Hotărârea nr. 238/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI(APARTAMENT) SITUAT IN STR.SOVEJA NR.120, BL.DR36, SC.A, ET.VI, AP.28

9


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea vânzării imobilului (apartament) situat în str. Soveja nr.120, bl.DR36, sc.A, et.VI, ap.28

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.130609/19.09.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 -Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.130606/19.09.2011;

Văzând adresa Serviciului Juridic nr.R. 129905/16.09.2011 prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind delegarea RAEDPP în vederea vânzării unui imobil (apartament) ,potrivit Sentinței Civile nr.7797/2011 a Judecătoriei Constanța, rămase definitivă ș i irevocabilă, precum și solicitarea nr. 62016/27.04.2011 a numiților Staicu Marinela și Staicu Florin;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.l, alin.2, lit.c, alin. 5, lit. b si art.l 15, alin 1, lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă delegarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea vânzării imobilului (apartament) situat in municipiul Constanța str. Soveja nr.120, bl.DR36, sc.A, et.VI, ap.28 conform Sentinței Civile nr. 7797/2011, a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă și irevocabilă.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de .    ..consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 33^ /

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA