Hotărârea nr. 247/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE PENTRU SUBVENTIONAREA DIN BUGETUL LOCAL IN ANUL 2012 A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2012, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2011_.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.5, referatul Serviciului asistență și protecție socială nr. 140636/12.10.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială și ale art.II punctul 4 din H.G.nr.942/2005 privind modificarea și completarea H.G.nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 ;

Văzând prevederile H.C.L.M.nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.2091/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2012, de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistentă socială;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 și ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli, pentru care asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2012, prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală-Serviciul asistență și protecție socială în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de25

consilieri din 2 7 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Ciobanu. Ion

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

nr. 247    / 31.10.2011

ANEXA NR.l

la HCLM nr. 247/2011

UNITĂȚILE DE ASISTENTA SOCIALA SI CAPITOLELE DE CHELTUIELI, pentru care asociațiile si fundațiile pot solicita subvenții de Ia bugetul local, pentru anul 2012

Nr.crt.

Unități de asistență socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială

Categorii de cheltuieli eligibile

1

centre rezidențiale, centrele care acorda găzduire mai mult de 24 de ore

-copii separați sau cu risc de separare de părinți;

-persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului; -persoane cu handicap;

-persoane vârstnice;

-persoane fara adapost;

-persoane victime ale violentei in familie.

1.    cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala: asistent social, lucrator social, pedagog social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata de utilizare si echipament pentru persoanele asistate;

8.    cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor;

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

11.    cheltuieli pentru carburanții si lubrifiantii necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii

unitatii de asistenta sociala.

2

cantine sociale si alte servicii de acordare a hranei

-persoane cu handicap;

-persoane vârstnice;

-persoane si familii cu venituri mici.

1.    cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala: asistent social, lucrator social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli pentru carburanții si lubrifiantii necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii

unitatii de asistenta sociala.

l

3

unitati de îngrijire la domiciliu

-persoane vârstnice;

-persoane cu handicap;

1.    cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala: asistent social, lucrator social, ingrijitor la domiciliu;

2.    cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațial destinat funcționarii unitatii de ingrijiri);

3.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon ;

4.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

5.    cheltuieli pentru carburanții si lubrifiantii necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii

unitatii de asistenta sociala.

4

centre de zi (inclusiv adăposturile si centrele care acorda găzduire mai puțin de 24 de ore) care acorda cel puțin unul sau mai multe dintre următoarele servicii: găzduire, ingrijire personala si supraveghere, recuperare si terapii de recuperare, terapii ocupationale

-persoane cu handicap;

-copii separați sau cu risc de separare de părinți;

-persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului; -persoane vârstnice;

-persoane victime ale violentei in familie;

-persoane fara adapost.

1.    cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala: asistent social, lucrator social, pedagog social;

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3.    cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;

4.    cheltuieli cu iluminatul;

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon ;

6.    cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata de utilizare si echipament pentru persoanele asistate;

8.    cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însoțitorii lor;

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

11.    cheltuieli pentru carburanții si lubrifiantii necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii

unitatii de asistenta sociala.

2