Hotărârea nr. 245/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ( terenuri și/sau clădiri)

ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța

31 10 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanța , întrunit în ședința ordinară din data de '    '

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 144663/21.10.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l44666/20,10,2011;

Văzând prevederile Legii nr, 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Legea nr.453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, FJG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, și a Legii nr. 1 37/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Având în vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, an.115 alin.l, lit.b și art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.L Se aproba vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniu) privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr. 1-6 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit în baza HCLM nr.35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

Art.3, Prin prezenta hotărâre se aprobă îndreptarea erorii materiale intervenită în cuprinsul Anexei nr.5 la HCLM nr. 161/08.07.2011, în sensul că la cumpărător se va citi TOANCA VALERICA”.

Art.4. Se aproba anularea poziției nr.l4 din Anexa nr.2 la H.C.L.M. nr.335/30.07.2003 privind aprobarea vânzării prin licitație publică și negociere directă a unor bunuri imobile (tercnui : și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța - “teren Stațiunea Mamaia Restaurant Histria, în suprafață de 436 mp”.

Art.S. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CIOBANU ION

CONSTANȚA NR..245........./.


31.10.2011


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Statiunea Mamaia, Zona Condor

Terasa

Corifeu

60

SC CORIFEU

RO SRL

CU nr.2547/

2011

Întregire

proprietate - Teren liber neconstruibil, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007

Solicitare de cumpărare nr. 130602/2010

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent proprietății solicitantului pentru care există încheierea de    intabulare

nr.14353/2006

-    Terenul propus spre

vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a

proprietății - “teren liber neconstruibil” conform

PUZ aprobat prin

HCLM nr.285/2007, cu

mentiunea de interdictii

temporare de construire


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Statiunea Mamaia, Zona Condor

Terasa

Corifeu

150

SC CORIFEU

RO SRL

CU

nr.2547/

2011

z\

Întregire proprietate -Teren liber neconstruibil, conform PUZ aprobat prin

HCLM

nr.285/2007

Solicitare de cumpărare nr.

104208/2010

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului pentru care există încheierea de intabulare nr.14353/2006

-    Terenul propus spre

vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a

proprietății - “teren liber neconstruibil”    conform

PUZ aprobat prin HCLM nr.285/2007, cu mentiunea de interdictii temporare de

construire

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

Jftniobiluîui:

Ba Ma™4ia zona Cazino, Terasa "Corifeu" nstanta, jud. Constanta

|fata teren conform masuratori=150inp


»■


ll

Njx/ CER rtFICAT^/>\


4-

tu

’ i

k

ftit

Un

t>E    țf'\

AUTORIZARE <1 SGRIA B Nr. IJ07


c‘T2a4;i

TĂNASE

t.    "^OUIKIROI^c <>/

u c G

î< . '


DATA; 0z.08.2OJO

...J


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Statiunea Mamaia, Zona Cazino Sud langa Terasa nr.12

13,63

SC CRICOROM

TURISM SRL

CU

nr.2415/

2011

Întregire proprietate -Teren liber neconstruibil, conform PUZ aprobat prin

HCLM

nr.285/2007

Solicitarea de cumpărare nr.

45609/2011

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului pentru care există încheierea de intabulare nr.2017/2011

-    Terenul propus spre

vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a

proprietății - “teren liber neconstruibil”    conform

PUZ aprobat prin HCLM

nr.285/2007


.Z22ZQ1!

INVENTAR DE COORDONATE - TEREN \ Sistam da referința Stereo 1970

II Nr'

! PCt

i coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(ifl + 1)

IC ni

tc [ml

1

31310325.168

789708.523

0.670

2 310324.533

789708.738

5.136

11310326.175

789713.604

35.517

4 [310337.529

789747*257

35.522

li

i-

5 l31032r.t;c

75 931 3 . 416

5.136NR.245/20'irc; -î-FICAT AC    DE

AUTORIZARE o 3 Seria B Nr. 639 h    Clasa

sft—a-c.Tornr'.n...^1

serv S-C

' ;$> CONSTA.]

\anc


î%uw.k.,i. w


IpOCao,

iI3W


Masun i


PLANȘA

1


BENEFICIAR:

.C. CRICOROM TURISM S.R.L.CERTIFICAT

i<Sn nr. 26 UE


Constanta, Str. Miron el/Fox:O24’ -508324/^^11 -St®OE0R 1    i


Desenat


Scria

fr. 0470/?

\K MA


Tpc04-444


PLAN DE SITUAȚIE necesar.in vederea cumc- " Aii imc ii : tuat in


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Strada

Pescarilor

nr.101A

150

BANIAS

MIRCEA

MARIUS

CU nr.2723/

2011

Întregire

proprietate - Teren liber conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011

Solicitarea de cumpărare

nr. 65286/2011

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului inregistrata la O.C.P.I. Constanta    sub

nr.752/2006

-    Terenul propus spre

vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “teren liber” conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2011, cu mentiunea de interdictii temporare de construire pana la aprobare PUZ Zona de Coasta a Marii Negre

Etapa II

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 150 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIOBANU ION

X

întocmit

Dragos lordache
PLAN OJE SITUAȚIE

MUNICIPIUL CONSTANTA. Slrada PESCARILOR 101A


ANEXA 5 LA HCLM NR. ././5//.//1...

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Strada Atelierelor

nr.17

3,66

SOLOM

GHEORGHE

Si

SOLOM

NICOLETA

ALINA

CU nr.3366/

2011

Diferență din măsurători - atelier auto si sediu administrativ conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare

nr. 82000/2009

-    Terenul constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța

-    Terenul propus spre

vânzare    constituie

diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale,    respectiv

151,66 mp și suprafața aflată    în    proprietate

respectiv    148    mp,

proprietarul    fiind    în

indiviziune cu Municipiul Constanța. Proprietatea solicitantului este înscrisă în    cartea    funciară

nr.8299/2004

Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsurători - atelier auto    si    sediu

administrative conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 3,66 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIOBANU ION


PLAN de AMPLASAMENT și DELIMITARE a CORPULUI de PROPRIETATE


Intravilan Scara: 1:200


Județul Constanța

Municipiul Constanța CodSIRUTA 60428

Adresa imobilului:

Str. ATELIERELOR nr. 17

Mun. Constanta

»


Numele si prenumele proprietarilor:

CIOCAN ELENA


Adresa:

Str. Atelierelor (fostă 6 Martie) nr. 17,

Mun. Constanța

Acte de proprietate:    .

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1797 / 06 apr. 2004 BNP Dudei Crlstina, Constanța.

Suprafață teren rezultată din măsurători:

St = 151.66mp    \


Nr. cadastral al bunului imobil:    ^00
ANEXA 6 LA HCLM NR.././/// /.//

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafața de 200 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Strada Iuliu Maniu nr.1

200

TARAN

STEFAN

CU

nr.3369/

2011

Întregire proprietate -conform PUZ aprobat prin HCLM nr.121/2011

Solicitarea de cumpărare nr. 108060/2010

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent proprietății solicitantului pentru care există încheierea de    intabulare

nr.40905/2007

-    Terenul propus spre

vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății conform PUZ aprobat prin

HCLM nr.121/2011

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIOBANU ION

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500Muncicipiul Constanta, zona Mal Lac Situghiol

U.A.T. Constanta, jud. Constanta

Suprafața teren din masuratori=200mp

PRlfiAARlA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU