Hotărârea nr. 251/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERARII UNOR NOI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA - CANAL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intcrcomunitară Apă - Canal Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2011 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.145070 /24.10.2011, referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 140461/11.10.2011, raportul Comisiei nr. 5 - juridică, adresa SC RAJA SA înregistrată sub nr. 1318371/21,09.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice;

Văzând prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanța în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 6, lit. “a”, pct. 14 și alin. 7, lit. “c” și art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aproba aderarea comunelor Grădina, Târgușor și Cerchezu din

județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța și se împuternicește dl. Radu Ștefan Mazăre, primarul municipiului Constanta, cetățean român, născut la data de 05.07.1968 în municipiul București, domiciliat în municipiul Constanța, str. București nr. 3, bl. L88b, sc. A, et. 4, ap. 19, posesor al C.I. seria KT nr. 867889, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 16.06.2010, să semneze în numele și pe seama municipiului Constanța și a Consiliului Local Constanța, Actul Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa - Canal Constanta, încheiat ca urmare a aderării unităților administrativ-teritoriale de mai sus la Asociație.

Art. 2 - Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local Constanta în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța să voteze în favoarea aderării comunelor Grădina, Târgușor și Cerchezu din județul Constanța, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța.

Art. 3 - Se împuternicește dna Crăciun Gabriela, cetățean român, născută la data de 08.11.1968 în orașul Babadag, jud. Tulcea, domiciliată în Constanța, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2B, bl. 13, ap. 15, posesoare a CI seria KT nr. 670443 eliberata de SPCLEP Constanța la data de 16.10.2007, să îndeplinescă procedurile prevăzute dc lege pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociației la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Constanța.

Art. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

NT. 251    / 31.10.2011