Hotărârea nr. 233/2011

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 177,70MP, CATRE CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA

ROMANIA

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 177,70 mp către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședință ordinară la data

de 23/09/2011_i

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 1 28777 / 2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 2    - Urbanistim, raportul

Comisiei nr. 5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu nr. 128778 / 2011;

Văzând solicitarea Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, înregistrată sub nr. 111136/2011, HG nr. 904 /2002 privind atestarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Constanța și HCLM nr. 526 / 2008 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Având în vedere art. 1 din Legea nr. 39 /2011 privind modificarea și cwwAlcVAvea. Lașii. aamaralar de cometL din. România nr. 335/2007 y neutru


X A    °    ---------O--------------?----5

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "c” și art. 124 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală,republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art 1. - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 49 ani, a terenului ce constituie domeniu public al municipiului Constanța, în suprafață de 177,70 mp, reprezentând 12 locuri de parcare, situat pe str. Suceava (60 mp, 4 locuri de parcare) și b-dul Al. Lăpușneanu (117,70 mp, 8 locuri de parcare), conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Terenul își va păstra regimul juridic de domeniu public al municipiului Constanța și destinația de parcare, pe toată perioada atribuirii în folosință gratuită.

Art. 3. — Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu va preda terenul către CCINA prin Proces Verbal.

î Art. 4 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va lunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic - Achiziții, beției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală și SPIT Constanța în ferea aducerii ei la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului istanța spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_24

_consilieri din

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Ciobanu Ion

CONSTANȚA NR.    233    /23.09.2011


rF

£r


-•o-1'


PROIECTANT GENE R AL:


ARHÎȚToqipAf] n,,;

£>E‘S?G^ • lt, L;f- i»


Țip p };