Hotărârea nr. 235/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de .    ,

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 131406 / 2011, raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 - juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 131407 / 2011 ;

Văzând anexa 2 la H.C.L.M. nr. 209 / 2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vedere înscrierii în Cartea Funciară , Plan de amplasament și delimitare a terenului situat în zona Baba Novac - Energia, lot 2 cu număr cadastral 107740, adresa nr. 131357 / 2011 a Direcției Administrație Publică Locală și adresele Serviciului Cadastru nr. 135835 și 135844 / 2010, privind atribuirea de adresa blocurilor BN3 și BN4, Foaia de avere pentru imobilul cu nr. cadastral 227102.

Văzând dispozițiile Legii nr. 7 / 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicata, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară emise de Ministerul Administrației și Internelor - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă revocarea anexei nr. 2 - bloc BN9, strada Mihai Jora nr. 2 - la HCLM nr. 209 / 2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vedere înscrierii în Cartea Funciară ;

Art. 2 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexelor nr. 1 - 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic - Achiziții, Direcției Financiare si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de x / consilieri din 27 membri.
CONSTANTA, NR- H-J-vi.'-AiA L jUCETUL COfsStANTA fi MUNOTiL-CGKSTAO I? cernu LOCAL


ANEXA NR-


BLOC BN9 - STRADA MIHA1L JORA NR.2


Nr

Tronic’!


ANEXA LA


SUPRAFEȚE (mpi

!

CM

Nr.

Cod

Nr.

Cota pari

e

Cota parte

!

Ap

Unitate

cnn

S’.iu! LII

Parei coiraine

teren pe apar;

i'oîaf

irdividu.ua

utila pe

peapdCpcI

(Cpî)

proprie,ale

î Observai

iL)

apare

imohipiifa

; fKA

(Suapi

Ceia

C!m,

Cota

Ciola

absoluta *

procentuala

absoluta

procentuala

-

parter

1

22964 4-C 1~U J

Ț

49.20

6.51

o-.1

2.02%

!'1 029564

\ paner

2

2?96a:-CHj;

2

4X.53

6.41

ț.9S%

9. N

1.9SM

i............

-

:

......

22'c: • CAL?

-...

A-.'.':

;..A

. ‘ am ;•

F"tT.

! .32%

0 MpA

■'-îl-':

----- -

■î

i -L ■ !

3

.ÎO v

AM

?ma

;; p:

0.0 /n~ 3 %

1 ! 5

2296! ;-C! -l>?

2

49 36

CAI    i

202%

9.3 3

3 924.,

Ev' XA

t

6

?XJAÎ i-< i.l.'A

1P.P •

A    i

• UT

fl!

A

AM MM

1

' i

32964J< !-C7

i

26.64

-■A ?

L09%

5 o-

1. Ar ■

......................

0.9 pw î

i

s i

- i

229644-CI-US    i

i

26.59

.....;

i .09%    ?

5 f,2

i .09%    >

i

-• •? w*


!

V ’ 2iVb-4-i.C 1-tiM......

- » . ............... .

1

10

229644-CUUÎ0

i !

229544-01-131 I..

.............

M?XA;    O    O!i ? AA,. CM A-,    i 2

-19 50

A- U

6.54 '■

?;>•-

202%

9.5

2.02%

0.0202(15

re.........

.'•< ț 72>jf,..i.i.cT-i A-5

-

2.07%

9.55

2.07%

0 020665’    ;

!

i

1

<•

5 o

229|)44-Cî-Uj-.>

2

4?:SS

6.34

i.9u%    -

9.03

i .96%

S.Z11959S

6    •- 3

22964-,-CI-U37

1

26.76

3.55

1.10% i

5.06

1.10%

0.010967

6    ; 33

229644-01-U3S

1

26.90

3.57

!.10%

5.08

1.10%

0.011025

39

2.29644-C1-U39

i

2

4S.03

6.37

1,97%

9.07

! .97%

0.019685

h

4 i)

229644-C1-U40

2

M9-.&3

6.58

2.03%

; ■

9.38

2.03%

0.020341

7

4!

-?2-

229644-ChU4i

2

50.43

6.69

2 07%

L '    5

9.53

2.07%

0.020668

2296 I'- -01-012

2

-18.30

6.40

S.9S%

92 3

I 9S%

0.019795

7

43 | 229644-CI-U43

t

26,7*6

3,55

1.10% 1

5.06

1.10%

0.010967


7296J4-CI4J29


229644-CI-U5II

229W4-<TUZr


32 î 229M4-C1-P.'2


'.I


26.76


3.55

T%r


......1.........


■    2.9!%, i «ÎJ7

■    T-i'-'......." P'PTp"


L


5.06


5.0$

î o


.• .01 ’•


i .96%


JQ%


i !()•:.•.

'•'<n% '


9.020103


• p.fpfry


i r* ofoof.Ț

■ o.o"no5'

. O.V! :5-';;7"


5? ! 22‘'5H< J-U’V

ș

48.05 i 6.5?

22 A: k;-i »4

■ .!

i 49,30

,.52    "

255%

951

2.02%

0.020205

,5

2206.1 i-i’i.i a;

50 43

6.69

9.53

2.07%

0.02066S

3f.‘

229644-6 1-i.56

p

47.8!

654

!46%

9.(53

1.9645

0.019595

■ r

229644 <i-!J37

i 1

.........J .....

26.70

3.55

l.îO’T,

5.06

}.!()•%

0.010967i.........


- - -•.. 1

-/.vu

pp.......

%    5?

!

265-'

: .; =

1 ’O'C.

77.01

5.52

! . i .

-Ei 9K

6

i :5%,

6.69

2.04%

2

;.2.i I.E 'i ; uili■<.,<


~r..................

-. i..............

p,„

h

..... p.......-......:

0.9 (i c aj    :

i <;.M

!.97%.

i„r-

2.04%

.................- Ț 0,030-103......1


BN 9

3 1 ii.iP -■ 2439.•% riiî: ST eu - 325,32 ts-.p


c.- •• InioeinO

:    i SC-4-, kO/'-lOitA S ki i A.

.-■ĂĂ

acTC/S f/Ap,

p'


v.P%-A.P.sPP ;2 E    ! •'!

5,, A ;

...AC,,. :i r . : \ .


?/>r l-f»-OAT!OT

L


t? 36.5 9


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

f'*'


('•( .ntrasemneaza SECRETAR.


£

>•


^oNSTA/vr^, ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA L + l    MUNICIPIUL CONSTANTA

tîjlH CONSILIUL LOCALANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.


Nr.Cad.

FOAIE DE AVERE

227102

Teren; Bloc P+9 ET.


Adresa: Mim. Cautaota,Str.M»MOTac.NrJlULSN3Alti4

Nr

Trooaoo


BN3

CodUnilaU

Număr

Apartament

Nr.

Camere

SuprafrU Ut3*pe •P- (w-)

ColtAai

*saaas

CotoHrte

CF

Obtervatii

Nivel

Individuala

__

* Individual

(mp)

H

ST

%

• nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

I

2

49.15

5.69

144

9.46

i.02

P

2

2

46.61

5.40

048

«40

0.96

P

3

2

46.62

5.40

OlM

8.9<

0.96

P

4

2

4156

5.62

142

•35

141

1

s

2

41.63

5.63

1.03

936

1.02

1

6

2

46.92

5.43

049

9.03

0.98

1

7

1

26.89

xn

037

3.18

036

l

8

!

26.68

3.09

036

5.14

0.56

9

2

4631

538

048

8.93

0.97

1

IO

2

48.67

543

143

937

1.02

2

ll

2

48.99

3.67

143

9,43

1.02

2

12

2

46.81

5.42

0.99

941

0.97

2

Î3

1

26.82

3.11

037

5.16

0.56

2

14

1

26.66

3.08

036

5.13 •

036

2

13

2

46.68

5.40

030

1.99

0.98

2

16

2

4157

5.62

142

935

1

3

17

2

49.15

5.69

1.04

9.46

1.02

3

18

2

47.18

5.46

1.00

9.08

0.98

3

19

" 1.

27.01

3.13

037

531

0.57

3

. 20

1

26.61

348

036

5.12

0.56

3

21

2

46.73

5.41

0.99

8.99

048

3

22

2

48.86

5.66

1.03

9.4

1.02

4

23

2

49.14

5.69

1.06

9.46

1.03

4

24.

2

47.04

5.44

0.99

9.05

0.98

4

25

1

. 27.36

3.17

038

537

0.57

4

26

26.84

3.11 .

057

5.17

036

4

27

2

46.28

5.36

0.98

1.91

0.97

4

28

2

48.75

5.64

1.03

938

1.02

3

29-

2

48.74

5.64

1.03

938

1,02

5

30

2

'46.94

5.43

0.99

9.04

0.97

S

31

1

26.73

3.09

0.56

5.14

036

5

32

1

26,47

3.06

036

5.09

0.55

5

33

2

46.82

5.42

0.99

9.01

0.98

$

34

2

4832

5.62

1.02

934

1,01

6

35.

2

48.83

5.65

1.03

9.4

1.02

36

2

47.00

5.44

0.99

9.05

0.98

6

37

1

26.98

3.12

057

5.19

0.56

6

38

1

26.94

3.12

057

5.18

036

6

39

2

47.07

5.45

049

9.06

0.98

6

40

2

4835

5.60

1.02

931

141

41    •

2

48.96

3.67

1.03

9.43

142

•}

42

2

4738

5.47

1.00

9.1

0.99

7

43

1

27.34

3.16

058

536

0.57

7

44

l

26.73

3.09

056

5.15

0.56

7

45

2

4634

539

0.98

8.96

047

r—"

7

46

3

48.79

5.65

1.03

9.39

fr.02

8

47

2

41.65

5.63

143

9.36

1.02

8

48

2

46.83

5.42

049

941

0.98

8

49

1*

27.14

3.14

037

532

037

8

50

1

2639

3.01

036

5.12

036

8

51

2

46.58

539

0.98

1.96

0.97

8

52

2

4834

5.60

142

931

141

9

33

2

48.75

5.64

143

938

1.02

9

54

2 .

