Hotărârea nr. 255/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

CONSTAN7^ ROMANIA


Jl JUDEȚUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 31.10.2011_.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 141340 / 2011, Raportul Comisiei nr. 2 -Urbanism, Comisiei nr. 5 - juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 141342 / 2011 ;

Văzând planul de amplasament și delimitare a terenului situat în str. Baba Novac nr. 183, bloc BN14 și BN15, foaia de avere și tabelul de mișcare parcelară pentru imobilul cu nr. cadastral 227105, foaia de avere pentru blocurile FZ12A, FZ28A și CSI, HCL nr. 187/2011 și HCL nr. 209/2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

Văzând solicitările depuse de SCM Carpemat Nev Constanța înregistrate sub nr. 85989, nr. 85990 și nr. 85991 / 2011, anexele 18 și 19 ale H.C.L.. nr. 49 / 2007 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, HCL nr. 117/2010 și HCL nr. 85/2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în Cartea Funciară ;

Văzând Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de

organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si

Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si

modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea >

Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă revocarea anexei nr. 1 la HCL nr. 209/2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, întrucât dezmembrarea nu s-a efectuat și nu a produs efecte;

Art. 2 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexelor 1-2 și 6-7, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Se aprobă dezmembrarea unor imobile (teren și construcție) situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexelor 3-5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în art. 1 al HCL nr. 187/2011, în sensul că acesta se va citi:

«Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în Cartea Funciară, conform anexelor 1-2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Se aprobă dezmembrarea unor imobile (teren și construcție) situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în Cartea Funciară, conform anexelor 3-4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.»

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Achiziții, S.P.I.T. Constanța și SCM CARPEMAT NEV cu sediul în Constanța, șos. Mangaliei nr. 80A, in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 255

CONSTAA/fy


ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 255/2011

•- ..... ' -

BLOC BN14, strada Baba Novac nr. 183

Nivel

Apartament

Suprafața utila {tara pereți si terase)

(mp)

Suprafața constuita(cu pereți si terase) ImpJ

Cota parti comune

Cota parti teren

%

(mp)

%

(mp)

Parter

1

49.73

68.15

2.03%

6.55

203%

922

2

47.78

65.72

1.95%

6.30

1 95%

8 86

3

47.59

65.94

1.95%

6.27

1.95%

8.82

4

49.91

69.81

2.04%

658

2.04%

9.25

Etaj 1

5

49.73

68.15

2.03%

6.55

2.03%

9.22

6

47.78

64.30

i.95%

6.30

1.95%

8.86

7

27.42

32.85

1.12%

3.61

1.12%

5.08

8

27.48

33.33

1.12%

3.62

1.12%

5.09

9

47.59

66.03

1.95%

6.27

1.95%

8.82

10

49.91

69.81

2.04%

6.58

2.04%

9.25

Etaj 2

11

49.73

68.15

2.03%

655

2.03%

922

12

47.78

64.30

1.95%

6.30

195%

8,86

13

27.42.

32.85

1.12%

3.61

1.12%

5.08

14

27.48

33.33

1.12%

3.62

1.12%

509

15

47 59

66.03

1 95%

6.27

1.9554

882

16

49.91

69.81

2.04%

6.58

2.04%

925

Haj 3

17

49.73

68.15

2.03%

6.55

2.03%

9.22

18

47.7»

64.30

1.95%

6.30

1.95%

8 86

19

2.7.42

32.85

1.12%

.161

1.12%

5.08

20

27.48

33.33

1.12%

3.62

1.12%

5.09

21

47.59

66.03

1.95%

6.27

1.95%

8.82

22

49.91

69.81

2.04%

6.58

2.04%

9.25

£ 'ta j 4

23

49.73

68.15

2.03%

6.55

203%

9.22

24

47.78

64.30

1.95%

6.30

1.95%

886

25

27.42

32.85

1.12%

.3.61

1.12%

5.08

26

27.48

33.33

1 12%

3.67.

