Hotărârea nr. 252/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de3l.lQ.20ll_.

Având in vedere expunerea de motive nr. 145941 / 25.10.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei 2 - urbanism, raportul Comisiei nr.

5 - juridică si referatul directiei patrimoniu înregistrat sub nr. 145934 / 25.10.2011;

Analizând adresele serviciului cadastru privind acordul în vederea intabulării, adresele R.A.E.D.P.P. nr. 99651/2011, nr. 99650/2011, nr. 140839/2011, nr. 140845/2011, nr. 140835/2011, nr. 140842/2011,143290/2011, 143279/2011 privind imobile pentru care există contracte de închiriere si au fost efectuate măsurători, adresele serviciului urmărire si executare contracte-vânzari în care se solicită completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferențe de măsuratori ,in vederea definitivării procedurii de vânzare.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța”, aprobat prin H.C.L. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile ( terenuri si clădiri ), conform anexelor 1-27, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se completează anexa 19 din H.C.L. nr. 190/2010 în care este cuprins imobilul situat in str.Sulmona nr. 2 cu suprafata de teren de 452 mp cu suprafata construita C1 - suprafața construită indiviză de 165,57 mp, suprafața utilă totală de 188,32 mp, suprafață terase 99,47 mp, suprafață balcon 4,42 mp.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L. nr. 213/2011 anexa 9 în sensul ca în loc de ” Str. Atelierelor nr. 22-24 cu suprafața utilă totală a constructiei C.1.1. 133,09 mp( S.beci-49,12 mp si S.parter-84,78 mp) “se va citi “Str. Atelierelor nr. 22-24 cu suprafața utilă totală a construcției C.1.1. 139,84 mp ( S.beci-49,12 mp si S.parter-90,72 mp)”.

suprafața teren de 366 mp, C1 cu suprafața construită de 215 mp, C2 cu suprafața construită de 32 mp, C3 cu suprafața construită de 58 mp si suprafața utilă totală construcții de 720,20 mp” se va citi “Str.Mircea cel Bătrn nr. 30 cu suprafața teren de 366 mp, C1 cu suprafața construită de 215 mp, C2 cu suprafața construită de 32 mp, C3 cu suprafața construită de 58 mp si suprafața utilă totală construcții de 698,97 mp.”

Art. 5 -Se anulează anexa 29 din H.C.L. nr. 540/2007 și art. 4 din H.C.L. nr. 452/2009 în care este cuprins imobilul situat pe B-dul Mamaia nr. 63 si se completează inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat cu anexa 12 din prezenta hotărâre, conform măsuratorilor cadastrale.

Art. 6 -Se anulează anexa 48 din H.C.L. nr. 314/2005 si art. 2 din H.C.L. nr. 491/2006 in care este cuprins imobilul situat pe B-dul 1 Mai nr. 2 Bl.J10, parter si se completează inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat cu anexa 14 din prezenta hotărâre, conform măsuratorilor cadastrale.

Art. 7- Se aprobă indreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L. nr. 452/2009 anexa 18 în sensul ca în loc de ”B-dul Mamaia nr. 178 cu suprafața de teren 72 mp “se va citi “B-dul Mamaia nr. 178 cu suprafața de teren 61,24 mp”

Art. 8 - Se aprobă indreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 197/2008 anexa 40 în sensul ca în loc de ”Str. Mircea cel Bătrân intersecție cu Bd.Mamaia, teren in suprafață de 26,87 mp” se va citi “Str. Mircea cel Bătrân nr. 116A intersectie cu Bd.Mamaia, teren Lot 1 cu suprafața de 10 mp si Lot 2 cu suprafața de 18 mp”

Art. 9- Se aprobă indreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 312/2005 poziția 19 în sensul ca în loc de ”Dispensar medical nr. 36 situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 35, Bl. B10, Sc.B, Ap.39 cu suprafața construită de 48 mp” se va citi “Dispensar medical nr. 36 situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 35, Bl. B10, Sc.B, Ap.41 cu suprafața construită de 48 mp, suprafața utilă totală 43,92 mp si cota indiviză de teren aferent de 14,50 mp ”

Art. 10 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre stiință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_____consilieri din 27

membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA, NR. 252


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.    000/20 n_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Orizontului nr. 21A

64 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 132228/2011 Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 0000011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Andrei Muresanu nr. 104A

11,31 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr.129346/2011 Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200
Efectuat la cererea proprietarilor in vederea obținerii Acordului de intabulare

Jițdetql Constanta

Tejrjipriul administrativ: Constanta Acroșa <

Strada orizontului nr. 21

Suprafața din măsurători

Suț>rafata construita ta sol: S*(C1 )=45mp-Locuinta S/C2)=45mp-Locuirita

Numele proprietarilor.

