Hotărârea nr. 257/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

qONSTAA/?^ românia 2    O JUDEȚUL CONSTANȚA


““ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_ 31.10.2011

Având in vedere expunerea de motive nr. 145916/25.10.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 2 - urbanism, Comisie nr. 5 -juridică referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 145910 / 25.10.2011;

Luând in considerare situațiile juridice înregistrate cu nr. 116741 / 2011 și nr. 146789/2011.

Văzând dispozițiile art. 10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) si art. 115, alin.(l) lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a imobilelor prevăzute în anexele 1-2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Direcției financiare ,S.P.I.T., în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CIOBANU ION

MARCELA ENACHE

NR2.57./.31... 10.2011


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CINSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR. 257/31.10.2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Tomis Stațiunea Mamaia

1630 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situația juridica nr. 116741/2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA CIOBANU ION


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

• ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR. 257/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Mamaia Restaurant Dolce Vita

204,64 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situația juridica nr. 146789/2011 Certificat de urbanism nr. 3590/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA CIOBANU ION


la
25


?/2


°H


INc^R

j, J/Vi

JelLJ


1N


to


Terasa Restaurant Tomls


:u Verde


^'tpj


Pi-4/v


y, 5Cq^

“>eQ M °°

^ote/ rîQp,Q/Q >

*3n°MlS ' °na fip


Terasa Restaurant Tins


Alee


HOTEL TDMIS


,95-


Z’*L?


9


-£6£?~


-ee.se-Lot,


3.55


'Atee—11.07—


HOTEL HISTRIA


Spațiu VerNol

Atee
,Jî2p


Lot


PJ ?


c°toj


e5%3r
■*<*!**


-a

SuPrafata


teren


^LD°lce Vita


ppIMĂR


IA


204,64.35-


ro


L-OT


3.


39


VIZAT


Nr.


Jats'IUL


spre


c*DAsmp


CONgȚAN;


NE3CHlW


bareLacul TabacarleI-12.81-

r--
Lor


-*4.87-


ter


>7.67-


en C-L. c0


ns^QntQ