Hotărârea nr. 25/2011

HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 10.02.2011

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 8476 / 2010, Raportul Comisiei nr. 2 - urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 8475 / 2010.

Văzând H.C.L.M. nr. 109 / 2005, nr. 636 / 2007 si nr. 598 / 2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta.

Având în vedere dispozițiile art. 4 si 5 alin 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanța, conform anexelor 1- 13, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Financiare , S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la indeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de__consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Matei Constantin

CONSTANȚA, NR. 25


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat în str. Popa Șapcă nr. 8 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin

H.C.L.M. nr. 109 / 2005 (pag. 33)

Imobilul construcție - cota Vi din corp de clădire compus din 13 camere

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    Sentința civilă nr. 689 / 2007 a Tribunalului Constanta, definitive prin Decizia civilă nr. 214 / C/ 2007 a Curții de Apel Constanța

-    proces verbal de predare - primire nr. 40334 / 2009

Se va comunica d-lui Kadiroglu Kadri, cetățean român domiciliat în Turcia, reprezentat de Chespi Beinur, domiciliat in Constanța, str. Cutezătorilor nr. 18, B1.IV29, Sc.A, Ap. 12 si RAEDPP Constanta

ANEXANR. 2 LAH.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat în Str. Oborului nr. 41

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 (pag. 43)

Imobil compus din teren in suprafață de 3.000 mp.

-    Sentința civilă nr. 1121 / 2001 a Judecătoriei Constanța,

-încheierea nr. 17219 / 2004 a Judecătoriei Constanța - Biroul de

Carte Funciară

-    Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru

imobilul cu nr. Cadastral 16058

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LAH.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat în str. Oborului nr. 37

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil compus din :

-    teren in suprafață de - 240 mp (pag. 36)

- 155,44 mp (pag. 51)

-    construcție (pag. 30).

Construcția in administrare R.A.E.D.P.P.

Sentința civilă nr. 1294 / 2008 pronunțată de Tribunalul Constanta, definitivă prin Decizia Civilă nr. 62 /C / 2009 a Curții de Apel Constanța

Somația emisă de Birou Executorilor Judecătorești Asociați Deacu Vasile și Gavrilescu Alin Mihail, dosar executare nr. 426 / 2009

Adresa Serviciului Juridic nr. 53156 / 2009 Procesul verbal de predare-primire nr. 53156/ 2009

Menționam ca suprafața aferenta lotului 2 si parțial a lotului 1 din sentințele susmenționate se suprapune pe suprafața menționata in anexa 2

Se va comunica d-lui Nacee Dumitru domiciliat în Constanta, str.

» -

Ștefan cel Mare nr. 19 si RAEDPP Constanta

ANEXANR. 4 LA H.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat

A

In str. Duiliu Zamfirescu nr. 48 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 30

Imobil compus din construcție - corp B, compus din trei camere, hol, sală, bucătărie și baie

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    Sentința civilă nr. 805 / 2008 pronunțată de Tribunalul Constanta, definitivă

prin Decizia Civilă nr. 227 /C / 2008 a Curții de Apel Constanța, irevocabilă prin Decizia nr. 9368 /2009 a înaltei Curți de Casație și Justiție

-    Procesul verbal de predare-primire nr. 87047 / 2010.

Menționam ca terenul aferent construcției nu a fost inclus in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta.

Se va comunica d-lui Docu Gheorghe, domiciliat în Constanța, str. Duiliu Zamfirescu nr. 48 si RAEDPP Constanta

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

ANEXANR. 5 LAH.C.L.M. NR. 25/2011

Privind radierea imobilului situat in str. Dumbrava Roșie nr. 73

' din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 22

Imobil compus din construcție (corp A si B plus anexe gospodărești) cu suprafața utila de 164,64 mp si teren in suprafața de 244 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar 111264 si 11265, valoare inventar - 62 lei

- Sentința Civila nr. 1229 / 2009 a Tribunalului Constanta , definitiva prin Decizia Civila nr. 278 / C / 2009 a Curții de Apel Constanta, Somația emisa de Biroul Executorului Judecătoresc Oana Silviu

-    protocol predare - primire nr. 4661 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 82077 / 2010

- adresa Serviciului Juridic nr. 54597 / 2010

- Procesul verbal de predare - primire nr. 70221 / 2010.

Menționam ca terenul aferent construcției nu a fost inclus in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta.

Se va comunica către Seniuc Laura-Stefania domiciliata in Constanta, b-dul Mamaia nr. 46 si RAEDPP Constanta

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat in str. Miron Costin nr. 46

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 18

Imobil compus din construcție - corp B (fost corp A), cu suprafața utila de 18,60 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar 10782, valoare inventar - 6 lei

-    Nota de constatare nr. 5808 / 2009

-    adresele RAEDPP nr. 112224 / 01.09.2010 si 1104/2010

-    Procesul verbal de casare nr. 308 / 2010.

-    Proces verbal de constatare a demolării nr. 2048 / 2010 Menționam ca terenul aferent construcției nu a fost inclus in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta.

