Hotărârea nr. 277/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SULFINEI, STR. ION TAUTU, STR. DUILIU ZAMFIRESCU, STR. DELFINULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 10800MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

* ROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sulfinei, str. Ion Tâutu, str. Duiliu Zamfirescu, str. Delfinului teren în suprafață de 10.800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3>lU Q. 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 117788/23.08.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 116315/22.08.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei LARIE GEORGIANA CLAUDIA înregistrată sub nr. 116315/19.08.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 111831/31.08.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sulfinei, str. Ion Tâutu, str. Duiliu Zamfirescu, str. Delfinului teren în suprafață de 10.800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitei LARIE GEORGIANA CLAUDIA , tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de A» consilieri din 27 de membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONSTANȚA

NR.    / $/• IO . 2011

VOLUMUL 1

MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a P.U.Z.

•    Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru terenul delimitat de strada Sulfinei la nord, strada Ion Tăutu la sud, strada Duiliu Zamfirescu la est, strada Delfinului la vest, municipiul Constanța

•    Beneficiar: PRIMĂRIA CONSTANTA

•    Adresa lucrării: elimitat de strada Sulfinei la nord, strada Ion Tăutu la sud, strada Duiliu Zamfirescu la est, strada Delfinului la vest, mun. Constanța

•    Proiectant general: S.C. ICARD S.R.L. CONSTANȚA

•    Proiectant de specialitate: S.C. ICARD S.R.L. CONSTANȚA

•    Data elaborării: aug 2011.

1.2. Obiectul P.U.Z.

Solicitări ale temei-program:

Obiectivul este reglementarea construcțiilor noi într-o zonă cu caracter rezidențial bine conturat, împărțită în loturi individuale, în acest scop prezentul PUZ trebuie să prevadă:

-regulile de construire pe terenurile libere

-regulile de construire pe parcelele deja ocupate

-reglementarea circulațiilor auto și pietonale

-propuneri de protejare și de punere în valoare a spațiilor verzi libere

-regulile de schimbare a destinației folosirii imobilelor.

Prezentul PUZ va reglementa modalitatea de amplasare urbanistică a unei construcții pe parcela care l-a generat precum și noul regulament de racordare a acesteia la vecinătăți: -reglementarea tipo-morfologică a fondului construit

-reglementarea acceselor carosabile

-protejarea și mărirea spațiilor verzi comasabile

-îmbunătățirea imaginii și a capacității de funcționare a unor parcele

-reglementare indicatori urbanistici

-protejarea vestigiilor arheologice și a construcțiilor cu valoare arhitecturală.

-păstrarea caracterului rezidențial al zonei.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona studiată:

Conform Planului Urbanistic General existent, zona are următoarele reglementări:

Perimetrul este situat în ZRL 2a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara zonelor de protecție.

Destinația terenului este de locuințe individuale în regim de construire înșiruit, cuplat, izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, birouri și cabinete pentru profesiuni liberale, în limita a 25% din AC.

Regulamente care instituie regim special asupra terenurilor:

-nu face parte din categoria zonelor protejate

-nu are interdicții de construire

-CUT propus: 1,77, aprobat: 1,00

-POT propus: 71,28%, existent-aprobat 57,36%

-se păstrează aliniamentele existente

-regimul de aliniere se va stabili prin documentații urbanistice

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2728 din 22.09.2010, acești indicatori urbanistici se vor modifica odată cu prezentul PUZ.

1.3. Surse documentare:

- Plan Urbanistic General, respectiv R.G.U.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE. TENDINȚE

2.1. Evoluția zonei

Conform PUG, subzona de tip ZRL 2a este caracterizată de:

-parcelarul mic, în general, și nivel ridicat de ocupare și utilizare a terenului (mai mare de 60%); -parcelarul neregulat al unor insule rezidențiale, care fac dificilă utilizarea eficientă a parcelei;

-lipsa echipării tehnico-edilitare la nivel urban în unele subzone construite;

-presiunea exercitată de unii proprietari pentru autorizarea unor construcții cu funcțiuni sau conformare volumetrică inadecvate subzonei;

-parcele cu POT foarte mare (70% - 87%) rezultate din dezmembrări succesorale. Acestea se păstrează ca atare. Contruirea viitoare se va face conform prezentului PUZ, în perioada de valabilitate a acestuia.

Potențialul de dezvoltare:

A »

In principal dezvoltarea zonei se poate face fie prin renovarea construcțiilor existente, fie prin construcții noi pe parcelele eliberate, în aceeași manieră volumetrică și din aceeași categorie de funcțiuni permise cu cele dominante în zonă.

Zona nu permite amplasarea de construcții agabaritice care să concentreze multe activități. De aceea, pentru construcții cu suprafața desfășurată mai mare decît media zonei se recomandă ca terenul să fie suficient pentru a acomoda amenajările aferente și locurile de parcare.

Toate parcelele din perimetrul PUZ au acces direct la străzile ce delimitează aria de studiu.

2.2.    încadrarea în localitate:

Terenul care a generat PUZ-ul este situat în intravilan, zona ZRL 2a din PUG.

Perimetrul studiat al PUZ are o suprafață de 10.800 mp și este delimitat astfel:

-la vest - strada Delfinului.

-la nord - strada Sulfinei

-la est - strada Duiliu Zamfirescu

-la sud - strada Ion Tăutu

2.3.    Elemente ale cadrului natural:

Zona este amenajată în totalitate.

Conform Planului Urbanistic General, zona studiată se află într-un perimetru pentru care condițiile de fundare sînt cele normale, în stratul de loess aflat Ia 1,2-1,5 m adîncime.

Condițiile reale de fundare vor reieși din studiul geotehnic.

Clima are caracteristicile zonei temperate potențată de inerția termică a Mării Negre.

Nu există riscuri naturale cunoscute.

2.4. Circulația »

Perimetrul e delimitat de patru străzi de cat. a ll-a, de două benzi și trotuar pe ambele părți, astfel: -la vest - strada Delfinului.

-la nord - strada Sulfinei

-la est - strada Duiliu Zamfirescu

-la sud - strada Ion Tăutu

Situația existentă:

i

Fiecare lot are acces carosabil și pietonal, direct din stradă. Gararea / parcarea autovehiculelor se face fie pe parcela proprie, fie pe stradă.

Situația propusă:

Stabilirea prin RLU a posibilității de a construi/amplasa garaj la aliniament.

2.5. Ocuparea terenurilor

Locuințe individuale în regim de construire înșiruit, cuplat, izolat; funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, birouri și cabinete pentru profesiuni liberale.

Aspecte calitative ale fondului construit

-    20% din fondul construit este realizat după anii ’90 și este în stare foarte bună

-    80% din fondul construit este realizat între anii 1950 - 1980 și este în stare bună

Asigurarea cu servicii:

în perimetrul PUZ nu sînt activități comerciale semnificative. La strada Ion Tăutu se găsesc unele funcțiuni comerciale, servicii, sociale.

Asigurarea cu spații verzi:

Totalul de spații verzi este constituit de terenul liber delimitat în spații interstițiale. Caracteristica zonei este aceea că spațiile libere sînt tratate, în general, ca grădini de fațadă sau între construcții, chiar dacă nu fac parte din categoria de spațiu verde de utilitate publică.

Riscuri naturale:

Nu există riscuri naturale cunoscute.

Principalele disfuncționalități: la acest moment nu sînt identificate disfuncționalități notabile.

2.6.    Echiparea edilitară

în perimetrul studiat toate construcțiile sînt racordate la rețelele edilitare. Echiparea edilitară este completă.

Tronsoanele foarte vechi vor fi modernizate în viitorul apropiat. Pentru moment nu există urgențe la reparații sau înocuiri de rețele edilitare.

Trebuie menționat, totuși aspectul dezagreabil al rețelelor aeriene electrice și de comunicații care afectează imaginea generală.

2.7.    Probleme de mediu

Întrucît construcțiile sînt racordate la rețelele edilitare, nu există surse de poluare datorate locuirii. Centralele termice din perimetrul studiat sînt alimentate cu gaz metan.

Riscuri antropice:

-în absența unei fermități a municipalității în a aplica regulamentele de urbanism există riscul comasării de parcele și de apariție a unor construcții de dimensiuni mari în zone de protecție arhitecturală și ambientală, ceea ce conduce la concentrări de trafic auto în vecinătate și la construire necontrolată, dirijată de criterii oportuniste.

2.8.    Opțiuni ale populației

Acestea vor fi detaliate după elaborarea studiului de fundamentare aferent prezentului PUZ.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare

Parcelarul este, în mare parte, cel inițial. Unele loturi au fost divizate pentru construcții noi pe terenurile rezultate din dezmembrări. în felul acesta, de-a lungul timpului, densitatea construcțiilor s-a mărit de la cca. 35% la cca. 55% - 60% (mediu).

Fondul construit este în stare bună și reflectă atît grija proprietarilor cît și necesitatea de a reglementa modalitățile de intervenție pe loturile eliberate de construcții.

Circulațiile carosabile nu au și nu generează probleme semnificative.

Parcări: în zona studiată există nu parcări publice. Gararea/parcarea vehiculelor se face pe terenul proprietate sau pe stradă.

Circulații pietonale: există trotuare de 1,50-2,00 m pe ambele părți ale străzilor ce delimitează zona.

3.2.    Prevederi ale PUG

- a se vedea extrasul din RGU aferent PUG Constanța, anexat în continuare.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Prin RLU al PUZ va prezerva cel puțin 25% din suprafața lotului pentru amenajări cu vegetație (grădini interioare sau de fațadă).

3.4.    Modernizarea circulației

J

Acest aspect nu influențează amenajările din zona studiată.

3.5.    Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Principalele funcțiuni propuse sînt (pe UTR-uri):

-    UTR „ZL” (ZRL 2a): zona cu funcțiuni de locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara zonelor de protecție.

Conține parcele mici (150 - 400 mp) pentru construcții pe lot cu funcțiuni rezidențale în locuințe individuale și unele servicii comerciale la parterul acestora.

-    UTR „ZC”: zona aferentă circulațiilor publice.

Categorii de intervenții propuse: completare a fondului construit, refaceri de pavimente, îmbunătățirea imaginii generale a domeniului public (mobilier urban, etc).

Categorii de intervenții permise:

-schimbarea destinației unor parcele din UTR „ZL” în comerț, servicii - cu condiția ca activitățile noi să nu producă noxe, poluare sau zgomot.

-mutarea rețelelor aeriene în subteran

-posibilitatea amplasării/construirii de garaje pe aliniament,

3.6.    Dezvoltarea echipării edilitare

în perimetrul studiat toate construcțiile sînt racordate la rețelele edilitare. Echiparea edilitară este completă.

Tronsoanele foarte vechi vor fi modernizate în viitorul apropiat. Pentru moment nu există urgențe la reparații sau înocuiri de rețele edilitare.

Se propune mutarea rețelelor aeriene electrice și de comunicații în canale subterane pentru a elimina aspectul neplăcut al acestora și pericolul pe care îl pot prezenta.

3.7.    Protecția mediului

t

Ținînd cont de factorii de risc antropici, se propune reducerea poluării datorată traficului auto prin amenajarea de parcări în interiorul parcelelor din perimetrul PUZ.

3.8.    Obiective de utilitate publică

- mutarea rețelelor aeriene în subteran, refaceri de pavimente.

4. CONCLUZII. MĂSURI, PROGRAME

Se propun conservarea și ordonarea caracterului rezidențial al loturilor, reglementarea regimului de înălțime în funcție de alinierea construcțiilor.

Program de reabilitare a spațiului public în perimetrul studiat.

în acest sens se propun:

-aducerea unui iluminat public ambiental, la nivelul pietonilor

-reabilitarea pavimentelor trotuarelor.

c. utilizări interzise:

-    activități care pot provoca degradarea clădirilor sau sunt incompatibile cu statutul de zonă rezidențială;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    activități de depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR

a.    caracteristicile parcelelor: sînt permise comasări ale proprietăților pentru amplasarea unor funcțiuni permise, dar în clădiri de dimensiuni și gabarite similare regulii care a constituit zona, cu condiția rezolvării integrale a necesarului de locuri de parcare și a accesului la funcțiunea nou creeată.

