Hotărârea nr. 23/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind darea in gestiune delegata către SCIL Confort Urban SRL Constanta a unei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de ...........l.Q..,.Q2.,. 2011;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare nr. 2486 / 10.01.2011, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu nr.2484 / 10.01.2011;

Vazand HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr. 150/2002, art.12 din Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Constanta, HCLM nr. 109 / 2005, HCLM nr. 521 / 2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanta, Certificatul de Urbanism nr.518/05.02.2008, adresa nr.4605/2010;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.3, lit. “c” si art.l 15 alin.l, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba darea in gestiune delegata la SCIL Confort Urban SRL Constanta a terenului in suprafața de 630,00 mp situat in zona Al. Lupeni apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, conform planului ce face parte integranta din prezenta hotarare, cu destinația parcare.

Art.2 - Predarea-primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie încheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de .... 2.4..............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

M7,rr, riAMnmn    SECRETAR

MATEI CONSTANTIN

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 23..../.IO„.02.2011

ANEXA LA HCLM NR.2 3/2 011