Hotărârea nr. 241/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „PIETRUIRE SI ASFALTARE ÎN ZONA PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANTA (STR. DUMBRAVENI)” – FAZA DALI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța ( str. Dumbrăveni) ” - faza D.A.L.I.

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.102011;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 147640/28.10.2011 referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni), ” - faza D.A.L.I.;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-Achiziții nr. 147642/28.10.2011, avizul favorabil al Comisiei nr.l - buget finanțe;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.l 15, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni), ” - faza D.A.L.I.., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală a obiectivului de investiții :    746.169 mii lei cu TVA;

Din care C+M: 672.258 mii lei cu TVA.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiară, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Administrație Publică Locală, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

CIOBANU ION    SECRETAR,

Constanta

Nr. 241    ,31.10.2011

Beneficiar:Primaria Municipiului Constanta    ANEXA LA HCLM NR . 2 4 1 / 2 0 11

Proiectant:S.C.DRUMPROIECT MACRI S.R.L.


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuieli necesare realizării investiției "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAZU MARE


MUNICIPIUL CONSTANTA" (STR DUMBRĂVENI)

faza D.A.L.I.


curs 4,3246 lei/euro din data 26.10.2011
Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Val oa rețincl .TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

6

0

c

1.3.

Amenajări pentru protecția terenului st aducerea ta starea inițiala

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

c

c

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL Z

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2,400

0.555

0.576

2.976

0.688

3.1.2.

Studiu topografic

2.400

0.555

0.576

2.976

0.688

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

1.000

0.231

0.240

1.240

0.287

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0

0

0

0

0

3.3.1.a

Expertiza

0.800

0.185

0.192

0.992

0.229

3.3.1, b.

D.A.L.I.

11.491

2.657

2.758

14.249

3.295

3.3.I.C.

P.T +D,D.E.+P,A.C.-(3%xval4.1-Expertiza-DALI)

3.577

0.827

0,858

4.435

1.026

3.3. l.d

Taxa pentru verificare

1.500

0.347

0.360

1.860

0.430

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

3.5.

Consultanta

0

0

0

0

0

3.6.

Aststenta tehnica-max l,S%xval cap 4.1

3.000

0.694

0.720

3.720

0.860

TOTAL CAPITOL 3

26.168

6.051

6.280

32.448

7.503

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții sî Instalații

4.1.1.    Terasamente carosabil si trotuare-20% din

4.1.2.    Amenajare carosabil si trotuare-80%

105.784

423.136

24.461

97.844

25.388

101.553

131.172

524.689

30.332

121.327

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0

0

0

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0

0

0

0

0

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

c

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

528.92C

122.305

126.941

655.861

151.658

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de santier-2,5%xval 4.1

5.1.1. Lucrări de construcții

13.223

3.058

3.174

16.397

3.791

5.1.2. Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1.

Comision 0,8% pentrul.T,C.5ud-est

4.337

1.003

0.000

4.337

1.003

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr,

2.711

0.627

0.000

2.711

0.627

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute-    S%x

(1.2+1.3+2+3+4)

27.754

6.418

6.661

34.415

7.958

TOTAL CAPITOL 5

48.025

11.105

9.835

57.860

13.37S

CAPITOLUL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

6.2.

Probe tehnologice sl teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

c

0

TOTAL GENERAL

603.113

139.461

143.056

746.169

172.541

Din care C+M valoare {1.2+1.3+2+4.1+4,2+5,1.1)

542.143

125.363

130.114

672.258

155.450


Suprafața estimata nou realizata valoare (55 Euro f TVA/mp)

711.00

mp

Suprafața estimata refacere realizata valoare (40 Euro f TVA/mp)

2,080.00

mp

Valoare totala Euro fara TVA

122,305.00


întocmit

Ing.Gh.Macri

MPreședinte Ședința,

CIOBANU ION