Hotărârea nr. 230/2011

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 59/2011 REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA;

HoTĂRÂRE privind aprobarea completării H.C.L.M. nr. 59/2011 referitoare la

Regulamentului de organizare si funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit in ședința ordinară din data de 23.09.2011;

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrata sub nr. 129396/15.09.2011 Raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului precum si referatul Direcției Organizare si Informatizare înregistrat sub nr. 129395/15.09.2011.

In conformitate cu art. 4 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. ‘'a'' si art.115 alin. 1 lit.''b'' din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea H.C.L.M. nr. 59/2011 privind

Regulamentul de Organizare si Funcționare Pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Constanța in sensul ca la sfarsitul capitolului 3 “ Reguli si proceduri de lucru generale” se va adauga subcapitolul «3.24 Criterii si proceduri de evaluare profesionala a salariaților», cu următorul cuprins: “3.24 Criterii si proceduri de evaluare profesionala a salariaților

Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale este stabilita conform prevederilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal sau, in lipsa acestora, prin act administrativ al Primarului municipiului Constanta.

1. Criterii si proceduri de evaluare profesionala a functionarilor publici de conducere si executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia ______________________________________

Serviciul _____________________________________

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere

Numele si prenumele

Funcția publica ...................

Data ultimei promovări........................................

Nr.

crt

Obiective individuale (stabilite pe baza fisei postului)

% din timp

Termen de realizare

Realizat

(pondere

%)

Notare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nota pentru indeplinirea

obiectivelor........................................................................

Nr.

crt

Criterii de performanta

Note

Comentarii

1.

Capacitatea de implementare - punerea solutiilor proprii si pe cele

dispuse pt desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor , in scopul realizarii obiectivelor

2.

Capacitatea de a rezolva eficient problemele- capacitatea de a depasi dificultatile intervenite prin identificarea solutiilor adecvate de

rezolvare si asumarea riscurilor

3.

Capacitatea de asumare a responsabilitatilor -Capacitatea de a desfasura , la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli

4.

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a

experientei dobandite - Capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite

5.

Capacitatea de analiza si sinteza - Capacitatea de a interpreta

un volum mare de informatii, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat

6.

Creativitate si spirit de initiativa - Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optomizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi

7.

Capacitatea de planificare si de a actiona strategic -

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti ( in functie de nivelul de competenta), pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu

8.

Competenta in gestionarea resurselor allocate - Capacitatea

de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei

9

Capacitatea de a organiza-Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional al personalului din subordine

10

Capacitatea de a conduce- Abilitatea de a crea o viziune

realista, de a transpune in practica si de a o sustine;abilitatea de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite cu nivel diferit al capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii;capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor

11

Capacitatea de coordonare - Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitatilor din cadrul unui compartiment, in vederea realizarii obiectivelor acestuia

12

Capacitatea de control - Capacitatea de supraveghere a

modului de transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora

13

Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate -Capacitatea

de a motive si de a incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoasterea aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere;aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii precum si de a oferi sprijin pentru obtinerea unor

rezultate pozitive pentru colectiv; recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor

14

Competenta decizionala -Capacitatea de a lua hotarari rapid,

cu simt de raspundere si conform competentei legale cu privire la desfasurarea activitatii structurii conduse

15

Capacitatea de a delega -Capacitatea de a transfera atributii

personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor structurii conduse

16

Abilitati in gestionarea resurselor umane - Capacitatea de a

planifica si de a administra eficient activitatea personalului subordonat asigurand sprijinul si motivarea corespunzatoare

17

Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului -

Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusive prin capacitatea de a crea, de a implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia. Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalui din subordine si de a forma propuneri prin tematica si formele concrete de realizare a instruirii

18

Abilitati de mediere si negociere -Capacitatea de a organiza si

de a conduce o intalnire, precum si de a orienta catre o solutie de comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor, capacitatea de a planifica si de a desfasura interviuri

19

Obiective in apreciere - Corectitudine in luarea

deciziilor;impartialitate in evaluarea personalului din subordine si in modul de acordare a recompenselor pentru rezultatelor deosebite in activitate

Nota pentru indeplinirea criteriilor de

performanta.....................................................................

NOTA FINALA A EVALUARII____________________________

CALIFICATIV FINAL AL EVALUARII______________________

Rezultate deosebite:

Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: Alte observatii:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Nr.

crt

Obiective

% din timp

Termen

de

realizare

1.

2.

3.

Programe de instruire recomandate sa fie urmate:

Comentariile functionarului public evaluat:

Semnatura functionarului public evaluat    Semnatura

evaluatorului

Data__________________ _______________________

Numele si

prenumele

Functia

Data

Comentariile persoanei care contrasemnează:

Semnatura

Numele si prenumele

Data

Primaria Municipiului Constanta

Directia ______________________________________

Serviciul _____________________________________

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici clasa I

Numele si prenumele functionarului public evaluat

Funcția publica_

Data ultimei promovări_

Numele si prenumele evaluatorului_

Funcția_

Perioada evaluata : de la_la_

Programe de formare la care functionarul public evaluat a participat in perioada evaluata :

Nr. crt

Obiective individuale (stabilite pe baza fisei postului)

% din timp

Termen de realizare

Realizat

(pondere

%)

Notare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nota pentru indeplinirea

obiectivelor........................................................................

Nr.

crt

Criterii de performanta

Note

Comentarii

1.

Capacitatea de implementare - punerea solutiilor proprii si pe cele dispuse pt desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor , in scopul realizarii obiectivelor

2.

Capacitatea de a rezolva eficient problemele- capacitatea de a

depasi dificultatile intervenite prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor

3.

Capacitatea de asumare a responsabilitatilor -Capacitatea de a desfasura , la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli

4

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite - Capacitatea de crestere permanenta

a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite

5

Capacitatea de analiza si sinteza - Capacitatea de a

interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat

6

Creativitate si spirit de initiativa - Atitudine activa in

solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optomizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi

7

Capacitatea de planificare si de a actiona strategic -

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti ( in functie de nivelul de competenta),

pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu

8

Capacitatea de a lucra independent - Capacitatea de a

desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc

9

Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se

integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei

10

Competenta in gestionarea resurselor allocate -

Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta la.............................................

NOTA FINALA A EVALUARII____________________________

CALIFICATIV FINAL AL EVALUARII______________________

Rezultate deosebite:

Dificultati obiective intampinate in perioada evaluată: Alte observatii:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Nr.

crt

Obiective

% din timp

Termen de realizare

1.

2.

3.

4.

5.

Programe de instruire recomandate sa fie urmate :

Comentariile functionarului public evaluat :

Semnatura functionarului public evaluat    Semnatura

evaluatorului

Data_______________________    _______________________

Numele si

prenumele

Functia

publica

Data

Comentariile persoanei care contrasemneaza :

Semnatura

Numele si prenumele

Functia publica

Data

Primaria Municipiului Constanta

Directia ______________________________________

Serviciul _____________________________________

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici clasa II

Numele si prenumele

Funcția publica ...................

Data ultimei promovări.........................................................................

Nr.

Cr

t

Obiective individuale (stabilite pe baza fisei postului)

% din timp

Termen de realizare

Realizat

(pondere

%)

Notare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nota pentru indeplinirea

obiectivelor........................................................................

Nr.

Crt

Criterii de performanta

Note

Comentarii

1.

Capacitatea de implementare - punerea solutiilor proprii si pe cele dispuse pt desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor , in scopul realizarii obiectivelor

2.

Capacitatea de a rezolva eficient problemele- capacitatea de a

depasi dificultatile intervenite prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor

3.

Capacitatea de asumare a responsabilitatilor -Capacitatea

de a desfasura , la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde

pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greșeli

4.

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a

experientei dobandite - Capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite

5.

Capacitatea de analiza si sinteza - Capacitatea de a

interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat

6.

Creativitate si spirit de initiativa - Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optomizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi

7.

Capacitatea de planificare si de a actiona strategic -

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti ( in functie de nivelul de competenta), pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu

8.

Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se

integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei

9.

Competenta in gestionarea resurselor allocate -

Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei

Nota pentru indeplinirea criteriilor de

performanta.....................................................................

NOTA FINALA A EVALUARII____________________________

CALIFICATIV FINAL AL EVALUARII______________________

Rezultate deosebite:

Dificultati obiective intampinate in perioada evaluată: Alte observatii:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Nr.

crt

Obiective

% din timp

Termen

de

realizare

1.

2.

3.

4.

5.

Programe de instruire recomandate sa fie urmate :

Comentariile functionarului public evaluat :

Semnatura functionarului public evaluat    Semnatura

evaluatorului

Data_______________________ _______________________

Numele si

prenumele

Functia

publica

Data

Comentariile persoanei care contrasemneaza :

Semnatura

Numele si prenumele

Functia publica

Data

Primaria Municipiului Constanta

Directia ______________________________________

Serviciul _____________________________________

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici clasa III

Numele si prenumele

Funcția publica ...................

Data ultimei promovări.........................................................................

Nr.

Crt

Obiective individuale (stabilite pe baza fisei postului)

% din timp

Termen de realizare

Realizat

(pondere

%)

Notare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nota pentru indeplinirea

obiectivelor......................................................................

Nr.

crt

Criterii de performanta

Note

Comentarii

1

Capacitatea de implementare - punerea solutiilor proprii si pe cele dispuse pt desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor , in scopul realizarii obiectivelor

2

Capacitatea de a rezolva eficient problemele- capacitatea de a

depasi dificultatile intervenite prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor

3

Capacitatea de asumare a responsabilitatilor -Capacitatea de

a desfasura , la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli

4

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite - Capacitatea de crestere permanenta

a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite

5

Creativitate si spirit de initiativa - Atitudine activa in

solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optomizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi

6

Capacitatea de planificare si de a actiona strategic -

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti ( in functie de nivelul de competenta), pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu

7

Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se

integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei

8

Competenta in gestionarea resurselor alocate -

Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicia activitatea institutiei

Nota pentru indeplinirea criteriilor de

performanta.....................................................................

NOTA FINALA A EVALUARII____________________________

CALIFICATIV FINAL AL EVALUĂRII_

Rezultate deosebite:

Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata:

Alte observatii:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Nr.

crt

Obiective

% din timp

Termen

realizare

1.

2.

3.

Programe de instruire recomandate sa fie urmate:

Comentariile functionarului public evaluat:

Semnatura functionarului public evaluat    Semnatura

evaluatorului

Data_______________________    _______________________

Numele si

prenumele

Functia

publica

Data

Comentariile persoanei care contrasemneaza:

Semnatura

Numele si prenumele

Functia publica

Data

2. Criterii si proceduri de evaluare profesionala a personalului contractual de conducere si executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia ______________________________________

Serviciul _____________________________________

FISA DE EVALUARE

_a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual

Numele:_

Prenumele :_

Funcția:_

Perioada de evaluare:_

Rezultatul evaluarii :

Nivelul performantei profesionale realizate

Nr

crt

Denumirea criteriului . de evaluare si ponderea acesteia

Componentele de baza ale criteriului de evaluare

Punctajul acordat pt. fiecare criteriu de evaluare

Valoarea

ponderata

criteriului

de

evaluare

1.

Rezultatele obtinute (55%)

a.gradul de realizare a atribuțiilor de serviciu prevazute in fisa postului

b.promptitudine si operativitate ;

c.calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate.

Total 1

2.

Asumarea

responsabilitatii

(20%)

a.receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,

perseverenta, obiectivitate, disciplina

b.intensitatea implicarii in realizarea atributiilor de serviciu, utilizarea calculatorului, etc

Total 2

3.

Adaptarea la complex

amuncii, initiativa si creativitate (15%)

a.executarea de lucrari complexe,propuneri de solutii noi, schimbari, motivarea acestora si evaluarea consecintelor

b.activitatea de rutina

Total 3

4.

Capacitatea

relationala si disciplina muncii (10%)

a.Capacitatea de a evita stari conflictuale,capacitatea

de dialog, respectarea regulilor stabilite de conducere structurii din care face parte etc.

b.adaptabilitatea la situatii neprevazute, prezenta de spirit, spontaneitate.

Total final al evaluarii

1. Numele si prenumele persoanei care a facut evaluarea :

Functia

Semnatura

Data

2. Numele si prenumele persoanei evaluate :

Functia

Semnatura

Data

3. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza :

Functia

Semnatura

Data

3. Criterii si proceduri de evaluare profesionala a personalului medical din cadrul Directiei Asistenta Medicala Scolara si Comunitara

PRIMARIA MUNICIPIULUI

CONSTANTA

Directia De Asistenta Medicala Scolara Si Comunitara

Serviciul Medicina Scolara

Unitatea....................

Aprobat

Conducătorul instituției publice

Numele si prenumele

Funcția.......................

FISA DE EVALUARE PENTRU PERSONALUL MEDICAL

a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere

Numele................................, prenumele...........................

Funcția.................................................................................

Numele si prenumele evaluatorului....................................

Funcția.................................................................................

Perioada evaluată................................................................

Nr.

crt.

Denumirea criteriului de evaluare

Nota

0

1

2

1.

Cunoștințe și experiență profesională

•    îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului

•    capacitatea de a rezolva problemele din activitatea curentă

•    capacitatea de perfecționare profesională și aplicarea cunoștințelor dobândite

•    adaptabilitate în cadrul activităților obișnuite și al lucrărilor neplanificate

2.

Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

•    atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea sarcinilor de serviciu

•    intervine prompt la solicitări, identifica si evita factorii de risc in vederea îndeplinirii obiectivelor propuse

•    asigură păstrarea secretului profesional și oferă informații aparținătorilor in limita competentelor

•    capacitatea de organizare, comunicare si lucru in echipa

•    acționează rapid și eficient în cazurile de urgență

3.

Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate

•    respectarea protocoalelor si standardelor in aplicarea tehnicilor medicale

•    respecta si aplica regulamentele si ordinele MS privind prevenția și combaterea bolilor infectocontagioase

•    face educație medicală preventivă pacienților.

•    respectă legislația și aplică protocoalele privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale

4.

Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

•    asumarea răspunderii pentru manevrele și tratamentele prescrise sau aplicate

•    disponibilitate la efort suplimentar în îndeplinirea cu promptitudine a noilor atribuții conform competențelor

•    îndeplinește orice alte sarcini conforme pregătirii sale profesionale stabilite pe cale ierarhic superioară

•    punctualitate, respectarea programului de lucru

•    planificarea activităților

5.

Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normative de consum

•    acționează pentru aprovizionarea cabinetului cu medicamente, materiale sanitare și instrumentar medical

•    răspunde de buna utilizare și păstrare a instrumentarului și aparaturii medicale

•    utilizează și păstrează corespunzător echipamentele și instrumentarul din dotare,

colectează și depozitează deșeurile din activitatea medicală pentru a fi distruse conform normelor in vigoare

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate

•    adaptarea la atribuții noi

•    comportament adecvat în situații de urgență

•    inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate

•    crearea de moduri mai eficiente, mai bune de rezolvare a problemelor curente

7.

Condiții de muncă

•    se implică activ în păstrarea și buna funcționare a dotărilor din cabinetul medical

•    respectă normele igienico sanitare

•    are o ținută corectă și îngrijită și poartă echipamentul de protecție, ce va fi schimbat de câte ori este necesar

•    respectă disciplina muncii (Normele Generale de Protecția Muncii și P.S.I., Normele Generale de Securitate și Sănătate în Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară, Codul Muncii, Contractul Colectiv de Muncă și legislația în vigoare)

•    să nu expună propria persoană și alte persoane din jur la pericolul de accidentare / îmbolnăvire profesională

I.

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare (media celor șapte criterii)

Nr.

crt.

Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcții de conducere

Nota

0

1

2

1.

Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul compartimentului în ansamblul unității (cunoștințe și experiență profesională)

2.

Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea (capacitatea de a judeca și calcula impactul deciziilor)

3.

Capacitatea de organizare și de coordonare a activității compartimentului

4.

Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte compartimente (capacitate de comunicare)

II.

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcții de conducere (media celor patru criterii)

Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2

Calificativul acordat: ........................................................................................................

1. Numele si prenumele evaluatorului.......................................................

Funcția...................................................................................................

Semnătura evaluatorului.....................................................Data..............................................

2. Am luat cunoștință de aprecierea activității profesionale desfășurate

Numele si prenumele persoanei evaluate................................................................

Funcția.....................................................................................................................

Semnătura    persoanei

evaluate.................................Data..............................................


3. Contestația persoanei evaluate:

Motivația...................................................................................................................


Semnătura    persoanei

evaluate............................................Data.............................................

4. Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea

Funcția acesteia...........................................................................................................

Modificarea adusă aprecierii.......................................................................................

Semnătura..........................................................................Data....................................

5. Am luat cunoștință de modificarea evaluării

Numele si prenumele...................................................................................................

Funcția acesteia............................................................................................................

Semnătura.......................................................Data.....................................

(1)    Notarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu. Semnificația notelor este: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

(2)    Pentru a obține nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performantă.

(3)    Pentru funcțiile de conducere nota finală e media aritmetică a notelor obținute la criteriile de evaluare de la pct. I si II.

(4)    Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, astfel:

-    între 1,00 si 2,00 - nesatisfăcător;    - între 3,51 si 4,50 - bine;

-    între 2,01 si 3,50 - satisfăcător;    - între 4,51 si 5,00 - foarte bine.

PRIMARIA MUNICIPIULUI

CONSTANTA

Directia De Asistenta Medicala Scolara Si Comunitara

Serviciul Medicina Scolara

UNITATEA.............................

Aprobat

Conducătorul instituției publice

Numele si prenumele

Funcția.......................

FISA DE EVALUARE PENTRU PERSONALUL MEDICAL

a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de execuție

Numele................................, prenumele...........................

Funcția.................................................................................

