Hotărârea nr. 244/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, CONFORM ART. 5 DIN ANEXA 4 LA H.G. NR. 28/2008, AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC”

HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac”

Consiliul local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

31.10.201;l

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 146048/25.10.2011 a d-lui Primar Radu

Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac

Văzând Raportul favorabil al Comisiei nr. 1- buget finanțe;

Având în vedere Raportul nr.146051/25.10.2011 al Direcției Tehnic-achiziții; în temeiul prevederilor O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a

cheltuielilor publice, OUG nr. 58/2010 de modificare a Codului Fiscal art.l, pct.44, alin.l, art. 44 al.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art. 5, lit. d) din Anexa 4 la HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, cu completările si modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c” si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „ Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac ”, pe surse de finanțare, conform anexelor 1, 2, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, rezultând valoarea totala a investiției, astfel:

Total investiție: 142.402,437 mii lei, fara TVA, adica 32.879,805 mii euro (Anexa 1) Din care C+M: 131.305,504 mii lei, fara TVA, adica 30.317,595 mii euro,

Din total investiție, valoarea lucrărilor finanțate de Primăria Municipiului Constanta sunt:

Total    21.075,814 mii lei, fara TVA, adica 4.866,270 mii euro (Anexa 2)

Din care C+M: 13.107,665 mii lei, fara TVA, adica 3.026,475 mii euro,

(1 euro = 4,3310 lei, CURSUL INFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri. PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

CiOBANU lâN ’    SECRETAR,

Constanta

Nr. 244    / 31.10.2011

SC HOUSE CONSULT SRL

ANEXA LA HCLM NR.244/2011


Actualizat conform HG28/2008 art.5,lit.d"cu modificările si completările ulterioare

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT lucrări finanțate de Primăria Municipiului Constanta    |una octombrie 2011

pentru obiectivul "Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac ’

1-31 octombrie 2011 Euro = 4.3310 RON curs INFOEURO

Nrc

Driivuuar rrimaria municipiului i onsiania

Denumire

Valoare fara TVA actualizata HCLM 152/2011

(mii lei)

I Valoare executata PMC’ octombrie

1    2011 (fara TVA)

Rest de executat PMC octombrie 2011 (fara TVA)IPC=1,17

TVA-24%

Rest de executat PMC octombrie 2011 (inclusiv TVA>-24%

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.l Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului(lucrari pregatitoare-LP)

5,736.380

5,741.780

1,325.740

5,736.380

1,324.493

5.400

1.247

1.296

6.696

1.546

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 1

5.736.380 p *741.780    .    1,325.740

5,736.380

1,324.493

5.400

1.247

1.296

6.696

0.000

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețea exterioara-alimentare cu en electrica

2,208.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2

Rețea exterioara-alimentarc cu apa, ape menajere, canalizare, pluviala, statie pompare

2,347.900

34.961

8.072

34.961

8.072

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Branșament gazel8 blocuri (taxe racordare)

90.627

90.627

20.925

67.608

15.610

23.019

5J15

5.525

28.544

6.591

2.4

Centrale termice cu racordare la gaze

4,275.530

4,275.530

987.192

2,800.000

646.502

1,475.530

340.690

354.127

1,829.657

422.456

2.5

Drumuri,platforme, iluminat stradal, alimentare energie electrica rețea joasa tensiune-LTE

2,766.750

2,763.380

638.047

2.045.220

472.228

718.160

165.819

172.358

890.518

205.615

2.6

Rețea exterioara structurala de fibra optica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 2

11,688.807

4,947.789

1,142.413

2,216.709

511.824

532.010

2,748.719

634.662

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

253.840

58.610

253.840

58.610

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe obținere avize, acorduri, autorizații

135.678

46.252

10.679

25.262

5.833

20.990

4.846

0.000

20.990

4.846

3.3

Proiectare si inginerie

4,497.265

4347.657

1,003.846

4.196.745

969.001

150.912

34.845

36.219

187.131

43.207

3.4

Organiz.proccdurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta tehnica

1.265.531

1,297.190

299.513

1,102.927

254.659

194.263

44.854

46.623

240.886

55.619

3.6

Asistenta tehnica

143.288

33.200

7.666

33.200

7.666

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 3

6,041.762

■5.97S.139

1.380.314

5,611.974

1,295.769

366.165

84.545

82.842

449.007

103.673

C'ap.4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

108,551.451

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaj tehnologic (ascensor)

162.000

162.000

37.405

62.000

14.315

100.000

23.089

24.000

124.000

28.631

4.3

Utilaje, echip.tehn.si functcu montaj (ascensor)

1,486.061

1,486.061

343.122

577.920

133.438

908.141

209.684

217.954

1,126.095

260.008

4.4

Utilaje fara montaj si echip.de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 4

110,199.512

1.6406. 7    380.527

639.920

147.753

1,008.141

232.773

241.954

1,250.095

288.639

Cap.5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51.477

51.477

11.886

51.477

11.886

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

39.387

39.387

9.094

39.387

9.094

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.090

12.090

2.792

12.090

2.792

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

132.217

132.217

30.528

119.846

27.672

12.371

2.856

0.000

12.371

2.856

Diverse si neprevăzute 10%

4,223.517

359.642

83.039

0.000

0.000

359.642

83.039

86.314

445.955

102.968

TOTAL capitol 5

4,407.211

AXA

543.336

125.453

171.323

39.557

372.013

85.895

86.314

458.326

105.825

Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0-000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 6

