Hotărârea nr. 242/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, MUN.CONSTANTA - STRADA MOTILOR” – FAZA DALI;

constant-    a

$    fi ROMANIA

> n| JUDEȚUL CONSTANȚA IȚI B.tl fii municipiul constanța /    ' CONSILIUL LOCAL

TOM1S

(,o*StAHÎ’*H

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pietruire ți asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța” - faza D.A.L.I.

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.1 Q01 ];

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 147643/28.10.2011 referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța” - faza D.A.L.I.;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-Achiziții nr.147645/28.10.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 - buget finanțe;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.l 15, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța” - faza D.A.L.I., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală a obiectivului de investiții:    808.226 mii lei cu TVA;

Din care C+M:    729.669 mii lei cu TVA.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiară, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Administrație Publică Locală, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

CIOBANU ION    SECRETAR,

Constanța

Nr. 242    / 31.10.2011ANEXA LA HCLM NR.242/2011

BeneficiariPrimaria Municipiului Constanta

ProiectantiS.C.DRUMPROIECT MACRI S.R.L.

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuieli necesare realizării investiției "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STR MOȚILOR MUNICIPIUL CONSTANTA"


curs 4,3246 lei/eurodin data 26.10.2011


faza D.A.L.I.


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(incl.TVA)

Mii iei

Mii euro

MII lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția terenului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

o.ooo

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2.200

0.509

0.528

2.728

0.631

3.1.2.

Studiu topografic

2.200

0.509

0.528

2.728

0.631

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si

autorizații

1.000

0.231

0.240

1.240

0.287

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3.1.a

Expertiza

1.000

0.231

0.240

1.240

0.287

3.3.1.b.

D.A.L.I.

15.092

3.490

3.622

18.714

4.327

3.3.I.C.

P.T +D.D,E.+P.A.C.-(3%xval4.1-Expertiza-DALI)

1.131

0.261

0.271

1.402

0.324

3.3.l.d

Taxa pentru verificare

1.500

0.347

0.360

1.860

0.430

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Consultanta

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

3.6.

Asistenta tehnica-max l,5%xval cap 4.1

3,000

0.694

0.720

3.720

0.860

TOTAL CAPITOL 3

27.123

6.27Z

6.509

33.632

7.777

CAPITOLUL 4“ Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.    Terasamente carosabil sî trotuare-20% din

4.1.2,    AmenaJare carosabil sî trotuare-80%

114.818

459.273

26.550

106.200

27,556

110.225

142.374

569.498

32.922

131.688

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale de montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

574,091

132.750

137.782

711.872

164.610

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de santier-2,5%xval 4.1

5.1.1. Lucrări de construcții

14.352

3.319

3,445

17.797

4.115

5.1.2. Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

5.2.1.

Comision 0,8% pentrul.T.C.Sud-est

4.708

1.089

0.000

4.708

1.089

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr.

2.942

0.680

0.000

2.942

0.680

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute-    5%x

11.2+1.3+2+3+41

30.061

6.951

7.215

37.275

8.619

TOTAL CAPITOL 5

52.063

12.039

10.659

62.722

14.S03

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice sî teste

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

tota'l GENERAL

653,276

151.060

154.950

808.226

186.890

Din care C+M valoare (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

588.443

136.069

141.226

729.669

168.725


Suprafața estimata nou realizata valoare (55 Euro f TVA/mp)

1,890.00

mp

Suprafața estimata refacere realizata valoare (40 Euro f TVA/mp)

720,00

mp

Valoare totala Euro fara TVA

132,750.00


întocmit

Ing.Gh.MacriPreședinte Ședința,

CIOBANU ION