Hotărârea nr. 239/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REESALONARII SI RESTRUCTURARII CREDITULUI ACORDAT DE CATRE UNICREDIT TIRIAC BANKPENTRU SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL SI APROBAREA EXTINDERII DREPTULUI DE IPOTECA SI A INTERDICTIILOR IN FAVOAREA CREDITORULUI ASUPRA UNOR CONSTRUCTII

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reeșalonării și restructurării creditului acordat de către UniCredit Țiriac Bank pentru S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. și aprobarea extinderii dreptului de ipotecă și a interdicțiilor în favoarea creditorului asupra unor construcții

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 132625/23.09.2011, referatul Direcției Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. JJ>£j£]_^__/23.09.2011, raportul Comisiei nr. 5 - juridică, solicitarea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., înregistrată sub nr. 127553/12.09.2011, precum și documentația anexată;

Văzând prevederile HCLM nr. 39/2003, modificată prin HCLM nr. 189/2003, ale HCLM nr. 402/2006, modificată prin HCLM nr. 84/2007;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “a”, alin. 3 lit. “c” si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aprobă reeșalonarea și restructurarea creditului contractat de către

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. de la UniCredit Țiriac Bank S.A., prin încheierea unui Act adițional la Convenția de credit nr. 020-1336/CRD-DC/2007.

Art. 2    - Se aprobă extinderea dreptului de ipotecă și a interdicțiilor de

înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, restructurare, alipire, amenajare și construire asupra construcțiilor din patrimoniul societății, care nu au făcut obiectul garanției inițiale, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de garanție reală imobiliară autentificat de notar public Elena Laura Ștefan sub nr. 512/24.04.2007, astfel:

a)    construcție C4 hangar, P + terasă, în suprafațaă construita la sol de 381 mp și suprafață construită desfășurata de 762 mp ;

b)    construcție CI - stație sosire, în suprafață construită la sol de 13 mp (intabulat in CF 100288, nr. cadastral 112892);

c)    construcție CI - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 1 mp (intabulat in CF 100289, nr. cadastral 112884);

d)    construcție C2 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 6 mp (intabulat in CF 100290, nr. cadastral 112932);

e)    construcție C3 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 38 mp (intabulat in CF 100291, nr. cadastral 113026);

f)    construcție C4 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 54 mp (intabulat in CF 100292, nr. cadastral 113862);

g)    construcție C5 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 53 mp (intabulat in CF 100293, nr. cadastral 112877);

h)    construcție C6 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 38 mp (intabulat in CF 100294, nr. cadastral 112872);

i)    construcție C7 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 20 mp (intabulat in CF 100295, nr. cadastral 113282);

j)    construcție C8 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 5 mp (intabulat in CF 100296, nr. cadastral 112871);

k)    construcție C9 - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 3 mp (intabulat in CF 100297, nr. cadastral 112933);

l)    teren în suprafață de 25 mp, situat în municipiul Constanța, zona Restaurant Albatros și construcție CIO - stâlp metalic, în suprafață construită la sol de 2 mp (intabulat in CF 111921, nr. cadastral vechi 102030);

Art. 3    - Se împuternicește Directorul General al S.C. Telegondola Mamaia

S.R.L., doamna Marcu Florina, să semneze actele adiționale, atât la convenția de credit, cât și la contractul de garanție reală imobiliară, precum și toate înscrisurile necesare încheierii acestor acte adiționale.

Art. 4    - Se împuternicește domnul avocat Caraiani Mocanu Marius,

reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Patrimoniu, precum și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată deX*/ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Nr.    /23.09.2011