Hotărârea nr. 253/2011

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A RAEDPP ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

Privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. asupra unor imobile situate in Municipiul Constanța


Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 1Q t 2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 127747 / 2011, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 -Juridică, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 127748 / 2011;

Având în vedere adresele nr. 126416 / 2011 și 72181/2011 ale RAEDPP Constanța, Procesul verbal de negociere nr. 84972 /2011, HCLM nr. 87/2011 privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța și trecerea acestora în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art. 123 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate in municipiul Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în anexa la HCLM nr. 87/2011, astfel încât:

la poz. 1, teren situat în str. Soveja, zona Piața Tomis III, în loc de „suprafață 16 mp”, se va citi „suprafață 16,55 mp”;

la poz. 2, imobil Grup Sanitar situat în zona Tribunal, în loc de „suprafață teren ST - 166,57 mp”, se va citi „suprafață teren ST -165,57 mp”.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice în vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_^2_consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACIJE'


ANEXĂ LA H.C.L.M. NR. ^^3/

CUPRINZÂND IMOBILELE PENTRU CARE SE RETRAGE DREPTUL DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANTA

9

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE IMOBIL

SITUAȚIE JURIDICĂ >

OBSERVAȚII

9

Imobil (teren și construcție) str. IonRațiunr, 138

Suprafață teren - 526 mp

Suprafață construcție - 120 mp

Domeniu privat al municipiului

Dreptul de administrare va înceta la data aprobării prezentei

Teren aferent spațiu corn, iercial

Str. Mihai Viteazu, zona Statuia

Victoriei

Suprafață - 130 mp

Domeniu privat al municipiului

Dreptul de administrare va înceta la data aprobării prezentei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

.    •    SCA    ...........

Suprafața masurata

Adresa Imobil

'//țî#*2'

130.00 mp

Constanta, str. MikaiVițeazu, zonastatuia "Victoriei împotriva Fascismului"

^ț^ciaranr.

U.A.T.    CONSTANTA

'•fantla

■Categoria de folosința '

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

nz ■

Cc

130.00

imobilul este imprejmuit intre pudctele3-4-5-6 de construcție

. »

neimprejmuit intre 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1-2-3

jofgf

130.00

Ifate referitoare la construcții

toșțmcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea deimpozitare lei

Mențiuni    ’i'


hclmnr.z^53/^/,z


Y(m)


Nr.

Pct


X(m)


791930.598    9 303931.056


Y(m)791938,781 10 303932.690 791925.387 791937.672 11 303933.660 791926.163 791932,010 12 303935.204 791924.097

791927.245 13 303937.443 791925.880 791936,817 14 303935.852 791927.923 791932.894 15 303939.265 791930.638297 791921.248 16 303940.799 791928.552

Suprafața din măsurători: S =130.00 mp. Suprafața din acte: S = 130.00 mp


6>r37f /î,1 -09-


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Strada Ion Ratiu, Nr. 138 Suprafața din măsurători = 526 mp