Hotărârea nr. 26/2011

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HCLM NR. 268/2010 IN SENSUL SCHIMBARII NUMARULUI CADASTRAL AFERENT LOTULUI IN SUPRAFATA DE 450 MP, AVAND INDICATIVUL A 22A, DIN 115363 IN 115364

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLM nr. 268/2010, punctul 43, in sensul schimbării numărului cadastral aferent lotului in suprafața de 450 mp avand indicativul A22a, din 115363 in 115364

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința odinara la data de 10.02.2011 ;

Analizind expunerea de motive nr. 16923/02.02.2011 a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, referatul nr. 16919/02.02.2011 al Direcției Patrimoniu si Raportul Comisiei Juridice nr. 5 ;

Avand in vedere HCLM nr.268/11.11.2010 privind aprobarea instituirii ipotecii asupra construcțiilor ce urmeaza a fi edificate conform contractului de concesiune nr.38133/15.06.2000 pe terenul proprietatea Municipiului Constanta, si aprobarea cesionarii dreptului de folosința asupra terenului care constituie obiectul concesiunii, in favoarea băncii finanțatoare pana la vanzarea construcțiilor, precum si in favoarea viitorilor cumpărători, in ipoteza executării ipotecii;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, si art.115 alin. 1 lit.b, din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba modificarea Anexei nr. 1 la HCLM nr. 268/2010 punctul 43, in sensul schimbării numărului cadastral aferent lotului in suprafața de 450 mp avand indicativul A22a, din 115363 in 115364.

Art.2. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Matei Constantin

Constanta

Nr. 27 /10.022011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

31.

447

A16a

115352

32.

447

Ăl 6b

115353

33.    :

425

A'17a

115354

34,

425

A17b

115355

35.

447

A18a

115356

_

447

A18b

115357

> 37.

425

Al 9a

115358

38.

425

A19b

115359

39.

447

A20a

115360

40.

447

A20b

115361

41.

425

A21a

115362

42.

425

A21b

115363

43.

450

A22a

115363

44.

471

A22b

115365

45.

448

Bl a

115366

46.

462

Blb

115367

47.

462

B2a

115368

48.

459

B2b

115369

49.

458

B3a

115370

50.

458

B3b

115371

51.

458

B4a

115372

52.

459

B4b

115373    !

53.

459

B5a

115374    j

54.

454

B5b

115375    i

55.

458-------------------

B6a

115376    i

56.

453

B6b

115377    î

115378    ș

57.

448

B7a

58.

493

B7b

115379

115380

59.

448

B8a

60.

452

B8b

115381

61.

541

B9a    Ș 115382

62.

658

B9b    i 115383

63.

465

BlOa    | 115384

64.

428

BlOb

115385

65.

453

Bila

115386

66.

447

Bllb

115387

67.

447

B12a

115388

68.

447

B12b

115389

69.

447 -    ■ ..

B13a

115390

70.

447

B13b

115391

71.

447

B14a

115392

72.

447

B14b

115393

73.

447

B15a

115394

74.

447

bî?E    1

115395

75.

447

Bl*6a

115396

Prez t-j ,'t t a cop conft.= ?nft c

Se c r e ț a r ENÂCHE