Hotărârea nr. 254/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 3, POZITIA 21 DIN H.C.L. NR. 61 / 1992 PRIVIND INFIINTAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR CONSTANTA"

c0NSTAA/7^

©


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3, poziția 21 din H.C.L. nr. 61 / 1992 privind înființarea

Regiei Autonome „Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 31,10.2011_.

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 140469 / 11.10.2011, raportul Comisiei nr. 2 - Urbanism, raportul Comisiei nr. 5 - Juridică si referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 140462/ 11.10.2011.

Văzând HCL nr. 61 / 1992 privind înființarea Regiei Autonome “Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța”, H.C.L. nr. 589 / 2006 anexa 2 privind transmiterea/retragerea unor terenuri, situate in municipiul Constanta din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P Constanta și adresa RAEDPP Constanța nr. 76756/2011

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c”, art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea anexei nr. 3 poziția nr. 21 respectiv situația amplasării si dotării spațiilor publice cu destinația Piete-Platouri si altor puncte de desfacere din orașul Constanța, la H.C.L. nr. 61 / 1992 privind înființarea Regiei Autonome “Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța” în sensul că, suprafața de teren, in administrarea regiei, aferentă Pieței Agroalimentare Km 4-5 este de 1080 mp, urmare a măsurătorilor cadastrale.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Financiare in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


25


consilieri din


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 254


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan )

Scara 1:500

Namele si prenumele proprietarilor:

1.    Proprietar: CONSILIUL LOCAL AL MUN. CONSTANTA

2.    Administrator: IC A. E.D.P.P. CONSTANTA

3.    Investitor asociat: S.C. ORIIMITAM 2000 S.R.L.


Adresa corpului de proprietate:

PIAȚA AGRO ALIMENT AR A si HALA COMERCIALA Km. 4 - 5 Mun. CONSTANTA Jud. CONSTANTA

Nr. cadastral al corpului pe proprietate :

Acte de proprietate

CONTRACT DE ASOCIERE nr. 903/29.04.2002, încheiat intre R. A. E.D.P.P. CONSTANTA si S C. DRUMITAM 2000 S.R.L.

SUPRAFAȚA DIN MĂSURĂTORI = 1080 mp

Din care:

Suprafață construită Piața Agroalimenttira C1 = 523 mp Suprafață construită Hala Comerciala C2 = 288 mp

PROPUNERE DE LOTIZARE

LOT 1 - Trecind prin punctele I, 2, 9. 10, 5, 6, 7, 8 in suprafața de 696 mp Din care:

Suprafața construita Piața Agroalimentarc CI = 523 mp LOT 2 - Trecind prin punctele 2, 3,4, 5, 10, 9 in suprafața de 384 mp Din care:

Suprafața construita Hala Comerciala C2 = 288mp