0.000

«.«11(1

ooo

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total general

138,073.672

21,075.814

4,866.270

17,107.386

3,949.985

3,968.428

916.284

944.416

4,912.843

1,132.798

din care C+M

126,178.025

13,107.665

3,026.475

10,785.556

2,490.315

2,322.109

536.160

557.306

2,879.415

664.838

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, CIOBANU ION

SC I1OUSE CONSULT SRL


ANEXA LA HCLM NR.244/2011

Actualizat conform HG28/2008 art.5,lit.d"cu modificările si completările ulterioare

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT    luna octombrie 2011

pentru obiectivul "Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac" 1-31 octombrie 2011 Euro - 4.3310 RON curs 1NFOEURO

Beneficiar Primăria municipiului Constanta

Nrc

Denumire

Valoare fara TVA actualizata

HCLM 152/2011 (mii lei)

Valoare executata PMC octombrie 2011 (fara TVA)

Rest de executat PMC octombrie 2011 (fara TVA) IPC-1,17

TVA-24%

Rest de executat PMC octombrie 2011 (inclusiv TVA)-24%

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii I^i

Mii Euro

1

2

3

4

l    5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.l C heltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului(lucrari pregatitoare-LP)

5,736.380

5,741.780

1325.740

5,736.380

1324.493

5.400

1.247

1.296

6.696

1.546

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 1

•VJ6..W0 j '•j5,741.78fi >|    1.325.740' g| 5,736.380

1324.493

5.400

1.247

1.296

6.696

0.000

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Ketca exterioara-alimentare cu en electrica

2,208.000

2,208.000

509.813

2,208.000

509.813

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2

Rețea exterioara-alimentare cu apa. ape menajere, canalizare, pluviala, statie pompare

2347.900

2347.900

542.115

2347.900

542.115

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2J

Branșament gazel8 blocuri (taxe racordare)

90.627

90.627

20.925

67.608

15.610

23.019

5.315

5.525

28.544

6.591

2.4

Centrale termice cu racordare la gaze

4,275.530

4,275.530

987.192

2,800.000

646.502

1,475.530

340.690

354.127

1,829.657

422.456

2.5

Drumuri.platforme, iluminat stradal, alimentare energie electrica rețea joasa tensiune-LTE

2,766.750

2,763.380

638.047

2,045.220

472.228

718.160

165.819

172.358

890.518

205.615

2.6

Rețea exterioara structurala de fibra optica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 2

11,688.807

9,468.728

2,186.268

2,216.709

511.824

532.010

2,748.719

634.662

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

253.840

58.610

253.840

58.610

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe obținere avize, acorduri, autorizații

135.678

46.252

10.679

25.262

5.833

20.990

4.846

0.000

20.990

4.846

3J

Proiectare si inginerie

4,497.265

4347.657

1,003.846

4,196.745

969.001

150.912

34.845

36.219

187.131

43.207

3.4

Organiz.procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta tehnica

1,265.531

1,297.190

299.513

1,102.927

254.659

194.263

44.854

46.623

240.886

55.619

3.6

Asistenta tehnica

143.288

33.200

7.666

33.200

7.666

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 3

6,041.762

5,611.974

1395.769

366.165

84.545

82.842

449.007

103.673

Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

108,551.451

113,676.900

26,247.264

82389.060

19,023.103

31,287.840

7324.161

7,509.082

38,796.922

8,957.959

4.2

Montaj utilaj tehnologic (ascensor)

162.000

162.000

37.405

62.000

14.315

100.000

23.089

24.000

124.000

28.631

4J

Utilaje, echip.tehn.si funct.cu montaj (ascensor)

1,486.061

1,486.061

343.122

577.920

133.438

908.141

209.684

217.954

1,126.095

260.008

4.4

Utilaje fara montaj si echip.de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 4

110,199.512

îl 5,324.961

•26,627.791

83,028.980

19,170.857

32,295.981

7,456.934

7,751.035

40,047.016

9,246.598

Cap.5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51.477

51.477

11.886

51.477

11.886

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

39.387

39.387

9.094

39.387

9.094

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.090

12.090

2.792

12.090

2.792

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

132-217

132.217

30.528

119.846

27.672

12.371

2.856

0.000

12.371

2.856

5.3

Diverse si neprevăzute 10%

4,223.517

3,488.426

805.455

0.000

0.000

3,488.426

805.455

837.222

4325.648

998.764

TOTAL capitol 5

-*-407-211    H: 3An.no .fp • «47;86» |    171.323

39.557

3,500.797

808.311

837.222

4,338.019

1,001.621

Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL capitol 6

0-000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total general

138,073.672

142.402.437

32,879.805

104,017.385

24,016.944

38385.052

8,862.861

9,204.406

47,589.457

10,986.553

din care C+M

126,178.025

131,305.504

30,317.595

97,695.555

22,557.274

33,609.949

7,760.321

8,066.388

41,676337

9,622.798

PROIECTANT

S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.


CONSULTANT

S.C.ARCADIA ENGINEERING S.R.L.PREȘEDINTE ȘEDINȚA, CIOBANU ION

2 din 4