Hotărârea nr. 274/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.VICEAMIRAL ION MURGESCU, STR.ION BORCEA, STR.UNIRII, BD.MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 13209,94 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

< ROMANIAHOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Viceamiral Ion Murgescu, str. Ion Borcea, str. Unirii, bd. Mamaia,

teren în suprafață de 13209,94 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

J//S. 2011.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 106295/14.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 105927/14.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea SC CAMBELA PROD SRL TULCEA înregistrată sub nr. 105927/ 13.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 33289/10.03.2010 al Direcției Urbanism ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Viceamiral Ion Murgescu, str. Ion Borcea, str. Unirii, bd. Mamaia, teren în suprafață de 13209,94 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea rezoluției comune a Comisiei municipale de amenajarea teritoriului și urbanism și, respectiv, a Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - nr. 2, așa cum este stipulată în avizările anexate.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC CAMBELA PROD SRL TULCEA și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri/.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,CONSTANȚA

NR.    / 3/    2011