1.12%

5,09

27

47.59

66.03

1.95%

6.27

1.9584

8.82

28

49.91

69.81

2.04%

6.58

204%

9.25

Etaj S

29

49.73

68.15

203%

6.55

203%

9 22

30

47.78

64.30

1.95%

6,30

1.95%

8.86

31

27.42

32.85

1.12%

3.61

1 12%

5.08

32

27.48

33.33

1.12%

3.62

1.12%

5.09

33

47.59

66.03

1.95%

6.27

1.95%

8 82

34

49.91

69.81

204%

6.58

2.04%

9.25

Etaj 6

35

4973

68.15

2.03% ■

6.55

2.03%

9.22

36

47.78

64.30

1.95%

6.30

1.95%

8.86

37

27.42

32.85

1.12%

3.61

1.12%

5.08

33

27.48

33.33

.1.12% -•

34a

1.12%

5.09

39

47.59

66,03

1.95%

6.27

1.95%

8.82

40

49.91

69.81

2.04%

6.58

2.04%

9.25

Etaj 7

41

49.73

68.15

2.03%

6.55

2.03%

9.22    ,

42

47.78

64.30

1.95%

.6.30

1.95%

8.86

43

27.42

32.85

1.12%

3.61

1.12%

5.08

44

27.48

33.33

1.12%

3,62

1.12%

5.09

45

47.59

66.03

1.95%

6.27

1.95%

8.82

46

49.91

69.81

2.04%

6.58

2.04%

9,25

Etaj 8

47

49.73

68.15

2.03%

6.55

2.03%

9 22

48

47.78

64.30

1.95%

6.30

1.95%

8.86

49

27.42

32.85

1.12%

3.61

1.12%

5.08

50

27.48

33.33

1.12%

3.62

1.12%

5.09

51

47.59

66.03

1.95%

6.27

1.95%

8.82

52

49.91

69.81

2.04%

6.58

2.04%

9.25

Hai 3

53

49.73

68.15

2.03%

6.55

2.03%

922

54

47.78

64.30

1.95%

6.30

1.95%

8.86

55

27.42

32.85

1.12%

3.61

1.12%

5.08

56

27.48

33.33

1.12%

3.62

1.12%

5.09

57

4739

66.03

— -1.93% ,

6.27

1.95%

8.82

58

49.91

69.81

2.04%    .

6.58

2.04%

9.25

TOTAL BLOC BN 14

2444.20

3279.85

100%

322.15

100%

453.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

S.C. KOMOftA S.R.L. \

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 255/2011

BLOC BN15, strada Baba Novac nr. 183, Constant», Jud. Constanta

Nivel

Apartament

Suprafața utila (fata pereți sl tem»)

ImpJ

Suprafețe constuttajcu pereți <1 terase) [mpl

Cota partl comune

Cote partl teren

%

("tpl

6.44

%

201%

(mp)

9.15

Parter

1

48.87

68.21

201%

2

46-47

62.74

292%

6.13

292%

8.70

3

47.6

65.94

296%

6.27

296%

8.91

4

49.84

69.67

205%

6.57

205%

9.33

Etajl

5

49.67

68.16

205%

6.55

205%

9.30

6

47.41

61.46

1.95%

6.25

295%

887

7

26.7

32.06

1.10%

3.52

210%

5.00

8

26.77

32.40

1.10%

3.53

210%

5.01

9

47.59

72.68

1.96%

6.27

296%

291

10

49.92

69.16

206%

6.58

2.06%

9.34

Etaj 2

11

49.67

68.16

2.05%

6.55

205%

930

12

47.41

61.46

295%

6.2S

295%

8.87

13

26.7

32.06

210%

3.52

1.10%

5.00

14

26.77

32.40

210%

3.53

210%

5.01

15

47.59

64.85

296%

6.27

296%

8.91

16

49.92

69.16

206%

6.58

2.06%

9.34

Etaj 3

17

49.67

68.16

205%

6.55

205%

9.30

u

47.41

61.46

29S%

6.25

295%

887

19

26.7

32.06

210%

332

210%

5.00

20

26.77

32.40

210%

333

210%

5.01

21

47.59

64.85

1.96%

6.27

296%

291

22

49.92

69.16

206%

638

206%

934

Etaj 4

23

49.67

68.16

205%

635

2.05%

9.30

24

47.41

61.46

295%

6.25

295%

887

25

26.7

32.06

210%

332

210%

5.00

26

26.77

32.40

210%

3.53

210%

5.01

27

47.59

64.85

296%

6.27

296%

291

28

49.92

69.16

2.06%

638

206%

9.34

Etaj 5

29

49.67

68.16

205%

6.55

205%

930

30

47.41

61.46

295%

635

295%

887

31

26.7

32.06

210%

3.52

130%

5.00

32

26.77

32.40

210%

333

210%

531

33

47.59

6485

296%

637

296%

891

34

49.92

69.16

206%

638

206%

934

Etaj 6

35

49.67

68.15

205%

6.55

205%

930

36

47.41

64.30

295%

6.25

1.95%

287

37

26.7

32.85

210%

332

210%

5.00

38

26.77

33,33

5.,......

.......5»

210%

5.01

39

47.59

66.03

296%

637

296%

291

40

49,92

69.81

2.06%

638

206%

934

Etaj 7

41

49.67

68.16

2.05%

635

2.05%

930

42

47.41

61.46

1.95%

635

1.95%

8.87

43

26.7

32.06

210%

3.52

210%

5.00

44

26.77

32.40

1.10%

3.53

1.10%

5.01

45

47.59

64.85

296%

6.27

1.96%

8.91

46

49.92

69.16

206%

6.58

206%

934

47

49.67

68.16

205%

635

2.05%

930

48

4741

61.46

295%

635

295%

8.87

49

26.7

32.06

1.10%

3.52

1.10%

5.00

50

26.77

3240

210%

333

210%

5.01

51

47,59

64.85

296%

6.27

296%

291

52

49.92

69.16

206%

638

206%

9.34

53

49.67

68.16

205%

6.55

205%

9.30

54

4741

61.46

295%

635

295%

8,87

55

26.7

32.06

210%

3.52

1.10%

5.00

56

26.77

32.40

1.10%

3.53

1.10%

5.01

57

47.59

64.85

1.96%

6.27

1.96%

8.91

58......

69,16

2.06%

6.58

2.06%

9.34

| TOTAL BLOC BN 14

2425.32

3233.58

100% ’

316.69

100%

45400

Executant,

S.C KOMORASJLLPREȘEDINTE ȘEDINȚAPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

^astral

Suprafețe măsurata

Adresa imobilului: intravilan mun. Constanta, Str. Baba Novac nr.183,

907 mp

bl. BN14, BN15, Zona Baba Novac-Energia, jud. Constanta

funciara nr.

227105 Constanta

UAT 1 mun. ConstantaNr.

X'parcria

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de

impozitare

Viril

Mențiuni

« 1

Cc

907

Teren neimprejmuit

Total

907

.............

B. Date referitoare la construcții


Cod

constr.


Suprafețe construita la sol (mp)


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


CI


330


4986314.63


Suprafața construita desfasurata =3300 mp. Bloc do locuințe BN15, in regim P+9Et


C2


330


5011726.63


Suprafața construita desfaaurata =3300 mp. Bloc de locuințe BN 14, inregimP+9Et


Total


660


9998041.26


Sistem de proiecție Stenografie 1970

parcetaflCc) Curți ccnetroctt


Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi

Mut

D0.W)

VW

XM

104

786796J395

305U1J54

26.300

105

78578X131

306106.512

2X900

105

7MMZ437

305097.450

X550

15

788801.006

305094.974

10.805

89

788795.598

305085.620

2235

107

788794.479

305083,585

13.112

108

788783.128

305090.248

1.300

109

788783.779

305091.373

3.889

110

788780.412

305093320

1.301

111

nton.ni

305092.194

11.799

112

notu*

S0MM.1W

IM»

113

nome»

S0H04JSO

1.900

114

rumw

305105.330

5.001

115

788774.727

305109.659

8.100

116

788767.714

305113.713

14.112

117

788774.777

305125.930

1.301

118

788775.903

305125.279

3.889

119

788777,849

305128.646

1.299

120

788776.724

305129.296

11.800

103

788782.630

305139.512

15.900

S<1Ce)-907ire P*t66.404m,:<V


'Exscuțapț


sțÂttmpila.


.18* i’IJW.IC'iW? tMOStl 1 ARĂ C0NS1AN1A fijijps și prHfivtî’ș' ’VAH FS„OR,GNTlh


i    f-UîiOțW:


Ifift QR. 1»V


' Semnătură si data

SM.pil.BCH    3ftm


2)tANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 255/2011


UAȚ: CONSTANTA.

Partea I - Foaie de avere    r ?


Nr. Cad.

Descriere imobil

Suprafața terenului

Teren cu CI-Bloc de locuințe FZ12A

Str. Pescarilor

Nr. 37

589.00


Nr.

tronson

Scara

Nivel

Cod unitate individuala

Nr. ap.

