AUT. NR. 039/2002


ANALIZA SITUAȚIEI PROPUSE

FUNCȚIUNI:

circulații carosabile circulații pietonale curți construcții locuințe individuale pe lotun comert/servicii

»    1 limita teren propr Calm Elena Luaa s. v.a r

] limita PUZ marcaje rutiere

iQ semn circulație A acces lot SUPRAFAȚA ZONEI STUDIATE = 2030 OOmp


ZRL2a:

EXISTENT

St=2030,0mp

Sc=847mp

Sd=847mp

POT=42%

CUT=0,42

Hmax=P

PROPUS

St=2030,OOmp POTmax=50% CUTmax=2

Hmax propus=P+2E


O    O    -•-

•-

Q_

, Vi

©SPECIFICAȚIE

NUME    SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

CARH. BANU MARIA

PROIECTANT

CARH BANU MARIA

DESENAT

ING. SERBAN C-T1N

SCARA

1/500

DATA

09 2011


BENEFICIAR: CALIN ELENA LUCIA SI MARIN CONSTANTA, STR.ELENA CUZA. NR 4A JUD. CONSTANTA

^ȚLUPROIECT:ELABORARE PUZ PENTRU ZOti* •    . i

INTRE IA SUD-LIMITA LOTURI, LA EST-STR GRIGORE ALEXANDRESCU. LA VEST-STR ELENA CUZA CF AVIZ CC )PORTUNȚrATENR 96845/20 07 2010


• J.


PLAN TOPOGRAFIC - REGLEMENTARI