Hotărârea nr. 250/2011

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL, IN REGIM DE INCHIRIERE, DIN RECUPERARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIU LCONS I AN IA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local ai Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ..31... 10..2011............

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ștefan Mazăre, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuințelor A.N.L 8477/13.10.2011,Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanța nr.6623/13.10.201 lprin care se propune repartizarea unor spații de locuit ,raportul Comisiei Juridice precum și prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L.,și Normele Metodologice de Aplicare a acesteia ari 15- alin (9) lit b) cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) și art. 115, alin( 1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. in regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța respectiv - str Zefirului nr 28, bl OB 3, ap 10 și Str Zefirului nr 28, bl OB 3, ap 13 ,conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.l- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de .25. consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ciobanu Ion

CONSTANȚA

NR.25 0..............

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA

ANEXA NR 1

LA H.C.L.M. NR. 25 0/2 011


CONSILIUL LOCAL

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Zefirului nr 28, bl OB 3, ap 10

2 camere+ dependințe=52,50 mp

MURAT TURCH1AN și ALADIN-3 persoane

2

Str Zefirului nr 28, bl OB 3, ap 13

2 camere+ dependințe=52,50 mp

PREDA DUMITRU DANIEL-3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ciobanu Ion

CONSTANȚA NR.....................