Hotărârea nr. 282/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BISERICA ORTODOXA, STR. BREST (DE 279), SOLA 34, PARCELA VN 280, LOT A 1/4 SI A 1/5, TEREN IN SUPRAFATA DE 953 MP, PROPRIETATE PAROHIA « SFANTA MARE MUCENITA ECATERINA»

românia

& * a ii inizTi iiJUDEȚUL CONSTANTA 'Z| f } MUNICIPIUL CONSTANTA sJ 1I CONSILIUL LOCAL


HOTARARE


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BISERICA ORTODOXA, str. Brest (DE 279), sola 34,

parcela VN 280, lot A 1/4 si A 1/5, teren în suprafață de 953 mp, proprietate PAROHIA « SFÂNTA MARE MUCENIȚÂ ECATERINA »

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ȘUQ 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 146435/26.10.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 144934/26.10.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Văzând solicitarea PAROHIEI « SFÂNTA MARE MUCENIȚÂ ECATERINA » prin reprezentant preot paroh Gergheaua Liviu înregistrată sub nr. 144934/24.10.2011;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ, str. Brest (DE 279), sola 34, parcela VN 280, lot A 1/4 si A 1/5, teren în suprafață de 953 mp, proprietate PAROHIA «SFÂNTA MARE MUCENIȚÂ ECATERINA» conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață totală de 953mp, compus din teren în suprafață de 478 mp, identificat cu nr. cadastral 109023 înscris în Cartea Funciară sub nr. 132429 așa cum rezultă din încheierea nr. 4732/2011 eliberată de OCP1 Constanța si teren in suprafața de 475 mp, identificat cu nr. cadastral 109022, înscris în Cartea Funciară sub nr. 132428 așa cum rezultă din încheierea nr. 4735/2011 eliberată de OCPI Constanța este proprietate PAROHIA «SFÂNTA MARE MUCENIȚ ECATERINA » conform contractului de vanzarc cumpărare autentificat sub nr. 211/24.01.2011 de notar public Mariana Iosif

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism PAROHIEI «SFÂNTA MARE MUCENIȚÂ ECATERINA », prin reprezentant preot paroh Gergheaua Liviu, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

PLAN REOU MENTARI

!/♦,()()


LEGENDA:


DRUM EXISTENT (De 279)

DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TROTUARE EXISTENTE

DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

LIMITA TERENULUI INTRAVILAN - VIE

PROPRIETATE A PAROHIEI SFANTA

MARE MUCENITA ECATERINA CE FACE

OBIECTUL PREZENTULUI P.U.D.

TERENURI INTRAVILANE - VIE

PROPRIETATE PRIVATA

LIMITA ZONEI STUDIATE

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR

CONSTRUCȚIE PROPUSA - BISERICA ORTODOXA REGIM DE ÎNĂLȚIME - PARTER ÎNALT

LOCUINȚE - CONSTRUCȚII EXISTENTE IN STARE F. BUNA

REGIM DE ÎNĂLȚIME

ALEEI PIETONALE INTERIOARE PROPUSESPATII VERZI PROPUSE

ACCESE IN CLĂDIRIBILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN = 959,00mp.

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA - 116,15 mp. SUPRAFAȚA ALEEI PIETONALE = 211,03 mp. SUPRAFAȚA SPATII VERZI ■ 631,82mp.

REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS = PARTER ÎNALT P.O.T. PROPUS = 12,11%

C.U.T. PROPUS = 0,12


SUPRAFAȚA TEREN PROPRIETATE A PAROHIEI

SFANTA MARE MUCENITA ECATERINA S = 959,00 mp.


35 B.I.A.

PAROHIA SFANTA MARE MUCENITA

BENEFICIAR:    ecaterina

SPECIFICAȚIE

ȘEF PROIECT

f- F ’-'-T

DESENAT

NUME    BIMNAJURA

ARM ( *t

ARH CMÎtPAĂ

Soiri 1/500

TITLUL PROIECTULUI>uo -•aERCAOAToooxA uza

R3M BOREAL o. 278 (STR. BREST,. LOT ATM » LOT Al* COMSTAMTA-    W w

Diti

11 10 2011

TITLUL PLANȘEI:

PLAN REGLEMENTARI

PI nr j