Nr.

camere

Suprafața utila pe ap.(mp)

Cota parii comuna pe ap.

Cota parte teren pe ap.

Carte

funciara

individuala

nr.

Obs.

%

mp

%

mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-'■ț

12

13

I

P

1

1

36.30

2.49

12.63

2.49

14.67

P

2

1

36.49

2.51

12.74

2.51

14.78

P

3

2

60.07

4.13

20.96

4.13

24.33

P

4

2

59.37

4.08

20.70

4.08

24.03

P

5

1

36.48

2.51

12.74

2.51

14.78

P

6

2

51.50

3.54

17.96

3.54

20.85

1

7

2

51.61

3.55

18.01

3.55

20.91

1

8

1

36.41

2.50

12.68

2.50

14.73

1

9

2

58.02

3.99

20.24

3.99

23.50

1

10

2

59.15

4.06

20.61

4.06

23.91

1

11

1

36.71

2.52

12.79

2.52

14.84

1

12

2

51.10

3.51

17.81

3.51

20,67

-

/^CERC

/■»

2

13

2

50.91

3.50

17.76

3.50

20.62

8 aut 3

2

.14

1

36.45

2.50

12.68

2.50

14.73

1 Scria RC-

2

-

‘ • "15

2

58.43

4.02

20.40

4.02

23.68

d*,n 2.

' lucră

TI DE&!$ s!2a?o;


jibc


Page 2 of2


Total


Descriere pârtilor comune indivize

2

16

2

59.49

4.09

20.75

4.09

24.09

2

17

1

36.83

2.53

12.84

2.53

14.90'

2

18

2

51.45

3.54

17.96

3.54

20.85

3

19

2

51.29

3.52

17.86

3.52

20.73

3

20

1

36.45

2.50

12.68

2.50

14.73

3

21

2

58.82

4.04

20.50

4.04

23.79

3

22

2

59.57

4.09

20.75

4.09

24.09

3

23

1

36.68

2.52

12.79

2.52

14.84

3

24

2

51.45

3.54

17.96

3.54

20.85

4

25

2

51.40

3.53

17.91

3.53

20.79

4

26

1

36.34

2.50

12.68

2.50

14.73

4

27

2

58.42

4.02

20.40

4.02

23.68

4

28

2

59.39

4.08

20.70

4.08

24.03

4

29

1

36.95

2.54

12.89

2.54

14.96

4

-

30

2

51.61

3.55

18.01

3.55

20.91

1455.14

100

50739

100

589.00

La subsol: adapost aparare civila; hol+scari, spatii tehnice 3-11, centrala termica; parter: hol acces locatari, hol acces locatari+casa scării; et. 1-4: hol acces locatari+casa scării; acoperiș.


RecepționatPREȘEDINTE ȘEDINȚA,PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurato(mp)

Adresa imobilului

589.00

mun. Constonta, str. Pescarlor nr. 37, bt FZ12A, jud. Constonta

UAT | CONSTANTA


PRIMÂRIA MUNICIPIULUI constanta'

SERVICIUL CADASTRU *

V,Z|frT SPRE ^SCHIMBARE


Data


Senuiitura


enuiitL


MVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo '70

Pct

N (m)

E (m)

t

307092.368

791694.654

2

307652.994

791696405

3

307654,250

79X97.789

4

307655.755

791709.992

5

307654.525

791706.198

6

307655.160

791709.596

7

307647.788

791710.986

fl

307646.021

7917,2.224

9

307637.455

79,7,4.248

10

307637411

791716.477

11

307625.260

791718433

12

307621.803

79,700.349

13

307623.797

791699473

14

30762X015

791696.064

15

307630.041

791694.602

16

307630.754

791696.676

17

307631441

791698.473

16

307631.608

791697.224

19

307644.763

791694.779

20

307644.990

791696.014


Valoare de impozitare

M


A. Dote referitoora Io teren


imobil neimprejmuit


B. Date referitoare la construcții


MențiuniCî - Bloc de locuințe, S+P+4E, fa ‘ «i 19 aport, cu 2 camere, in eup/j - construcția nu deține certificat <

construita in 2001 din structura(

ANEXA NR. LA H.C.L.M. NR.. ?55/20l 1. _.

UAT: CONSTANTA.

Partea I - Foaie de avere    "


Nr. Cad.