-Pentru loturile libere mai mari de 150mp procentul de ocupare a terenului este de 50%, cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU.

-Pe parcelele construite, cu suprafață mai mare de 150mp și cu POT mai mare de 50%, nu se va mări POT existent cu mai mult de 10%. Extinderile se pot face în limita CUT maxim.

-Coeficientul de utilizare a terenului este de 2,0 cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU.

-Pentru loturile cu suprafețe mai mici de 150 mp se poate accepta POT 80%. și CUT de 2,0, cu RMH = S+P+2E

b.    amplasarea față de aliniament: așezarea clădirilor se va face în regim de front discontinuu la stradă; fațada clădirii va fi paralelă cu acest aliniament.

Pentru aliniamentele de colț la străzile Delfinului și Ion Tăutu: pentru regimul de înălțime P+1 se permite amplasarea pe aliniament pe 100% din deschiderea la stradă și regim de înălțime P+2E. Pentru celelalte loturi retragerea de la aliniament crește cu 2,50m etajul al doilea.

Retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă expus vederii calcanul unei clădiri în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări.

In cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public, dacă nu depășesc 0,90 m din planul fațadei și sînt dispuse la mai mult de 4,00 m pe verticală, față de cota terenului amenajat.

La intersecțiile străzilor, aliamentele se teșesc perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, cu cîte 2,00 m pe fiecare latură care se intersectează.

Clădirile de colț vor avea fațade de importanță egală pe ambele străzi.

c.    alinierea laterală și posterioară.

Pentru loturile cu lățime mai mare de 8,00 m și regimul de înălțime P - P+1 se va păstra o retragere egală cu cel puțin o treime din înălțimea la cornișă construcției propuse, dar nu mai puțin de 2,50 m. Etajele superioare se vor retrage progresiv de la această aliniere cu cîte minim 2,00 m;

Pentru loturile cu lățime mai mică de 8,00 m se admit retrageri de 0,50m de la aliniamentele laterale sau alipire de aliniament, în condițiile Codului Civil.

Alipirea la calcan se face fără a lăsa la vedere mai mult de 3,00m pe orizontală din lungimea calcanului. Se admit rezolvări tip curte interioară, curți de lumină. Nu se admit construcții pe limita de proprietate care să conducă la rezolvare tip calcan pe toată fațada.

d.    amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă. Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu minim 1/3 înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele. Altfel, fațadele se vor construi în regim de front unitar, cu asigurarea iluminării și ventilării naturale a spațiilor utilizabile prin curți de lumină de minim 10 mp.

Totodată, se vor respecta POT și CUT maxime precizate în prezentul Regulament.

IV.    ECHIPAREA CLĂDIRILOR

a.    circulații și accese: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

b.    staționarea autovehiculelor: staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei. Acolo unde funcțiunea se află în proximitatea unei parcări publice cu mai mult de 30 locuri, se poate rezolva necesarul de locuri de parcare prin închiriere de la administratorul parcării.

c.    condiții de echipare edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice; se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat.

Se recomandă amplasarea antenelor TV satelit în locuri cît mai puțin vizibile din circulațiile publice. Se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații și gaze pe fațadele principale ale clădirilor.

d.    spații libere și plantate

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă. Spațiile reziduale neconstruite (pe proprietate) și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate. Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

e.    aspectul exterior:

Se recomandă elemente arhitecturale moderate, fără exagerări stilistice. Se admit finisaje moderne pe fațade ventilate. Se interzic imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), ca și utilizarea culorilor stridente. Acoperișurile în două/patru ape pot avea pante de maxim 30 grade și lățimi de streașină de minim 50cm dacă nu se lipesc de hotar.

Nu se recomandă acoperișuri pe forme de arc sau alte forme curbe, indiferent de forma suprafeței.

în cazul în care clădirea este catalogată ca având valoare arhitecturală proprie, intervențiile admise vor fi următoarele:

-consolidare și restaurare, păstrând cât mai mult din caracteristicile originale; se pot aduce modificări de partiu interior care nu afectează aspectul exterior al clădirii.

în cazul în care clădirea este catalogată ca având valoare ambientală, intervențiile admise vor fi, după caz:

-consolidare și restaurare, păstrând cât mai mult din caracteristicile originale;

-demolare și reconstruire integrală, pe perimetrul original al clădirii, cu păstrarea identică a fațadelor și refacerea partiului interior, pentru a asigura un confort modern;

-demolare și reconstruire prin extinderea perimetrului construit (respectiv creșterea POT-ului) și/sau cu creșterea regimului de înălțime (respectiv a CUT-ului), în limitele permise de acest Regulament; arhitectura noii clădiri va prelua imaginea și stilul arhitectural din prezentul Regulament

f.    împrejmuiri

Se admit împrejmuiri de maxim 1,80m inălțime, din materiale de calitate - de preferință acelea care permit vederea în curte. Se interzice folosirea de materiale degradabile, fragile sau de forme excesiv decorative (stil inadecvat, kitch).

V.    CONFORMAREA CLĂDIRILOR

a. înălțimi admise:

-maximum 9,50 m la cornișa vizibilă a etajului 2 (resp. a mansardei de peste etajul 2) .

înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3,00 m înălțimea clădirilor existente învecinate.

în cazul clădirilor de colț, înălțimea permisă pentru strada principală poate fi continuată și pe strada secundară pe o lungime de cel mult 20 m, după care se racordează la înălțimea corespunzătoare străzii respective.

Atunci când o clădire nouă este alăturată la calcan unei construcții existente cu acoperiș, este recomandată preluarea pantei acoperișului, fără însă a depăși coama acoperișului existent.

VI. OCUPAREA Șl UTILIZAREA PARCELEI

Recomandări ale Avizului de Oportunitate nr. 111831/31.08.2010:

Regim de înălțime maxim P+2

POT maxim 50%, CUT maxim 2,0.

Cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU,

-pentru loturile libere mai mari de 150mp procentul de ocupare a terenului este de 50%, cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU.

-pe parcelele construite, cu suprafață mai mare de 150mp și cu POT mai mare de 50%, nu se va mări POT existent cu mai mult de 10%. Extinderile se pot face în limita CUT maxim.

-Coeficientul de utilizare a terenului este de 2,0 cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU.

-pentru loturile cu suprafețe mai mici de 150 mp se poate accepta POT 80%. și CUT de 2,0, cu RMH = S+P+2E

VII. SPAȚII PUBLICE

a.    traseu. Se păstrează traseul actual al străzilor, conform planșei anexă.

b.    profil transversal.

Profilul transversal se modifică astfel ca etajul 2 să fie retras de la aliniament cu minim 2,50m, iar parterul și etajul 1 se pot construi pe aliniamentul de la stradă.

c.    Echipare și amenajare. Elementele de mobilier urban se vor subordona ca stil caracterului clădirilor, iar realizarea lor va fi condiționată de obținerea acelorași avize de specialitate ca și construcțiile.

d.    Plantație. Intervențiile vor conserva caracterul actual al vegetației (esențe, densitate, înălțime etc.). Curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate ca plantații decorative.

VIII. CONDIȚII DE AVIZARE

9

Pentru faza Certificat de Urbanism se admit derogări de la prezentul Regulament în limitele de la art.

3.1 din cap. „Prescripții Generale” al Regulamentului de Urbanism.

Pentru faza Proiect de Autorizație de Construire este necesar PUD doar în cazurile de la puncul 2.3 al capitolului „Prescripții Generale” al prezentului Regulament de Urbanism.

„C” - zona aferentă circulațiilor publice.

Această subzonă nu face obiectul niciunei modificări.

VOLUMUL 2

REGULAMENT DE URBANISM

REGULAMENT DE URBANISM

CAP. I - PRESCRIPȚII GENERALE

1 .DOMENIU DE APLICARE

Prezentul Regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele subzonelor „ZL” și „ZC”.

2.CONDIȚII DE APLICARE

2.1.    Prezentul Regulament completează și modifică prevederile Regulamentului General de Urbanism.

2.2.    Prevederile Regulamentului permit autorizarea directă cu excepția situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu, cazuri specificate la punctul 2.3.

2.3. în cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcții și complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul Regulament va fi detaliat sau adaptat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice de Detaliu, realizate și aprobate conform legii.