1.    Ftlimon Anica

2.    Fittmon Pețre

3.    Fîlimon Dumftru

Suprafața din act

S(1Cc)=200mp

întocmit:grădinaru

aliona ,^primăria municipiului constanta

;î    SERVICIUL CADASTRU

F

r.

j VIZAT SPl}£ NE3CHIM8ARE

Nr.

'tura

Plan de setastâe

Scara 1:200

Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Andrei Muresanu nr. 104 A UAT CONSTANTA

Suprafața masurata S = 214mp

Proprietar Precup DumitruInventar de coordonate

Nr.

Pct

X

Y

(mj

1

304647.766

789672.363

2

304635.899

789701.433

3

304629.502

789698.797

4

304636.330

789682.484

5

304641.505

789669.807

S = 214 mp


ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 252/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Comarnic nr. 17

223 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 120381/2011

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR.    002/0011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Grup Sanitar Albatros Statiunea Mamaia

53 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 133871/2011

PRESEDINTE SEDINTA


Plan de situație

Scara 1:200
1 Cc S=223 mp


CasaP


DE COORDONATE tenvde proiecție: Stereo 70

pp/

X

Y\

/l

300664.193

789263.144

2

300672.317

789268.997^

3

300663.^74

789281.548

4

300^1.342 X

\ 789284.397

5

3^659.522

”>89287.300

6

/300651.129

7892§M59


C 1

S=89 mp


Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Comarnic nr. 17

Suprafața masurata S = 223 mp Proprietar

DAUD VEDAT si DAUD NICOLETA ASAN EMINE si AȘAI£AJSAN--ț71

sj^ec","’WE

aÂq. W


/C2

S=24 mp Bucătărie P


o RTlFlCAT


•cj    DE

§    autorizare

1 stw*»»-0-'

t    kfinl&ULJ


întocmit,Plan de situație Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

53 mp

Mamaia Zona A4-Castel


______ UAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


serviciul cadastru

VIZAT SPRE

Nr.


an


Constanta

l'
mătura

Teren


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de nroiectie Stereo '70

Pct    Y(m)

Xtm)

1

789652.367

310750.966

2

789659.592

310751.892

3

789660.661

310744.686

4

789653.805

310743.598

5

789653.430

310745.311

6

789653.089

310747.129

Suprafața terenului S=

53 mp

Construcție Existenta CI

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de Droiectie Stereo '70

Pct    Y(m)

X(m)

7

789653.591

310750.540

8

789658.668

310751.117

9

789659.417

310745.185

10

789654.359

310744.575


afata construcție existenta S= 31 mpîntocmit: Ing.Baiceanu Liliana Data: septembrie 2011


ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR.

252/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Heliade Radulescu nr. 2

50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 115483/2011

Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.    252/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Lahovari nr. 141

12,85 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord    intabulare    nr.

123748/2011

Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA


PLAN DE SITUAȚIE scara 1:200

Reprezentând imobilul situat in str. I.H.Radulescu nr.. Municipiul Constanta

168.00


PRIMĂRIA MUNICIPIULO! CONSTANȚA SgRViClUU CADASTRU

•. Întocmit,

CERTIRCAtW^^0

i    DE    *

| autoriza Ț. Strig RO-B-F Nr.^

fC WOASCHIV GABRIEL ,

\% X

V

Nr Cadastral


Carte Funciara


SuDrafata Măsurată

Adresa Imobilului:

86

Strada Lahovari, nr. 141

Loc Constanta, jud Constanta

UAT l    Constantaparcela

Categorie de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de

impozitare (lei)

Mențiuni

Nr. 1

1CC

86

1-2 limita gard piatra si lemn, 2-3 limita Dematerializata

Total

86

3-1 limita construcție

B. Date referitoare la construcții

Cod

Suprafața construita

Valoare de impozitare

Mențiuni

(mp)

(lei)

C1

81

Locuința S+P+1E+M

Total

81

Supr. construita = 81 mp

Nr.