Descriere imobil

Suprafața terenului

Teren cu CI-Bloc de locuințe FZ28A

Str. Pescarilor

Nr.65

587.00


Nr.

tronson

.*

Scara

Nivel

Cod unitate individuala

Nr. ap.

Nr.

camere

Suprafața utila pe ap.(mp)

Cota parti comuna pe ap.

Cota parte teren pe ap.

Carte

funciara

individuala

nr.

Obs.

%

mp

%

mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-*>

12 ’i&t

13

P

1

1

36.52

2.50

12.60

2.50

14.68

P

2

1

35.28

2.42

12.20

2.42

14.21

P

3

2

59.85

4.10

20.67

4.10

24.07

P

4

2

59.30

4.07

20.52

4.07

23.89

P

5

1

37.14

2.55

12.86

2.55

14.97

P

6

2

52.00

3.57

18.00

3.57

20.96

1

7

2

51.40

3.52

17.75

3.52

20.66

1

8

1

34.46

2.36

11.90

2.36

13.85

1

9

2

58.12

3.99

20.12

3.99

23.42

1

10

2

59.30

4.07

20.52

4.07

23.89

1

11

1

35.97

2.47

12.45

2.47

14.50

1

12

2

51.99

3.56

17.95

3.56

20.90

2

. 13

2

51.01

3.50

17.65

3.50

20.55

2

14

1

35.47

2.43

12.25

2.43

14.26

//’ c&

2

-

"•?i5

2

60.21

4.13

20.82

4.13

24.24

rg—*—

uS_di


)4ezie și c;?age2of2

2

16

2

59.46

4.08

20.57

4.08

23.95

2

17

1

35.49

2.43

12.25

2.43

14^6

2

18

2

51.86

3.56

17.95

3.56

20.90

3

19

2

51.49

3.53

17.80

3.53

20.72

3

20

1

36.89

2.53

12.76

2.53

14.85

3

21

2

59.54

4.08

20.57

4.08

23.95

3

22

2

60.01

4.11

20.72

4.11

24.13

3

23

1

36.89

2.53

12.75

2.53

14.85

3

24

2

52.61

3.61

18.20

3.61

21.19

4

25

2

51.71

3.54

17.85

3.54

20.78

4

26

1

36.67

2.51

12.65

2.51

14.73

4

27

2

59.31

4.07

20.52

4.07

23.89

4

28

2

59.71

4.09

20.62

4.09

24.01

4

29

1

36.69

2.52

12.70

2.52

14.79

4

30

2

52.04

3.57

18.00

3.57

20.95

Total

1458.39

100

504.17

100

587.00

Descriere pârtilor

La subsol: adapost aparare civila; hol+scari, spatii tehnice 3-11, central termica; parter hol acces locatari, hol acces locatari+casa

comune indi vize

scării; et. 1-4: hol acces locatari+casa scării; acoperiș.

Întocmit: ing. Costel Recepționat

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,PLAN DE AMPLASAMENT SI DEUMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200Nr. cadastral

Suprafața mosurota(mp)

Admo ImoMului

587.00

mun. Constanta, str. Pescorlor nr. 65. bl. FZ28A, jud. Constanta

UAT

CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr__


Data


w..


INVENTAR OE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo ‘70

Pct

N (m)

E (m,

1

306053.277

791451.876

2

308055457

791453.974

3

306056.709

791452.925

4

30B063J20

791458.386

5

306062.451

791459.332

6

306065.106

791461.490

7

3060601350

791467.342

8

300061.344

791466.150

9

306054.545

791476.446

10

308096.328

791477.928

11

306048.353

791467.763

12

308033.712

791475.931

13

300034.952

791474.405

14

306031361

791471.924

15

306036.311

791466.434

16

306039.400

791468.930

17

308040.082

791466.076

18

308039.076

791467.252

19

308047.582

791456.692

20

308048355

791457.664

Suprafața tototo maturata «587.00mp

Suprafața din oct *615.90 mp


A. Date referitoare ta teren

porcek

Categorie de falosfatc

Valoora de impostori (W)

Mențiuni

1

CC

587.00

imobil neimprajmuit

Total

567.00

8. Date referitoare la construcții

bUttCUl.j !•„.


