Hotărârea nr. 268/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. UNIRII, STR. OLEG DANOVSKI, STR. TURDA, BD. MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 7271,95 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Unirii, str. Oleg Danovski, str. Turda, bd. Mamaia,

teren în suprafață de 7271,95 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ÂU3 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 106294/14.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 105930/14.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea dlui. COLAXAZ TĂNASE înregistrată sub nr. 105930/ 13.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 33185/10.03.2010 al Direcției Urbanism ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Unirii, str. Oleg Danovski, str. Turda, bd. Mamaia, teren în suprafață de 7271,95 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea rezoluției comune a Comisiei municipale de amenajarea teritoriului și urbanism și, respectiv, a Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - nr. 2, așa cum este stipulată în avizările anexate.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Colaxaz Tănase și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de.^-G consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANTA

NR.2011


UTR 3c-ZRL 2A(25 de loturi)

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

7RI 9a1M Irvfri iri V Ru.’aLju^•ei»hwrt« îw*o <.»■

»***•«■ • •


C3    Limita zona studiata-ZRL 2a

I i    Limita de proprietate

Limita aliniament propus


BILANȚ TERITORIAL PROPU