Hotărârea nr. 24/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUINLOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, ZONA VILA SCANTEIA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

roman ia

i.n o JUDEȚUL CONSTANTA

|n®a ,x MUNICIPIUL CONSTANTA

L-l I 4 CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța pentru transmiterea unui teren situat in Constanța, Stațiunea Mamaia, zona V ila Seanteia din

domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al

municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 1.0. ,0.22011

Având in vedere Expunerea de motive nr. 5200/14.01.2011 a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre, Avizul Comisiei Urbanism - nr.2, Raportul Comisiei nr.5 - Juridică, Referatul Direcției Patrimoniu nr. 5198/14.01.2011;

Văzând H.G. nr.860/27.11.1998 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea serviciului Roman de Informații;

Având in vedere adresa Serviciului Român de Informații -UM 0929 București;

In baza dispozițiilor art.9, alin. 1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c” si art.45 alin 3, si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța pentru transmiterea terenului situat in Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Vila Seanteia, in suprafață de 966,00 mp, din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații in domeniul public al municipiului Constanța si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Se imputernicește Primarul Municipiului Constanța ca in numele Consiliului Local al municipiului Constanța sa intreprindă toate demersurile necesare in vederea preluării terenului prevăzut la art.l.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Serviciului Român de Informații. Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției financiare. Serviciului Juridic, SP1T VBL Constanța si tuturor instituțiilor interesate in vederea aplicării ei. precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință

Prezenta Hotarare a fost adoptata de......24............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CON 1RASEMNEAZA

MATEI CONSTANTIN    SLCR1 IAR

CONSTANTA    MARCELA ENACHE

Nr 24    10,022011

ANEXA LA HCLM NR.24/2011


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAI SPRE NESCHIMBARE

Nr.________________


Data


Sempâfura