Cod

constr


Suprafața ^onțtruito la


Voloore de impozitare

(W)


mT


Total


429.00


CI - Bloc de locuințe,

10 aport ou 2 corr

construcția nu deține certificat de construita în 2001 din structura dihi W.l!.21l|«-

WSTi;i, »•> Ol Ci l JP/


Se confirma suprafața din măsurători ei Introducerea imobilului in bora de doteROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


/

ANEXA NR.5 LA rî.C.L.M. NR. .?5.5/2.9}.1. • • •

UAT: CONSTANTA

Partea I - Foaie de avere

Nr. Cad.

Descriere imobil

Sunrafata terenului

Teren cu Cl-Bloc de locuințe CSI

Str. Horia Aggrici

Nr.lB

600.00

Nr.

tronson

Scara

Nivel

Cod unitate individuala

Nr. ap.

Nr.

camere

Suprafața utila pe ap.(mp)

Cota pprti comuna pe ap.

Cota parte teren pe ap.

Carte

funciara

individuala

nr.

Obs.

%

mp

%

mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

S

Boxa 1

1

5.37

0.49

2.66

0.49

2.94

S

Boxa 2

1

4.77

0.44

2.39

0.44

2.64

S

Boxa3

1

3.59

0.33

1.79

0:33

1.98

S .

Boxa4

1

5.04

0.47

2.55

0.47

2.82

s

Boxa 5

1

3.63

0.33

1.79

0.33

1.98

S •?

Boxa 6

1

5.43

0.50

2.71

0.50

3.00

s f

Boxa 7

1

5.53

0.51

2.77

0.51

3.06

S

Boxa 8

1

4.30

0.40

2.17

0.40

2.40

S .

Boxa 9

1

3.36

0.31

1.68

0.31

1.86

s

Boxa 10

1

4.50

0.42

2.28

0.42

2.52

s

Boxa 11

1

4.50

0.42

2.28

0.42

2.52

s

Boxa 12

1

4.19

0.39

2.11

.0.39

2.34

s

Boxa 13

1

4.27

0.39

2.11

0.39

2.34

-Xc

s

Boxa 14

1

5.05

0.47

2.55

0.47

2.82

L

/X

ș

' 'Boxa 15

1

3.46

0.32

1.74

0.32

1.92

s

Boxa 16

1

5.73

0.53

2.87

0.53

3.18

..... } <X    (.

COSTEl /

BCICCJ?/

""ClîepoR'ii-.

Page 2 of2

S

Boxa 17

1

4.45

0.41

2.22

0.41

2.46

S

Boxa 18

1

5.65

0.52

2.82

0.52

3.12

S

Boxa 19

1

4.77

0.44

2.39

0.44

2.64

S

Boxa 20

1

5.65

0.52

2.82

0.52

3.12

P

1

2

46.90

4.33

23.48

4.33

25.98

P

2

2

47.83

4.41

23.91

4.41

26.46

P

3

1

33.44

3.08

16.70

3.08

18.48

P

4

2

57.57

5.31

28.79

5.31

31.86

1

5

2

47.48

4.38

23.75

4.38

26.28

1

6

2

47.05

4.34

23.53

4.34

26.04

1

7

3

77.02

7.10

38.50

7.10

42.60

1

8

1

33.68

3.11

16.86

3.11

18.66

2

9

2

47.48

4.38

23.75

4.38 -

26.28

2

10

2

47.13

4.35

23.59

4.35

26.10

2

11

3

72.17

6.66

36.12

6.66

39.96

1,

2

12

1

33.68

3.11

16:86

3.11

18.66

3

13

2

47.48

4.38

23.75

4.38

26.28

3

14

2

46.99

4.33

23.48

4.33

25.98

3

15

3

71.42

6.59

35.74

6.59

39.54

3

16

1

34.11

3.15

17.09

3.15

18.90

4

17

2

46.65

4.30

23.32

4.30

25.80

4

18

2

47.81

4.41

23.91

4.41

26.46

4

19

3

71.90

6.63

35.95

6.63

39.78

4

20

1

32.98

3.04

16.49

3.04

18.24

Total

1084:01

100

54227

100

600.00

-

Descriere pârtilor

La subsol: adapost aparare civila; WC, ho

+scari, 3 holuri, centrala termica; parter hol/Bol

acces locatari, hol acces locatari+casa

comune indivize

scării; et. l-4:hobacpes locatari+casa scării; pod: pod, hol; acoperiș.

