Hotărârea nr. 27/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 436/13.11.2009 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE

HOTARARE

privind aprobarea modificării HCLM nr. 436/13.11.2009 referitor la statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data

t{e    10.02.2011    ;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.    ItA.Qf.Jftfl prezentata

de domnul primar Radu Ștefan Mazare, referatul Căminului pentru Persoane

Vârstnice Constanta nr. 'j*    / Xz Ci. ^>i_, referatul Direcției

Administrație Publica Locala nr.    / //’• 0î,    , precum si avizul

Comisiei nr. 5 - juridica si Comisiei nr. 1 - financiara;

Vazand prevederile art. 2, alin. 2, lit. „b” din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si art. 4, alin. 2 - Anexa 1, cap. II, lit. L - Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică din LEGEA-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 3, lit. „b” si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aproba modificarea art. 1 din HCLM nr. 436/13.11.2009, in sensul ca se modifica statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Celelalte prevederi ale HCLM nr. 436/13.11.2009 raman neschimbate.

ART.3. Funcția de asistent social cu studii medii se transforma in asistent social cu studii superioare, iar doamna Pandichi Nicoleta va fi încadrata pe postul de asistent social practicant cu studii superioare, clasa 42, coeficient de ierarhizare 2.75, conform Anexei 3C - Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar / Salarii de baza pentru personalul de specialitate din unitati de asistenta sociala din LEGEA-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

ART. 4. - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Financiare, Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24_consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Matei Constantin


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 27/10.02.2011

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.l

La proiectul de Hotarare nr. 2 7/2 011

STAT DE FUNCȚII

Subdiviziunea organizatorica/

Denumirea funcției

Treapta/

Grad

profesional

Studii

Număr total de posturi

de conducere

de execuție

1

2

n

J

4

5

Director

Inspector specialitate

I

S

1

Director ec. adj.

Economist

IA

S

1

Compartiment financiar -contabil

Referent

IA

M

2

Economist

IA

S

2

Magaziner

I

M

1

Serviciul bucătărie

Sef formație

Referent

IA

M

1

Muncitor calificat

1

2

Muncitor necalificat

12

Serviciul administrativ-gospodaresc

Sef serviciu

Referent

IA

M

1

Magaziner

I

M

1

Sef formație

îngrijitor

G

1

Îngrijitor

G

27

Muncitor calificat

I

8

Muncitor necalificat

5

Paznic

I

4

Spalatoreasa

G

6

Compartiment asistenta sociala

Psiholog

S

1

Asistent social practicant

S

1

Asistent social principal

PL

1

Medic primar

S

1

Asistent medical principal

PL

9

Sora medicala

M

1

Infirmiera

Ci

20

Compartiment juridic

Jurist

11

S

1

TOTAL

110

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Matei Constatin

SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACIIE