Hotărârea nr. 232/2011

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2011_.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 129101/2011 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 -Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 129102/2011;

Văzând H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al municipiului Constanța”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1 - 9, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 14 din H.C.L.M. nr. 228 / 2007, în sensul că se va citi, suprafața terenului 625,95 mp, în loc de 625,25 mp;

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, SPIT Constanta în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 2 4 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Ciobanu. Ion    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 23 2

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 232/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

str. Ștefan cel Mare nr. 107

Suprafața teren 248 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 7910 / 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.    232/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

str. Retezat nr. 37

Suprafața teren 16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 109056/ 2011 Cotă indiviză

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

248 mp

Str.Stefan cel Mare, nr.l07( Corp B), Constanta

Cartea Funciara nr,

UAT

Constanta

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Ce

248

Tara gard între punctele 2-3-4

Total

248

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

128

locuinta-P+2    Certifip aT 'â\

C2

46

anexa    de

Total

174

//o~nAlfrOR'ZARF fV

INVENTAR DE COORDONATE

Executant! g .d,n\V;%^Nr o2678

Sistem de proiecție Stereo 70'

ing.LilianaBaioeâiu ICEANu liliana Si

Pct.

E(m)

N(m)

1

791223.970

303698.644

yy

14 01 2011    x\'1Tgoria

2

791231.684

303705.760

3

791241.598

303695.006

Se confirma suprafața din măsurători si

4

791247.709

303688.377

Introducerea imobilului in baza de date

5

791239.985

303681.258

Suprafața totala masurata = 248 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR.    232/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Construcții (C2, C3, C4, C5),

str. Ion Ratiu nr. 138

9

Suprafața

construcții

9

247 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridică nr.

Adresa RAEDPP nr. 126416/2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 232/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

str. Ion Luca Caragiale nr. 67

Suprafața teren 20 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 114843/ 2011 Cotă indiviză

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Su


Al.. AN DF S Fpî i r

u) î (J/sK fIJ4

Scara 1 ;20n


Strada Ion RatiU; NrPrafata din


măsurători


138

' 526


mp
PLAM PF AMP? AFAMFMT ?/ DELIMITAP.F A MOD" '/1"

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

220 mp

Str. I.L.Caragiate nr.67, Constanta

Cartea funciara nr.    |    | UAT    | CONSTANTA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni:

1

Cc

220

imobil imprejmuit cu zid

Total

220

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

CT

105

SPATII COMERCIALE+0CUl^XiA-Rrt2E- nefinalizata

Total

INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Executant,

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

MERTEA CRISTIAN

Pct.

E(m)

N(m)

\ I

1

789138.114

303425.128

2

789136.647

303436.364

K p.

3

789126.366

303430.158

ț\ S 3^

4

789127.887

303420.919

Data: iulie 2011

5

789127.971

303420.933

6

789129.060

303416.770

Se confirma suprafața din măsurători si

7

789130.100

303412.360

8

789130.317

303411.719

introducerea imobilului in baza de date.

9

789132.236

303411.979

10

789134.178

303412.279

n

789139.643

303413.321

12

789138.461

303421.674

Suprafața totala masurata = 220 mp

Suprafața din acte =

200 mp

ooîROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 232/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

str. Democrației nr. 117, lot 2

Suprafața teren 164 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 99043/ 2011 Cotă indiviză

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.    232/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

Zona Palazu Mare, mal Lac Siutghiol

Suprafața teren 6.180 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridică nr. 69872/ 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion

PLAN DE SITUAȚIE

Efectuat in vederea obținerii acordului de intabulare SCARA 1:500

Județul Constanta Teritoriul administrativ: Constanta Adresa corpului de proprietate :

Constanta str. Democrației nr. 117 Lot 2, jud Constanta


Numele proprietarilor: 1. Mitroi Dumitru


Domiciliul proprietarului:

1. Constanta, str. Ion Tautu nr.13, jud. Constanta


Suprafața din acte : Steren = 407mp, din care: S(1Cc) = 571 mp Suprafața din măsurători :

Steren = 571mp, din care: S(1Cc) = 571mp


Suprafața construita:

S= 153mp, din care: S(C1- locuința) = 153 mp


Act de proprietate:

1.    Act de Donație nr. 6299 din 14.06.1971 emis de Fostul Notariat de Stat Constanta.

2.    Contract de vanzare-cumparare nr. 13294 din 27.06.1991 emis de Fostul Notariat de Stat Constanta

3.    Sentința Civila nr. 9CC din 13.01.2010 emisa de Judecătoria Constanta, Secția Civila.


rc-.


întocmit:

Ing. Gradinaru Aliona Iunie 2011


"Sena

ALIONA

CXTEGO'
Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i, i+L)

X [mj

Y [mj

1

2

3

4

5

6

7

8

300599.740

300639.421

300642.451

300637.059

300627.213

300607.947

300606.714

300593.016

788815.034

788847.872

788850.660

788857.663

788849.929

788836.925

788835.587

788820.725

51.51 4.12 8.84

12.52 23.24

1.82

20.21

8.81

S (l)=571.18mp    P=131.07mROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 232/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

Str. Labirint nr. 28

Suprafața teren 34,26 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 120786/ 2011 Cotă indiviză

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 232/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

Str. Grivitei colt cu Mihai Viteazu

Suprafața teren 173 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 18285 / 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion


Inventar de coordonate ale imobilului


Vecin: Vlahu Gheorghe Nr. cad. 107660


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

DV,i+1)

X[m]

Y[m]

303333.739

790543.040

6.892

L

303340.631

790543.0" 1

3.718

. 3

303344.349

790542.99C

' 6.292

4

303343.496

790536.75 3

3.269

5

303340.230

790536.900

'    0.151

■6

303340.210

790536.750'

. 0.483

7

303339.730

790536.800

- • 4.410

8

303335.320

790536.800

5.200

9

303330.120

790536.830

0.700

.10

303330.100

790536.130

9.495

11

303320.630

790535.440

3.032

12

303319.940

790538.392

4.493

•13

303319.121

790542.810

14.620

S = .159.26 mp


Inventar de coordonate C1- Locuința


Nr.

Pct.

Coordonate pet.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m] .

4_

3

JL

14

303340.631

30334.4.349

303343.496

303340.230

303339.756

790543.030

790542.990

790536.756

790536.900

790536.92’

3.718 6.292 3.269 ,    0.474

6.175

S- 23.11 mp


Ștefan


BENEFICIARI

Grecu Nicoieta, Grecu Iulian Grecu Victor Marius


SCARA

1:200


DATA

08.2011


PLANȘA

1


PLAN DE SITUAȚIE Constanta, Str. Labirint Nr. 28 JUDEȚUL CONSTANTAPLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1 : 500

Zona str. Mihai Viteazu - str. Griviței


Suprafață teren = 173 mpANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.    232/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren,

b-dul Tomis, zona Lupoaica

Suprafața teren 180 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 130171 / 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciobanu Ion

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

B-dul Tomis, zona Tribunal

Suprafața teren: S=180mp

r-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

Data