47.14

5.46

14Q

9.07

0.98

9

33

1

26.99

3.12

037

5.19

0.56

9

X

1

26.43

346

056

5.09

035

. 1 ■ ■ 1

9

57

2

46.49

538 .

0l98

8.95

047

9

38

2

48.37

5.61

1.03

9.31 1

1.01
nicipiului

TFttMO iWțAExecutant SBN4

PJ

- 1

2

49.01

5.54

i.Oi

9.43

1.02

Hol accaa-27,31; Camen tetauca (S.KP.T) - 22.98; Hol «17-55; Caaa Scării 6J0-69.24bp

p

2

2

47.03

5.33

0.97

9.05

0.98

p

3

2

46.52

5.28

0.96

1.93

0.97

* Pan»

t

4

2

48.38

5.48

1.00

9.31

1.01

I

5

2

49.01

5.54

1.01

9.43

1.02

Casa scării -4.72; Hol-17.74 - 22.46mp

1

6

2

47,03

5,33

0.97

9.05

0.98

]

7

1

27.10

3.07

0.56

S.22

0.57

1

8

l

26.78

3.03

0.55

5.15

0.56

Ci4(l

1

9

2

46.77

3.30

0.97

9.00

0.98

1

IC

2

4838

5.48

1.00

9.31

1.01

2

11

2

49.01

5.54

1.01

9.43

1.02

Caaa kvu-4.72; Hd-17,74 - 22.46mp

2

12

2

47.03

5.33

0.97

9.05

0.98

2

13

1

27.10

3.07

036

512

0.57

2

14

1

26.78

3.03

0.55

5.15

0.56

IU 2

2

13

2

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98 ■

2

16

2

48.38

5.48

1.00

931

1.01

3

17

2

49.01

5J4

1.01

9.43

1.02

Casa sctrii*4.72; Hol-17.74-2146mp

3

18

2

47.03

5.33

0.97

9.05

0.98

3

19

l

27.10

3.07

0.56

512

017

3

20

I

26.78

3.03

055

5.15

0.56

3

21

2

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98

3

22

2

48.38

3.48

1.00

9.31

1.01

4

23

2

49.01

5.54

1.01

9.43

1.02

Eqj4

Casa scaru-4.72; Hd-l7.74-22.46mp

4 -

24

2

47.03

5,33

0.97

9.05

0.98

4 -

23

1

27.10

3.07

0.56

5.22

057

4

26

26.78

3.03

0.55

5.15

0,56

4

27

2

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98

4

28 .

2

48.38

5.48

1.00

9.31

1.01

5

29

2

49.01

534

1.01

9.43

1.02

Etijî

Casa acariiA 72; Hol-17.74 -22.46mp

5

30

2

47.03

5.33

0,97

9.03

0.98

5

31

1

27,10

3.07

056

5.22

0.57

3

32

1

26.78

3.03

055

5.15

0.56

5

33

2

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98

3

34

2

48.38

5.48

1.00

9.31

1.01

6

35

2

49.01

5.54

1.01

9.43

1.02

Casa searu-4.72; Hol*

17.74 -22.4€mp

t

36

2

47.03

5.33

0.97

9.05

0.98

6

37

1

27.10

3,07

056

512

0.S7

6

38

1

26.78

3.03

0.35

5.15

0.56

$

39

2 -

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98

6

40

2

48.38

5.48

1.00

911

1.01

7

41

2

49.01

554

1.01

9.43

1.02

Casa acarii-4.72; Hal-17.74 - 22.46mp

7

42

2

47.03

5.33

0.97

9.03

0.98

7

43

1

27.10

3.07

0.56

512

0.57

7

44

1

26.78

3.03

0.55

5.15

0.56

7

45

2

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98

7

46

2

48.38 j

5.48

1.00

951

1.0!

8

47

2

49.01 Ș 3.54

1.01

9.43

1.02

Etaj 8

Casa scarii-4.72, Hol-17.74-22.46mp

8

48

2

47.03 i 5.33

0.97

9,05

0.98

8

49

7.7.10    ■    3.137

0.56

5.22

0.5?

S

50    !    i

26.78    <    3.03

055

5,15

0.56

8

51

2

46 77    i S.3Q

0.97

9.00

0.98

8

52

2

48.38 î 5.48

1.00

9.31

1.01

9

53

2

49.01    i 5 54

1.01

9.43

1.02

St«9

Ctta scarii-4.72, Hol-17.74 - 22.46mp

9

; 54

2

47.03

5.33

0.97

9.05

£98

9

55

1

27.10

3.07

056

5.22

V .

0.57

9

56

1

26.78

3.03

055

5.15

0.56

9

57

2

46.77

5.30

0.97

9.00

0.98

9

58

2

48.38

5.48

1.00

9.31

i.oi

4790.68

548JQ

100,00

922JM

im»

r<qcȘBî4Mrrs

;isA.

Total

543.50

ST-*b


<4.N.C£


PREȘEDINTE

z'z7/7


'S^P^iciPruLu/]

I '^&4TR|MQN(y |

‘"Ianța


: c ONTR aSEMNE AZĂ SECRETAR.

marcela E>îACHE^