Numele si prenumele evaluatorului....................................

Funcția.................................................................................

Perioada evaluată................................................................

Nr.

crt.

Denumirea criteriului de evaluare

Nota

0

1

2

8.

Cunoștințe și experiență profesională

•    îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului

•    capacitatea de a rezolva problemele din activitatea curentă

•    capacitatea de perfecționare profesională și aplicarea cunoștințelor dobândite

•    adaptabilitate în cadrul activităților obișnuite și al lucrărilor neplanificate

9.

Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

•    atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea sarcinilor de serviciu

•    intervine prompt la solicitări, identifica si evita factorii de risc in vederea îndeplinirii obiectivelor propuse

•    asigură păstrarea secretului profesional și oferă informații aparținătorilor in limita competentelor

•    capacitatea de organizare, comunicare si lucru in echipa

•    acționează rapid și eficient în cazurile de urgență

10.

Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate

•    respectarea protocoalelor si standardelor in aplicarea tehnicilor medicale

•    respecta si aplica regulamentele si ordinele MS privind prevenția și combaterea bolilor infectocontagioase

•    face educație medicală preventivă pacienților.

•    respectă legislația și aplică protocoalele privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale

11.

Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

•    asumarea răspunderii pentru manevrele și tratamentele prescrise sau aplicate

•    disponibilitate la efort suplimentar în îndeplinirea cu promptitudine a noilor atribuții conform competențelor

•    îndeplinește orice alte sarcini conforme pregătirii sale profesionale stabilite pe cale ierarhic superioară

•    punctualitate, respectarea programului de lucru

•    planificarea activităților

12.

Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normative de consum

•    acționează pentru aprovizionarea cabinetului cu medicamente, materiale sanitare și instrumentar medical

•    răspunde de buna utilizare și păstrare a instrumentarului și aparaturii medicale

•    utilizează și păstrează corespunzător echipamentele și instrumentarul din dotare,

•    colectează și depozitează deșeurile din activitatea medicală pentru a fi distruse conform normelor in vigoare

13.

Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate

•    adaptarea la atribuții noi

•    comportament adecvat în situații de urgență

•    inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate

•    crearea de moduri mai eficiente, mai bune de rezolvare a problemelor curente

14.

Condiții de muncă

•    se implică activ în păstrarea și buna funcționare a dotărilor din cabinetul medical

•    respectă normele igienico sanitare

•    are o ținută corectă și îngrijită și poartă echipamentul de protecție, ce va fi schimbat de câte ori este necesar

•    respectă disciplina muncii (Normele Generale de Protecția Muncii și P.S.I., Normele Generale de Securitate și Sănătate în Muncă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară, Codul Muncii, Contractul Colectiv de Muncă și legislația în vigoare)

•    să nu expună propria persoană și alte persoane din jur la pericolul de accidentare / îmbolnăvire profesională

I.

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare (media celor șapte criterii)

Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I

Calificativul acordat: ........................................................................................................

1. Numele si prenumele evaluatorului.......................................................

Funcția...................................................................................................

Semnătura evaluatorului....................................................Data.......................................

2.    Am luat cunoștință de aprecierea activității profesionale desfășurate

Numele si prenumele persoanei evaluate................................................................

Funcția.....................................................................................................................

Semnătura persoanei evaluate.................................Data........................................

3.    Contestația persoanei evaluate:

Motivația...................................................................................................................

Semnătura persoanei evaluate............................................Data........................................

4.    Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea

Funcția acesteia...........................................................................................................

Modificarea adusă aprecierii.......................................................................................

Semnătura...........................................................................Data........................................

5.    Am luat cunoștință de modificarea evaluării

Numele si prenumele...................................................................................................

Funcția acesteia............................................................................................................

Semnătura........................................................Data.........................................

(1)    Notarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.

(2)    Pentru a obține nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performantă.

(3)    Pentru funcțiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obținute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. I si II.

(4)    Semnificația notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

(5)    Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

a)    între 1,00 si 2,00 - nesatisfăcător;

b)    între 2,01 si 3,50 - satisfăcător;

c)    între 3,51 si 4,50 - bine;

d)    între 4,51 si 5,00 - foarte bine.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Organizare și Informatizare, Direcției Administrație Publică Locală - Biroul Resurse Umane, Direcției Asistenta Medicala Scolara si Comunitara, in vederea aducerii la îndeplinire precum si Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobata de 24 consilieri din 27 membri.

Președinte ședința,

Contrasemnează,

Ciobanu Ion    Secretar

Marcela Enache

Constanța

Nr. 2440 / 23.09.4401 1