Hotărârea nr. 281/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIU\ SITUAT IN MUNICIPIU\ CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SPIRU HARET, STR. MEDEEA, STR. DESPOT VODA, STR. SAMUEL MICU KLEIN, TEREN IN SUPRAFATA DE 6658,0 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str. Despot Vodă, str. Samuel Micu Klein , teren în suprafață de 6658,0 mp, proprietatea

persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de SV, IJ 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 139840/10.10.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 137861/10.10.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului NEDELCU MARIN înregistrată sub nr. 137861/05.10.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 110246/26.08.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str. Despot Vodă, str. Samuel Micu Klein , teren în suprafață de 6658,0 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului NEDELCU MARIN , tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 de membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

/T/<9 CAZ


A ZONEI STUDIATE =6658 OOmp


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. NARUJA BOCUNESCU NR. 019/2002

SPECIFICAȚIE

NUME

COORDONATOR

CARH BANU MARIA \

PROIECTANT

ARH NBOCUNESCU

DESENAT

IMG SERBANC-TIN

SCARA

1/500

DATA

09.2011


BENEFICIAR:NEDELCU MARIN SI GINA CONSTANTA. STR.DESPOT VODĂ. NR.21. JUD. CONSTANTA


TTLU PROIECTrP.U.Z. PT. ZONA CUPRINSA INTRE:STR.


PROIECT NR


lot)

m /


i.PIRU HARET, STR. MEDEEA. STR. DESPOT VODĂ, STR 3AMUEL MICU KLEIN.CONF.AVIZ NR.110246/26.08.2010


TITLU PLANȘA: PLAN TOPOGRAFIC -


REȚELE EDILITARE - SITUAȚIA PROPUSA


FAZA

PUZ


PLANȘA

NR A06