Coordonate pct.de contur

Pct.

X[m]

Y[m]

Executant,

1

790838.740

305193.280

2

790843.392

305188.251

/rJ    Ing. Bogdan Gh. TAVARU

3

790842.887

306187.778

A/tj    Data:August 2011

4

790834.884

305180.272

5

790832.562

305182.767

/ V

6

790831.508

305181.714

I /

7

790828.970

305184.200

S(1)=

86 mp

Suprafața măsurată S= 86 mp Suprafața din acte S= 73.15 mp


ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR.    052/00H_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Zorelelor nr. 8 lot 3

47,80 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 133584/2011

PRESEDINTE SEDINTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR.    002/00/1_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Mugurului nr. 63D

14 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 126876 / 2011

Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

PLAN DE SITUAȚIE

STR. ZORELELOR NR. 8

(intravilan)

Scara 1:200

Suprafața teren din măsurători = 336mp din care:

Suprafața LOT 1= 106,45mp

Suprafața LOT 2— 181,75mp

Suprafața LOT 3—    47,80rnp
Județul Constanta Teritoriul administrativ: Constanta Cod SIRUTA: 60428 Cod Intravilan: 2

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, Str. Mugurului. 63 D


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 200

Numele si prenumele proprietarului:

PETRACHE AVERESCU

Adresaproprietar ului:

Mun. Constanta, Str. Mugurului nr.63

Suprafața din acte : S=150 mp

Suprafața totala rezultata din măsurători : S= 164 mp

Suprafața construita : CI-Locuința S=105 mpTEREN

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție stereo 70


CI -Locuința

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție stereo 70


Nr.

Pct.

ăx

Y

[m]

1

299986.960

789317.666

2

299985.929

789321.836

3

299984.567

789327.110

4

299969.325

789323.066

5

299970.143

789319.683

6

299968.963

789319.370

7

299970.589

789313.077


Nr.

Pct.

X

[m]

3-<

1

299986.960

789317.666

2

299985.929

789321.836

8

299975.698

789318.994

9

299974.368

789324.404

4

299969.325

789323.066

5

299970.143

789319.683

6

299968.963

789319.370

7

299970.589

789313.077


întocmit:

Rusu Bogdan Adrian


ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.    000/0011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Romana nr. 13

10,50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 127203/2011

Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR.    ILOOQ^OII_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Eliberarii nr. 21

Bl. IV31, Sc.B, Et.1, Ap.14

18 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 129619/2011

Cota indiviza

PRESEDINTE SEDINTA


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Loc. Constanta, Str. Romana nr.13PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.    -----------


SemnăturaData: Iulie 2011 întocmit:INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct

E(m)

N(m)

1

791674.310

305611.059

2

791674.985

305610.200

' 3

791677.198

305606.734

4

791674.460

305604.876

5

791674.560

305604.735

6

791655.374

305592.302

7

791648.364

305602.984

8

791651.680

305605.130

9

791654.223

3056C1.269

10

791657.980

305601.410

11

791659.820

30o601.910

12

791661.470

305602.180

Suprafața din măsurători' S = 173 mp

Suprafața din acte: S =

162,50 mp

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct

E(m)

N(m)

2

791674.985

305610.200

3

791677.198

305606.734

4

791674.460

305604.876

5

791674.560

305604.735

5

791655.374

305592.302

7

791648.364

305602.984

8

791651.680

305605.130

13

791656.532

305597.762

14

791657.999

305598.627

15

791658.191

305598.336

16

791661.100

305600.331

17

791661.004

305600.470


C. 1 - S = 138 mp ti-cuinta S'P'iM


RELEVEU APARTAMENT

scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața:

Adresa imobilului:

Strada ELIBERĂRII nr. 21, bloc IV31, sc. B, et. 1, ap. 14, municipiul CONSTANTA

Cartea funciara colectiva nr.

Cod unitate individuala(U)

UAT CONSTANTA

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR.    252/22/1_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Constructie B-dul Mamaia nr. 4

Supraf. utila tot.C1-110,02 mp

Din care :

S.subsol - 24,07 mp S.parter-85,95 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 140845/2011 Suprafata de teren de 183 mp si

suprafata construita C1 de 128,50 mp sunt cuprinse in anexa 15 din HCLM

nr. 705/2005

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR.    252/225/_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si constructie B-dul Mamaia nr. 63

Teren- 378 mp

Suprafata constr.-132 mp C1 suprafete utile: Beci-17,49 mp

Parter-96,78 mp

Etaj-59,37 mp

Balcon - 1,59 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420 / 2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 140839/2011

PRESEDINTE SEDINTA


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1: 200

Reprezentând imobilul situat in B-dul. Mamaia nr. 4 Municipiul Constanta


4«CU1«


întocmit, Ing. Paraschiv G.