3.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

3.1    Se admit, fără refacerea PUZ, extinderi pentru construcțiile existente parter, în limita unei creșteri de 10 procente a POT, pentru spațiile-anexă ce au ca obiect îmbunătățirea condițiilor de locuire (bucătărie, grup sanitar, centrală termică și altele asemenea) cu condiția asigurării locurilor de parcare necesare în interiorul proprietății și a încadrării în CUT maxim.

3.2    Construcțiile mari ce pot rezulta pe comasări de parcele din care rezultă suprafețe mai mari de 1500 mp vor fi reglementate prin refacerea prezentului PUZ .

4.DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

4.1 Definirea unei anumite unități teritoriale de referință (UTR) este determinată de trei parametri: -Funcțiunile dominante, caracterul unitar al UTR;

-Regimul de construire: discontinuu (ZL-1), continuu (ZL-2);

4.3 Regulamentul este alcătuit pentru următoarele unități teritoriale de referință:

„ZL” (ZRL 2a) - zona cu funcțiuni de locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara zonelor de protecție, cu regim de construire discontinuu.

„ZC” -ZONA CIRCULAȚIILOR PUBLICE

CAP. II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

9

„ZL” (ZRL 2a) - zona cu funcțiuni de locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara zonelor de protecție, cu regim de construire discontinuu.

Zonă cu funcțiuni de locuire în clădiri de înălțime mică , cu regim de construire discontinuu. Funcțiuni dominante: locuințe individuale.

*    J

Funcțiuni complementare: comerț, servicii.

I. DESCRIERE

a. Delimitare - aliniamente loturilor cu deschidere la următoarele străzi:

-la vest - strada Delfinului.

-la nord - strada Sulfinei

-la est - strada Duiliu Zamfirescu

-la sud - strada Ion Tăutu „ZL” (ZRL 2a) are o suprafață de 5.710 mp.

b.    caracteristici:

Este o zonă compactă cu locuințe individuale P + P+1 într-o lotizare ce datează din anii 1930. Loturile au dimensiuni regulate, de cca. 400 mp, cu deschidere 12,70 m la stradă, dintre care, unele, au fost dezmembrate în loturi de cca. 200 mp. Există puține construcții parazite sau cu aspect degradat cu destinația de anexe gospodărești. Peisajul are valoare ambientală moderată. POT mediu existent în UTR: 57,2%. CUT mediu existent în UTR: 0,67.

c.    agresiuni: apariția unor clădiri parazite, cu aspect urban necorespunzător, care nu respectă caracteristicile urbanistice ale zonei, din materiale ușor degradabile sau provizorii sau cu regim de înălțime mult peste media generală.

d.    valoare: zonă cu ambianță coerentă, liniștită, constituită după un plan de dezvoltare cu aspect ordonat. Cu timpul, zona a fost parazitată de unele construcții anexe sau s-a densificat fie prin dezmembrări ale parcelelor de bază, fie prin extinderea capacităților rezidențiale ale imobilelor.

e.    grad de protecție: nu există.

f.    intervenții:

>

Se pot face inserții/reconversii de/în spații comerciale ale parterului și etajului 1, cu respectarea regimului de înălțime max. P+2E (de 9,50 m la cornișa de P+2E, respectiv de 13,00 m înălțime maximă) și respectarea modului discontinuu de ocupare a parcelelor acolo unde nu e permisă construirea în regim de front continuu.

II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

a.    utilizări admise: construcții de locuit, individuale sau vile multi-apartament, conversia construcțiilor existente pentru comerț, servicii, turism, alimentație publică, farmacii, cabinete medicale sau stomatologice, financiar-bancare, administrație.

Se admite mansardarea clădirilor pe maxim 60% din suprafața ultimului etaj (utilizarea podului pentru funcțiuni aferente locuirii).

POT maxim 50% cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU. CUT maxim 2,0 cu amendamentul de la art 3.1 din cap. Prescripții Generale ale RLU.

b.    utilizări admise cu condiționări:

Funcțiuni de comerț, servicii, alimentație publică, farmacii, cabinete medicale sau stomatologice - cu condiția asigurării locurilor de parcare necesare în interiorul proprietății

10/14