întocmit: ingfBoîcu Cosfe\    Recepționat


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adrssa imobilului

600.00

mun. Constanta, etr. Horia Agarici nr. 1B, W. CSI, jud. Constanta

Cartea Funciara nr.l

| UAf | CONSTANTA

' PR,m^RW MUNICIPih, 1,7---.

SERV(C(UL

VIZAT SPRE NESCHIWBARE1

Data

Sen


paraek ^tegorie de Mosihtc


i/olaare de impoziton (W)


Ă. Dote referitoore la teren


Mențiuni


CC


600.00


imobil neimprojmuit


Cod

cortetr


Suprafața construita la


Valoare de impozitare

M


8. Dote referitoare la construcții


Pct


292.00


HVENTAR P£ COORDONATE


Setam de proiecție: Starea *70


H (m)


307076.251


307077.805


307050.492


307040.650


E (m)


789904.907


789883.118


CI - Bloc da leeuinte. S+P+AE+PodTS

I aport, cu 2 eemare oi 4 aport cu 3 >-2302-00mp, construcție nu datina sete conetrvfta in 2003 din structura de


Dota: octombrie 2011


,jV; lucratf^


Eiecutont. I s c    o    ?

in* Boicu CosteA^^    &/

’--$C caieo1-^"'ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.. ?.5.Ș<2011...

TEREN ZONA FALEZĂ NORD, PLAJA MODERN PESCĂRIE - POLIGON 3 ȘI POLIGON 4, LOT 1 -

S= 76.551 MP NR. CAD. 228929

NR. LOT

SUPRAFAȚĂ

MP

SUPRAFAȚA

RAMASĂ

1

47.646,73

28.904,27

2

1.055,31

27.848,96

3

1.055,31

26.793,65

4

135,00

26.658,65

5

2.997,20

23.661,45

6

81,19

23.580,26

7

4.694,94

18.885,32

8

4.658,00

14.227,32

9

14.227,32

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

791912.466    791912.466


Suprafața masurata

Adresa imobilului : lot 1 -Poligon 3 si Poligon ‘

NUMĂR CADASTRAL 228929

S = 76 551mp

Intravilan, Zona Faleza Nord, Plaja Modern Pescc

rie

Intravilan. Zona Faleza Nord. Plaia Modern Pescărie

|U.A.T.

CONSTANTA

304975.429

304975.429, SITUAȚIA ACTUALA (inainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața i (mp)

fierea imobilului

Ir. cad.

Suprafața

(mo)

Categoria de folosința

228929

76 551

CC

Lot 1-Poligon 3 si Poligon

4

47646.73

CC

Lot 1/1

1055.31

CC

Lot 1/2

1055.31

CC

Lot 1/3

Total

76551

135.00

CC

Lot 1/4

2997.20

CC

Lot 1/5

81.19

CC

Lot 1/6

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI constanta"

4694.94

CC

Lot 1/7

SERVICIUL CADAStoi?.....

4658.00

CC

Lot 1/8

14227.32

CC

Lot 1/9

V,Z^T SPRE neschwbare

Total

76 551

Data

Semnătura

------—ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR...?.5.5/2011

TEREN ȘOS. MANGALIEI NR. 80A, POLIGON I SUPRAFAȚA TOTALĂ - 9.955 MP SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ - 4.341,37 MP

NR.

CRT.

SURAFATA

MP

NR.

CORP

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

2.055

XI

Șos. Mangaliei nr. 80A,

Poligon I Corp

XI

2.286,37

2.

107

XII

Șos. Mangaliei nr. 80A,

Poligon I Corp

XII

2.179,37

3.

584

XIII

Șos. Mangaliei nr. 80A,

Poligon I Corp

XIII

1.595,37

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


917mp (d.c. construit 211 mp)

reooa

rioioo


790198Z90097


'wno-2.44.


rsoos7


780148


Scara 1:200


primăria municipiului constanta SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. __

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.______________


Scara 1:200


LJ i LJ i LJ i LJ i LJ i


1 cm pe plan=2 m pe teren
790140

CfaAȘ de,os-Joii


790155Schița detaliu - Poligon I, corp XIII r= 584 mp din care - construcție 534 mp (supr.utila 485,83 mp)


Drum Nou SCM 12J5


Depozit-337,15 mp


Drum Nou SCM


-4J.2.7-


5.60


Drum Nou SCM i2^a


Atelier 50.90 mp


790140


Atelier 40,21 mp


790155