CERTIFICAT*^ DE

f AUTORIZARE » Seria RO-B-F Nr. 0423 | I PARASCH1V GABRIEL /


2011


Nr. cadastral

Sup. masorata (mp)

Adresa Imobilului

378

B-dul Mamaia nr. 63, Constanta, Jud. Constanta

Carte ftudara nr.

UAT

|    Constanta

A.

Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(m.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

378

Inmprejmuire - zid clădire intre 6-9 in rest

Total

378

nematerializat

B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr.

Suprafața construita la sol (m.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

132 Locuința P+ IE

Suprafața desfășurata 210 m.p. Parter* IE

Total

132

INVENTAR DE COORDONATE

EXECUTANTf3&Ș?8^^P?iGQSÎstantin

Sistem de proiecție STEREO *70

Pct.

E(m)

N(m)    «

1

304816.843

791481.764

2

304826.812

791488.278

3

304829.092

791484.536

4

304836.449

791472.737

V    .....'F"'

5 .

304841.395

791475.830

6

304844.447

791471.409

7

304848.329

791465.562

Data: Februarie 2010

3

304836.523

791457.702

Se confirma suprafața din măsurători si

9

304826.673

791470.021

Introducerea imobilului in baza de date

Suprafața totala masorata = 378 mp


ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR.    2S2/_011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si constructie B-dul Tomis nr. 21

Teren-52 mp S.Constr.C1-126,05 mp

Din care :

S.utila etaj-52,60 mp

S.pod circulabil-37,30 mp S.beci-36,15 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 140835/2011

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR.    000/001/_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul 1 Mai nr. 2 Bl.J10, parter

21,60 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 140842/2011 Cota indiviza

PRESEDINTE SEDINTA

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

>    Adresa imobilului :

52

B-dul. Tomis nr. 21

Cartea Funciara nr.

UAT |    CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr._______________

_ Data

Date referitoare la teren    c' f

Nr. parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața din măsurători (mp.)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

52

Construit integral

Total

52<

v

B. Date referitoare la construcții

Cod construuctie

Suprafața construita la sol (mp.)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

52

Ebcuinta S+P+l+pod cLrculabil

Total

52

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo’70

întocmit,    Data:

ing.Paraschiv GV 0423    10.02.2011

Pct

X(m)

Y(m)

c-\    .

1

303 867.44

792 501.62

J    1    '

2

303 863.94

792 507.68^

\    .—- ’—-

3

303 857.61

792 5Q^^.S

(^Recepționat    |    Data

4

303 860.98

792/9^64

^..c\CPT    confirma suprafața din măsurători si

producerea imobilului in baza dc date

Suprafața totala din măsurători = 52 nvfcțr"

Suprafața din act =-mp.    /.J

1

*5v

CATE60'

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

>    Adresa imobilului:

52

B-dul. Tomis nr. 21

Cartea Funciara nr.

UAT |    CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIWBARE

Nr._______________

Date referitoare la terenNr. parcela


Categorie

de

folosința


Cc


Suprafața din măsurători (mp.)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


52


Construit integral


Total


52-


Cod construuctie


Suprafața construita la sol (mp.)


B. Date referitoare la construcții


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


CI


52


Ebcuinta S+P+l+pod circulabil


Total


52


Pci


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereo’70


X(m)


303 867.44


303 863.94


303 857.61


303 860.98


Suprafața totala din măsurători = 52 Suprafața din act = - mp.întocmit,

ing.Paraschiv Gy 0423^Cfofeeceptionat


Data: 10.02.2011


Data


^..c\CPT    confirma suprafața din măsurători si

+ '    t^roducerea imobilului in baza de date


BO-B-FNr


RELEVEU-PRESTARI SERVICII

cara 1 : 100

Nr. Cadastral

Sup

Adresa Imobulului

Constanta bd.l Mai nr.2 bloc J10 parte

r

Cartea Funciara Colectiva

UAT

mun. Constanta

Cod Unitate Individuala (U)

C F Individuala


z^etuleluc^ , CERTIFICAT %.