Se va comunica RAEDPP Constanta

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului Dig Cazino Mamaia - Bar Maritim,

Situat in Stațiunea Mamaia, zona Cazino din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 42

Imobil compus din construcție cu suprafața de 720 mp

■ i

-    Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 2170 / 03.05.1990 privind transmiterea unor bunuri din administrarea întreprinderii de Exploatare Portuara Constanta in administrarea Oficiului National de Turism Litoral

-    Lista anexa la Ordinul nr. 2170 / 1990 - poz. 19

-    Proces - verbal nr. 20401 / 1990

-    Fisa Mijlocului Fix - Debarcader Mamaia

-    Adresa nr. 1878 / 2010 a CN APC SA Constanta

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin

ROMANIA


ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat in str. Atelierelor nr. 6,6bis, 6B si 8 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 28

Imobil compus din construcție (cu excepția locuințelor vândute)

-    Sentința Civila nr 136 / 2009 a Tribunalului Constanta , definitiva prin Decizia Civila nr. 278 / C / 2009 a Curții de Apel Constanta, Somația Executorului Judecătoresc Stoica Constantin Adrian

-    adresa Serviciului Juridic nr. 87864 / 2010

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 89544 / 2010.

Se va comunica către Popovici Theodor si Popovici Ileana -Ecaterina domiciliata in București, sector 3, str. Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, ap. 57.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

g0NSTAA/?^ romania

$    8 JUDEȚUL CONSTANTA


“ ■âlM \JL MUNICIPIUL CONSTANTA II ■ Im CONSILIUL LOCAL


ANEXANR. 9 LAH.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat in str. Atelierelor nr. 6, 6bis, 6B si 8

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 636 / 2007 anexa 1

Imobil compus din teren in suprafața de 188,97 mp

-    Sentința Civila nr 136 / 2009 a Tribunalului Constanta , definitiva

prin Decizia Civila nr. 278 / C / 2009 a Curții de Apel Constanta,

Somația Executorului Judecătoresc Stoica Constantin Adrian

-    adresa Serviciului Juridic nr. 87864 / 2010

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 89544 / 2010.

Se va comunica către Popovici Theodor si Popovici Ileana -Ecaterina domiciliata in București, sector 3, str. Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, ap. 57.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 25/2011_

Privind radierea imobilului situat in str. Atelierelor nr. 6, 6bis, 6B si 8

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 598 / 2008, anexa 16

Imobil compus din teren in suprafața de 1,15 mp (diferența măsurători)

-    Sentința Civila nr 136 / 2009 a Tribunalului Constanta , definitiva

prin Decizia Civila nr. 278 / C / 2009 a Curții de Apel Constanta, Somația Executorului Judecătoresc Stoica Constantin Adrian

-    adresa Serviciului Juridic nr. 87864 / 2010

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 89544 / 2010.

Se va comunica către Popovici Theodor si Popovici Ileana -Ecaterina domiciliata in București, sector 3, str. Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, ap. 57.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. _ 25/2011_

Privind radierea imobilului situat in str. Traian nr. 63

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 21

Imobil compus din construcție (compusa din doua camere si dependințe) cu suprafața de 90,9 mp si teren in suprafața de 65,8 mp

-    administrare RAEDPP

-    nr. inventar 11110, valoare inventar 64 lei

-    Dispoziția nr. 3816 / 2010, privind restituirea in natura, Conf. Legii

nr. 10/2001

-    Protocol de predare - primire nr. 4995 / 2010 si adresa RAEDPP nr.

89905 /2010

-    Fisa clădirii nr. 13584

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 89066 / 2010.

Se va comunica către Ionescu Rodica domiciliata in Constanta, Piața Ovidiu nr. 6 si RAEDPP Constanta.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin

ROMANIA


ANEXA NR. 12 LAH.C.L.M. NR.    25/2011_

Privind radierea imobilului situat in str. Mihai Viteazu nr. 76 din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 32

Imobil compus din construcție in suprafața de 83,65 mp si teren in suprafața de 322,80 mp

-    Sentința Civila nr 575 / 2009 a Tribunalului Constanta modificata

prin Sentința Civila nr. 901 / 2009 a Tribunalului Constanta,

Somația Executorului Judecătoresc Stoica Constantin Adrian -Protocol predare - primire nr. 8070 / 2010 si adresa RAEDPP nr.

128139/2010

-    adresa Serviciului Juridic nr. 65524 / 2010

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 65524 / 2010.

-    Recipisa de consemnare CEC Constanta nr. 794177 /1

Se va comunica către Radovici Viorica, prin mandatar Olteanu Viorica domiciliata in Constanta, b-dul Al. Lapusneanu nr. 95, bl. LV31, ap. 6 si RAEDPP Constanta.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin

G0ViSTAN7^ ROMANIA

,® j 8 JUDEȚUL CONSTANTA


ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR.    25/2011 •_

Privind radierea imobilului situat in b-dul Mamaia nr. 312B

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, pag. 47

Imobil compus din teren in suprafața de 104 mp

-    Contract de vanzare - cumpărare autentificat sub nr. 1644 / 2010

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 76256 / 2010.

Se va comunica către Naghi George domiciliat in mun. Calarasi, str. Panduri nr. 15, bl. G9, ap. 3.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Matei Constantin

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax. 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA