Hotărârea nr. 258/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. LA FATTORIA S.R.L.

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța și S.C. „LA FATTORIA” SRL.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de_31.10.2011_.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 145778 / 2011, raportul Comisiei nr.2 -Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției patrimoniu nr, 145780 / 2011;

Văzând proiectul «Promenadă Turistică Mamaia» din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli de creștere;

Văzând contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 997/2002 și încheierea nr. 18258/2003 a Biroului de Carte Funciară

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit “c”, art. 121 alin. 4 si art. 115, alin (1) lit b din Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se însușește raportul de evaluare privind valoarea de circulație a terenului în suprafața de 63 mp, situat în Stațiunea Mamaia, proprietatea SC „LA FATTORIA” SRL

Valoarea de circulație a terenului proprietate SC „LA FATTORIA” SRL în suprafață de 63 mp este de 47.250 € ( 63 €/mp x 750 mp)

Art.2 - Se însușește raportul de evaluare privind valoarea de circulație a terenului în suprafață de 63 mp, situat în Stațiunea Mamaia zona pizza & gelaterie La Fattoria, domeniu privat al Municipiului Constanța.

Valoarea de circulație a terenului proprietatea Municipiului Constanța, în suprafață de 63 mp este de 47.250 € ( 63 €/mp x 750 mp)

Art.3 - Rapoartele de evaluare sunt anexe la hotărâre și fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 - Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri, conform planurilor anexă, intre Municipiul Constanta si SC „LA FATTOR1A” SRL. Planurile anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Terenul primit la schimb, va fi inclus în inventarul domeniului public al municipiului Constanța, la poz. 1338 - zone agrement din stațiunea Mamaia, promenadă, aprobat prin HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului domeniului public al municipiului Constanța.

Art.6 - Cheltuielile ocazionate de prezentul schimb de terenuri vor fi suportate de Primăria Municipiului Constanța.

Art.7 - Primarul Municipiului Constanta va imputemici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic în vederea semnării actului notarial de schimb;

Art. 8 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către SC „LA FATTORIA” SRL, cu sediul social în Constanța, str. Rândunelelor nr. 48, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, S.P.I.T. și Serviciului Juridic, în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25_consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, CIOBANU ION


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 258    / 31.10.2011


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamaia, zona “ LA FATTORIA”

S = 63 mpVIZAT SPRE NESCHIMBATEPLAN DE SITUAȚIE Studiu Topo-Cadastral

Scara 1:200


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

63

Stațiunea MAMAIA, zona Riviera (Restaurant - Bar "LA FATTORIA")

CONSTANTA

Suprafața rezultata din măsurători = 63 mp.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NE3CKIMBARE

Nr. __________


Data


s


Semnătura Ai


1    - 789384.380 311622.699

2    - 789384.715 311621.268

3    - 789390.270 311599.615

4    - 789387.626 311598.937

5    - 789381.860 311622.011