'    DE

•î autorizare

iRO-B-F/fr. 1093 g.

(•in *./

(-Cornel//

- <F /

<ăs>/

! Sena i

Ser

ConstpV


Nr.

încap

ere

Denumire încăpere

Suprafa ta Utila (mp)

1

Frizerie-Coafura Salon 1

13,22

2

Hol 1

8,12

3

Birou '

8,45

4

Birou

8,89

5

Frizerie -Coafura Salon 2

19,45

6

Hol 2

3,35

7

Depozit

2,53

8

Vestiar

4,48

9

Wc

1,27

10

Hol 3

3,38

Suprafața Utila = 73,14mp

Suprafața Totala = 73,14 mp

Executant

Severul Constantin Ro-B-F nr.1093

Data

03.2011


Recepționat

Data


ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR.    252/201/_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si constructie Str. Sulmona nr. 8

Teren-185 mp

S.constr.C1-110 mp (S.utila tot.- 95,13 mp din care S.utila - 85,22 mp si beci-9,91 mp) S.constr.C2(magazie)-9 mp (S.utila 7,27 mp) S.constr.C3(bucatarie)-8 mp (S.utila-6,10 mp) S.constr.C4-2mp(S.utila-1,05 mp)

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 140842/2011

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR.    252/20//_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Merisor nr. 8A

3 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa D.A.D.P.P. nr. 141036/2011

Suprafata de 55 mp este cuprinsa in

anexa 4 din hCLM nr. 349/2009

Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

PLAN DE SITUAȚIE


SCARA: 1:2Q0

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată [mp]

Adresa imobilului:

z

185

Mun. Constanta? Str. SatnoaaNr. 8

Cartea Funciara nr.

UAT

|    CONSTANTA


Numele beneficiarilor:

IRA-tDtJ. Constanta 2 .MOFLIC RODI CA (chiria?)

3.    CHEȚU CEORGICĂ (chiria?)

4.    DUMITRACHE ZĂNICA (chiria?)

Acte de proprietate:

-Contract de închiriere Nr. 1456 din 06.05.2004, RA-E.D.P.P. Constanta

-Act adițional la contractul de închiriere Nr. 1456/2004 din 02.07.2009, R.A.-E.D.P.P. Constanta -Contract de închiriere Nr. 1457 din 29.022008, RA-E.D.P.P. Constanta -Act adițional la contractul de inchiriere Nr. 1457/2008 din 25.06.2009, R.A.-E.D.P.P. Constanta -Contract de Închiriere Nr. 1458 din 23.10.2001, RA-E.D.P.P. Constanta -Act adittomri la contractul de inchiriere Nr. 1458/2001 din 06.07.2009, R.A.-E.D.P.P. Constanta NOTĂ:

-Construcția C1 -chiriași Moflic R„ Chețu G. și Dumitrache Z.

-Construcția C2-chiriaș Dumitrache Z.

-Construcția C3-chiriaș Otețu G.

-Construcția C4-chiriași Chețu G.

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Catalane de fetoafarta

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

]

Ce

183

Imobilul este delimitat de construcție

Total

185

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

CI

110

Locuinta-supr. constr. desf.*U0mp

C2

9

Magazie-supr. constr. desf."9inp

C3

8

Bucătari osupr. constr. 4ei£*4mp

C4

2

WC-supr. constr. <fcsf.“2mp

Total

129

INVENTĂ» DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 70

Executant,

P.F.A.Furnica-MatthhU Cosfica


Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi

laturi

DftW)

N [m]

E[m]

t

303977.645

792624.794

4251

2

303979.268

792628.723

1.946

3

303980.246

702630.405

5.454

4

303985.657

792629.719

7.918

5

303993.532

792628.898

8.434

6

304001.896

792627.816

4214

7

304006.099

792627.511

0.307

8

304006.149

792827.208

2.790

9

304008.923

792028.010

2868

19

304011.490

792628.854

5.878

1 1

304010.804

792621.218

33.351

’-pra'tjta totală mWurată"1t5nipSe confirmă supraMhdhimăsurători si Introducerea bnoMMMMtttta dedate Data: 11.2010
Plan de amplasament si delimitare a imobilului Sc.1 :200

N =305437N=305415


E =790427    E =790427


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

158 mp

Mun. Constanta, Str. MERISOR nr. 8A

Cartea funciara nr.

UAT

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

1

Categorie de folosința

Suprafața rezultata din măsurători (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

CC

158

Gard lemn * 1 -2*. Zid construcție - 2-4

Gard lemn+zld construcție -4-5;

Zid construcție -5-6

Gard lemn+zid construcție -6-7;

Gard lemn ♦ 7-1

TOTAL

158

B. Date referitoare la construcții

;onstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

11

51

Suprafața construita desfasurata = 51 mp

LOCUINȚA PARTER

12

23

ANEXA

&

11

ANEXA

fÂL

K.

85

latSistem de proi Coordonatele


e colturilor de suprafața


•    '<ii; CADA5i"'' Și P'.IBlICITAIE IMOBIU/UtĂCONSTATAV


2

3

4

5

6

7

8
790423,835

790421.880 790406,470 790401,840 790393,146 790395,061

790397.880 790417,310


305422,843

305418,130

305424,560

305426.440 305429,932

305434.440 305433,340 305425,750


Suprafața din acte=155 m.p.

1 7 IUN 20flA Suprafața din masuratori=158 m.p.


ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR.    2S2/_011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Caraiman I

S2-810 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Situatia juridica nr. 140495/2011

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 200/20//_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Rovine nr. 7

150 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 141706/2011 Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

M A^. l-î£>4?!/WPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000

Stațiunea Mamaia - zona Hotel Caraiman

S2 - 810 mp


Sl^Qhlol


PLAN DE SITUAȚIE


Adresa imobilului:Constanta,Palazu Mare , Str.Rovine, Nr.7,LOT 1, LOT 2


Scara 1:500


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereografic 1970LOT 1-PROPRIETAR CONSTANTIN VASILE

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

12

309804.128

788180.553

58.420

13

309792.716

788123.258

7.706

14

309800.057

788120.915

13.085

1

309812.986

788118.900

17.399

2

309816.608

788135.918

2.738

3

309817.117

788138.608

8.226

4

309818.649

788146.690

2.818

5

309819.174

788149.459

8.147

6

309820.737

788157.455

12.775

7

309823.732

788169.874

20.285

15

309803.838

788173.836

6.708

11

309805.149

788180.415

1.030

S(1)=1100mp P=159.338m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

8

309825.344

788177.656

7.947

7

309823.732

788169.874

20.285

15

309803.838

788173.836

6.708

11

309805.149

788180.415

4.662

10

309809.768

788179.783

7.008

9

309816.730

788178.979

8.715

S(2)=150mp P=71.220m


irig. Jiru Stei B-5045

Data: 10.2011
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 202/22/1_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Iuliu Maniu nr. 1 Zona Palazu Mare

200 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Situatia juridica nr. 103463 /2011 Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR.    252/201/_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Atelierelor nr. 17A

3,66 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Situatia juridica nr.135158 /2011 Diferenta masuratori

In indiviziune

PRESEDINTE SEDINTA

PLAN de AMPLASAMENT și DELIMITARE a CORPULUI de PROPRIETATE

intravilan Scara: 1:200


Numele șl prenumele proprietarilor:

CIOCAN ELENA

județul Constanța Municipiul Constanța CodSIRUTA 60428
Adresa imobilului:

Str. ATELIERELOR nr. 17 Mun. Constanța

Nr. cadastral al bunului imobil:

Adresa:

Str. Atelierelor (fostă 6 Martie) nr. 17,

Mun. Constanța

Acte de proprietate:

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1797 / 06 apr. 200 BNP Budei Cristina, Constanța.


Suprafață teren rezultată din măsurători:

S, = 151.66 mp
ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR.    002/0011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Mamaia

Zona Restaurant Dolce Vita

204,64 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situatia juridica nr. 146789/2011

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR.    002/0011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si constructie Str. Narciselor nr. 1 Bl.A3, Et.4, Sc.B, Ap.63

Teren -10 mp

S.utila totala-74,08 mp Din care:

S.utila-62,28 mp Balcoane-7,70 mp Boxa-4 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 143279/2011

Cota indiviza

PRESEDINTE SEDINTA


Lacul Tabacorfe

)

Nr. Cadastral

Sup

Adresa Imobuiului

Constanta str. Narciselor nr. 1 bl.A3 sc. B et.4 ap.63

Cartea Funciara Colectiva

UAT

mun. Constanta

Cod Unitate Individuala (U)

C F Individuala

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața Utila (mp)

1

Sufragerie

17.25

2

Bucătărie

7.28

3

C amara

1,49

4

Dormitor

13.65

i    5

Baie

3.56

6

Camera

10.92

7

Hol

8.13

j_Suprafața Utila =62,28 mp

_8_Silicon 1 S = 3.22 mp_

9_Balcon 2 S =14,48 mp

10__Boxa S=4,0 mp.

Suprafața Totala =74,08 mp

Executant

Data    .    /

Severin C-tm aut. Seria

03.10.2011    N

Ro- B-F nr. 1093

Recepționat

Data

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR.    2S2/_011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Cazino Castel

Statiunea Mamaia

887 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 144025/2011

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR.    20002.01/_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Orfeu

Statiunea Mamaia

1356 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 144023/2011

PRESEDINTE SEDINTA

Teritoriu: Constanța JUDEȚUL Constanța

Adresă obiectiv: Stațiunea Mamaia, Zona Castel
PROIECȚIE STEREOGRAFICA1970


1:1000


.Um preiau


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


: 10 m pe teren


Obiectiv: Topogan, Stationea Mamaia, Zona Castel ExecutanțlC. GEOCAD LIMITS S.R.L.


VIZAT

Nr.


NE8CHIMBARE

0*5


CERTIFICAT &

DE

AUTORIZARE ''Z' SERIA B N'r. 957

Execut# anul 2011


2).Dnja. 20z1/


ătura


S.C. GEOCAD

^LIMITS S.R.L.^v

4'^.c.p\


catego’


Teritoriu: Constanța

JUDEȚUL Constanța

Adresă obiectiv: Stațiunea Mamaia, Zona Castel
PROIECȚIE STEREOGRAFICA1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SRRE NESCHIMBARE

Nr. /M h 025


1:1000

lrmpftplaft= 10 m pe teren


Obiectiv: Topogan, Stationea Mamaia, Zona Castel Executant: S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L.

CERTIFICAT jA

AUTORIZARE SERIA B Mr. 957


Execu^n anul 2011


2).Dnja. 20z1/


ătura


k S.C. GEOCAD

^IIMITSS.R.L.^'


catego’


313209.740


313209.740


os
Coordonate Stereografic 1970 suprafața topogan = 1356 mp

1

789200.805

313125.802

2

789202.014

313108.520

3

789198.623

313103.828

4

789198.014

313095.256

5

789157.186

313091.897

6

789154.141

313121.963PR,MARs^^~Xsta^

VIZNrT    ^schimbare

DataANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR.    200/202/_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Stefan Mihaileanu (Piata Grivitei)

41,49 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Situatia juridica nr. 98812/2010

Suprafetele de 44,91 mp si 46,6 mp sunt cuprinse in HCLM nr. 109/2005

pag 3

PRESEDINTE SEDINTA

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 222120//_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona La Fattoria

Statiunea Mamaia

63 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Situatia juridica nr. 145724/2011

PRESEDINTE SEDINTA

/faobilului:

otcfan MiH^țticaou ~ Piața Grivitei - Chioșc Constanta, jud- Constanta

Aiptafata teren din »iasunrfori~133irip Suprafața C t=35nnp Suprafața C2=f5rnp Suprafața C3=47mp

INVENTAR DE COORDONATF TEREN

Sr te.’i', âz coordonate; STEREO 70

Coordonate pclde contur


304128.336

304128.685

304133.494

304134.234

304136.020

304140.59Z

304140,809

304143,821

304141895

304133654
S(1)=132.61 P=49.306n


CERTIFICAT^ întocmit    Dg    V

P.F.A. ȚAN^GH&WHS'

’ Serls R0-3-F Nr.

& TâKASEz

\\ gheorgîPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamaia, zona “LAFATTORIA”

S = 63 mp


CNAR    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTWp?

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.______________________

Data25T /O 'ZQ(JROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. _5_/20ll_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Tomis Statiunea Mamaia

1630 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situatia juridica nr. 116741/2011

PRESEDINTE SEDINTA

încadrare in zonaPLAN DE SITUAȚIE Scara 14000

Stațiunea Manala, zona Hotel TDMIS S= 1630 np
VIZAT SPRE NESCHI

Nr.__________